Volume: 5 - Issue: 10

Year: 2021

Eğitim Bilimleri

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları  Dergisi, Eğitim Bilimler alanında yapılan bilimsel  çalışmaları yayınlayarak bilim insanlarına sunmayı, bilime katkı sağlamayı amaçlar.

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Eğitim Bilimleri alanında yapılan bütün çalışmaları kapsamaktadır.

 

On iki Sözcüğü Geçmeyen Başlık 16 Punto İlk Harfleri Büyük, Ortalı ve Kalın Yazınız.

 

İngilizce Başlık 16 Punto İlk Harfleri Büyük, Ortalı ve Kalın Yazınız

 

Ad SOYAD *                      Ad SOYAD **

 

Öz

Çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde gönderilebilir. Her çalışmanın baş kısmında Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır.  Öz, makalenin amacına, yöntemine ve sonuçlarına ilişkin kısa ve net bilgileri içermelidir. 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve en çok 250 sözcük olmalıdır.  “Öz” metni içinde kaynak verilmemelidir.

 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler başlığı italik ve 10 punto olmalı, en az 3 en çok 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalı, küçük harfle yazılmalıdır.  Giriş ile anahtar kelimeler arasına 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

 

Abstract

İngilizce Abstract 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve en çok 250 sözcük olmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz. 

 

Keywords: Key Words başlığı italik ve 10 punto olmalı, en az 3 en çok 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalı, küçük harfle yazılmalıdır.  Giriş ile anahtar kelimeler arasına 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

 

GİRİŞ

Makalenin ana bölüm başlıkları Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma olmak üzere numaralandırma yapmadan sola dayalı, 11 punto, kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Bu şablon, “başlıklar, öz, metinler, paragraflar, tablo vb. yapıların” nasıl olması gerektiğini gösteren stilleri içermektedir (Şablonun en sonunda stil tablosunda hangi bölümde hangi biçime uygun stilin uygulanacağı belirtilmiştir). Yazar(lar)ın bu şablon dosyayı kullanmaları durumunda, yazı tipi ve boyutu, satır aralıkları, paragraflar öncesi boşluklar, girintiler vb. gibi ayarlar stillerde yapıldığı için herhangi bir ayar değişikliğinin yapılması gerekmeyecektir. Eğer metinleri kopyala yapıştır yaparken sorun yaşamamak ya da yazı biçimiyle ilgili bir sorun yaşamamanız için şablonun tamamından ve en son bölümde yer alan “Makaleye Stillerin Uygulanması” kısmından faydalanabilirsiniz.

Çalışmada paragraf başı yapılmamalıdır. Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 6 nk, satır aralığı 1 olmalıdır. Problem durumu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir.

Makaleler Extended Abstract bölümü hariç en çok 10000 kelime olmalıdır. Makale MS Office Word programında uzantısı .doc ya da docx olacak şekilde kaydedilmelidir. Metin, A4 boyutuna  üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak tek satır aralıklı yazılmalıdır. Cambria yazı karakteri kullanılmalı ve tek sütun olmalıdır.

Araştırmanın Amacı

İkinci düzey başlıklar numaralandırma yapmadan sola dayalı, 11 punto, ilk harfleri büyük, kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip makale metnini yazabilirsiniz.

 

YÖNTEM

“Giriş” bölümünü sırasıyla “Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuçlar ve Tartışma” bölümleri izlemelidir.

Makaleler Extended Abstract bölümü hariç en çok 10000 kelime olmalıdır. Makale MS Office Word programında uzantısı. doc ya da docx olacak şekilde kaydedilmelidir. Metin, A4 boyutuna üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak tek satır aralıklı yazılmalıdır. Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı ve tek sütun olmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Paragraf başı yapılmamalıdır. Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 6 nk satır aralığı 1 olmalıdır.

Belirtilen yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır.

 

Örneklem/Çalışma Grubu/Katılımcılar

Araştırmada, grubun oluşturulma biçimine göre Örneklem, Çalışma Grubu ya da Katılımcılar başlıklarından biri kullanılmalıdır. Araştırmanın çalışma grubunun kimlerden oluştuğu ve örnekleme yöntemine ilişkin bilgiler bu bölümde belirtilir.

 

Veri Toplama Araçları/Veri Toplama Yöntemleri / Veri Toplama Teknikleri

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ile ilgili bilgiler bu bölümde belirtilebilir. Başlıktaki üç ifadeden tercih edilen bir tanesi kullanılmalıdır.

 

Üçüncü Derece Başlık (Ölçme Aracı)

Sola dayalı, 11 punto, italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

 

Görüşme

Sola dayalı, 11 punto, italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

 

İşlem

Araştırmada veri toplama süreçleri ile ilgili bilgiler bu bölümde belirtilebilir.

