Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Akademik Başarısının Değerlendirilmesi: TIMSS Soruları Örneği

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 139 - 153, 29.12.2021

Abstract

Eğitimin temel amacı, öğrencinin davranışını istedik yönde değiştirmektir. Davranışlar ise genel olarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak adlandırılan öğrenme alanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Öğrencilerin derslere ilişkin akademik başarısı, bilişsel öğrenme alanı içerisinde değerlendirilmektedir. Akademik başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde çeşitli testler kullanılmaktadır. Bunlardan biri de uluslararası düzey ölçme ve değerlendirmenin yapıldığı TIMSS’tir. Bu araştırma, TIMSS soruları örneğinde sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi akademik başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Palandöken ve Tortum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 301 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Matematik Dersi Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Testteki sorular TIMSS 2011 ve 2015 sorularından oluşturulmuş, testin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ile hesaplanmıştır. Testten elde edilen veriler frekans ve yüzde teknikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin matematik dersi akademik başarısının düşük (%33,61) olduğu ortaya çıkmış ve ulaşılan sonuç doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

References

 • Arslan, İ. (2019). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları, rutin olan ve rutin olmayan problemlerdeki test başarıları arasındaki ilişkilerin analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baysura, Ö. D. (2017). TIMSS matematik sorularının Matematik Öğretim Programı ve TEOG matematik soruları kapsamında incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Bütüner, S. Ö. & Güler, M. (2017). Gerçeklerle yüzleşme: Türkiye’nin TIMSS matematik başarısı üzerine bir çalışma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 161-184.
 • Çelik, H. C. & Gündüz, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumlarının öğrenme stilleri açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 278- 288.
 • Erdoğan, F., Hamurcu, H. & Yeşiloğlu, A. (2016). Türkiye, Singapur TIMSS 2011 sonuçlarının matematik programı açısından değerlendirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 5(USOS Özel Sayı), 31-43.
 • Ertürk, Z. & Edinç Akan, O. (2018). TIMSS 2015 matematik başarısı ile ilgili bazı değişkenlerin cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, (UBEK 2018), 204-226.
 • Göktaş, Ö. & Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 52-66.
 • Karaca, F. (2018). Sekizinci sınıf öğrencilerinin TIMSS matematik başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Eskişehir ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, A. S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları, güdülenmeleri ve matematik kaygıları arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Küçük, A., Şengül, S. & Katrancı, Y. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-36.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2018). 2018 liselere geçiş sistemi (LGS): Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performansı. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No: 3. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2019a). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2019b). 2019 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No:7. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2020). 2020 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No: 12. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2021). 2021 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No:16. Ankara: MEB.
 • Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. (Eds.). (2013). TIMSS 2015 assessment framework. Chestnut Hill, MA: TIMSS ve PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Ölçülüoğlu, R. & Çetin, S. (2016). TIMSS 2011 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 202-220.
 • Özcan, H. & Koştur, H. İ. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin TIMSS Sınavına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(2), 108-120.
 • Özkan, U. B. (2019). Matematik ve fen başarısının belirleyicisi olarak öğretmenlerin eğitim düzeyi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 29-43.
 • Özüdoğru, M. & Bümen, N. T. (2016). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının çeşitli değişkenler açısından yordanması. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 351-376.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPPS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Thomson, S., Lokan, J., Lamb S. & Ainley, J. (2003). Lessons from the third international mathematics and science study. TIMSS Australia Monograph Series. Australian Council for Educational Research.https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=timss_monographs, Erişim Tarihi: 14.05.2020.
 • Toluk, Z. (2003). Üçüncü matematik ve fen araştırması (TIMSS): Matematik nedir? İlköğretim- Online, 2(1), 36-41.
 • Tufan, F. (2016). Öğrenme stillerinin ve matematik dersine yönelik tutumların matematik dersinin başarısı üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Yenilmez, K. & Duman, Ö. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 251-268.
 • Yeşilyurt, E. (2013). An analysis of teacher candidates’ usage level of metacognitive learning strategies: Sample of a university in Turkey, Educational Research and Reviews, 8(6), 218-225.
 • Yeşilyurt, E. (2019a). Öğretim durumları modeli: Kuramsal temelleri bağlamında kapsamlı bir derleme çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 14(5), 2767-2785.
 • Yeşilyurt, E. (2019b). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi: Tüm teknikleri kapsayıcı bir derleme çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 14(4), 1941-1970.
 • Yeşilyurt, E. (2019c). Kuramsal temelleri açısından öğretim stratejilerinin temel özellikleri: Bir derleme çalışması. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(5), 57-78.
 • Yeşilyurt, E. (2019d). Eklemeli bir bakışla öğretim yöntem ve teknik seçimini etkileyen faktörler. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 11(43), 57-64.
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. & Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Sınav Müdürlüğü.
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S. & Ceylan, E. (2017). Türkiye perspektifinden TIMSS 2015 sonuçları (TEDMEM Analiz Dizisi 4). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Yıldız İ. & Uyanık N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme değerlendirme üzerine. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97-104.
 • Yoldaş, C. & Işlak, O. (2018). İlkokul öğrencilerinin matematik ve fen başarılarındaki değişimin TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 uygulamalarına bağlı olarak incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 156-166.

