Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 1 - 9 2020-04-15

Determination of Gifted/Talented Students' Interest in Science Subjects in Terms of Some Variables
ÜSTÜN/ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN KONULARINA YÖNELİK İLGİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

Serpil KALAYCI [1] , Mehmet COŞKUN [2]


TThe aim of this study was to reveal the interest levels toward the science subjects of gifted/talented primary and secondary students and to evaluate the interest level according to some variables. The research group consisted of total 82 gifted/talented primary and secondary school students who studied at the Science and Art Centre in Hatay, Turkey. In this research, a Personal Information Form that was consisted of 7 questions and “Interest Scale about Science Topic” were used as data collection tool. When the research data was examined, it was seen that the interest levels of gifted/talented students towards science subjects was high. While there were no significant differences between the students’ interest levels toward science subjects according to whether there was a computer at home, the presence of internet at home, the grade level, the number of siblings, the education level of the mother and the education level of the father, there was a significant difference according to the gender variable.
Bu araştırmanın amacı, üstün/özel yetenekli ilk ve ortaokul öğrencilerinin fen konularına yönelik ilgi düzeylerini belirlemek ve ilgi düzeylerini çeşitli değişkenlere göre değerlendirmektir. Araştırma grubu, Hatay ilindeki Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören 82 üstün/özel yetenekli ilk ve ortaokul öğrencinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 7 sorudan oluşan bir Kişisel Bilgi Formu ile “Fen Konularına Yönelik İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri incelendiğinde, üstün/özel yetenekli öğrencilerin fen konularına yönelik ilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin fen konularına yönelik ilgi düzeyleri evde bir bilgisayar bulunup bulunmaması, evde internet bulunup bulunmaması, sınıf düzeyi, kardeş sayısı, annenin eğitim durumu ve babanın eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık taşıdığı görülmüştür.
 • Akarsu, B. (2015). Hipotezlerin, değişkenlerin ve örneklemin belirlenmesi. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods in education from theory to practice] (s. 35). Ankara: PegemA Publishing.
 • Altuğ, M., Ersöz, F. & Gencer, C. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin hayatında bilgisayarın yeri. [The Place of Computer in Secondary School Student’s Live] Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4(1), 19-28.
 • Aşut, N. & Köksal, M. (2015). Üstün zekâlı öğrencilerin epistemolojik inançlarının fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyi ve başarıyla ilişkisi. [Relationship of gifted students’ epistemological beliefs with achievement and motivation towards science learning] Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 22-44.
 • Ataman, A. (2000). Aileler ve öğretmenler üstün zekâlı çocuklara nasıl yardımcı olabilir? [How can parents and teachers help gifted children?] Özel Eğitimde Aile Eğitimi Sempozyumu. Turkey: Milli Eğitim Publishing. 13-14 Nisan, s.252-263.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma. [Research in social sciences] Turkey: PegemA Publishing.
 • Baker, D. & Leary, R. (1995). Letting girls speak out about science. Journal of Research in ScienceTeaching, 32, 3-27.
 • Baram-Tsabari, A. & Yarden A. (2005). Characterizing children’s spontaneous interests in science and technology. International Journal of Science Education, 27(7), 803-826.
 • Bergin, D. A. (1999). Influences on classroom interest. Educational Psychologist, 34(2), 87-98.
 • Bilicioğlu, A. & Yılmaz, K. (2017). Öğrencilerin sınav kaygısı, fene yönelik ilgi ve ebeveyn desteği değişkenleri üzerine uluslararası bir karşılaştırma: Türkiye-Singapur. [An international comparative study about some variables in Turkey and Singapore: Exam aniexty, science field interest and parent support scores of the students] Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1201-1220.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik). [Human qualities and learning at school] Turkey: MEB Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. [Scientific research methods] Turkey: PegemA Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. [Manual of data analysis for social sciences, statistics, research design, SPSS applications and interpretation] Turkey: PegemA Publishing.
 • Catsambis, S. (1995). Gender, race, ethnicity, and science in middle grades. Journal of Research in Science Teaching, 32, 243-257.
 • Cavanagh, S. (2005). Educators revisit girls’ loss of math, science interest. Education Week, 24, May 3, https://www.edweek.org/ew/articles/2005/05/04/34gender.h24.html Accessed 22 January 2020.
 • Dawson, C. (2000). Upper primary boys’ and girls’ interest in science: Have they changed since 1980? International Journal of Science Education, 22(6), 557-570.
 • Demirel, R. & Keleş, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen konularına yönelik ilgilerinin belirlenmesi: Kasaba örneği. [Determining secondary students’cruosity for science subjects: Sample of town] International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(23), 219-232.
 • Eke, C. (2010). Öğrencilerin fen bilimleri konularına yönelik ilgisi. International Conference on New Trends in Education and their Implications, [Students' interest in science subjects] Antalya.
