Research Article
BibTex RIS Cite

An Evaluation of Online Promotion Activities of Geoparks in Türkiye

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 77 - 89, 28.10.2023
https://doi.org/10.54493/jgttr.1353795

Abstract

This research was conducted to determine and evaluate the current status of four major global geopark candidate areas in Türkiye in terms of online promotion. In the study, data obtained mainly from secondary data sources were analyzed. The focus of the research was on the shares made in the Facebook accounts of the global geopark candidates in Turkey. The posts, comments and likes were examined, and the content analysis was carried in order to classify the shared posts, photos and videos according to their characteristics. It has been determined that the promotion and digital marketing efforts of global geopark candidates in Turkey are not at a sufficient level for internationalization and that these geoparks should make more efforts to attract domestic and especially foreign tourists. The research findings indicate that the digital promotion and marketing efforts of Zonguldak Coal Geopark and İda Madra Geopark are greater compared to other geoparks examined and that the efforts of Munzur Geopark are insufficient compared to the other three geoparks.

References

 • Almeida-Santana, A., & Moreno-Gil, S. (2017). New trends in information search and their influence on destination loyalty: Digital destinations and relationship marketing. Journal of destination marketing & management, 6(2), 150-161. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.02.003
 • Baş, T., & Akturan, U., (2017). Nitel araştırma yöntemleri, Nvivo ile nitel veri analizi, örnekleme, analiz, yorum. Seçkin Yayıncılık.
 • Böyükyılmaz, S., & Oğan, Y. (2020). Kastamonu İlinde Bulunan Kanyonların Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 3 (2), 203-222.
 • Bozpolat, C. (2023). Sosyal medya bağlamında destinasyon marka bilinirliğinin e-wom üzerindeki etkisinde destinasyon bilişsel imajı ve müşteri değerinin rolü: Kapadokya’da bir araştırma. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 9(1), 1-19. https://doi.org/10.30855/gjeb.2023.9.1.001
 • Brilha, J. (2016). Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review. Geoheritage, 8(2), 119-134. https://doi.org/10.1007/s12371-014-0139-3
 • Catana, M. M., & Brilha, J. B. (2020). The role of UNESCO global geoparks in promoting geosciences education for sustainability. Geoheritage, 12(1), 1.
 • Çalık, A., Kapan, S., Erenoğlu, R. C., Erenoğlu, O., Yaşar, C., & Ulugergerli, E. U. (2018). Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli. Türkiye Jeoloji Bülteni, 61(2), 175-192. https://doi.org/10.25288/tjb.418820
 • Çeşmeci, N., (2023). Jeoturizm – Temel kavramlar ve Türkiye'de jeoturizm araştırmaları üzerine bir inceleme. G. Salı ve A. Çatalı Ceylan (Ed). Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar içinde (s. 233-253), Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Çiftçi, Y., & Güngör, Y. (2021). Nemrut-Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis-Türkiye) doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeokoruma önerileri. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 165, 191-215.
 • Chen, A., Lu, Y., & Ng, Y. C. (2015). The principles of geotourism. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştirma yöntemleri. Qualitative research methods. M. Bütün & SB Demir, Trans.(Eds.). İstanbul: Siyasal Kitapevi.
 • Dedeoğlu, B. B., Taheri, B., Okumus, F., & Gannon, M. (2020). Understanding the importance that consumers attach to social media sharing (ISMS): Scale development and validation. Tourism Management, 76, [103954]. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.103954
 • Desai, V. (2019). Digital marketing: A review. International Journal of Trend in Scientifc Research and Development, 5(5), 196–200. https://doi.org/10.31142/ijtsrd23100
 • Doğan, M., Pekiner, A. B. & Karaca, E. (2018). Sosyal medyanın turizm ve turist tercihlerine etkisi: Kars-Doğu Ekspresi örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 669-683. https://doi.org/10.24010/soid.443504
 • Dowling, R. K. (2013). Global geotourism – An emerging form of sustainable tourism. Czech Journal of Tourism, 2(2), 59-79. https://doi.org/10.2478/cjot-2013-0004
 • Farsani, N. T., Coelho, C. O., & Costa, C. M. (2014). Analysis of network activities in geoparks as geotourism destinations. International Journal of Tourism Research, 16(1), 1-10. https://doi.org/10.1002/jtr.1879
