Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Argüman Haritaları Kullanımının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 204 - 220, 29.12.2021

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe dersinde geleneksel eğitim-öğretim süreci yerine, argüman haritaları destekli bir eğitim-öğretim süreci oluşturarak argüman haritalarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine olan etkisini incelemektir. Argüman haritaları, argüman elemanlarının ve bağlantılarının renkli kutular ve oklar yardımıyla düzenlendiği bir argüman görselidir. Argüman haritaları diğer haritalama araçlarından farklı olarak argüman elemanlarının oluşumu ve bu elemanlar arasındaki bağıntıyı takip etmek için sistematik bir yol sağlar. Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Şanlıurfa ili Birecik ilçesindeki bir devlet okulunun 4. sınıfında eğitimlerini sürdüren 50 öğrenci ile yürütülmüştür. Yarı deneysel desen kullanılan araştırma neden sonuç örgüsündedir. Araştırma sonucunda araştırmada kullanılan argüman haritalarının eleştirel düşünme becerilerine olumlu yönde etki ettiği, öğrencilerin konuya ilgilerini artırdığı ancak Türkçe dersinde argüman haritası uygulamasının bu dersin başarısına anlamlı bir şekilde etki etmediği sonucuna varılmıştır. Argüman haritası uygulama sürecinde amaç, Türkçe dersi kazanımlarını öğrenciye kazandırmak değil öğrencileri düşünmeye ve sorgulamaya sevk etmektir.

References

 • Aldağ, H. (2005). Düşünme aracı olarak metinsel ve metinsel-grafiksel tartışma yazılımının tartışma becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Andrews, R. (2005). Models of argumentation in educationaldiscourse.Text, 25(1), 107-127.
 • Aybek, B., ve Çelik, M. (2007). Watson Glaser Eleştirel Akıl YürütmeGücü Ölçeği’nin (W-GEAYGÖ) Üniversite ikinci Üçüncü VeDördüncü Sınıf ingilizceBölümü Öğretmen Adayları Üzerindeki Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 101-112.
 • Beyer, B. K. (1987). Practicalstrategiesfortheteaching of thinking. Boston: Allynand Bacon.
 • Botley, S. P., (2014). Argumentstructure in learnerwriting: A corpus-basedanalysisusingargumentmapping. 32, 45-77.
 • Braund, M., Scholtz, Z., Sadeck, M. andKoopman, R. (2013). First steps in teachingargumentation: A South Africanstudy. International Journal of Educational Development, 33, 175-184.
 • Davies, M. (2011). Conceptmapping, mindmappingandargumentmapping: whatarethedifferentand do theymatter?.HigherEducation, 62(3), 279-301
 • Demirel, R. (2016). Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108.
 • Dwyer, C.P., Hogan, M.J. &Stewart, I. Metacognition Learning (2012) 7:219. https://doi.org/10.1007/s11409-012-9092-1
 • Erduran, S. andJimenezAleixandre, M.P. (2007). Argumentation in scienceeducation: Perspectivesfromclassroom-basedresearch. SpringerScience.
 • Ergin, B. (2013). Tartışma yöntemine dayalı etkinliklerin sınıf öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş (Gd) besinlere ilişkin risk algılarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman
 • Facione, P., A. (1990). Critical thinking: A statement of expertconsensusforpurposes of educationalassessmentandinstruction (TheDelphi Report).
 • Facione, P.,A., (2011). Critical thinking: What it is andwhy it counts: Erişim: http://www.student.uwa.edu.au/_data/assets/pdf_file/0003/1922502/Critical-Thinking-What-it-is-and-why-it-counts.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2019
