Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Fen Bilimleri Dersi Konularıyla Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Öğrencilerin Değer Gelişimine Etkisi

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 114 - 138, 29.12.2021

Abstract

Eğitimde önemli bir boyut olarak değerler, zihinsel ve sosyal yapıları açıklamakta yol gösterici kavramlardır. Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin 7. sınıf düzeyinde Fen Bilimleri dersi ile bütünleştirilmiş değerlerle bütünleştirilmiş öğretim etkinliklerinin öğrencilerin değer gelişimi üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntemlerden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılırken, nitel kısmında temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Değerlerle bütünleştirilmiş öğretim etkinlikleri genel eğitimsel değerler arasında yer alan 5 değer (Hoşgörü, Demokrasi Kültürü, Dayanışma, Özgüven ve Azim) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “İkilem Durumları Formu (İDfo)” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, değerlerle bütünleştirilmiş öğretim etkinliklerinin öğrencilerin değer edinimi üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Nitel bulgular incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin hedeflenen değerlere yönelimlerinin arttığı ve değere ilişkin var olan bilişsel yapının gelişim gösterdiği görülmüştür. Bu öğrenme deneyiminin öğrencilerin değere eğilim düzeylerinin tespiti ve değerlerle bütünleşik sınıf içi uygulamalarının tasarımında uygulayıcılara yol göstereceği düşünülmektedir.

