Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 11 - 28 2017-07-01

Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma

The Views of Parents Considering the Educational Activities at Schools

Yakup AYAYDIN [1] , Ahmet KATILMIŞ [2]


Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak velilerin okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların seçiminde ölçüt örneklem kullanılmıştır. Ölçüt olarak farklı okul türleri, okulun ikili ya da tekli eğitim yapma durumu, okulla ilgili olma, cinsiyet ve eğitim düzeyi kullanılmıştır. Okulla ve öğrenciyle ilgili olma durumundan dolayı cinsiyetleri dengelenememiş 8 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 10 veli araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için araştırmacı tarafından uzman görüşü de alınarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrenci velilerinin önemli bir kısmı okulda verilen eğitimin MEB amaçlarına uygun olduğunu fakat okullarda verilen eğitimi çocuklar için yeterli görmediklerini belirtmiştir.   Velilerin çoğu öğretmenlerin derslerde farklı yöntemlere yer vermediğini, bazı öğretmenlerin sorumluluklarını yerine getirirken, bazılarının ise sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etmiştir. Velilerin bir kısmı okullarının iyi yönetildiğini ve okul yönetimiyle herhangi bir problem yaşamadıklarını ifade ederken bazı veliler okullarının iyi yönetilmediğini belirtmiştir. Velilerin çoğu okullarda disiplinin şiddet içermemesini ve davranış bozukluğu gösteren öğrencilerle ilişkin sorunların çözümünde öğrenci ve ailesi ile iletişim kurulması gerekli görmüşlerdir. Bununla birlikte bazı veliler okuldaki disiplinin daha sert olması gerektiğini ve öğrencilerin öğretmenlerinden ve idareden çekinmesi gerektiğini vurgulamıştır. Velilerin katıldığı okullara, cinsiyetlerine ve eğitim düzeylerine ilişkin bazı farklılıklar tespit edilmiştir.

Eğitim, okul, veli
 • Altun, S. A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi, İlköğretim Online, 8(2). 567-586.
 • Bakioğlu, A., & Bahçeci, M. (2010). Velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 31, Sayfa: 25 – 55.
 • Çalık, C. (2007). Okul çevre ilişkisinin okul geliştirmedeki rolü: kavramsal bir çözümleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3). 123-139.
 • Çengelci, T., Hancı, B., & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.
 • Çubukçu, Z., Özenbaş, D. E., Çetinkaya, N., Satı, D., & Şeker, Ü. Y. (2012). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli gözünde öğretmenin sahip olması gereken değerler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 25-38.
 • Dilekmen, M. (2008). Etkili eğitim için etkili öğretmenlik. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2).213-221.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Esen, E. (2009). Öğrenci Mevcudu 1000 ve Üzeri Olan Resmi İlköğretim Okullarında Yaşanan Yönetim Sorunları, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Gökçe, E. (2000). İlköğretimde okul aile işbirliğinin geliştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 204-209.
 • Helvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, 41-60.
 • Özbaş, M.(2014). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aile Memnuniyetini Karşılama Düzeyine İlişkin Veli Görüşleri. Eğitim Bilimleri araştırma dergisi, Uluslararası e-dergi, Cilt 4 sayı 1, sayfa 243-258.
 • Özkan, M., & Arslantaş, H. İ. (2013). Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 311-330.
 • Özdemir, S., & Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322.
 • Potberg, C. A. (2014). Factors contributing to school effectiveness in a disadvantaged community in the Western Cape: A case study (Doctoral dissertation, Cape Peninsula University of Technology). Mowbray
 • Sammons, P., Hillman, J. and Mortimore, P. (1995) Key Characteristics of Effective Schools: a Review of School Effectiveness Research. Report by the Institute of Education, University of London, for the Office for Standards in Education.
 • Shannon, G. S., & Bylsma, P. (2007). Nine characteristics of high-performing schools. Office of Superintendent of Public Instruction.
 • Selvitopu, A., Taş, A., & Bora, V. (2015). Ortaöğretim öğrencilerine kazandırılması gereken değerlere ilişkin velilerin okuldan beklentileri, Kastamonu Eğitim Dergisi,23(3), 979-994.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Temmuz 2017
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Author: Yakup AYAYDIN
Institution: Mili Eğitim Bakanlığı, İTO Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Author: Ahmet KATILMIŞ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : July 1, 2017

Bibtex @research article { jier285685, journal = {Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2516}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Oda No:217}, publisher = {Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma Derneği}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {11 - 28}, doi = {}, title = {Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma}, key = {cite}, author = {Ayaydın, Yakup and Katılmış, Ahmet} }
APA Ayaydın, Y , Katılmış, A . (2017). Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 11-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/31085/285685
MLA Ayaydın, Y , Katılmış, A . "Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma" . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2017 ): 11-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/31085/285685>
Chicago Ayaydın, Y , Katılmış, A . "Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma". Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2017 ): 11-28
RIS TY - JOUR T1 - Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma AU - Yakup Ayaydın , Ahmet Katılmış Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 28 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-2516 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma %A Yakup Ayaydın , Ahmet Katılmış %T Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma %D 2017 %J Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2602-2516 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ayaydın, Yakup , Katılmış, Ahmet . "Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma". Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (July 2017): 11-28 .
AMA Ayaydın Y , Katılmış A . Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma. jier. 2017; 1(1): 11-28.
Vancouver Ayaydın Y , Katılmış A . Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2017; 1(1): 11-28.
IEEE Y. Ayaydın and A. Katılmış , "Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma", Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 11-28, Jul. 2017