 • Gürsay, M. S., & Güneş, S. G. (2014). Jeoturizm ve Sürdürülebilirlik: Kızılcahamam–Çamlıdere Jeoparkı Örneği. Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(2), 203-215. https://doi.org/10.5505/jas.2014.93584 Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. Sage. internetworldstats.com (2023). Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm. (Erişim: 07.05.2023).kepios.com (2023). Digital 2023 Global Overview Report. https://kepios.com/reports (Erişim: 31.08.2023).
 • Kaur, G. (2017). The importance of digital marketing in the tourism industry. International Journal of Research-Granthaalayah, 5(6), 72-77. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i6.2017.1998
 • Kazancı, N., Şaroğlu, F. & Suludere, Y. (2015). Geological heritage and framework list of the geosites in Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 151 (151), 259-268.
 • Kocalar, A. C. (2021). Jeoturizmin Türkiye’deki potansiyelinin kırsal kalkınma açısından incelenmesi. Igdir University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, (6), 25-36.
 • Lawrence, S., Deshmukh, S., & Navajivan, E. (2018). A comparative study of digital marketing vs. traditional marketing. IIBM'S Journal of Management Research, 112-121.
 • Lazaari, M., Aloia, A., (2014). Jeoparks, Geoheritage and Geotourism: Opportunities and Tools in Sustainable Development of The Territory. GeoJournal of Tourism and Geosites, Special Issue, 1(13): 8-9.
 • Newsome, D., & Dowling, R. K. (Eds.) (2010). Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Oxford: Goodfellow Publishers. https://doi.org/10.23912/978-1-906884-09-3-21
 • Newsome, D., Dowling R., Leung, Y.F. (2012). The nature and management of geotourism: A case study of two established iconic geotourism destinations. Tourism Management Perspectives, 2(3), 19-27. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2011.12.009
 • Özgen Erdem, N. (2015). Jeoparklar ve küresel ağlar ile bütünleşmenin önemi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Haber Bülteni, 2.
 • Park, Y. A., & Gretzel, U. (2007). Success factors for destination marketing web sites: A qualitative meta-analysis. Journal of travel research, 46(1), 46-63. https://doi.org/10.1177/0047287507302381
 • Pralong, J. P. (2006). Geotourism: A new form of tourism untilising natural landscapes and based on imagination and emotion. Tourism Review, 61(3), 20-25. https://doi.org/10.1108/eb058476
 • Sahin, G. G., & Sengün, G. (2015). The effects of social media on tourism marketing: a study among university students. Management and Administrative Sciences Review, 4(5), 772-786.
 • Sığrı, Ü. (2022). Nitel araştırma yöntemleri. R. Altunışık, H. Boz, E. Gegez, E. Koç, Ü. Sığrı, E. Yıldız ve A. Yüksel (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Yeni perspektifler (1. Baskı) içinde (s. 471-517). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Statista.com (2023). Statista. https://www.statista.com/statistics/259379/social-media-platforms-used-by-marketers-worldwide/ (Erişim: 31.08.2023).
 • Taiminen, H. M., & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 22(4), 633-651. https://doi.org/10.1108/JSBED-05-2013-0073
 • UNESCO (2015), UNESCO gives Global Geoparcs a new label, https://www.unesco.org/en/articles/unesco-gives-global-geoparcs-new-label (Erişim: 15.04.2023).
 • UNESCO (2022), Checklist to define an aspiring UNESCO Global Geopark (aUGGp) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383838 (Erişim: 22.08.2023).
 • UNESCO (2023), List of UNESCO Global Geoparks and Regional Networks, https://en.unesco.org/global-geoparks/list (Erişim: 15.04.2023)
 • Velentza, A., & Metaxas, T. (2023). The Role of Digital Marketing in Tourism Businesses: An Empirical Investigation in Greece. Businesses, 3(2), 272-292. https://doi.org/10.3390/businesses3020018
 • Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015). Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study. International journal of management science and business administration, 1(5), 69-80. https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.15.1006
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 12. Baskı. Seçkin Yayıncılık

Türkiye’deki Jeoparkların Çevrimiçi Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 77 - 89, 28.10.2023
https://doi.org/10.54493/jgttr.1353795

