Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Opinions of prospective classroom teachers on the benefits of yoga for children

Year 2022, Volume 6, Issue 11, 12 - 21, 30.04.2022

Abstract

References

 • Abadi, S. M., & Venkatesan, S. M. J., (2008). Effect of yoga on children with attention deficit hyperactivity disorder. National Academy of Psychology, 53(2), 154-159. doi: 10.1097/DBP.0000000000000552.
 • Alkan, E., & Özçoban, A. F. (2017). Yoganın Gebelik, Doğum ve Doğum Sonuçları Üzerine Etkisi. Smyrna Tıp Dergisi, 64-71.
 • Aydın, D., & Özgen, Z., E. (2018). Çocuklarda yoganın etkileri: Sistematik derleme. International Conference on Empiricial Economics&Social Science içinde (s. 96-103). Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir.
 • Baş, U. (1998). Hatha Yoga ve Klasik Egzersiz Yaklaşımının Sağlıklı Gençlerde Postür ve Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Berger, L. D., Silver, J. E., & Stein, K. E. R., (2009). Effects of yoga on inner city children’s well being: a pilot study. Alternative Therapies in Health and Medicine; 15(5), 36-42. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19771929/ adresinden erişildi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Chen, D., D., & Pauwels, L. (2014). Perceived benefits of ıncorporating yoga into classroom teaching: assessment of the effects of “yoga tools for teachers”. Advances in Physical Education, 4, 138-148. https://www.scirp.org/html/4-1600144_49338.htm adresinden erişildi.
 • Chittoor, S. J. (2011). Yoga for children with disabilities. International Scientific Yoga Journal: Sense, 1(1), 374-380. https://yoga-sci.eu/wp-content/uploads/2016/09/yoga_journal_sense_2015_web.pdf adresinden erişildi.
 • Cico, B. D., Razza, R., & Timmins, A. (2015). Fostering Self-Regulation Through Curriculum Infusion of Mindful Yoga: A Pilot Study of Efficacy and Feasibility. J Child Fam Stud, 24:3448–3461. Doi.10.1007/s10826-015-0146-2
 • Conboy, A. L., Noggle, J. J., Frey, L. J., Kudesia, S. R., & Khalsa. S. B. S., (2013). Qualitative evaluatıon of a high school yoga program: feasibility and perceived benefits, Explore, 9(3).171-180. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26918064/ adresinden erişildi.
 • Duman, Ö., & Koca, C. (2020). Modern Yoganın Analizi: Cinsiyetlendirilmiş Bir Sosyal Alan. Fe Dergi, 12(2), 59-73. https://doi.org/10.46655/federgi.842925
 • Duyan, E., C. (2008). Çalışma Yaşamında Yoga: İş Tatmini ve Stres Yönetiminde Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa.
 • Ercan, O., Alikaşifoğlu, M. & Ercan, G. (2005). Adolesan Sağlığı. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum dizisi, 43, 7-23.
 • Farahani, P. V., Hekmatpou, D., Khonsari, A. H., & Gholami, M. (2019). Effectiveness of super brain yoga for children with hyperactivity disorder. Perspectives in Psychiatric Care, 55(2), 140-146. DOI:10.1111/ppc.12266
 • Frank, L. J., Kohler, K., Peal, A., & Bose, B., (2017). Effectiveness of a School-Based Yoga Program on Adolescent Mental Health and School Performance: Findings from a Randomized Controlled Trial. Mindfulness, 8,544–553. DOI 10.1007/s12671-016-0628-3
 • Gulati, K., Sharma, S. K., Telles, S. & Balkrishna, A. (2019). Self-esteem and performance in attentional tasks in school children after 4½ months of yoga. International Journal of Yoga, 12(2), 158-161. doi: 10.4103/ijoy.IJOY_42_18
 • Güzel. P., & Baysal, D. (2017). MEB, okul pansiyonlarında kalan kız öğrencilerde Yoga etkinliğinin ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında uygulanabilirliğinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 91-108.
 • Haggins, M., & Rundle, A. (2016). Yoga improves academic performance in urban high school students compared to physical education: a randomized controlled trial. Mind, Brain, And Education, 10(2), 105-116. https://doi.org/10.1111/mbe.12107