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademesindeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademesindeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
 • Akitsu, Y. ve Ishihara, K.N. (2018). An integrated model approach: exploring the energy literacy and values of lower secondary students in Japan, İnternational Journal of Education Methodology, 4 (3), 161-186.
 • Akitsu, Y. ve Ishihara, K.N. (2018). An integrated model approach: exploring the energy literacy and values of lower secondary students in Japan, İnternational Journal of Education Methodology, 4 (3), 161-186.
 • Aktaş, Z, Bozdoğan, A. (2016). Fen bilimleri dersi “İnsan ve Çevre” ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 14 (32), 39-57. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/37180/428762
 • Aktaş, Z, Bozdoğan, A. (2016). Fen bilimleri dersi “İnsan ve Çevre” ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 14 (32), 39-57. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/37180/428762
 • Allchin, D. (1999). Values in science: An educational perspective. Science&Education, 8(1), 1-12.
 • Allchin, D. (1999). Values in science: An educational perspective. Science&Education, 8(1), 1-12.
 • Aşıcı, F ve Dede, Y. (2019). The transmission of educational values through mathematical problems: a theoretical study, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 13(1), 260-283.
 • Aşıcı, F ve Dede, Y. (2019). The transmission of educational values through mathematical problems: a theoretical study, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 13(1), 260-283.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aygün, Z. K., & Imamoĝlu, E. O. (2002). Value domains of Turkish adults and university students. The Journal of Social Psychology, 142(3), 333–351. https://doi.org/10.1080/00224540209603903
 • Aygün, Z. K., & Imamoĝlu, E. O. (2002). Value domains of Turkish adults and university students. The Journal of Social Psychology, 142(3), 333–351. https://doi.org/10.1080/00224540209603903
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. (6. basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. (6. basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bulut, B. ve Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2680-2697.
 • Bulut, B. ve Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2680-2697.
 • Clarkson, P. C., FitzSimons, G. E. ve Seah, W. T. (1999). Values relevant to mathematics? I’d like to see that! D. Tynam, N. Scott, K. Stacey, G. Asp, J. Dowsey, H. Hollingsworth ve B. McRae (Editörler), Mathematics: Across the ages içinde (s. 129-132). Melbourne: Mathematics Association of Victoria.
 • Clarkson, P. C., FitzSimons, G. E. ve Seah, W. T. (1999). Values relevant to mathematics? I’d like to see that! D. Tynam, N. Scott, K. Stacey, G. Asp, J. Dowsey, H. Hollingsworth ve B. McRae (Editörler), Mathematics: Across the ages içinde (s. 129-132). Melbourne: Mathematics Association of Victoria.
 • Creswell, J. W. (2009). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (13. basım). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2009). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (13. basım). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. (2. basım). Los Angeles: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. (2. basım). Los Angeles: Sage Publications.
 • Çakır, A. (1999). Sınıf öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerin değer sıralamalarının bazı değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi: Malatya.
 • Çakır, A. (1999). Sınıf öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerin değer sıralamalarının bazı değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi: Malatya.
 • Çalışkan, H., Yıldırım,Y., Kılınç, G.(2019). Farklı kültürel yapıdaki ailelerde yetişen öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü değerlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 44(199), 353-372. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7986
 • Çalışkan, H., Yıldırım,Y., Kılınç, G.(2019). Farklı kültürel yapıdaki ailelerde yetişen öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü değerlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 44(199), 353-372. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7986
 • Çavdar, E. (2020). Ortaokul düzeyinde değer eğitimiyle bütünleştirilmiş STEM eğitimi uygulamalarının tasarlanması ve etkinliğin değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek lisan Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Çavdar, E. (2020). Ortaokul düzeyinde değer eğitimiyle bütünleştirilmiş STEM eğitimi uygulamalarının tasarlanması ve etkinliğin değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek lisan Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Çelik, H., Çamlıbel, D. ve Duygu, E. (2016). Öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvarında karşılaşılan değerlere yönelik görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 185-207.
 • Çelik, H., Çamlıbel, D. ve Duygu, E. (2016). Öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvarında karşılaşılan değerlere yönelik görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 185-207.
 • Çiftçi, N. (2008). Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisi: ahlak ve demokrasi eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-77.
 • Çiftçi, N. (2008). Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisi: ahlak ve demokrasi eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-77.
 • Çinemre, S. (2014). Türk atasözlerindeki dinî ve ahlakî motiflerin eğitim-öğretim ortamında kullanılması . Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (27) , 99-122. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312392
 • Çinemre, S. (2014). Türk atasözlerindeki dinî ve ahlakî motiflerin eğitim-öğretim ortamında kullanılması . Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (27) , 99-122. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312392
 • Demirhan, İ, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirhan, İ, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demircioğlu, İ. H. & Tokdemir M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi , 6 (15), 69-88.
 • Demircioğlu, İ. H. & Tokdemir M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi , 6 (15), 69-88.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ellul, J. (2003). Teknoloji toplumu (cev. M. Ceylan). İstanbul: Bakış Yayınları.
 • Ellul, J. (2003). Teknoloji toplumu (cev. M. Ceylan). İstanbul: Bakış Yayınları.
 • EACEA P9 (2011). Science Education İn Europe: National Policies, Practices and Research, http://eacea.ec.europa.eu//education/eurydice.
 • EACEA P9 (2011). Science Education İn Europe: National Policies, Practices and Research, http://eacea.ec.europa.eu//education/eurydice.
 • Gardenfors, P. (2003). How homo became sapiens: On the evolution of thinking. Oxford: Oxford University Press.
 • Gardenfors, P. (2003). How homo became sapiens: On the evolution of thinking. Oxford: Oxford University Press.
 • Gözübüyük, M. (2002). Türkiye’de demokrasi ve hoşgörü kültür ve eğitiminin yaygınlaşmasında sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Grootenboer, P. J. (2003). Preservice primary teachers’ affective development in mathematics. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Waikato, Yeni Zelanda.
 • Gözübüyük, M. (2002). Türkiye’de demokrasi ve hoşgörü kültür ve eğitiminin yaygınlaşmasında sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Grootenboer, P. J. (2003). Preservice primary teachers’ affective development in mathematics. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Waikato, Yeni Zelanda.