 • Görücü, E. (2014). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gültepe, N. (2011). Bilimsel tartışma odaklı öğretimin lise öğrencilerinin bilimsel süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Halpern, D.F. (1989). Thoughtandknowledge: An introductiontocriticalthinking. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Harrell, M. (2011). Argumentdiagrammingandcriticalthinking in introductoryphilosophy. HigherEducationResearch& Development, 30(3), 371-385.
 • Harrell, M. andWetzel, D. (2013). Improvingfirst-yearwritingusingargumentdiagramming. CognitiveScienceSociety.pp. 2488-2493
 • Hoffmann, M. andPaglieri, F. (2011). Cognitiveeffects of argumentvisualizationtools.
 • Hsu, P. S., Van Dyke, M., Chen, Y. and Smith, T. J. (2015). Theeffect of a graph-orientedcomputer-assistedproject-basedlearningenvironment on argumentationskills. Journal of ComputerAssisted Learning, 31(1), 32-58.
 • Irish, T. E. (2012). Argumentationandequity in inquiry-basedscienceinstruction: reasoningpatterns of teachersandstudents. (Doctoraldissertation). Oregon StateUniversity.
 • Kaya, O.N. ve Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 89-100.
 • Kayhan, S., (2018). Eleştirel düşünce. 17 Kasım 2018. http://www.hatayinternettv.com/makale/elestirel-dusunce-1218. Erişim Tarihi: 16.05.2019
 • Koçak, K. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının çözeltiler konusunda başarısına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Kuhn, D. andUdell, W. (2003). Thedevelopment of argumentskills. Child Development, 74, 1245–1260.
 • Kuvaç, M., Koç, I., (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri: İstanbul Üniversitesi örneği. TurkishJournal of Education, 3 (2), 46-59. doi: 10.19128/turje.181081
 • Memiş, E. K. (2014). İlköğretim Öğrencilerinin Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 400-418.
 • Niu, H. (2016). Pedagogicalefficacy of argumentvisualizationtools. Doctoraldissertation, Education: Faculty of Education.
 • Osborne, J. F. (2007). Scienceeducationforthetwentyfirstcentury. EurasiaJournal of Mathematics, ScienceandTechnologyEducation, 3 (3), 173-184.
 • Öğreten, B., ve Uluçınar-Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona dayalı fen öğretiminin etkililiğinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(1), 75-100.
 • Paul, R. W. andElder, L. (2008). TheMiniature Guide to Critical Thinking-Conceptsand Tools 5th. Edit. Foundation for Critical ThinkingPress, DillonBeach, CA 94929.
 • Scheuer, Oliver&Loll, Frank &Pinkwart, Niels&Mclaren, Bruce. (2010). Computer-supportedCollaborative Learning. 5. 43-102 10.1007/s11412-009-9080-x
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Tonus, F. (2012). Argümantasyona dayalı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Toulmin, S. (1958). Theuses of argument. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2019). Türk Dil Kurumu güncel sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Yeh, K.H. andShe, H.C. (2010). On-linesynchronousscientificargumentationlearning: Nurturingstudents' argumentationabilityandconceptualchange in sciencecontext. ComputersandEducation, 55(2), 586-602.
 • Yerrick, R. K. (2000). Lowertarchsciencestudents’ argumentationandopeninquiryinstruction. Journal of Reserch in ScienceTeaching, 37, 807-838.