 • Harris, R. A., Jennings, A. P. Katz, A, D., Abenavoli, M. R., & Greenberg, T. M., (2015). Promoting Stress Management and Wellbeing in Educators: Feasibility and Efficacy of a School-Based Yoga and Mindfulness Intervention. Mindfulness, 7,143–154.
 • Jellesma, C. F. (2013). Stress and yoga in children. Yoga Phys Ther, 3(3), 136-138. DOI:10.4172/2157-7595.1000136
 • Kaplan, L. J. (2013). The experience of yoga on children with anxiety, Social Work Master’s Clinical Research Papers. 204, 1-54.
 • Karaboğa, D. Ö. (2019). Modern yoganın toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet bağlamında nitel analizi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara.
 • Kauts, A. & Sharma, N. (2009). Effect of yoga on academic performance in relation to stress. International Journal of Yoga, 2(1), 39-43. doi:10.4103/0973-6131.53860
 • Khalsa, S. B. S., ve Butzer, B., (2016). Yoga in school settings: a research review. vAnnals Of The New York Academy Of Scıences, 1373, 45-55. DOI: 10.1111/nyas.13025
 • Körükcü, Ö., & Kukulu, K. (2015). Beden-Zihin-Ruh Bütünlüğünü Korumaya Yönelik Bir Program: Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7(1), 68-80. https://doi.org/10.5455/cap.20140504031811
 • Köyüstü, S., & Kırık, M. A. (2021). Yogaya geneli bir bakış ve yoga sağlık ilişkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 10(28), 123-139.
 • Nanthakumar, C. (2018). The benefits of yoga in children. J Integr Med., 16(1), 14-19. DOI:10.1016/j.joim.2017.12.008
 • Özer, Z., & Ateş, S. (2019). Kahkaya yogasının ruh sağlığı üzerine etkileri, 1. Uluslararası ruh sağlığında toplumsal farkındalık kongresi, 21 mart, 19-25. İstanbul. http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/5395/Z%c3%bclf%c4%9fnaz%20%c3%96zer%2c%20Sebahat%20Ate%c5%9f.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden erişildi.
 • Özgün, Y. S., Özkul, B., Oral, E., & Şemin, İ. (2021). Yoga Eğitiminin Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Bilişsel İşlevlerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 46(206), 303-316.
 • Pandya, S. P. (2018). Yoga, emotional awareness and happiness in children: A multi-city study of the Chinmaya Bala Vihar programme. Child & Youth Care Forum, 47(6), 897-917. https://doi.org/10.1007/s10566-018-9468-8
 • Peck, L. H., Kehle, J. T., Bray, A. M., & Theodore, A. L., (2005). Yoga as an Intervention for Children With Attention Problems. School Psychology Review, 34(3), 415-424.
 • Sarkissian, M., Trent, L. N., Huchting, K., & Khalsa, S, B. S., (2018). Effects of a Kundalini Yoga Program on Elementary and Middle School Students’ Stress, Affect, and Resilience. J Dev Behav Pediatr, 39:210–216. DOI:10.1097/DBP.0000000000000538
 • Schultz, L. H., Uyterhoeven, S. & Khalsa, S. B. S. (2011). Evalution of Yoga, Program for Back Pain, Yoga and Physical Therapy, 1(2), 1-6. DOI: 10.4172/2157-7595.1000e103 https://www.longdom.org/open-access/evaluation-of-a-yoga-program-for-back-pain-2157-7595.1000e103.pdf adresinden erişildi.
 • Stapp, A. C., & Wolff, K. (2019). Young children’s experiences with yoga in an early childhood setting. Early Child Development and Care, 189(9), 1397-1410. https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1385607
 • Taşpınar B. (2010). Hatha Yoga ve Dirençli Egzersizlerin Erişkinlerde Psiko-Sosyal Faktörlere Etkilerinin Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Denizli.
 • Torgutalp S. S. (2018). Effects of yoga principles (asana, pranayama and meditation) on brain waves. Turk J Sports Med. 53:89-93.
 • Tummers, N. (2005) Yoga for Your Students. Strategies, 19(2), 35-37. https://doi.org/10.1080/08924562.2005.10591184
 • Wang, D., & Hagins, M. (2016). Perceived Benefits of Yoga among Urban School Students: A Qualitative Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-7. https://doi.org/10.1155/2016/8725654
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sınıf öğretmeni adaylarının çocuk yogasının yararlarına ilişkin görüşleri

