Year 2013, Volume 4 , Issue 1, Pages 1 - 22 2013-12-01

Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama
Promotion Mix Profiles of Accommodation Companies in Kayseri

Erşan YILDIZ [1] , Burhan SEVİM [2] , Birol AKGÜL [3]


Konaklama işletmelerinin küreselleşmenin hızla arttığı bir ortamda geleceğe güvenle bakabilmeleri için ürettikleri turistik mal ve hizmetleri sürdürebilir bir şekilde pazarlamaları gerekmektedir. Günümüzde bunu sağlayabilmenin ön koşulu tutundurma faaliyetlerinin bilinçli bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür.Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinden ne ölçüde faydalandıklarının belirlenmesi amacıyla Kayseri’deki konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetleri incelenmiştir. Bu amaçla, konaklama işletmelerinin genel müdür, genel müdür yardımcısı ve departman müdürü düzeyindeki yöneticilerine anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.Anket verilerine göre, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinin başta halkla ilişkiler ve reklâm olmak üzere etken olduğu tespit edilmiş ve işletmelere uygulamalar konusunda yapıcı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
It is necessary for the accommodation companies to market the touristic goods they produce and their services in a sustainable way in order to be able to look to the future with confidence in such a rapidly globalizing environment. Today, it is a prerequisite to achieve this through the implementation of the promotional activities in a conscious way.This study aims to determine to what extent the accommodation businesses in the province of Kayseri make use of promotional activities. The promotion activities of the accommodation establishments in Kayseri were examined in this study. In addition, the data gained in the survey that was applied to the senior executives and middle-level managers of the accommodation establishments was analyzed by using a statistical software package. From the obtained data, promotion activities -especially public relations and advertisement- the accommodation businesses implement have been determined and some constructive suggestions about the implementation have been given to the businesses.
 • Akat, Ö.(1997). Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Motif Matbaası, İstanbul.
 • Akgül, A., Çevik, O.(2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset Ltd. Şti., Ankara.
 • Akkılıç, M.E.,Günalan, M.(2007). “Edremit Körfezi’nde turizm problemleri ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 12(9): 121-127.
 • Armstrong, P.,Kottler, G.(2000). Marketing: An Introduction, 5thed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Can, H., Ayhan, D.Y., Tuncer, D.(1999). Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Coltman, M.M. (1989). Introduction to Travel and Tourism: An International Approach, Van NostrandReinhold, New York.
 • Didin, S., Köroğlu, Ç.(2008). Konaklama işletmelerinin satışlar maliyetler bakımından rekabet edebilme durumu ve gelecekten beklentileri, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7): 111-120.
 • Dursun, Y., Nakip, M. (1997). 1994 Ekonomik Krizinin İşletmelerin Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicileri Üzerindeki Etkileri, Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı Yayın No: 1, Kayseri.
 • Ecer, F.,Canıtez, M.(2005). Uluslararası Pazarlama: Teori ve Uygulamalar, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Erol, M. (2003). Turizm Pazarlaması, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Gönenç Güler, E.(2009). Konaklama işletmelerinde tutundurma faaliyetleri ve Trakya’daki oteller üzerine bir araştırma, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2): 233-261.
 • İnal, E., İri, R., Sezgin, M.(2010). Turizm işletmelerinde tutundurma faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik Bodrum yöresinde bir araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14): 285-308.
 • Jackson, F.H.,Titz, K., Defranco, L.A. (2004). Frequency of restaurant advertising and promotion strategies, Journal of Food Products Marketing, 10(2): 17-32.
 • Jacobsen, J.S.K.(2002). Southern çomfort: A study of holiday style patterns of Northerners in Coasta Mallorca. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2(1): 49-78.
 • KKTM (2012a). Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (http://www.kayserikulturturizm.gov.tr/turizm/konaklamatesisleri.html). Erişim Tarihi: 15.07.2012.
 • KKTM (2012b). Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 20.07.2012 tarihinde e-posta kanalıyla bilgi alınmıştır.
 • Kozak, N., Çuhadar, M.(2002). Antalya ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olan otel işletmelerinde internet ortamında tutundurma karma elemanlarının kullanılmasını ölçmeye yönelik bir araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1): 84-94.
 • Lovelock, C., Wright, L.(2001). Principles of Service Marketing and Management, PrenticeHall, USA.
 • Mortimer, K.(2008). Effective service advertisement, Journal of Services Marketing, 22(2): 104-113.
 • Mucuk, İ.(2004). Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Odabaşı, Y. (1995). Pazarlama İletişimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Odabaşı, Y., Oyman, M.(2001). Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Kitapları, İstanbul.
 • Olalı, H.,Korzay, M.(1993). Otel İşletmeciliği, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • Öztürk, S.A.(2007). Hizmet Pazarlaması, Ekin Yayınları, Bursa.
 • Pırnar, İ.( 2005). Doğrudan Pazarlama, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Rızaoğlu, B.(2004). Turizmde Tanıtma, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Tek, Ö.B.(1999). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım: Türkiye Uygulamaları, Beta Basım Dağıtım, İstanbul.
 • Tokol, T.(2007). Pazarlama Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Tunçsiper, B.,İlban, M.O.(2006). Turizm işletme belgeli otel işletmelerinin pazarlama sorunları: Balıkesir ilinde bir alan araştırması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1): 225-244.
 • Uygur, S.M., Tayfun, A., Kara Şimşek, D.(2005). Seyahat Acentelerinin Kullandıkları Satış Geliştirme Araçları Üzerine Bir Araştırma: Ankara- Antalya Karşılaştırması. Turizm Akademik, 2: 23-35.
 • Üngüren, E., Cengiz, F.(2011). Her Şey Dahil Sisteminin Pazarlama Karması Unsurları Kapsamında Değerlendirilmesi. (www.altid.org.tr/tr/Turizm-Arastirmalari/726-Hersey-Dahil- Sistemi.html). Erişim Tarihi: 25 Nisan 2012.
 • Varinli, İ.(2004). Hizmet işletmelerinde çalışanların etik olmayan davranışlara ilişkin değerlendirmeleri: otel işletmelerinde bir uygulama, Ege Akademik Bakış Dergisi, 4(1-2): 44-53.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan S.(2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yükselen, C.(2007). Pazarlama, İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara.
Other ID JA34YK45YB
Journal Section Articles
Authors

Author: Erşan YILDIZ

Author: Burhan SEVİM

Author: Birol AKGÜL

Dates

Publication Date : December 1, 2013

Bibtex @ { jiss272886, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Yıldız, Erşan and Sevi̇m, Burhan and Akgül, Birol} }
APA Yıldız, E , Sevi̇m, B , Akgül, B . (2013). Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jiss/issue/25894/272886
MLA Yıldız, E , Sevi̇m, B , Akgül, B . "Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2013 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jiss/issue/25894/272886>
Chicago Yıldız, E , Sevi̇m, B , Akgül, B . "Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2013 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama AU - Erşan Yıldız , Burhan Sevi̇m , Birol Akgül Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 4 IS - 1 SN - 1309-3738- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama %A Erşan Yıldız , Burhan Sevi̇m , Birol Akgül %T Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama %D 2013 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Erşan , Sevi̇m, Burhan , Akgül, Birol . "Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (December 2013): 1-22 .
AMA Yıldız E , Sevi̇m B , Akgül B . Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 4(1): 1-22.
Vancouver Yıldız E , Sevi̇m B , Akgül B . Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 4(1): 1-22.
IEEE E. Yıldız , B. Sevi̇m and B. Akgül , "Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 1-22, Dec. 2013