Abstract

Bu araştırma, Türkiye’de bulunan belli başlı dört küresel jeopark adayı alanın, çevrimiçi tanıtım açısından mevcut durumunu belirlemek ve değerlendirmek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ağırlıklı olarak ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Türkiye’de bulunan küresel jeopark adaylarının Facebook sosyal ağında yer alan hesaplarındaki paylaşımlara yoğunlaşılmış, yapılan yorum ve beğeni sayıları incelenmiş, paylaşılan gönderi, fotoğraf ve videoların niteliklerine göre sınıflandırılabilmesi için içerik analizine tabi tutulmuştur. Nitel araştırmalar için kullanılan ilgili paket program ile analiz edilen verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda, Türkiye’deki küresel jeopark adaylarının tanıtım ve dijital pazarlama çabalarının, uluslararasılaşma için yeterli seviyede olmadığı ve bu jeoparkların yerli ve özellikle yabancı turistleri çekebilmek adına daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirlenmiştir. Araştırma bulguları, Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın ve İda Madra jeoparkı’nın dijital tanıtım ve pazarlama çabalarının incelenen diğer jeoparklara göre daha fazla olduğunu ve Munzur Jeoparkı’ının çabalarının diğer jeoparklara kıyasla yetersiz kaldığına işaret etmektedir.