Year 2022, Volume 6, Issue 11, 12 - 21, 30.04.2022

Abstract

Bir araya getirmek, bütünlemek anlamına gelen yoga temelde zihin ve beden arasındaki uyuma odaklanmaktadır. Günümüzde uyaran yoğunluğuna fazlasıyla maruz kalan çocukların sağlıklı bir zihinsel, fiziksel ve duygusal yapıya sahip olmaları yoga ile sağlanabilmektedir. Araştırma, öğretmen adaylarının çocuk yogasının yararlarına ilişkin görüşlerini almayı amaçlamaktadır. Araştırma, 2020-21 akademik döneminde sınıf eğitimi son sınıfta öğrenim gören 11 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması tekniği ve amaçlı örneklem türlerinden ölçüt alma tekniği kullanılmıştır. Ölçüt olarak çocuk yogasını bilen öğretmen adayları kapsama alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları çocuk yogasının ne olduğunu bilmekte, ancak staj uygulamamaktadırlar. Adaylar, yoganın pek çok yararı olduğunu düşünmekte ve okullarda uygulanabileceğine inanmaktadırlar. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, aday öğretmenlerin çocuk yogası ile ilgili eğitimler almaları, formasyon derslerini yoga teknikleri ile ilişkilendirip öğrencilerdeki stresi azaltacak etkinlikler hazırlamaları önerilmektedir.

