Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 288 - 295 2018-12-30

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION INTO THE AGGRESSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPPORT AND SUBJECTIVE WELL-BEING

Selim Gündoğan [1] , Nurten Sargın [2]


Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin, algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Niğde ilindeki farklı Anadolu liselerinde öğrenim gören 293’ü kız ve 255’i erkek olmak üzere toplam 548 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin saldırganlık durumlarını belirlemek için “Saldırganlık Ölçeği”, algılanan sosyal destek durumlarını belirlemek için “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve öznel iyi oluş durumlarını belirlemek için “Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, korelasyon tekniği ve regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda saldırganlık ile algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, öznel iyi oluşun saldırganlığı yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

This study was conducted to investigate the agression levels of high school students in terms of perceived social support and subjective well-being.           The research was carried out on totally 548 high school students, 293 female and 255 male, who study at various Anatolian high schools in Niğde. In the research it wasused, “Agression Scale” in order to determine students agression states, “Multi-Dimensional Perceived Social Support Scale” so as to identify their perceived social support states and“Subjective Well-Being Scale” to determine their subjective well-being situations. The data obtained in there search was analysed by using correlation technique and regression analysis. As a result of the resarch, it was determined that there was a negative directed relation between agression with perceived social support and subjective well-being. Moreover, it also concluded that subjektive well-being is the predictor of agression. 

 • Akdoğan, S.D. (2012). Anne-Babası Boşanmış ve Boşanmamış Ergenlerin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akgün, S. ve Araz, A. (2010). Anlaşmazlıkların Çözümü. Ankara: Nobel.
 • Bakırcıoğlu, R. (2011). Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığı. Ankara: Anı
 • Bandura, A. (1971). Psychological Modelling, NY: Atherton Başer, Z. (2006). Aileden Algılanan Sosyal Destek İle Kendini Kabul Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Başoğlu, C. (1998). Saldırganlık Davranışının Biyolojik Belirleyicilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma.(Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi).Gata/Ankara.
 • Bayraktar, Ö. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri İle Duygusal Zekâları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Cohen, S. & Wills, T.A. (1985). Stres, Social Support And The Buffering Hypothesis. Psychological Bultening, 92, 257-310
 • Deneve, K. & Cooper, H. (1998). The Happy Personality A Meta Analysis Of ersonality Traits And Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 124, 197–229.
 • Dervent, F. (2007). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Ve Sportif Aktivitelere Katılımlaİlişkisi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95, 542-575, http://ehis.ebscohost.com
 • Diener, E. (2006). Frequently Asked Questions (FAQ's) ,About Subjective Well Being (Happinessand Life Satisfaction) ,http://s.psych.uiuc.edu/~ediener/faq.html(Erişim tarihi: 05.06.2015)
 • Diener, E.,Oishi, S. And Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective WellBeing: Emotionaland Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54, 403– 425.
 • Eker, D. ve Arkar, H. (1995). Perceived social support: Psychometric propertiesof the MSPSS in normal and pathological groups in a developing country. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 30, 121–126.
 • Freedman, J. L.,Sears, D. O., &Carlsmith, J. M. (2003). Sosyal Psikoloji.(Çev. A.Dönmez).Ankara: İmge Kitabevi. Fromm, E. (1973) .İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri.(Çev: Ş. Alpagut). İstanbul: Payel.
 • Hasta, D. ve Güler, M. E. (2013). Saldırganlık: Kişilerarası İlişki Tarzları Ve Empati Açısından Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1). 64-104.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Nobel
 • Kaukiainen, A.,Salmivalli, C., Björkqvist, K., Österman, K., Lahtinen, A., Kostamo, A., AndLagerstpetz, K. (2001). Overt And Covert Agession İn Work Settings İn Relation To The Subjektive Well-Being Of Employees. Agression Behavior, 27, 360-371.
 • Larsen, D. And Dehle, C. (2007). Rural Adolescent Aggression And Parental Emotional Support. Adolescence, 42(165), 25-50.
 • Özen, Ö. (2005). Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeyleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özgüven, İ. E. (2001). Ailede İletişim ve Yaşam. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Özmen, S. (2004). Aile İçinde Öfke Ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 27-39.
 • Sarason, I.G, Sarason, B.R. Potter, E.H. And Antoni, M.R. (1985). Life Events, Social Support, And ıliness. Psychosomatic Medicine, 47(2), 156-163.
 • Sargın, N. (2012). Çocuklarda Ruh Sağlığı. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Tanrıverdi, S. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Terzi, C. (2009). Ergenlerde Saldırganlığın Madde Bağımlılığı Ve Diğer Değişkenlerle İlişkisi.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Gazi Üniversitesi/Ankara.
 • Tuzgöl, D. M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tuzgöl, M. (1998). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu. (1983). Türkçe Sözlük. (7. Basım). Ankara: TDK.
 • Türkdoğan, T. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeylerinin Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordamadaki Rolü. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Ustabaş, S. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Yalçın, İ. (2004). Ailelerden Algıladıkları Destek Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yalçın, İ. (2004). Ailelerden Algıladıkları Destek Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, İ. (1997). Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği Ve Geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81-87.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Selim Gündoğan (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Nurten Sargın
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 5, 2017
Acceptance Date : August 1, 2018
Publication Date : December 30, 2018

APA Gündoğan, S , Sargın, N . (2018). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 4 (2) , 288-295 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/41927/362619