Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Ebeveynlerinin Öğrenme Stillerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 154 - 164, 29.12.2021

Abstract

Akranlarına göre sahip oldukları bireysel farklılıkları ve üstün özelliklerinden dolayı özel eğitime gereksinim duyan üstün yetenekli öğrencilerin öğretim süreci planlanırken, üstün yetenekli öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme stilleri dikkate alınarak öğretim programlarının içerik, süreç, öğrenme-öğretme ortamı ve ürün öğelerinde değişikliklerin yapılması öngörülmektedir (Alevli, 2019). Bu araştırmanın amacı da üstün yetenekli öğrencilerin ve ebeveynlerinin öğrenme stillerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilimsel (fenomenolojik) desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Osmaniye İlinde bulunan Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi’nden amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile seçilen 4 öğrenci ve 4 veli oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış ebeveyn ve öğrenci görüşme formları ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre hem üstün yetenekli öğrencilerin hem de ebeveynlerin öğrenme stiline yönelik bilgisinin olduğu görülmüştür. Üstün yetenekli öğrencilerin görüşleri doğrultusunda ulaşılan sonuçlarda, öğrenme stillerinin dikkate alınması sonucu dikkat ve motivasyonlarının arttığı; sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde kendilerini daha rahat hissettikleri ve öğrenme stillerine dayalı olarak işlenen derslerde konuları öğrenirken olumlu ve istekli bir yaklaşım içerisinde bulundukları tespit edilmiştir. Ebeveynlerin görüşleri doğrultusunda ulaşılan sonuçlarda ise çocuklarının öğrenme stillerini işitsel, yaparak-yaşayarak ve görsel-işitsel öğrenen olarak tanımladıkları; çocuklarının öğretim sürecini planlarken öğretim stillerini dikkate aldıkları ve öğrenme stilini bilmenin çocuklarının başarısını olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarının ve hem üstün yetenekli öğrencilerin hem de ebeveynlerin belirttiği hususların dikkate alınması durumunda öğretim sürecinin planlanması ile öğrencilerin mevcut akademik başarılarının daha fazla geliştirilebileceği öngörülmektedir.

References

  • Alevli, O. (2019). Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan Türkçe eğitimi: Bir durum çalışması. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Learning styles of the gifted students in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 198-202. Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3).

Investigation Of Gifted Students and Parents 'Views On Learning Styles

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 154 - 164, 29.12.2021

Abstract

While planning the teaching process of gifted students who need special education due to their individual differences and superior characteristics according to their peers, changes in the content, process, learning-teaching environment and product elements of the curriculum are planned, taking into account the readiness levels, interests and learning styles of gifted students (Alevli, 2019). The aim of this research is to investigate of gifted students and their parents on learning styles. A phenomenological pattern, one of the qualitative research approaches, was used in the study. The study group of the research consists of 4 students and 4 parents selected by criterion sampling from the purposeful sampling methods from Şehit Veli Demiryürek Science and Art Center in Osmaniye Province in 2018-2019 academic year. The data were collected through semi-structured parent and student interview forms developed by the researchers. The data obtained were analyzed by descriptive analysis method. According to the results of the research, it was seen that both gifted students and parents had knowledge about learning style. In the results reached in line with the opinions of gifted students, their attention and motivation increased as a result of considering the learning styles; it was determined that they felt more comfortable in their social communication and interaction skills and that they had a positive and enthusiastic approach while learning the subjects in the lessons taught based on their learning styles. Also in the results reached in line with the opinions of the parents, they defined their children's learning styles as auditory, by doing-living and as audio-visual learner; it is stated that they take into consideration the teaching styles while planning their children's teaching process and knowing the learning style will positively affect the success of their children. It is predicted that the current academic success of the students can be improved by planning the teaching process if the results of the research and the points specified by both gifted students and parents are taken into consideration.

References

  • Alevli, O. (2019). Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan Türkçe eğitimi: Bir durum çalışması. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Learning styles of the gifted students in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 198-202. Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Gökay ATILGAN (Primary Author)
0000-0002-8916-7792
Türkiye


Yusuf Oktay ATILGAN
0000-0003-1752-9675
Türkiye


Muhammed GÖKÇE
0000-0002-3332-0735
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 10

Cite

APA Atılgan, G. , Atılgan, Y. O. & Gökçe, M. (2021). Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Ebeveynlerinin Öğrenme Stillerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 154-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/67379/1001343

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education