Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 1 - 23, 30.03.2022

Abstract

References

 • Akan, Y., & Tatik, R. S. (2020). Relationship between students' moral maturity, democratic attitude and target behaviour development levels: A correlational study. International Online Journal of Educational Sciences, 12(4), 1-20.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim İkinci Kademede Gerçekleşme Derecesinin Belirlenmesi (Evaluation of the Degree of Reaching of Affective Goals at The Elementery Level in Turkish National Education System). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ateş, E. (2014). Üstün Yetenekli 6. sınıf Öğrencilerine Uygulanan Değerler Eğitimi Programının Etkililiği (The Efectiveness of The Applied Values Education to the 6 Year Highly Gifted Students). Yükseklisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Avcı, G., & Bal-Sezerel, B. (2018). Özel yeteneklilerin eğitiminde öğretim programı farklılaştırılması (Differentiation of the curriculum in the education of the gifted students). M.A. Melekoğlu ve U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 194-214). Ankara: Pegem Akademi.
 • Avcu, Y. E. (2019). Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Alanına Yönelik Bir Öğretim Tasarımının Geliştirilmesi (Developing an Instructional Design for Gifted and Talented Students Towards the Field of ICT And Software). Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Ayverdi, L. (2018). Özel Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitiminde Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Kullanımı: FeTeMM Yaklaşımı (Usage of Technology, Engineering and Mathematics in Science Education for Gifted Students: STEM Approach). Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Bakan, M., & Onat, R. (2020). Özel yeteneklilerin özellikleri ve gelişimleri (Characteristics and development of gifted students). Kılıç ve M. Çitil (Ed.), Özel yetenekli öğrencim var içinde (ss.46-72). Ankara: Gökçe Ofset.
 • Berkowitz, M. W., & Hoppe, M. A. (2009). Character education and gifted children. High Ability Studies, 20(2), 131-142.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). (18. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cash, T. N., & Lin, T. J. (2021). Psychological Well-Being of Intellectually and Academically Gifted Students in Self-Contained and Pull-Out Gifted Programs. Gifted Child Quarterly, 00(0), 1-20.
 • Cavilla, D. (2019). Maximizing the potential of gifted learners through a developmental framework of affective curriculum. Gifted Education International, 35(2), 136-151.
 • Chowkase, A. A. (2022). Three C’s conception of giftedness: A call for paradigm shift. Gifted Education International, 0(0), 1-8.
 • Chowkase A. A., & Watve, S. (2021). From I to we: The three C’s conception of gifted education. In R. J. Sternberg, D. Ambrose & S. Karami (Eds.), Transformational giftedness. Palgrave-Macmillan.
 • Clark, B. (2015). Üstün zekâlı öğrencileri anlamak (Understanding gifted students). F. Kaya ve Ü. Ogurlu (Ed.). Üstün zekâlı olarak büyümek içinde (ss.1-34). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Creswell, J W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Designing and conducting mixed methods research) (Çev. Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir ve diğerleri). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cross, T. L. (2021). On the social and emotional lives of gifted children. Routledge.
 • Çalışkan, H., & Öntaş, T. (Ed.). (2020). Değerlerimizle değerliyiz biyografilerle değerler eğitimi el kitabı (We are valuable with our values values education handbook with biographies). (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, Ç., & Kıncal, R. Y. (2015). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların demokrasi eğitimi (Democracy education of gifted and talented children). Journal of Gifted Education Research, 3(1), 1-22.
 • Çoban, Ö. (2019). Üstün yeteneklilere yönelik geliştirilen karakter eğitimi programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Investigaton of teachers views on character education program for gifted). Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A., & Ekşi, H. (2007). An examination of the humane values education program on a group of science high school students. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(3).
 • Emir, S. & Yaman, Y. (2017). Giriş: özel yetenekli öğrenciler için eğitim programı nasıl olmalı? (Introduction: What should be the education program for gifted students?). S. Emir (Ed.), Özel yeteneklilerin eğitiminde program tasarımı içinde (s.1-21). Ankara: Pegem Akademi.
 • Garson, G.D. (2012). Testing statistical assumptions. Statistical Associates Publishing.
 • George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 17.0 update. (10th Edition.). Pearson.
 • Gündüz, T. (2010). Üstün zekâlı çocuklarda ahlâk gelişimi ve eğitimi (Moral development and education in gifted children). İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 157-177.
