Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

“Mesleki Çalışma” Uygulamalarına İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları

Year 2022, Volume 6, Issue 11, 1 - 11, 30.04.2022

Abstract

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin, mesleki çalışma uygulamalarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 2020-2021 yılında Sakarya ili Merkez ilçelerinde görev yapan 52 okul öncesi öğretmenin ‘’Mesleki çalışma ….gibidir. Çünkü….’’ ifadelerini tamamlamasıyla elde edilmiş ve elde edilen veriler içerik analize göre yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler “Mesleki Çalışma” kavramı için 52 geçerli metafor üretmiştir. Üretilen bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri ve benzetme yönleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. Bu işlem sonucunda “Mesleki Çalışma” kavramı için beş kategori elde edilmiştir. Bu kavramsal kategoriler: ‘’Ceza Unsuru Olarak Mesleki Çalışmalar, Gereksiz Ve Yetersiz Unsur Olarak Mesleki Çalışmalar, Zorunluluk Unsuru Olarak Mesleki Çalışmalar, Yönlendirici Unsur Olarak Mesleki Çalışmalar’’ başlıkları altında toplanmıştır. Çıkan sonuçlara göre de yapılan çıkarımlar ve tartışmalar makalede paylaşılmıştır.

References

 • Aydın, B. (2007). İlköğretim öğrencileri açısından yönetici imajı. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 1, 583 - 588, Tokat.
 • Başaran, İ.E. (2000). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Gül Yayın Evi.
 • Bektaş, M. ve Karadağ, B. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımlaşma değerine yönelik geliştirdikleri metaforların incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 271-286.
 • Carol, T. (2001). Appreciating good teaching, a conversation with lee shulman. Educational Leadership, February 2001, 58(5), 6-12.
 • Counts, J. H. (1998). The personal and organizational factors influencing middle career elementary teachers who are identified as successfull. Ann Arbor: UMI.
 • Cranston, N. C. (2002). School-based management, leaders and leadership: change and challenges for principal. International Studies in Educational Administration, 30(1), 2-12. Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlar¬dan yararlanma durumları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eği¬tim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hacıoğlu, F. ve Alkan, C. (1997). Öğretmenlik uygulamaları. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Hamarat F. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin aday öğretmenleri işbaşında yetiştirmedeki rolü ve yetiştirme uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • Higgins D'Alessandro, A. (2002). The necessity of teacher development. New Directions for Child & Adolescent Development, 98 (75), 10.
 • Ivey, T.A., & Richardson, R. (2007). Professional relationships within school walls: Data report 2007. PRISE White Paper No. 2007-4, Texas A&M University
 • MEB (2021). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Ankara.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.
 • Sabancı, A. (2008). Çağdaş okul liderliği açısından karizmatik, dönüşümcü ve vizyoner liderlik yaklaşımları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 318, 16-25.
 • Şenel, T. ve Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 2.
 • Wang, M. C. & Haertel, D.G. (2001). Teacher relationships A digest of research from the Laboratory for Student Success. No. 309, No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Year 2022, Volume 6, Issue 11, 1 - 11, 30.04.2022

Abstract

References

 • Aydın, B. (2007). İlköğretim öğrencileri açısından yönetici imajı. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 1, 583 - 588, Tokat.
 • Başaran, İ.E. (2000). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Gül Yayın Evi.
 • Bektaş, M. ve Karadağ, B. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımlaşma değerine yönelik geliştirdikleri metaforların incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 271-286.
 • Carol, T. (2001). Appreciating good teaching, a conversation with lee shulman. Educational Leadership, February 2001, 58(5), 6-12.
 • Counts, J. H. (1998). The personal and organizational factors influencing middle career elementary teachers who are identified as successfull. Ann Arbor: UMI.
 • Cranston, N. C. (2002). School-based management, leaders and leadership: change and challenges for principal. International Studies in Educational Administration, 30(1), 2-12. Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlar¬dan yararlanma durumları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eği¬tim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hacıoğlu, F. ve Alkan, C. (1997). Öğretmenlik uygulamaları. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Hamarat F. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin aday öğretmenleri işbaşında yetiştirmedeki rolü ve yetiştirme uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • Higgins D'Alessandro, A. (2002). The necessity of teacher development. New Directions for Child & Adolescent Development, 98 (75), 10.
 • Ivey, T.A., & Richardson, R. (2007). Professional relationships within school walls: Data report 2007. PRISE White Paper No. 2007-4, Texas A&M University
 • MEB (2021). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Ankara.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.
 • Sabancı, A. (2008). Çağdaş okul liderliği açısından karizmatik, dönüşümcü ve vizyoner liderlik yaklaşımları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 318, 16-25.
 • Şenel, T. ve Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 2.
 • Wang, M. C. & Haertel, D.G. (2001). Teacher relationships A digest of research from the Laboratory for Student Success. No. 309, No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Ümit DOĞAN> (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8144-9744
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 11

Cite

APA Doğan, Ü. (2022). “Mesleki Çalışma” Uygulamalarına İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (11) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/69618/1033425

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education