 • Emre, F. E. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bitki ve hayvanlara karşı ilgileri ve bu ilgileri belirleyen uyarıcı faktörler. [Interests of primary education students' towards plants and animals and the stimulating factors identifying these interests] Unpublished Master thesis, Hacettepe University, Turkey.
 • Gökçe, B. (2012). Toplumsal bilimlerde araştırma. [Research in social sciences] Turkey: Savaş Publishing.
 • Güven Yıldırım, E. & Köklükaya, A.N. (2016). İlk ve ortaokul öğrencilerinin fen konularına yönelik ilgi düzeylerinin belirlenmesi. [Determining the interest levels of primary and secondary school students towards science subjects] Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-22.
 • Han, H.S., Kim, H. C. & Han, S. G. (2006). Analyzing the effectiveness of collaborative condition monitoring using adaptive measure. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 8(3), 1495-1500.
 • Harty, H. & Beall, D. (1984). Toward the development of a children’s science curiosity measure. Journal of Research in Science Teaching, 21(4), 425-436.
 • Hofstein, A., Ben-Zvi, R. & Welch, W. W. (1981). Some aspects of scientific curiosity in secondary school students. Science Education, 65(2), 229-235.
 • Jones, G. M., Howe, A. & Rua, M. (2000). Gender differences in students’ experiences, interests and attitudes toward science and scientist. Science Education, 84(1), 180-192.
 • Laçin Şimşek, C. & Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme. [The development of an reliable and valid cruosity scale for science subjects] Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-42.
 • Maw, W.H. & Maw, E.W. (1970). Self-concepts of high and low curiosity boys. Child Development, 41, 123-129.
 • MEB [MoNE]. (2013). Özel yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı (2013-2017). [Gifted/talented individuals strategy and implementation plan (2013-2017)] Ankara.
 • MEB [MoNE]. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı. [Science course curriculum] http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20BİLİMLERİ%20ÖĞRETİM%20PROGRAMI2018.pdf Accessed 29 November 2019
 • Oruç, M. (1993). İlköğretim okulu II. kademe öğrencilerinin fen tutumları ile fen başarıları arasındaki ilişki. [The Relations between attitudes toward their science lessons of the second stage students in elementary school] ] Unpublished Master thesis, Hacettepe University, Turkey.
 • Özaslan, M. & Çetin, G. (2018). Gifted and talented students’ views about biology activities in a science and art center. Science Education International, 29(1), 49-59.
 • Penny, R. K., & McCann, B. (1964). The children’s reactive curiosity scale. Psychological Reports, 15, 323-334.
 • Renninger, K. A., Hidi S. & Krapp, A. (1992). The role of interest in learning and development. Hidi, S. and Anderson, V. (Ed.). Situational interest and its impact on reading and expository writing. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Roberts, R. (2001). Procedural understanding in biology: the thinking behind the doing. Journal of Biological Education, 35(3), 113-117.
 • Sağir, Ş. U. (2018). The relation between elementary school students’ science success and science attitude, anxiety, interest. The International Journal of Educational Researchers, 9(1), 1-11
 • Sencar, S. (2001). The effect of gender on different categories of ninth grade students’ misconception corcerning simple electric circuits. Unpublished Master thesis, Middle East Technical University, Turkey.
 • Stott, A. & Hobden, A.P. (2016). Effective learning: A case study of the learning strategies used by a high gifted achiever in learning science. Gifted Child Quarterly, 60(1), 63-74.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. [Sampled scientific research methods] Turkey: Anı Publishing.
 • Tabachnick, G. B. and Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics (fourth edition). USA: Allyon and Bacon Press.
 • Türk Dil Kurumu [Turkish Language Institution, TLI]. (2010). Büyük Türkçe sözlük. [Big Turkish dictionary] Single Volume. Turkey: Turkish Language Association Publications.
 • Watters, J. & Diezmann, C. M. (2003). The gifted students in science: fulfilling potential. Australian Science Teachers Journal, 49(3), 46-53.
 • Yaman, S. & Öner, F. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine bakış açılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. [A research of determination for primary school students' viewpoint to science course] Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 339-346.
 • Yıldırım, H. İ. & Şensoy, Ö. (2018). Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen konularına yönelik ilgi düzeylerine etkisi. [The effect of science fairs on the 6 th grade students’ interest levels toward the science subjects] Electronic Turkish Studies, 13(11), 1473-1495.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Gifted Education
Authors

Orcid: 0000-0001-9613-3390
Author: Serpil KALAYCI (Primary Author)
Institution: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4838-0869
Author: Mehmet COŞKUN
Institution: Odabaşı 75. Yıl Ortaokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA KALAYCI, S , COŞKUN, M . (2020). Determination of Gifted/Talented Students' Interest in Science Subjects in Terms of Some Variables. Journal of Gifted Education and Creativity , 7 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/52403/656622