 • Gür. Ç. (2018). Eğitimsel ve sosyal-duygusal bakış açılarıyla üstün yetenekli çocuklar Gifted children with educational and social-emotional perspectives). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Hébert, T. P. (2021). Understanding the social and emotional lives of gifted students. Routledge.
 • Hébert, T. P., & Smith, K. J. (2018). Social and emotional development of gifted students. Gifted Child Today, 41(4), 176-176.
 • Heacox, D., & Cash, R. M. (2020). Differentiation for gifted learners: Going beyond the basics. Free Spirit Publishing.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2004). Üstün yetenekli çocukların karakter özellikleri ve değerler eğitimi (Character traits and values education of gifted children), Üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2013). Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğitimleri (Value Orientations and Education of Gifted Children). Kaymakcan, R., Kenan, S., Hökelekli, H., Arslan, S., Zengin, M. (Ed.). Değerler ve eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Jodie Mahony Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi (Jodie Mahony Center for Gifted Education). (2009). Blueprints for biography. Erişim adresi https://ualr.edu/gifted/curriculum/blueprints/ Kaplan, S. N. (2021). Differentiation: A Study of its Meaning and Implementation for Gifted Students. Gifted Child Today, 44(4), 236-237.
 • Kaplan Sayı, A. (2022). Digital Differentiation as a Form of Pedagogical Creativity. In A. Raj (Eds.), Creativity as Progressive Pedagogy: Examinations Into Culture, Performance, and Challenges (pp. 126- 154). IGI Global.
 • Kaplan Sayı, A., & Soysal, Ö. M. (2022). Digital differentiation in gifted Education. In J. L. Nyberg & J. A. Manzone (Eds.), Creating equitable services for the gifted: protocols for identification, implementation, and evaluation (pp. 205-225). IGI Global.
 • Kanger, F. (2007). Hz. Muhammed ahlakını referans alan bir karakter eğitimi modeli (A Model of Character Education based on the Ethics of Muhammad). Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kanlı, E., & Özyaprak, M. (2016). STEM education for gifted and talented students in Turkiye. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 3(2),1-10.
 • Kenan, S. (2007). Modern eğitimin oluşum sürecinde değerler eğitimi nasıl zayıfladı? (How did values education weaken in the formation process of modern education?) R. Kaymakcan, H. Hökelekli, Ş. Arslan ve M. Zengin (Ed.), Değerler ve eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Kılıç, O. (Ed.). (2020). Özel yetenekli çocuğum var (I have a gifted child). (3. Baskı). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi.
 • Kurnaz, A. (2012). Üstün yetenekli çocuklarda değerler eğitimi (Values education in gifted children). A. Ataman (Ed.). Geleceğin mimarları üstün yetenekliler sempozyumu kitapçığı içinde (ss.49-71). Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi.
 • Kurnaz, A. (2018). Özel yetenekli öğrencilerde değerler eğitimi (Values education in gifted children). F. Şahin (Ed.). Özel yetenekli öğrenciler ve eğitimleri içinde (ss.235-261). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kurnaz, A., Çiftci, Ü., & Karapazar, H. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin değer algılarının betimsel bir analizi (A descriptive analysis of gifted and talented students’ perception of value). Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 185-225.
 • Lenhard, W. & Lenhard, A. (2016). Computation of effect sizes. Retrieved from: https://www.psychometrica.de/effect_size.html. Psychometrica. DOI: 10.13140/RG.2.2.17823.92329
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MNET). (2015). Değerler eğitimi yönergesi (Values education directive). Erişim adresi: http://MNETk12.MNET.gov.tr/MNET_iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_degerleregitimi.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MNET). (2016). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi (Science and art centers directive). Erişim adresi https://orgm.MNET.gov.tr/MNET_iys_dosyalar/2016_10/07031350_SAC_yonergesi.pdf
 • Mertkan, Ş. (2015). Karma araştırma tasarımı (Mixed research design). Ankara: Pegem Akademi.
 • Orman, S. (2020). Değerler eğitimi bağlamında SAC eğitim programlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşleri (Opinions of students, teachers and administrators regarding SAC education programs in the context of values education). Yüksek lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Özbay, Y., & Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri (Psychosocial characteristics of gifted children and adolecents). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 89-108.
 • Özkan, M. U. (2013). Üstün zekalı çocukların özellikleri (Characteristics of gifted children). Erişim adresi https://tr-static.eodev.com/files/d9c/d8793dba8f44fcfbb8c867bf238e8c2e.pdf
 • Renzulli J. S. (2020). Promoting social capital by expanding the conception of giftedness. Talent, 10(1), 2–20.