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 139 - 153, 29.12.2021

Abstract

References

 • Arslan, İ. (2019). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları, rutin olan ve rutin olmayan problemlerdeki test başarıları arasındaki ilişkilerin analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baysura, Ö. D. (2017). TIMSS matematik sorularının Matematik Öğretim Programı ve TEOG matematik soruları kapsamında incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Bütüner, S. Ö. & Güler, M. (2017). Gerçeklerle yüzleşme: Türkiye’nin TIMSS matematik başarısı üzerine bir çalışma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 161-184.
 • Çelik, H. C. & Gündüz, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumlarının öğrenme stilleri açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 278- 288.
 • Erdoğan, F., Hamurcu, H. & Yeşiloğlu, A. (2016). Türkiye, Singapur TIMSS 2011 sonuçlarının matematik programı açısından değerlendirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 5(USOS Özel Sayı), 31-43.
 • Ertürk, Z. & Edinç Akan, O. (2018). TIMSS 2015 matematik başarısı ile ilgili bazı değişkenlerin cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, (UBEK 2018), 204-226.
 • Göktaş, Ö. & Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 52-66.
 • Karaca, F. (2018). Sekizinci sınıf öğrencilerinin TIMSS matematik başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Eskişehir ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, A. S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları, güdülenmeleri ve matematik kaygıları arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Küçük, A., Şengül, S. & Katrancı, Y. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-36.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2018). 2018 liselere geçiş sistemi (LGS): Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performansı. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No: 3. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2019a). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2019b). 2019 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No:7. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2020). 2020 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No: 12. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2021). 2021 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No:16. Ankara: MEB.
 • Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. (Eds.). (2013). TIMSS 2015 assessment framework. Chestnut Hill, MA: TIMSS ve PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Ölçülüoğlu, R. & Çetin, S. (2016). TIMSS 2011 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 202-220.
 • Özcan, H. & Koştur, H. İ. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin TIMSS Sınavına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(2), 108-120.
 • Özkan, U. B. (2019). Matematik ve fen başarısının belirleyicisi olarak öğretmenlerin eğitim düzeyi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 29-43.
 • Özüdoğru, M. & Bümen, N. T. (2016). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının çeşitli değişkenler açısından yordanması. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 351-376.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPPS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Thomson, S., Lokan, J., Lamb S. & Ainley, J. (2003). Lessons from the third international mathematics and science study. TIMSS Australia Monograph Series. Australian Council for Educational Research.https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=timss_monographs, Erişim Tarihi: 14.05.2020.
 • Toluk, Z. (2003). Üçüncü matematik ve fen araştırması (TIMSS): Matematik nedir? İlköğretim- Online, 2(1), 36-41.
 • Tufan, F. (2016). Öğrenme stillerinin ve matematik dersine yönelik tutumların matematik dersinin başarısı üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Yenilmez, K. & Duman, Ö. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 251-268.
 • Yeşilyurt, E. (2013). An analysis of teacher candidates’ usage level of metacognitive learning strategies: Sample of a university in Turkey, Educational Research and Reviews, 8(6), 218-225.
 • Yeşilyurt, E. (2019a). Öğretim durumları modeli: Kuramsal temelleri bağlamında kapsamlı bir derleme çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 14(5), 2767-2785.
 • Yeşilyurt, E. (2019b). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi: Tüm teknikleri kapsayıcı bir derleme çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 14(4), 1941-1970.
 • Yeşilyurt, E. (2019c). Kuramsal temelleri açısından öğretim stratejilerinin temel özellikleri: Bir derleme çalışması. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(5), 57-78.
 • Yeşilyurt, E. (2019d). Eklemeli bir bakışla öğretim yöntem ve teknik seçimini etkileyen faktörler. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 11(43), 57-64.
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. & Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Sınav Müdürlüğü.
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S. & Ceylan, E. (2017). Türkiye perspektifinden TIMSS 2015 sonuçları (TEDMEM Analiz Dizisi 4). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Yıldız İ. & Uyanık N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme değerlendirme üzerine. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97-104.
 • Yoldaş, C. & Işlak, O. (2018). İlkokul öğrencilerinin matematik ve fen başarılarındaki değişimin TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 uygulamalarına bağlı olarak incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 156-166.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Ümran OKUDAN This is me
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERZURUM
0000-0001-8745-562X
Türkiye


Etem YEŞİLYURT (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7340-7536
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 10

Cite

APA Okudan, Ü. & Yeşilyurt, E. (2021). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Akademik Başarısının Değerlendirilmesi: TIMSS Soruları Örneği . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 139-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/67379/997069

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education