PDF EndNote BibTex RIS Cite

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM KILAVUZ KİTABINI KULLANMA DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 23 - 36, 30.06.2017

Abstract

Öğretmen kılavuz kitaplarının
amaçları, belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanan programların
gerektirdiği etkinlik ve çalışmaların öğretimine ilişkin öğretmenlere gerekli
açıklamaları yapmaktır. Eskiden öğretmenler ders planı hazırlamak zorunda iken
şimdi öğretmen kılavuz kitapları, bu hazırlığı öğretmenlere daha açık,
sistematik ve etkinliklerle sunmayı hedeflemektedir. İlkokul birinci sınıfta en
önemli adım okuma yazma öğretimidir. Okuma yazma öğretiminde birinci sınıf
öğretmenlerinin en önemli materyallerinden biri şüphesiz okuma yazma
öğreniyorum kılavuz kitabıdır. Bu çalışmadaki temel amaç birinci sınıf
öğretmenlerinin okuma yazma öğretimine yönelik öğretmen kılavuz kitabını
kullanma düzeylerini belirlemenin yanında nedenlerini de araştırmaktır. Çalışma,
geçmişteki ve mevcut durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama modeline
göre yapılmıştır. Araştırma Malatya ilindeki ilkokullarında görev yapan ve
tesadüfi yöntemle seçilen tamamı birinci sınıfı okutan 87 sınıf öğretmeninden
oluşmuştur. Bu araştırmada okuma yazma öğreniyorum kılavuz kitabı kullanma
düzeyini belirlemeye yönelik hazırlanan öğretmen anketi kullanılmıştır. Öğretmen
görüşlerini belirlemede madde bazında frekans ve yüzde kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin kılavuz kitabı kullanma
oranlarının ve sürelerinin yeterli olmadığı, kılavuz kitaplarındaki benzetme ve
örneklerin nitelikli olmadığı, seslere göre üretilen kelime ve cümle
örneklerinin az olduğu ve öğrencilerin daha iyi kavramasında etkili olan bilişim
teknolojileri desteği olmadığı için cd’li olan yardımcı kaynakların
kullanıldığı belirlenmiştir.

References

 • Acat, B. (2010), Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasının önündeki engel: öğretmen kılavuz kitaplarına dönük bir eleştiri, Eğitime Bakış, 6(17), 30-34
 • Aktekin, S. ve Pala, Ç. (2013). 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 265-286
 • Altun, M., Arslan, Ç.ve Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVII (2), 131-147
 • Ayvacı, H. Ş. ve Er-Nas, S. (2009). Öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2) 212-225.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Pegema Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2009). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, 12. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • EARGED (2008), İlköğretim okulu ders kitaplarının değerlendirilmesi, http://earged.meb.gov.tr/tamamlananSon Ders_Kitaplari.pdf. (15.02.2014 tarihinde indirilmiştir.).
 • Ekinci, A. ve Öter, Ö. M., (t.y.), İlköğretim okulları ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının branşlara göre incelenmesi çalıştayları raporu, http://duabpo.dicle.edu.tr/oygem/dosya/ Ders Kitapları İnceleme Raporu. pdf (15.02.2014 tarihinde indirilmiştir.).
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretmen kılavuz kitaplarının işlevselliğinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16) 154-164.
 • Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16 No:1, 163-176
 • Karasar, N. (1994). Araştırmada rapor hazırlama, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kolaç, E. (2003) İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 1, 105-137
 • MEB (2007). Ders kitapları ile eğitim araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönerge, Tebliğler Dergisi, Cilt70 Sayı: 25597.
 • Özbek, R. (2005). Eğitim programlarının bireyselleştirilmesinin sebepleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C.3 S. 11, 66-83
 • Pepeler, E., Murat, A. ve Akmençe, E. (2016). İlkokullarda hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenlere yararlılığı (Elazığ ili örneği), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, 168-176
 • Taş, A. (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 519-532
 • Taşdemir, C.(2011) İlköğretim 1. kademede okutulan matematik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Bitlis ili örneklemi), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 16-27
 • Yaman, D. ve Demir, S.(2015). Sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitaplarının kullanımına yönelik bir değerlendirme, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, 23-32
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldızhan, N. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