 

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizleri ile ilgili bilgiler bu bölümde belirtilebilir. Aşina olunan istatistiklere ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilmemelidir. Ancak aşina olunmayan istatistikler hakkında açıklayıcı kısa bilgilere yer verilmesi yararlı olacaktır.

 

BULGULAR

Kullanılacak referanslar, tablolar, şekiller APA 6’ya uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yazım kuralları ve APA’ya uygun olmayan makaleler ilk aşamada editör tarafından yapılan değerlendirmede elenir. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve APA 6'ya uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Tablolara, tablo numarasıyla birlikte metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

 

Tablo 1. Gruplara Göre t Testi Sonuçları

 

N

Ss

Sd

Ortalama fark

Choen d

t

A grubu

137

85.347

20.146

305

6.478

 

2.729

B grubu

170

91.826

21.093

 

 

*p<0.05

 

Tablolar, rakamla numaralandırılmalı ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük, sola dayalı 11 punto ile yazılmalıdır. Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Tablo numarasından sonra nokta işareti konup tablo adı yazılmalıdır.

Tablo içi değerler/yazılar ise 9 punto olmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablolar metin içinde tablo sayısı verilerek belirtilmelidir. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra, belirtilmelidir. Tablodan önce ve sonra metin ile tablo arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.

 

Şekil 1. Gruplara Göre Ortalama Başarı Puanları

 

Şekiller sola dayalı olmalı ve rakamlarla numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı numarası ile birlikte, 11 punto, şeklin altında, kelimelerin baş harfleri büyük sola dayalı yazılmalıdır. Kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Şekil numarasından sonra nokta işareti konup şekil adı yazılmalıdır.

Şekil içindeki yazılar ise 9 punto olmalıdır. Şekil ile şekil başlığı arasında boşluk, bırakılmamalıdır. Şeklin başlığı, şeklin altında yer almalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekillere, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Şekilden önce ve sonra metin ile şekil arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Buraya sonuç, tartışma ve öneriler kısmı eklenmeli ve yukarıda verilen yazım kurallarına dikkat edilmelidir.

Metin içi 11 punto, tek satır aralıklı ve burada verilen biçime uyularak hazırlanmalıdır.

 

KAYNAKÇA

Kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık dahil 10 punto ile tek satır aralığında hiç boşluk bırakmadan alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi sağdan asılı 1,16 cm’dir.

Her kaynakçanın bu metinde gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 1.16 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Acar, T., ve Kelecioğlu, H. (2010). Maddenin farklı fonksiyonlaşmasını belirleme tekniklerinin karşılaştırlması: GADM, LR veMTK-OO. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 639-649.

Angoff, W. H. (1971). Scales, norms and equivalent scores. In R. L. Thorndike (Ed.)Educational measurement. Washington, DC: American Council on Education

Bakan Kalaycıoğlu, D., & Kelecioğlu, H. (2011). Öğrenci Seçme Sınavı’nın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, 3-13.

Baker, F. B., & Al-Karni, A. (1991). A comparison of two procedures for computing IRT equating coefficients. Journal of Educational Measuremet, 28(2), 147-162.

Brennan, R. L. (1998). Misconceptions at the intersection of measurement theory and practice. Educational Measurement: Issues and Practice, 17(1), 5–9.

Kamata, A. (2001). Item analysis by the hierarchical generalized linear model. Journal of Educational Measurement, 38(1), 79–93. doi:10.1111/j.1745-3984.2001.tb01117.x

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Park, C., Kang, T., & Wollack, J. A. (2007, April). Application of multilevel IRT to multiple-form linking when common items are drifted. Paper presented at the 2007 annual meeting of the National Council on Measurement in Education, Chicago, IL.

Thorndike R. L., & Hagen, E. (1961). Measurement and evaluation in psychology and education. Newyork: John Wiley and sons.

Pastor, D. A. (2003). The use of multilevel ıtem response theory modeling in applied research: an illustration. Applied Measurement in Education, 16(3), 223–243. doi:10.1207/ S15324818AME1603_4

Turhan, A. (2006). Multilevel 2PL item response model vertical equating with the presence of differential item functioning (Doctoral Dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3216552)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler

Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir. Metin içinde eklere mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

 

NOTLAR:

Çalışmalarınızda bu şablona bağlı kalınız.

Şablondaki sayfa numaralarını değiştirmeyiz.

Sayfa alt üst bilgileri makale kabulünden sonra düzenlenebilir. Şablondaki hali ile çalışmanızı sisteme yükleyebilirsiniz.  

Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Makalenizi http://dergipark.gov.tr/jier web bağlantısından “Makale Gönder” aracı ile elektronik  olarak çevrimiçi  iletiniz.

Burada açıklanan yazım kurallarına uymayan makaleler editörler tarafından reddedilir, incelenmek üzere hakemlere gönderilmez

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education