Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 55 - 64 2019-08-15

The Examination between The Learning Outcomes of 2018 Turkish Curriculum and 1st Grade Turkish Coursebook Activities
2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE 1. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Funda DEMİRHAN BAL [1]


In curriculums, some changes have been made in order to keep up with the times and

make up the deficiency from time to time. Being taken as a basis of constructivism in

teaching and learning processes associated with 2004-2005 Turkish Curriculum is a

step to accomplish this purpose.Coursebooks have great importance while the

curriculums are carried out.Coursebooks are important tools for achieving aims and

objectives of Turkish National Education. One of the basic skill which is aimed to gain

by students is creative thinking ability when constructivist approach is grounded on.

İn this study it will be dwelled on the reflekction style of basic ability in acquition and

explanations of Turkish lesson curriculum the activities in 1st grade Turkish

Coursebook (listening/watching, speaking, reading, writing and grammer activities) that is prepared and updated according to 2018 Turkish Lesson Curriculum.

Öğretim Programlarında çağa ayak uydurmak, program eksikliklerini gidermek amacıyla zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. 2004’te pilot uygulaması gerçekleşen, 2005’te tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan ve 2009’da revizyona uğrayan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile birlikte öğretim süreçlerinde yapılandırmacı yaklaşımın temel alınması bu amaca yönelik atılan önemli bir adımdır. Ders kitapları, öğretim programları çerçevesinde hazırlanan, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve hedeflerine ulaşmada önemli bir araçtır. Yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı Türkçe öğretim programlarında öğrencilere kazandırılmak istenen temel becerilerden biri de yaratıcı düşünme becerisidir. Bu çalışmada, 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanan/güncellenen 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı etkinliklerin (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi etkinlikleri) Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanım ve açıklamaları ile temel becerileri yansıtma biçimleri üzerinde durulacaktır.

 • Altunkeser, F. & Coşkun, İ. (2016). 2009 ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi. XV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (11-14 Mayıs 2016). USOS 2016 Özel Sayısı: 114-135.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3): 728-749.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3 (1): 1-151.
 • Bayburtlu Y. S. 2015. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 10 (15): 137-158.
 • Bayrakçı, M. (2005). Ders Kitapları Konusu ve İlköğretimde Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 165.
 • Beyaztaş, D., Kaptı, S.B. & Senemoğlu, N. (2013). Cumhuriyetten Günümüze İlkokul/İlköğretim Programlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 46 (2): 319-344.
 • Çam Aktaş, B. (2010). İlköğretim 1- 5.Sınıflar Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. OMÜ Eğitim Fakültesi, 13 – 15 Mayıs.
 • Çevik, A. & Güneş, F. (2017). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5 (2): 272-286.
 • Demir, O. & İzci, E (2015). İlkokul (4. Sınıf) Türkçe Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi. Sayı 49: 440-460.
 • Epçaçan, C. & Okçu V. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 187: 39-51.
 • Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet Dönemi (1929-1930, 1949,1981) Ortaokul Türkçe Öğretimi Programlarının İçerik, Genel ve Özel Amaçlarıyla Karşılaştırmalı Gelişim Düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (1): 11-26.
 • Güldaş, G. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinlikleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Uşak
 • Güneş, F. (2002). Ders Kitaplarının İncelenmesi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güneş, F. (2016). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güneş, F. (2017). Türkçe Öğretiminde Alıştırma ve Etkinlik Karmaşası. (Demirel, Ö. & Dinçer, S. Ed. ). Küreselleşen Dünyada Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • İşeri, K. (2007). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Dil Dergisi Sayı 136: 58-74.
 • Katrancı, M. & Uygun, M. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4(1): 255-270.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1–5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2015). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2008, İlköğretim Okulu Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Kaynak Kitaplar Dizisi.
 • MEB. (1995). Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 58(2434): 612.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1. Kademe Türkçe Öğretim Programında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Temel Becerilerin Ders Kitaplarında Kullanılmasına İlişkin Durum Çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Doktora Tezi, İstanbul.
 • Özdemir, M. S. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme Ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. VI (II): 126-149.
 • Özyurt Aydemir, E. (2016). Dördüncü Sınıf Türkçe Öğretim Programının Görsel Okuma ve Sunu Becerilerini Geliştirme Açısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Peköz, B. N. (2018). İlköğretim (1-5) Türkçe kitaplarında ortak sorunlar ve uygulamalı öneriler. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD). 2 (1): 79-91.
 • Sülükçü, Y. (2018). MEB Taslak Türkçe Ders Kitaplarının İncelemesi Sırasında Karşılaşılan Problemler Ve İnceleme Kriterlerine Dair Bazı Eleştiriler. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, DEKUS 2018 International Symposium on Textbooks, 12-14 Nisan.
 • Şahin, A 2008, “İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt:9, Sayı:3, ss.133-146.
 • Ünal, F ve Yeğen, Ü 2013, “Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Yöntem-Tekniklerini Ve Araç-Gereçlerini Kullanma Durumları”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt:8, Sayı: 4, ss. 1351-1365.
 • Yalınkılıç, K. (2014). Bir Öğretim Aracı olarak Ders Kitabı. (Ülper, H. Editör), Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri, Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Differentiated Instruction for Gifted
Authors

Orcid: 0000-0002-4426-6738
Author: Funda DEMİRHAN BAL (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 15, 2019

APA Demirhan Bal, F . (2019). 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE 1. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ . Journal of Gifted Education and Creativity , 6 (2) , 55-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/48528/570326