THE LEVELS AND THE REASONS FOR ELEMENTARY SCHOOL FIRST-GRADE TEACHERS TO USE THE “I AM LEARNING AND WRITING” GUIDEBOOK

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 23 - 36, 30.06.2017

Abstract

The aim of the teachers’ guidebooks is to make the necessary
explanations to the teachers regarding the learning of the researches and the
activities which are required by the programs that were prepared with respect
to the predetermined goals. While in the past the teachers had to prepare a
syllabus, nowadays the guidebooks aim to present this preparation to the
teachers in way which is clearer, more systematic and with activities. The most
precious step during the first-grade of the elementary school is the teaching
of reading and writing. Without a doubt, one of the most important materials of
the first-grade teachers regarding teaching reading and writing, is the “I am
learning reading and writing” guidebook. The primary aim of this research,
besides identifying the teachers’ guidebook usage levels of the first-grade
teachers regarding teaching reading and writing, is also to search for the
reasons as well. The research is fulfilled based on scanning model which aims
to describe both the existing and the past situations. The research is
consisted of 87 class teachers whom selected by random method, all of them
teach to the first-graders, and carry out their duty in elementary schools
which are located in Malatya city. In this research, the teacher survey which
is oriented to identify the level of “I am learning reading and writing”
guidebook usage has been carried out. Percentage and frequency based on article
have been used for identifying teacher opinions. With regards to the findings
of the research, it has been determined that the percentage and the durations of
the schoolteachers’ guidebook usage is not enough, the metaphors and the
examples in the guidebooks are not qualified, the word and sentence examples
which are produced according to the voices are inadequate, and additional
resources with compact-discs have been used because there is no information
technologies support that provides the students to understand better.

References

 • Acat, B. (2010), Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasının önündeki engel: öğretmen kılavuz kitaplarına dönük bir eleştiri, Eğitime Bakış, 6(17), 30-34
 • Aktekin, S. ve Pala, Ç. (2013). 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 265-286
 • Altun, M., Arslan, Ç.ve Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVII (2), 131-147
 • Ayvacı, H. Ş. ve Er-Nas, S. (2009). Öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2) 212-225.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Pegema Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2009). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, 12. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • EARGED (2008), İlköğretim okulu ders kitaplarının değerlendirilmesi, http://earged.meb.gov.tr/tamamlananSon Ders_Kitaplari.pdf. (15.02.2014 tarihinde indirilmiştir.).
 • Ekinci, A. ve Öter, Ö. M., (t.y.), İlköğretim okulları ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının branşlara göre incelenmesi çalıştayları raporu, http://duabpo.dicle.edu.tr/oygem/dosya/ Ders Kitapları İnceleme Raporu. pdf (15.02.2014 tarihinde indirilmiştir.).
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretmen kılavuz kitaplarının işlevselliğinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16) 154-164.
 • Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16 No:1, 163-176
 • Karasar, N. (1994). Araştırmada rapor hazırlama, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kolaç, E. (2003) İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 1, 105-137
 • MEB (2007). Ders kitapları ile eğitim araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönerge, Tebliğler Dergisi, Cilt70 Sayı: 25597.
 • Özbek, R. (2005). Eğitim programlarının bireyselleştirilmesinin sebepleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C.3 S. 11, 66-83
 • Pepeler, E., Murat, A. ve Akmençe, E. (2016). İlkokullarda hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenlere yararlılığı (Elazığ ili örneği), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, 168-176
 • Taş, A. (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 519-532
 • Taşdemir, C.(2011) İlköğretim 1. kademede okutulan matematik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Bitlis ili örneklemi), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 16-27
 • Yaman, D. ve Demir, S.(2015). Sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitaplarının kullanımına yönelik bir değerlendirme, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, 23-32
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldızhan, N. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Articles
Authors

Dilek KIRNIK

Türkiye

Publication Date June 30, 2017
Submission Date April 4, 2017
Acceptance Date June 9, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Kırnık, D. (2017). İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM KILAVUZ KİTABINI KULLANMA DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 3 (1) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/30313/303961