 • Renzulli, J. S., & D’Souza, S. (2014). Intelligences outside the normal curve: Co-cognitive factors that contribute to the creation of social capital and leadership skills in young people. In Critical issues and practices in gifted education: What the research says (pp.343-362). Taylor & Francis.
 • Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2021). The three ring conception of giftedness: A change in direction from being gifted to the development of gifted behaviors. In Conceptions of giftedness and talent (pp. 335-355). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Sak. U. (2014). Üstün zekalılar, özellikleri, tanılamaları, eğitimleri (Gifted children, their characteristics, diagnosis, education) (4. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Sezer, Ş. (2016). Velilerin üstün yetenekli öğrencilerin değerler eğitimine ilişkin görüşleri (Parents’ opinions related to the character education of the gifted students). Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 4(2), 29-47.
 • Sternberg R. J. (2021) Identification for utilization, not merely possession, of gifts: What matters is not gifts but rather deployment of gifts. Gifted Education International, 00(0),1–8.
 • Sternberg R. J., Chowkase A., Desmet O., Karami S., Landy J. and Lu J. (2021). Beyond transformational giftedness. Education Sciences, 11(5), 192.
 • Sternberg R. J. & Glück J. (2022). Wisdom: The psychology of wise thoughts, words, and deeds. Cambridge University Press.
 • Şahin, F. (2015). Genel eğitim sınıflarındaki üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde müfredat farklılaştırma (Curriculum differentiation in the education of gifted students in general education classrooms). Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi içinde (ss.20-38). Ankara: Pegema Akademi.
 • Şahin, F. (2018). Özel yeteneklilerin eğitimi: eğitsel stratejiler ve örneklerl zenginleştirilmiş müfredat farklılaştırma modelleri (Education of the gifted: educational strategies and models of curriculum differentiation enriched with examples). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. (Six Edition). Pearson Education.
 • Tomlinson, C.A. (2015). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karma öğretim (The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. (S. Emir ve A. Aksu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 2001).
 • Tucker, B., Hafenstein, N. L., Jones, S., Bernick, R., & Haines, K. (1997). An integrated‐thematic curriculum for gifted learners. Roeper Review, 19(4), 196-199.
 • Turgut Yıldırım, D. (2019). Üstün Yetenekli Öğrencilerde Değerler Eğitiminin İdareci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Evaluation of Values Education in the case of Gifted Students According to the Opinions of Teachers and Administrators). Yükseklisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Türkman, B. (2017). Genel Eğitim Programını Özel Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaçlarına Göre Farklılaştırma Stratejileri (Strategies for Differentiating the General Education Program According to the Needs of Gifted Students). S. Emir (Ed.), Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı içinde (s.25-43). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tortop, H. S. (2015). Üstün zekalıların eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri. İstanbul: Genç Bilge Yayıncılık.
 • Tortop, H. S. (2018). Üstün yetenekliler ahlak ve karakter eğitimi programı (ÜYAKEP) Modeli (Moral and Character Education Program for Gifted (MCEPG)). Journal of Gifted Education and Creativity, 5(2), 100-111.
 • VanTassel-Baska, J. (2003). Selecting instructional strategies for gifted learners. Focus on exceptional children, 36(3), 1-12.
 • VanTassel-Baska, J., Hubbard, G. F., & Robbins, J. I. (2021). Differentiation of instruction for gifted learners: Collated evaluative studies of teacher classroom practices. In S. R. Smith (Ed.), Handbook of giftedness and talent development in the Asia-Pacific (pp.945-979). Springer.
 • VanTassel-Baska, J., & Stambaugh, T. (2006). Comprehensive curriculum for gifted learners. Pearson Education.
 • Wallace, B., & Shaughnessy, M. F. (2012). Cover slashes, Ethical values and actions, Social and emotional development, Problem-solving and Creativity. Gifted Education International, 28(3), 239-240.
 • Walton, R., & Vialle, W. (2021). Spirituality and giftedness: threading the path of identity. In S. R. Smith (Ed.), Handbook of giftedness and talent development in the Asia-Pacific (pp.257-282). Springer.
 • Yıldırım, D. T. (2016). Üstün yetenekliler için değerler eğitimi dersinin önemi (The importance of values education for the gifted students). Current Research in Education, 2(2), 99-120.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in the social sciences). (9. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Effectiveness of the differentiated instructional design for value education of gifted: a mixed study