 • Herdem, K., Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: a validity and reliability study, Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.
 • Herdem, K., Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: a validity and reliability study, Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.
 • İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf matematik öğretim programı ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarısının etikliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf matematik öğretim programı ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarısının etikliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Kuşdil, M. E. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Kuşdil, M. E. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Karasar N (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. (7. Basım). Ankara: Sim Matbaası
 • Karasar N (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. (7. Basım). Ankara: Sim Matbaası
 • Karma, E. H. ve Kahil, R. (2005). The effect of “Living values: an educational program” on behavior sattitudies of elementary students in a private school in lebanon. Early Chilhood Educational Journal,33, 81-90Kirschenbaum, H. (1995). 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn & Bacon Company.
 • Karma, E. H. ve Kahil, R. (2005). The effect of “Living values: an educational program” on behavior sattitudies of elementary students in a private school in lebanon. Early Chilhood Educational Journal,33, 81-90Kirschenbaum, H. (1995). 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn & Bacon Company.
 • Komalasari, K. ve Sarıpudın, D. (2017). Value based interactive multimedia development through ıntegrated practice for the formation of students’ character, The Turkish Online Journal Educational Technology, 16(4), 179-186.
 • Komalasari, K. ve Sarıpudın, D. (2017). Value based interactive multimedia development through ıntegrated practice for the formation of students’ character, The Turkish Online Journal Educational Technology, 16(4), 179-186.
 • Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Ankara:
 • Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Ankara:
 • Lee, Y. C. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Journal of Biological Education, 41(50), 170-177.
 • Lee, Y. C. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Journal of Biological Education, 41(50), 170-177.
 • Lipton P. (2010). What is engineering and what is engineering knowledge? ın: the royalacademy of engineering (editorial). Philosophy of Engineering: Volume 1. The Royal Academy of Engineering, s.7-13.
 • Lipton P. (2010). What is engineering and what is engineering knowledge? ın: the royalacademy of engineering (editorial). Philosophy of Engineering: Volume 1. The Royal Academy of Engineering, s.7-13.
 • MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 7. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 7. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB. (2015). İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara:Milli Eğitim Basımevi
 • MEB. (2015). İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara:Milli Eğitim Basımevi
 • MEB. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Merriam, S. B., ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Merriam, S. B., ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, California: Jossey Bass.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, California: Jossey Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (13. basım). London: Sage Yayınları.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (13. basım). London: Sage Yayınları.
 • Naylor, D. T. & Diem, R. (1999). Elementary and middle school social studies, United States of America. Random House.
 • Naylor, D. T. & Diem, R. (1999). Elementary and middle school social studies, United States of America. Random House.
 • Pardo, S. (2018). Computational thinking between philosophy and STEM programming decision making applied to the behavior of “moral machines” in ethical values classroom. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje,13(1).
 • Pardo, S. (2018). Computational thinking between philosophy and STEM programming decision making applied to the behavior of “moral machines” in ethical values classroom. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje,13(1).
 • P21, (2018). Partnership for 21st century learning 2015. [Çevrimiçi: http://www.p21.org/storage/documents/P21_framefork_0515.pdf, Erişim tarihi: 29 Ekim 2018].
 • P21, (2018). Partnership for 21st century learning 2015. [Çevrimiçi: http://www.p21.org/storage/documents/P21_framefork_0515.pdf, Erişim tarihi: 29 Ekim 2018].
 • Rokeach, M. (1973). Beliefs, attitudes and volues. San-Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • Rokeach, M. (1973). Beliefs, attitudes and volues. San-Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • Sadler, T. & Zeidler, D. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching. 42. 112- 138. 10.1002/tea.20042.
 • Sadler, T. & Zeidler, D. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching. 42. 112- 138. 10.1002/tea.20042.
 • Schwartz, P. M. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48(1), 23-47.
 • Schwartz, P. M. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48(1), 23-47.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2. basım). Newbury Park, CA: Sage.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2. basım). Newbury Park, CA: Sage.
 • Spranger, E. (1928). Types of men: The psychology and ethics of personality. Halle: Max Niemeyer.
 • Spranger, E. (1928). Types of men: The psychology and ethics of personality. Halle: Max Niemeyer.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden pratiğe STEM eğitimi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden pratiğe STEM eğitimi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2005). Kohlberg ve ahlak eğitiminde örtük program: Yeni ilköğretim programlarında yer alan ahlaki değerleri kazandırma için bir açılım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 329-338.
 • Yüksel, S. (2005). Kohlberg ve ahlak eğitiminde örtük program: Yeni ilköğretim programlarında yer alan ahlaki değerleri kazandırma için bir açılım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 329-338.
 • Weidenfeld, W. (2002). Constructive conflicts: tolerance learning as the basis for democracy. Prospects, 32(1), 95-102.
 • Weidenfeld, W. (2002). Constructive conflicts: tolerance learning as the basis for democracy. Prospects, 32(1), 95-102.
 • Welton, D. A., and Mallan, J. T. (1999). Children and their world: Strategies for teaching social studies. U.S.A. Houghton Mifflin Company.
 • Welton, D. A., and Mallan, J. T. (1999). Children and their world: Strategies for teaching social studies. U.S.A. Houghton Mifflin Company.
 • Zajda, J. (2018). Researching value education in the classroom: A global perspective, Education and Society, 36 (2), 29-47.
 • Zajda, J. (2018). Researching value education in the classroom: A global perspective, Education and Society, 36 (2), 29-47.
 • Zengin, M. (2017). Bir uygulama modeli olarak Avusturalya’daki okullarda değerler eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 866-883.
 • Zengin, M. (2017). Bir uygulama modeli olarak Avusturalya’daki okullarda değerler eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 866-883.

