Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 186 - 202 2018-12-30

DEVELOPMENT OF AN ACHIEVEMENT TEST ON SEVENTH GRADE STRUCTURE AND PROPERTIES OF MATTER UNIT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
YEDİNCİ SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Oktay Kızkapan [1] , Oktay Bektaş [2]


The purpose of this study is to measure the "Structure and Properties of Matter Unit" in the seventh grade of middle school students with an achievement test. While developing the test, firstly, 13 objectives of the course were determined and 39 questions covering these objectives were prepared. The prepared questions were provided to the view of a science educator and a sciences teacher and the content was validated. The test for construct validity and reliability calculation was applied to 382 students who were educated in eighth grade in two schools in Kocasinan district of Kayseri province in the fall semester of 2017-2018. After SPSS analyzes, the reliability coefficient of the "Cronbach's Alpha" test of 21 questions was found to be .874. Subsequently, the difficulty and discriminant indices for the test were calculated and all the questions in the test were seen to have appropriate values. At the end, an achievement test with 21-multiple-choice questions for the seventh grade were prepared. It is recommended to use to measure the achievements of the students for matter and properties of matter unit.

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin yedinci sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesindeki öğrenmelerini ölçmeye yönelik bir başarı testi geliştirmektir. Testin geliştirilme sürecinde ilk olarak üniteye yönelik 13 kazanım belirlenmiş ve bu kazanımları kapsayacak şekilde 39 adet çoktan seçmeli sorulardan bir havuz oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular, bir fen bilimleri eğitimcisi ve bir fen bilimleri dersi öğretmeninin görüşüne sunularak kapsam geçerliği sağlanmıştır. Yapı geçerliği ve güvenirlik hesaplaması için test, 2017-2018 eğitim-öğretim güz yarıyılında Kayseri ili Kocasinan ilçesindeki iki okulda sekizinci sınıfta öğrenim gören 382 öğrenciye uygulanmıştır. LISREL ve SPSS analizleri sonucunda 21 soru olarak belirlenen testin “Cronbach’s Alfa” güvenirlik katsayısı .874 olarak bulunmuştur. Daha sonra testteki maddelerin güçlük ve ayrıt edicilik indeksleri de hesaplanmış ve testteki tüm soruların istenilen güçlük ve ayırt edicilik değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Sonuçta 21 çoktan seçmeli maddeden oluşan ve yedinci sınıf maddenin yapısı ve özelikleri ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirilmiştir. Geliştirilen testin bu üniteyle ilgili öğrencilerin ölçülmesinde kullanılması önerilmektedir. 

 • Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir Üniteye Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? : İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bir Çalışma. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Aslan. S. (2010). Tartışma esaslı öğretim yaklaşımının öğrencilerin kavramsal algılamalarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 18(2).467- 500
 • Ayvacı, H. Ş. ve Durmuş, A. (2016). Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Isı ve Sıcaklık Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-102.
 • Balcı, E. ve Tekkaya, C. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-50.
 • Bektas. O (2003). The misconceptions of 9th grade students related to the particulate nature of matter. the reasons behind them. and their elimination. Unpublished Master Thesis. Gazi University. Ankara.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. 16. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakır, M. ve Aldemir, B. (2011). İki Aşamalı Genetik Kavramlar Tanı Testi Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16).
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, F. ve Gündoğdu, K. (2012). Ölçme Değerlendirme. Pegem A yayıncılık, 5. Baskı, Editör: Emin Karip.
 • Demir, B. ve Akarsu, N. (2014). Modern Fizik Konuları ile İlgili Kavram Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal Of European Education, 4(2)
 • Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1).
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc
 • Doymuş. K.. ve Şimşek. Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Milli Eğitim Dergisi.173(1). 231-243.
 • Fraenkel, J. K. ve Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education (third edition). New York: McGraw-Hill, Inc
 • Gömleksiz, M. ve Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII (I), 40-57.
 • Gürler, S., A., ve Baykara, O. (2015). 6. Sınıf “maddenin tanecikli yapısı ve özellikleri” konusundaki öğrenci kazanımlarının gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi. Uluslararası Türk Eğitm Bilimleri Dergisi, 3(3). 44-57
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking, London: Allyn & Bacon.
 • Kabapınar. F. M.. ve Adik. B. (2005). Secondary students’ understanding of the relationship between physical change and chemical bonding. Ankara University. Journal of Faculty of Educational Sciences. 38(1). 123-147.
 • Karaca, M., Bektaş, O. ve Saraçoğlu, S. (2016). Kimyasal tepkimeler konusunda açık uçlu ve çoktan seçmeli test geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 25, 1117-1154.
 • Kaya, G., ve Ergun, M., (2012). An Investigation of the particulate nature of matter unit according to didactic transposition theory. İlköğretim Online, 11(4), 1101-1120, 2012
 • Kempa, R. (1986). Assesment in science, UK, Cambridge University Pres.
 • Kenan, O. ve Özmen, H. (2014). Maddenin tanecikli yapısına yönelik iki aşamalı çoktan seçmeli bir testin geliştirilmesi ve uygulanması. Journal of Research in Education and Teaching, 3(3), 371-378.
 • Meşeci, B., ve Karamustafaoğlu, S., (2015). The effect of the activities supported by 4e model which is aimed at granular nature of matter on academic success. KaraelmasJournal of Educational Sciences, 3, 1-12
 • Ogan Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar Başarılı?, Klasik ve Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri ve Fizikte Uygulamalar (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Otrar, M., Gülten, D. Ç. ve Özkan, E. (2012). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenme Stilleri Ölçeği Geliştirilmesi (Aös-İ ). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergis. 1(2),ISNN: 2146-9199
 • Özçelik, D. A. (1992). Ölçme ve değerlendirme. ÖSYM, Ankara
 • Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin Değişimi’ Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445.
 • Şen, H. C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Şener, N., & Taş, E. (2017). Developing Achievement Test: A Research for Assessment of 5th Grade Biology Subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254.
 • Şimşek, A. (2009). Öğretim Tasarımı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1st edition.
 • Uzuntiyaki. E. (2003). Effectıveness of Constructıvıst Approach on Students’ Understandıng of Chemıcal Bondıng Concepts. Middle East Technical University. Department of Secondary Science and Mathematics Education. Doctoral Dissertation. Ankara
 • Ürek. R.Ö.. Tarhan. L. (2005). Kovalent bağlar” konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde yapılandırmacılığa dayalı bir aktif öğrenme uygulaması. HacettepeÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28. 168-177
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Oktay Kızkapan (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Oktay Bektaş
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 8, 2018
Acceptance Date : November 16, 2018
Publication Date : December 30, 2018

APA Kızkapan, O , Bektaş, O . (2018). YEDİNCİ SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 4 (2) , 186-202 . DOI: 10.34137/jilses.431971