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 1 - 23, 30.03.2022

Abstract

The aim of this study was to examine the efficiency of the differentiated instructional design for value education of gifted. This research was based according to the embedded experimental design of a mixed research method. The study group consisted of 25 gifted students (13 girls, 12 boys) at the 6th-grade level. Digital differentiation strategy was employed in instructional design. Students were asked to reflect their learning about Turkish talented people on cartoons containing both visual and auditory elements. The activities in the differentiated instructional design were applied to the students online for 8 weeks, 2 hours per week. Quantitative data were collected with the Target Behaviour Development Scale (Kanger, 2007). Quantitative data were analyzed with a dependent samples t-test. The Cohen d effect size was also calculated. In the qualitative part of this research, the views of gifted students, their products, the observations of researchers were evaluated. Qualitative data were analyzed descriptively. As a result of the research, the difference between the pre-test and post-test scores of the target behavior development levels of the gifted students regarding values was found to be statistically significant. This difference was in favor of the post-test and the effect size was high (d=1.047, p<.05). In other words, the differentiated instructional design for value education increased the values development of gifted students. Gifted students expressed their views on the differentiated instructional design the most frequently with the words "fun, instructive, and the values". The students were successful in writing cartoon scripts, turning the scripts into a cartoon, and indicated that they had some technical difficulties. Students were happy both to learn of the values and to produce technology-supported products. Comparative studies can be done by establishing experimental and control groups for different grade-level gifted students.