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 114 - 138, 29.12.2021

Abstract

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademesindeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademesindeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
 • Akitsu, Y. ve Ishihara, K.N. (2018). An integrated model approach: exploring the energy literacy and values of lower secondary students in Japan, İnternational Journal of Education Methodology, 4 (3), 161-186.
 • Akitsu, Y. ve Ishihara, K.N. (2018). An integrated model approach: exploring the energy literacy and values of lower secondary students in Japan, İnternational Journal of Education Methodology, 4 (3), 161-186.
 • Aktaş, Z, Bozdoğan, A. (2016). Fen bilimleri dersi “İnsan ve Çevre” ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 14 (32), 39-57. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/37180/428762
 • Aktaş, Z, Bozdoğan, A. (2016). Fen bilimleri dersi “İnsan ve Çevre” ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 14 (32), 39-57. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/37180/428762
 • Allchin, D. (1999). Values in science: An educational perspective. Science&Education, 8(1), 1-12.
 • Allchin, D. (1999). Values in science: An educational perspective. Science&Education, 8(1), 1-12.
 • Aşıcı, F ve Dede, Y. (2019). The transmission of educational values through mathematical problems: a theoretical study, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 13(1), 260-283.
 • Aşıcı, F ve Dede, Y. (2019). The transmission of educational values through mathematical problems: a theoretical study, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 13(1), 260-283.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aygün, Z. K., & Imamoĝlu, E. O. (2002). Value domains of Turkish adults and university students. The Journal of Social Psychology, 142(3), 333–351. https://doi.org/10.1080/00224540209603903
 • Aygün, Z. K., & Imamoĝlu, E. O. (2002). Value domains of Turkish adults and university students. The Journal of Social Psychology, 142(3), 333–351. https://doi.org/10.1080/00224540209603903
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. (6. basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. (6. basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bulut, B. ve Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2680-2697.
 • Bulut, B. ve Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2680-2697.
 • Clarkson, P. C., FitzSimons, G. E. ve Seah, W. T. (1999). Values relevant to mathematics? I’d like to see that! D. Tynam, N. Scott, K. Stacey, G. Asp, J. Dowsey, H. Hollingsworth ve B. McRae (Editörler), Mathematics: Across the ages içinde (s. 129-132). Melbourne: Mathematics Association of Victoria.
 • Clarkson, P. C., FitzSimons, G. E. ve Seah, W. T. (1999). Values relevant to mathematics? I’d like to see that! D. Tynam, N. Scott, K. Stacey, G. Asp, J. Dowsey, H. Hollingsworth ve B. McRae (Editörler), Mathematics: Across the ages içinde (s. 129-132). Melbourne: Mathematics Association of Victoria.
 • Creswell, J. W. (2009). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (13. basım). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2009). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (13. basım). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. (2. basım). Los Angeles: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. (2. basım). Los Angeles: Sage Publications.
 • Çakır, A. (1999). Sınıf öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerin değer sıralamalarının bazı değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi: Malatya.
 • Çakır, A. (1999). Sınıf öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerin değer sıralamalarının bazı değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi: Malatya.
 • Çalışkan, H., Yıldırım,Y., Kılınç, G.(2019). Farklı kültürel yapıdaki ailelerde yetişen öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü değerlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 44(199), 353-372. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7986
 • Çalışkan, H., Yıldırım,Y., Kılınç, G.(2019). Farklı kültürel yapıdaki ailelerde yetişen öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü değerlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 44(199), 353-372. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7986
 • Çavdar, E. (2020). Ortaokul düzeyinde değer eğitimiyle bütünleştirilmiş STEM eğitimi uygulamalarının tasarlanması ve etkinliğin değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek lisan Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Çavdar, E. (2020). Ortaokul düzeyinde değer eğitimiyle bütünleştirilmiş STEM eğitimi uygulamalarının tasarlanması ve etkinliğin değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek lisan Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Çelik, H., Çamlıbel, D. ve Duygu, E. (2016). Öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvarında karşılaşılan değerlere yönelik görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 185-207.
 • Çelik, H., Çamlıbel, D. ve Duygu, E. (2016). Öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvarında karşılaşılan değerlere yönelik görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 185-207.