References

 • Almeida-Santana, A., & Moreno-Gil, S. (2017). New trends in information search and their influence on destination loyalty: Digital destinations and relationship marketing. Journal of destination marketing & management, 6(2), 150-161. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.02.003
 • Baş, T., & Akturan, U., (2017). Nitel araştırma yöntemleri, Nvivo ile nitel veri analizi, örnekleme, analiz, yorum. Seçkin Yayıncılık.
 • Böyükyılmaz, S., & Oğan, Y. (2020). Kastamonu İlinde Bulunan Kanyonların Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 3 (2), 203-222.
 • Bozpolat, C. (2023). Sosyal medya bağlamında destinasyon marka bilinirliğinin e-wom üzerindeki etkisinde destinasyon bilişsel imajı ve müşteri değerinin rolü: Kapadokya’da bir araştırma. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 9(1), 1-19. https://doi.org/10.30855/gjeb.2023.9.1.001
 • Brilha, J. (2016). Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review. Geoheritage, 8(2), 119-134. https://doi.org/10.1007/s12371-014-0139-3
 • Catana, M. M., & Brilha, J. B. (2020). The role of UNESCO global geoparks in promoting geosciences education for sustainability. Geoheritage, 12(1), 1.
 • Çalık, A., Kapan, S., Erenoğlu, R. C., Erenoğlu, O., Yaşar, C., & Ulugergerli, E. U. (2018). Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli. Türkiye Jeoloji Bülteni, 61(2), 175-192. https://doi.org/10.25288/tjb.418820
 • Çeşmeci, N., (2023). Jeoturizm – Temel kavramlar ve Türkiye'de jeoturizm araştırmaları üzerine bir inceleme. G. Salı ve A. Çatalı Ceylan (Ed). Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar içinde (s. 233-253), Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Çiftçi, Y., & Güngör, Y. (2021). Nemrut-Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis-Türkiye) doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeokoruma önerileri. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 165, 191-215.
 • Chen, A., Lu, Y., & Ng, Y. C. (2015). The principles of geotourism. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştirma yöntemleri. Qualitative research methods. M. Bütün & SB Demir, Trans.(Eds.). İstanbul: Siyasal Kitapevi.
 • Dedeoğlu, B. B., Taheri, B., Okumus, F., & Gannon, M. (2020). Understanding the importance that consumers attach to social media sharing (ISMS): Scale development and validation. Tourism Management, 76, [103954]. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.103954
 • Desai, V. (2019). Digital marketing: A review. International Journal of Trend in Scientifc Research and Development, 5(5), 196–200. https://doi.org/10.31142/ijtsrd23100
 • Doğan, M., Pekiner, A. B. & Karaca, E. (2018). Sosyal medyanın turizm ve turist tercihlerine etkisi: Kars-Doğu Ekspresi örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 669-683. https://doi.org/10.24010/soid.443504
 • Dowling, R. K. (2013). Global geotourism – An emerging form of sustainable tourism. Czech Journal of Tourism, 2(2), 59-79. https://doi.org/10.2478/cjot-2013-0004
 • Farsani, N. T., Coelho, C. O., & Costa, C. M. (2014). Analysis of network activities in geoparks as geotourism destinations. International Journal of Tourism Research, 16(1), 1-10. https://doi.org/10.1002/jtr.1879
 • Gürsay, M. S., & Güneş, S. G. (2014). Jeoturizm ve Sürdürülebilirlik: Kızılcahamam–Çamlıdere Jeoparkı Örneği. Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(2), 203-215. https://doi.org/10.5505/jas.2014.93584 Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. Sage. internetworldstats.com (2023). Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm. (Erişim: 07.05.2023).kepios.com (2023). Digital 2023 Global Overview Report. https://kepios.com/reports (Erişim: 31.08.2023).
 • Kaur, G. (2017). The importance of digital marketing in the tourism industry. International Journal of Research-Granthaalayah, 5(6), 72-77. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i6.2017.1998
 • Kazancı, N., Şaroğlu, F. & Suludere, Y. (2015). Geological heritage and framework list of the geosites in Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 151 (151), 259-268.
 • Kocalar, A. C. (2021). Jeoturizmin Türkiye’deki potansiyelinin kırsal kalkınma açısından incelenmesi. Igdir University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, (6), 25-36.
 • Lawrence, S., Deshmukh, S., & Navajivan, E. (2018). A comparative study of digital marketing vs. traditional marketing. IIBM'S Journal of Management Research, 112-121.
 • Lazaari, M., Aloia, A., (2014). Jeoparks, Geoheritage and Geotourism: Opportunities and Tools in Sustainable Development of The Territory. GeoJournal of Tourism and Geosites, Special Issue, 1(13): 8-9.
 • Newsome, D., & Dowling, R. K. (Eds.) (2010). Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Oxford: Goodfellow Publishers. https://doi.org/10.23912/978-1-906884-09-3-21
 • Newsome, D., Dowling R., Leung, Y.F. (2012). The nature and management of geotourism: A case study of two established iconic geotourism destinations. Tourism Management Perspectives, 2(3), 19-27. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2011.12.009
 • Özgen Erdem, N. (2015). Jeoparklar ve küresel ağlar ile bütünleşmenin önemi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Haber Bülteni, 2.
 • Park, Y. A., & Gretzel, U. (2007). Success factors for destination marketing web sites: A qualitative meta-analysis. Journal of travel research, 46(1), 46-63. https://doi.org/10.1177/0047287507302381
 • Pralong, J. P. (2006). Geotourism: A new form of tourism untilising natural landscapes and based on imagination and emotion. Tourism Review, 61(3), 20-25. https://doi.org/10.1108/eb058476
 • Sahin, G. G., & Sengün, G. (2015). The effects of social media on tourism marketing: a study among university students. Management and Administrative Sciences Review, 4(5), 772-786.
 • Sığrı, Ü. (2022). Nitel araştırma yöntemleri. R. Altunışık, H. Boz, E. Gegez, E. Koç, Ü. Sığrı, E. Yıldız ve A. Yüksel (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Yeni perspektifler (1. Baskı) içinde (s. 471-517). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Statista.com (2023). Statista. https://www.statista.com/statistics/259379/social-media-platforms-used-by-marketers-worldwide/ (Erişim: 31.08.2023).
 • Taiminen, H. M., & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 22(4), 633-651. https://doi.org/10.1108/JSBED-05-2013-0073
 • UNESCO (2015), UNESCO gives Global Geoparcs a new label, https://www.unesco.org/en/articles/unesco-gives-global-geoparcs-new-label (Erişim: 15.04.2023).
 • UNESCO (2022), Checklist to define an aspiring UNESCO Global Geopark (aUGGp) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383838 (Erişim: 22.08.2023).
 • UNESCO (2023), List of UNESCO Global Geoparks and Regional Networks, https://en.unesco.org/global-geoparks/list (Erişim: 15.04.2023)
 • Velentza, A., & Metaxas, T. (2023). The Role of Digital Marketing in Tourism Businesses: An Empirical Investigation in Greece. Businesses, 3(2), 272-292. https://doi.org/10.3390/businesses3020018
 • Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015). Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study. International journal of management science and business administration, 1(5), 69-80. https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.15.1006
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 12. Baskı. Seçkin Yayıncılık
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Recreation, Leisure and Tourism Geography, Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Büşra Şener 0000-0001-6048-2206

Nihat Çeşmeci 0000-0003-0736-4133

Reha Kılıçhan 0000-0003-2570-5771

Early Pub Date October 28, 2023
Publication Date October 28, 2023
Submission Date September 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Şener, B., Çeşmeci, N., & Kılıçhan, R. (2023). Türkiye’deki Jeoparkların Çevrimiçi Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme. Journal of Global Tourism and Technology Research, 4(2), 77-89. https://doi.org/10.54493/jgttr.1353795

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046download