References

 • Akan, Y., & Tatik, R. S. (2020). Relationship between students' moral maturity, democratic attitude and target behaviour development levels: A correlational study. International Online Journal of Educational Sciences, 12(4), 1-20.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim İkinci Kademede Gerçekleşme Derecesinin Belirlenmesi (Evaluation of the Degree of Reaching of Affective Goals at The Elementery Level in Turkish National Education System). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ateş, E. (2014). Üstün Yetenekli 6. sınıf Öğrencilerine Uygulanan Değerler Eğitimi Programının Etkililiği (The Efectiveness of The Applied Values Education to the 6 Year Highly Gifted Students). Yükseklisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Avcı, G., & Bal-Sezerel, B. (2018). Özel yeteneklilerin eğitiminde öğretim programı farklılaştırılması (Differentiation of the curriculum in the education of the gifted students). M.A. Melekoğlu ve U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 194-214). Ankara: Pegem Akademi.
 • Avcu, Y. E. (2019). Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Alanına Yönelik Bir Öğretim Tasarımının Geliştirilmesi (Developing an Instructional Design for Gifted and Talented Students Towards the Field of ICT And Software). Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Ayverdi, L. (2018). Özel Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitiminde Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Kullanımı: FeTeMM Yaklaşımı (Usage of Technology, Engineering and Mathematics in Science Education for Gifted Students: STEM Approach). Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Bakan, M., & Onat, R. (2020). Özel yeteneklilerin özellikleri ve gelişimleri (Characteristics and development of gifted students). Kılıç ve M. Çitil (Ed.), Özel yetenekli öğrencim var içinde (ss.46-72). Ankara: Gökçe Ofset.
 • Berkowitz, M. W., & Hoppe, M. A. (2009). Character education and gifted children. High Ability Studies, 20(2), 131-142.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). (18. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cash, T. N., & Lin, T. J. (2021). Psychological Well-Being of Intellectually and Academically Gifted Students in Self-Contained and Pull-Out Gifted Programs. Gifted Child Quarterly, 00(0), 1-20.
 • Cavilla, D. (2019). Maximizing the potential of gifted learners through a developmental framework of affective curriculum. Gifted Education International, 35(2), 136-151.
 • Chowkase, A. A. (2022). Three C’s conception of giftedness: A call for paradigm shift. Gifted Education International, 0(0), 1-8.
 • Chowkase A. A., & Watve, S. (2021). From I to we: The three C’s conception of gifted education. In R. J. Sternberg, D. Ambrose & S. Karami (Eds.), Transformational giftedness. Palgrave-Macmillan.
 • Clark, B. (2015). Üstün zekâlı öğrencileri anlamak (Understanding gifted students). F. Kaya ve Ü. Ogurlu (Ed.). Üstün zekâlı olarak büyümek içinde (ss.1-34). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Creswell, J W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Designing and conducting mixed methods research) (Çev. Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir ve diğerleri). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cross, T. L. (2021). On the social and emotional lives of gifted children. Routledge.
 • Çalışkan, H., & Öntaş, T. (Ed.). (2020). Değerlerimizle değerliyiz biyografilerle değerler eğitimi el kitabı (We are valuable with our values values education handbook with biographies). (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, Ç., & Kıncal, R. Y. (2015). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların demokrasi eğitimi (Democracy education of gifted and talented children). Journal of Gifted Education Research, 3(1), 1-22.
 • Çoban, Ö. (2019). Üstün yeteneklilere yönelik geliştirilen karakter eğitimi programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Investigaton of teachers views on character education program for gifted). Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A., & Ekşi, H. (2007). An examination of the humane values education program on a group of science high school students. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(3).
 • Emir, S. & Yaman, Y. (2017). Giriş: özel yetenekli öğrenciler için eğitim programı nasıl olmalı? (Introduction: What should be the education program for gifted students?). S. Emir (Ed.), Özel yeteneklilerin eğitiminde program tasarımı içinde (s.1-21). Ankara: Pegem Akademi.
 • Garson, G.D. (2012). Testing statistical assumptions. Statistical Associates Publishing.
 • George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 17.0 update. (10th Edition.). Pearson.
 • Gündüz, T. (2010). Üstün zekâlı çocuklarda ahlâk gelişimi ve eğitimi (Moral development and education in gifted children). İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 157-177.
 • Gür. Ç. (2018). Eğitimsel ve sosyal-duygusal bakış açılarıyla üstün yetenekli çocuklar Gifted children with educational and social-emotional perspectives). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Hébert, T. P. (2021). Understanding the social and emotional lives of gifted students. Routledge.
 • Hébert, T. P., & Smith, K. J. (2018). Social and emotional development of gifted students. Gifted Child Today, 41(4), 176-176.
 • Heacox, D., & Cash, R. M. (2020). Differentiation for gifted learners: Going beyond the basics. Free Spirit Publishing.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2004). Üstün yetenekli çocukların karakter özellikleri ve değerler eğitimi (Character traits and values education of gifted children), Üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2013). Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğitimleri (Value Orientations and Education of Gifted Children). Kaymakcan, R., Kenan, S., Hökelekli, H., Arslan, S., Zengin, M. (Ed.). Değerler ve eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Jodie Mahony Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi (Jodie Mahony Center for Gifted Education). (2009). Blueprints for biography. Erişim adresi https://ualr.edu/gifted/curriculum/blueprints/ Kaplan, S. N. (2021). Differentiation: A Study of its Meaning and Implementation for Gifted Students. Gifted Child Today, 44(4), 236-237.
 • Kaplan Sayı, A. (2022). Digital Differentiation as a Form of Pedagogical Creativity. In A. Raj (Eds.), Creativity as Progressive Pedagogy: Examinations Into Culture, Performance, and Challenges (pp. 126- 154). IGI Global.
 • Kaplan Sayı, A., & Soysal, Ö. M. (2022). Digital differentiation in gifted Education. In J. L. Nyberg & J. A. Manzone (Eds.), Creating equitable services for the gifted: protocols for identification, implementation, and evaluation (pp. 205-225). IGI Global.
 • Kanger, F. (2007). Hz. Muhammed ahlakını referans alan bir karakter eğitimi modeli (A Model of Character Education based on the Ethics of Muhammad). Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kanlı, E., & Özyaprak, M. (2016). STEM education for gifted and talented students in Turkiye. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 3(2),1-10.
 • Kenan, S. (2007). Modern eğitimin oluşum sürecinde değerler eğitimi nasıl zayıfladı? (How did values education weaken in the formation process of modern education?) R. Kaymakcan, H. Hökelekli, Ş. Arslan ve M. Zengin (Ed.), Değerler ve eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Kılıç, O. (Ed.). (2020). Özel yetenekli çocuğum var (I have a gifted child). (3. Baskı). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi.