References

 • Abadi, S. M., & Venkatesan, S. M. J., (2008). Effect of yoga on children with attention deficit hyperactivity disorder. National Academy of Psychology, 53(2), 154-159. doi: 10.1097/DBP.0000000000000552.
 • Alkan, E., & Özçoban, A. F. (2017). Yoganın Gebelik, Doğum ve Doğum Sonuçları Üzerine Etkisi. Smyrna Tıp Dergisi, 64-71.
 • Aydın, D., & Özgen, Z., E. (2018). Çocuklarda yoganın etkileri: Sistematik derleme. International Conference on Empiricial Economics&Social Science içinde (s. 96-103). Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir.
 • Baş, U. (1998). Hatha Yoga ve Klasik Egzersiz Yaklaşımının Sağlıklı Gençlerde Postür ve Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Berger, L. D., Silver, J. E., & Stein, K. E. R., (2009). Effects of yoga on inner city children’s well being: a pilot study. Alternative Therapies in Health and Medicine; 15(5), 36-42. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19771929/ adresinden erişildi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Chen, D., D., & Pauwels, L. (2014). Perceived benefits of ıncorporating yoga into classroom teaching: assessment of the effects of “yoga tools for teachers”. Advances in Physical Education, 4, 138-148. https://www.scirp.org/html/4-1600144_49338.htm adresinden erişildi.
 • Chittoor, S. J. (2011). Yoga for children with disabilities. International Scientific Yoga Journal: Sense, 1(1), 374-380. https://yoga-sci.eu/wp-content/uploads/2016/09/yoga_journal_sense_2015_web.pdf adresinden erişildi.
 • Cico, B. D., Razza, R., & Timmins, A. (2015). Fostering Self-Regulation Through Curriculum Infusion of Mindful Yoga: A Pilot Study of Efficacy and Feasibility. J Child Fam Stud, 24:3448–3461. Doi.10.1007/s10826-015-0146-2
 • Conboy, A. L., Noggle, J. J., Frey, L. J., Kudesia, S. R., & Khalsa. S. B. S., (2013). Qualitative evaluatıon of a high school yoga program: feasibility and perceived benefits, Explore, 9(3).171-180. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26918064/ adresinden erişildi.
 • Duman, Ö., & Koca, C. (2020). Modern Yoganın Analizi: Cinsiyetlendirilmiş Bir Sosyal Alan. Fe Dergi, 12(2), 59-73. https://doi.org/10.46655/federgi.842925
 • Duyan, E., C. (2008). Çalışma Yaşamında Yoga: İş Tatmini ve Stres Yönetiminde Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa.
 • Ercan, O., Alikaşifoğlu, M. & Ercan, G. (2005). Adolesan Sağlığı. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum dizisi, 43, 7-23.
 • Farahani, P. V., Hekmatpou, D., Khonsari, A. H., & Gholami, M. (2019). Effectiveness of super brain yoga for children with hyperactivity disorder. Perspectives in Psychiatric Care, 55(2), 140-146. DOI:10.1111/ppc.12266
 • Frank, L. J., Kohler, K., Peal, A., & Bose, B., (2017). Effectiveness of a School-Based Yoga Program on Adolescent Mental Health and School Performance: Findings from a Randomized Controlled Trial. Mindfulness, 8,544–553. DOI 10.1007/s12671-016-0628-3
 • Gulati, K., Sharma, S. K., Telles, S. & Balkrishna, A. (2019). Self-esteem and performance in attentional tasks in school children after 4½ months of yoga. International Journal of Yoga, 12(2), 158-161. doi: 10.4103/ijoy.IJOY_42_18
 • Güzel. P., & Baysal, D. (2017). MEB, okul pansiyonlarında kalan kız öğrencilerde Yoga etkinliğinin ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında uygulanabilirliğinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 91-108.
 • Haggins, M., & Rundle, A. (2016). Yoga improves academic performance in urban high school students compared to physical education: a randomized controlled trial. Mind, Brain, And Education, 10(2), 105-116. https://doi.org/10.1111/mbe.12107
 • Harris, R. A., Jennings, A. P. Katz, A, D., Abenavoli, M. R., & Greenberg, T. M., (2015). Promoting Stress Management and Wellbeing in Educators: Feasibility and Efficacy of a School-Based Yoga and Mindfulness Intervention. Mindfulness, 7,143–154.
 • Jellesma, C. F. (2013). Stress and yoga in children. Yoga Phys Ther, 3(3), 136-138. DOI:10.4172/2157-7595.1000136
 • Kaplan, L. J. (2013). The experience of yoga on children with anxiety, Social Work Master’s Clinical Research Papers. 204, 1-54.
 • Karaboğa, D. Ö. (2019). Modern yoganın toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet bağlamında nitel analizi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara.
 • Kauts, A. & Sharma, N. (2009). Effect of yoga on academic performance in relation to stress. International Journal of Yoga, 2(1), 39-43. doi:10.4103/0973-6131.53860
 • Khalsa, S. B. S., ve Butzer, B., (2016). Yoga in school settings: a research review. vAnnals Of The New York Academy Of Scıences, 1373, 45-55. DOI: 10.1111/nyas.13025
 • Körükcü, Ö., & Kukulu, K. (2015). Beden-Zihin-Ruh Bütünlüğünü Korumaya Yönelik Bir Program: Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7(1), 68-80. https://doi.org/10.5455/cap.20140504031811
 • Köyüstü, S., & Kırık, M. A. (2021). Yogaya geneli bir bakış ve yoga sağlık ilişkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 10(28), 123-139.
 • Nanthakumar, C. (2018). The benefits of yoga in children. J Integr Med., 16(1), 14-19. DOI:10.1016/j.joim.2017.12.008
 • Özer, Z., & Ateş, S. (2019). Kahkaya yogasının ruh sağlığı üzerine etkileri, 1. Uluslararası ruh sağlığında toplumsal farkındalık kongresi, 21 mart, 19-25. İstanbul. http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/5395/Z%c3%bclf%c4%9fnaz%20%c3%96zer%2c%20Sebahat%20Ate%c5%9f.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden erişildi.
 • Özgün, Y. S., Özkul, B., Oral, E., & Şemin, İ. (2021). Yoga Eğitiminin Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Bilişsel İşlevlerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 46(206), 303-316.
 • Pandya, S. P. (2018). Yoga, emotional awareness and happiness in children: A multi-city study of the Chinmaya Bala Vihar programme. Child & Youth Care Forum, 47(6), 897-917. https://doi.org/10.1007/s10566-018-9468-8
 • Peck, L. H., Kehle, J. T., Bray, A. M., & Theodore, A. L., (2005). Yoga as an Intervention for Children With Attention Problems. School Psychology Review, 34(3), 415-424.
 • Sarkissian, M., Trent, L. N., Huchting, K., & Khalsa, S, B. S., (2018). Effects of a Kundalini Yoga Program on Elementary and Middle School Students’ Stress, Affect, and Resilience. J Dev Behav Pediatr, 39:210–216. DOI:10.1097/DBP.0000000000000538
 • Schultz, L. H., Uyterhoeven, S. & Khalsa, S. B. S. (2011). Evalution of Yoga, Program for Back Pain, Yoga and Physical Therapy, 1(2), 1-6. DOI: 10.4172/2157-7595.1000e103 https://www.longdom.org/open-access/evaluation-of-a-yoga-program-for-back-pain-2157-7595.1000e103.pdf adresinden erişildi.
 • Stapp, A. C., & Wolff, K. (2019). Young children’s experiences with yoga in an early childhood setting. Early Child Development and Care, 189(9), 1397-1410. https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1385607
 • Taşpınar B. (2010). Hatha Yoga ve Dirençli Egzersizlerin Erişkinlerde Psiko-Sosyal Faktörlere Etkilerinin Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Denizli.
 • Torgutalp S. S. (2018). Effects of yoga principles (asana, pranayama and meditation) on brain waves. Turk J Sports Med. 53:89-93.
 • Tummers, N. (2005) Yoga for Your Students. Strategies, 19(2), 35-37. https://doi.org/10.1080/08924562.2005.10591184
 • Wang, D., & Hagins, M. (2016). Perceived Benefits of Yoga among Urban School Students: A Qualitative Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-7. https://doi.org/10.1155/2016/8725654
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Nida BAYINDIR> (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8329-358X
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 11

Cite

APA Bayındır, N. (2022). Sınıf öğretmeni adaylarının çocuk yogasının yararlarına ilişkin görüşleri . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (11) , 12-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/69618/1052072

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education