 • Çiftçi, N. (2008). Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisi: ahlak ve demokrasi eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-77.
 • Çiftçi, N. (2008). Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisi: ahlak ve demokrasi eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-77.
 • Çinemre, S. (2014). Türk atasözlerindeki dinî ve ahlakî motiflerin eğitim-öğretim ortamında kullanılması . Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (27) , 99-122. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312392
 • Çinemre, S. (2014). Türk atasözlerindeki dinî ve ahlakî motiflerin eğitim-öğretim ortamında kullanılması . Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (27) , 99-122. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312392
 • Demirhan, İ, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirhan, İ, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demircioğlu, İ. H. & Tokdemir M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi , 6 (15), 69-88.
 • Demircioğlu, İ. H. & Tokdemir M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi , 6 (15), 69-88.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ellul, J. (2003). Teknoloji toplumu (cev. M. Ceylan). İstanbul: Bakış Yayınları.
 • Ellul, J. (2003). Teknoloji toplumu (cev. M. Ceylan). İstanbul: Bakış Yayınları.
 • EACEA P9 (2011). Science Education İn Europe: National Policies, Practices and Research, http://eacea.ec.europa.eu//education/eurydice.
 • EACEA P9 (2011). Science Education İn Europe: National Policies, Practices and Research, http://eacea.ec.europa.eu//education/eurydice.
 • Gardenfors, P. (2003). How homo became sapiens: On the evolution of thinking. Oxford: Oxford University Press.
 • Gardenfors, P. (2003). How homo became sapiens: On the evolution of thinking. Oxford: Oxford University Press.
 • Gözübüyük, M. (2002). Türkiye’de demokrasi ve hoşgörü kültür ve eğitiminin yaygınlaşmasında sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Grootenboer, P. J. (2003). Preservice primary teachers’ affective development in mathematics. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Waikato, Yeni Zelanda.
 • Gözübüyük, M. (2002). Türkiye’de demokrasi ve hoşgörü kültür ve eğitiminin yaygınlaşmasında sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Grootenboer, P. J. (2003). Preservice primary teachers’ affective development in mathematics. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Waikato, Yeni Zelanda.
 • Herdem, K., Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: a validity and reliability study, Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.
 • Herdem, K., Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: a validity and reliability study, Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.
 • İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf matematik öğretim programı ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarısının etikliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf matematik öğretim programı ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarısının etikliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Kuşdil, M. E. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Kuşdil, M. E. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Karasar N (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. (7. Basım). Ankara: Sim Matbaası
 • Karasar N (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. (7. Basım). Ankara: Sim Matbaası
 • Karma, E. H. ve Kahil, R. (2005). The effect of “Living values: an educational program” on behavior sattitudies of elementary students in a private school in lebanon. Early Chilhood Educational Journal,33, 81-90Kirschenbaum, H. (1995). 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn & Bacon Company.
 • Karma, E. H. ve Kahil, R. (2005). The effect of “Living values: an educational program” on behavior sattitudies of elementary students in a private school in lebanon. Early Chilhood Educational Journal,33, 81-90Kirschenbaum, H. (1995). 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn & Bacon Company.
 • Komalasari, K. ve Sarıpudın, D. (2017). Value based interactive multimedia development through ıntegrated practice for the formation of students’ character, The Turkish Online Journal Educational Technology, 16(4), 179-186.
 • Komalasari, K. ve Sarıpudın, D. (2017). Value based interactive multimedia development through ıntegrated practice for the formation of students’ character, The Turkish Online Journal Educational Technology, 16(4), 179-186.
 • Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Ankara:
 • Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Ankara:
 • Lee, Y. C. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Journal of Biological Education, 41(50), 170-177.
 • Lee, Y. C. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Journal of Biological Education, 41(50), 170-177.
 • Lipton P. (2010). What is engineering and what is engineering knowledge? ın: the royalacademy of engineering (editorial). Philosophy of Engineering: Volume 1. The Royal Academy of Engineering, s.7-13.
 • Lipton P. (2010). What is engineering and what is engineering knowledge? ın: the royalacademy of engineering (editorial). Philosophy of Engineering: Volume 1. The Royal Academy of Engineering, s.7-13.
 • MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 7. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 7. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB. (2015). İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara:Milli Eğitim Basımevi
 • MEB. (2015). İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara:Milli Eğitim Basımevi
 • MEB. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Merriam, S. B., ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Merriam, S. B., ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, California: Jossey Bass.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, California: Jossey Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (13. basım). London: Sage Yayınları.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (13. basım). London: Sage Yayınları.
 • Naylor, D. T. & Diem, R. (1999). Elementary and middle school social studies, United States of America. Random House.
 • Naylor, D. T. & Diem, R. (1999). Elementary and middle school social studies, United States of America. Random House.
 • Pardo, S. (2018). Computational thinking between philosophy and STEM programming decision making applied to the behavior of “moral machines” in ethical values classroom. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje,13(1).
 • Pardo, S. (2018). Computational thinking between philosophy and STEM programming decision making applied to the behavior of “moral machines” in ethical values classroom. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje,13(1).
 • P21, (2018). Partnership for 21st century learning 2015. [Çevrimiçi: http://www.p21.org/storage/documents/P21_framefork_0515.pdf, Erişim tarihi: 29 Ekim 2018].
 • P21, (2018). Partnership for 21st century learning 2015. [Çevrimiçi: http://www.p21.org/storage/documents/P21_framefork_0515.pdf, Erişim tarihi: 29 Ekim 2018].
 • Rokeach, M. (1973). Beliefs, attitudes and volues. San-Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • Rokeach, M. (1973). Beliefs, attitudes and volues. San-Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • Sadler, T. & Zeidler, D. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching. 42. 112- 138. 10.1002/tea.20042.
 • Sadler, T. & Zeidler, D. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching. 42. 112- 138. 10.1002/tea.20042.
 • Schwartz, P. M. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48(1), 23-47.
 • Schwartz, P. M. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48(1), 23-47.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2. basım). Newbury Park, CA: Sage.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2. basım). Newbury Park, CA: Sage.
 • Spranger, E. (1928). Types of men: The psychology and ethics of personality. Halle: Max Niemeyer.
 • Spranger, E. (1928). Types of men: The psychology and ethics of personality. Halle: Max Niemeyer.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden pratiğe STEM eğitimi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden pratiğe STEM eğitimi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2005). Kohlberg ve ahlak eğitiminde örtük program: Yeni ilköğretim programlarında yer alan ahlaki değerleri kazandırma için bir açılım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 329-338.
 • Yüksel, S. (2005). Kohlberg ve ahlak eğitiminde örtük program: Yeni ilköğretim programlarında yer alan ahlaki değerleri kazandırma için bir açılım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 329-338.
 • Weidenfeld, W. (2002). Constructive conflicts: tolerance learning as the basis for democracy. Prospects, 32(1), 95-102.
 • Weidenfeld, W. (2002). Constructive conflicts: tolerance learning as the basis for democracy. Prospects, 32(1), 95-102.
 • Welton, D. A., and Mallan, J. T. (1999). Children and their world: Strategies for teaching social studies. U.S.A. Houghton Mifflin Company.
 • Welton, D. A., and Mallan, J. T. (1999). Children and their world: Strategies for teaching social studies. U.S.A. Houghton Mifflin Company.
 • Zajda, J. (2018). Researching value education in the classroom: A global perspective, Education and Society, 36 (2), 29-47.
 • Zajda, J. (2018). Researching value education in the classroom: A global perspective, Education and Society, 36 (2), 29-47.
 • Zengin, M. (2017). Bir uygulama modeli olarak Avusturalya’daki okullarda değerler eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 866-883.
 • Zengin, M. (2017). Bir uygulama modeli olarak Avusturalya’daki okullarda değerler eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 866-883.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Kevser HERDEM
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZİANTEP
0000-0001-8677-8400
Türkiye


Ayhan ÇİNİCİ (Primary Author)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3897-5511
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 10

Cite

APA Herdem, K. & Çinici, A. (2021). Fen Bilimleri Dersi Konularıyla Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Öğrencilerin Değer Gelişimine Etkisi . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 114-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/67379/993338

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education