 • Kurnaz, A. (2012). Üstün yetenekli çocuklarda değerler eğitimi (Values education in gifted children). A. Ataman (Ed.). Geleceğin mimarları üstün yetenekliler sempozyumu kitapçığı içinde (ss.49-71). Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi.
 • Kurnaz, A. (2018). Özel yetenekli öğrencilerde değerler eğitimi (Values education in gifted children). F. Şahin (Ed.). Özel yetenekli öğrenciler ve eğitimleri içinde (ss.235-261). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kurnaz, A., Çiftci, Ü., & Karapazar, H. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin değer algılarının betimsel bir analizi (A descriptive analysis of gifted and talented students’ perception of value). Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 185-225.
 • Lenhard, W. & Lenhard, A. (2016). Computation of effect sizes. Retrieved from: https://www.psychometrica.de/effect_size.html. Psychometrica. DOI: 10.13140/RG.2.2.17823.92329
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MNET). (2015). Değerler eğitimi yönergesi (Values education directive). Erişim adresi: http://MNETk12.MNET.gov.tr/MNET_iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_degerleregitimi.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MNET). (2016). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi (Science and art centers directive). Erişim adresi https://orgm.MNET.gov.tr/MNET_iys_dosyalar/2016_10/07031350_SAC_yonergesi.pdf
 • Mertkan, Ş. (2015). Karma araştırma tasarımı (Mixed research design). Ankara: Pegem Akademi.
 • Orman, S. (2020). Değerler eğitimi bağlamında SAC eğitim programlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşleri (Opinions of students, teachers and administrators regarding SAC education programs in the context of values education). Yüksek lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Özbay, Y., & Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri (Psychosocial characteristics of gifted children and adolecents). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 89-108.
 • Özkan, M. U. (2013). Üstün zekalı çocukların özellikleri (Characteristics of gifted children). Erişim adresi https://tr-static.eodev.com/files/d9c/d8793dba8f44fcfbb8c867bf238e8c2e.pdf
 • Renzulli J. S. (2020). Promoting social capital by expanding the conception of giftedness. Talent, 10(1), 2–20.
 • Renzulli, J. S., & D’Souza, S. (2014). Intelligences outside the normal curve: Co-cognitive factors that contribute to the creation of social capital and leadership skills in young people. In Critical issues and practices in gifted education: What the research says (pp.343-362). Taylor & Francis.
 • Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2021). The three ring conception of giftedness: A change in direction from being gifted to the development of gifted behaviors. In Conceptions of giftedness and talent (pp. 335-355). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Sak. U. (2014). Üstün zekalılar, özellikleri, tanılamaları, eğitimleri (Gifted children, their characteristics, diagnosis, education) (4. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Sezer, Ş. (2016). Velilerin üstün yetenekli öğrencilerin değerler eğitimine ilişkin görüşleri (Parents’ opinions related to the character education of the gifted students). Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 4(2), 29-47.
 • Sternberg R. J. (2021) Identification for utilization, not merely possession, of gifts: What matters is not gifts but rather deployment of gifts. Gifted Education International, 00(0),1–8.
 • Sternberg R. J., Chowkase A., Desmet O., Karami S., Landy J. and Lu J. (2021). Beyond transformational giftedness. Education Sciences, 11(5), 192.
 • Sternberg R. J. & Glück J. (2022). Wisdom: The psychology of wise thoughts, words, and deeds. Cambridge University Press.
 • Şahin, F. (2015). Genel eğitim sınıflarındaki üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde müfredat farklılaştırma (Curriculum differentiation in the education of gifted students in general education classrooms). Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi içinde (ss.20-38). Ankara: Pegema Akademi.
 • Şahin, F. (2018). Özel yeteneklilerin eğitimi: eğitsel stratejiler ve örneklerl zenginleştirilmiş müfredat farklılaştırma modelleri (Education of the gifted: educational strategies and models of curriculum differentiation enriched with examples). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. (Six Edition). Pearson Education.
 • Tomlinson, C.A. (2015). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karma öğretim (The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. (S. Emir ve A. Aksu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 2001).
 • Tucker, B., Hafenstein, N. L., Jones, S., Bernick, R., & Haines, K. (1997). An integrated‐thematic curriculum for gifted learners. Roeper Review, 19(4), 196-199.
 • Turgut Yıldırım, D. (2019). Üstün Yetenekli Öğrencilerde Değerler Eğitiminin İdareci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Evaluation of Values Education in the case of Gifted Students According to the Opinions of Teachers and Administrators). Yükseklisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Türkman, B. (2017). Genel Eğitim Programını Özel Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaçlarına Göre Farklılaştırma Stratejileri (Strategies for Differentiating the General Education Program According to the Needs of Gifted Students). S. Emir (Ed.), Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı içinde (s.25-43). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tortop, H. S. (2015). Üstün zekalıların eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri. İstanbul: Genç Bilge Yayıncılık.
 • Tortop, H. S. (2018). Üstün yetenekliler ahlak ve karakter eğitimi programı (ÜYAKEP) Modeli (Moral and Character Education Program for Gifted (MCEPG)). Journal of Gifted Education and Creativity, 5(2), 100-111.
 • VanTassel-Baska, J. (2003). Selecting instructional strategies for gifted learners. Focus on exceptional children, 36(3), 1-12.
 • VanTassel-Baska, J., Hubbard, G. F., & Robbins, J. I. (2021). Differentiation of instruction for gifted learners: Collated evaluative studies of teacher classroom practices. In S. R. Smith (Ed.), Handbook of giftedness and talent development in the Asia-Pacific (pp.945-979). Springer.
 • VanTassel-Baska, J., & Stambaugh, T. (2006). Comprehensive curriculum for gifted learners. Pearson Education.
 • Wallace, B., & Shaughnessy, M. F. (2012). Cover slashes, Ethical values and actions, Social and emotional development, Problem-solving and Creativity. Gifted Education International, 28(3), 239-240.
 • Walton, R., & Vialle, W. (2021). Spirituality and giftedness: threading the path of identity. In S. R. Smith (Ed.), Handbook of giftedness and talent development in the Asia-Pacific (pp.257-282). Springer.
 • Yıldırım, D. T. (2016). Üstün yetenekliler için değerler eğitimi dersinin önemi (The importance of values education for the gifted students). Current Research in Education, 2(2), 99-120.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in the social sciences). (9. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Special
Published Date March 2022
Journal Section Differentiated Instruction for Gifted
Authors