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 204 - 220, 29.12.2021

Abstract

References

 • Aldağ, H. (2005). Düşünme aracı olarak metinsel ve metinsel-grafiksel tartışma yazılımının tartışma becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Andrews, R. (2005). Models of argumentation in educationaldiscourse.Text, 25(1), 107-127.
 • Aybek, B., ve Çelik, M. (2007). Watson Glaser Eleştirel Akıl YürütmeGücü Ölçeği’nin (W-GEAYGÖ) Üniversite ikinci Üçüncü VeDördüncü Sınıf ingilizceBölümü Öğretmen Adayları Üzerindeki Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 101-112.
 • Beyer, B. K. (1987). Practicalstrategiesfortheteaching of thinking. Boston: Allynand Bacon.
 • Botley, S. P., (2014). Argumentstructure in learnerwriting: A corpus-basedanalysisusingargumentmapping. 32, 45-77.
 • Braund, M., Scholtz, Z., Sadeck, M. andKoopman, R. (2013). First steps in teachingargumentation: A South Africanstudy. International Journal of Educational Development, 33, 175-184.
 • Davies, M. (2011). Conceptmapping, mindmappingandargumentmapping: whatarethedifferentand do theymatter?.HigherEducation, 62(3), 279-301
 • Demirel, R. (2016). Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108.
 • Dwyer, C.P., Hogan, M.J. &Stewart, I. Metacognition Learning (2012) 7:219. https://doi.org/10.1007/s11409-012-9092-1
 • Erduran, S. andJimenezAleixandre, M.P. (2007). Argumentation in scienceeducation: Perspectivesfromclassroom-basedresearch. SpringerScience.
 • Ergin, B. (2013). Tartışma yöntemine dayalı etkinliklerin sınıf öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş (Gd) besinlere ilişkin risk algılarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman
 • Facione, P., A. (1990). Critical thinking: A statement of expertconsensusforpurposes of educationalassessmentandinstruction (TheDelphi Report).
 • Facione, P.,A., (2011). Critical thinking: What it is andwhy it counts: Erişim: http://www.student.uwa.edu.au/_data/assets/pdf_file/0003/1922502/Critical-Thinking-What-it-is-and-why-it-counts.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2019
 • Görücü, E. (2014). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gültepe, N. (2011). Bilimsel tartışma odaklı öğretimin lise öğrencilerinin bilimsel süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Halpern, D.F. (1989). Thoughtandknowledge: An introductiontocriticalthinking. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Harrell, M. (2011). Argumentdiagrammingandcriticalthinking in introductoryphilosophy. HigherEducationResearch& Development, 30(3), 371-385.
 • Harrell, M. andWetzel, D. (2013). Improvingfirst-yearwritingusingargumentdiagramming. CognitiveScienceSociety.pp. 2488-2493
 • Hoffmann, M. andPaglieri, F. (2011). Cognitiveeffects of argumentvisualizationtools.
 • Hsu, P. S., Van Dyke, M., Chen, Y. and Smith, T. J. (2015). Theeffect of a graph-orientedcomputer-assistedproject-basedlearningenvironment on argumentationskills. Journal of ComputerAssisted Learning, 31(1), 32-58.
 • Irish, T. E. (2012). Argumentationandequity in inquiry-basedscienceinstruction: reasoningpatterns of teachersandstudents. (Doctoraldissertation). Oregon StateUniversity.
 • Kaya, O.N. ve Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 89-100.
 • Kayhan, S., (2018). Eleştirel düşünce. 17 Kasım 2018. http://www.hatayinternettv.com/makale/elestirel-dusunce-1218. Erişim Tarihi: 16.05.2019
 • Koçak, K. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının çözeltiler konusunda başarısına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Kuhn, D. andUdell, W. (2003). Thedevelopment of argumentskills. Child Development, 74, 1245–1260.
 • Kuvaç, M., Koç, I., (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri: İstanbul Üniversitesi örneği. TurkishJournal of Education, 3 (2), 46-59. doi: 10.19128/turje.181081
 • Memiş, E. K. (2014). İlköğretim Öğrencilerinin Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 400-418.
 • Niu, H. (2016). Pedagogicalefficacy of argumentvisualizationtools. Doctoraldissertation, Education: Faculty of Education.
 • Osborne, J. F. (2007). Scienceeducationforthetwentyfirstcentury. EurasiaJournal of Mathematics, ScienceandTechnologyEducation, 3 (3), 173-184.
 • Öğreten, B., ve Uluçınar-Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona dayalı fen öğretiminin etkililiğinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(1), 75-100.
 • Paul, R. W. andElder, L. (2008). TheMiniature Guide to Critical Thinking-Conceptsand Tools 5th. Edit. Foundation for Critical ThinkingPress, DillonBeach, CA 94929.
 • Scheuer, Oliver&Loll, Frank &Pinkwart, Niels&Mclaren, Bruce. (2010). Computer-supportedCollaborative Learning. 5. 43-102 10.1007/s11412-009-9080-x
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Tonus, F. (2012). Argümantasyona dayalı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Toulmin, S. (1958). Theuses of argument. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2019). Türk Dil Kurumu güncel sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Yeh, K.H. andShe, H.C. (2010). On-linesynchronousscientificargumentationlearning: Nurturingstudents' argumentationabilityandconceptualchange in sciencecontext. ComputersandEducation, 55(2), 586-602.
 • Yerrick, R. K. (2000). Lowertarchsciencestudents’ argumentationandopeninquiryinstruction. Journal of Reserch in ScienceTeaching, 37, 807-838.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Mehmet Emin HOCAOĞLU (Primary Author)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5291-4523
Türkiye


Bülent DÖŞ
Gaziantep Üniversitesi
0000-0002-8000-9595
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 10

Cite

APA Hocaoğlu, M. E. & Döş, B. (2021). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Argüman Haritaları Kullanımının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 204-220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/67379/1020509

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education