Yunus Emre AVCU (Primary Author)
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0001-8286-0837
Türkiye


Yavuz YAMAN
ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA
0000-0002-4837-9959
Türkiye

Publication Date March 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Avcu, Y. E. & Yaman, Y. (2022). Effectiveness of the differentiated instructional design for value education of gifted: a mixed study . Journal of Gifted Education and Creativity , 9 (1) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/68496/1058047

News

Journal of Gifted Education and Creativity indexed in DOAJ since March 15, 2020. 3rd  International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 28-29 October 2022 (Please click for attendance).

JGEDC accepted to EBSCO Education Source HW Wilson Index at April 29, 2022. 25125

                                                       

Abstracting & Indexing

17868 2075620758207572210121099 22216 22643242312578925125


POPULARITY OF THE JOURNAL OF GIFTED EDUCATION AND CREATIVITY OVER THE WORLD (ESPECIALLY USA) 

Flag Counter

Note: Counter started on 28 February, 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publicaton Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1, Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: info@gencbilgeyayincilik.com

Editorial email:  editorjgedc@gmail.com


Be a member of Editorial Board of JGEDC 

Editorial Board of JGEDC changing,  do you want to be member of our team. Please send email to editorjgedc@gmail.com or +90 505 383 5795 (whatsapp) 

New members 

Michael Shaughnesy,  US (editor), Todd Kettler, US (editor), Antti Juvonen, Finland, Monica Meadows, US, Marticna Brazzolotto, Italy, Mojca Kukanja Gabriyelcic, Slovenia , Ahmed Hamdan, United Arap Emirates, Sarah Marie Berry, US. Join our team