Journal of Institute of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-3738 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Cankiri Karatekin University |


Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimiz, ULAKBİM TR-Dizin'e başvurmuş olup değerlendirme aşamasındadır.

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate / Turnitin intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.

Enstitümüz tarafından yılda 2 defa (Nisan-Kasım) yayınlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss) 

Nisan 2021 dönemi için makale kabulü devam etmektedir.

Journal of Institute of Social Sciences

ISSN 1309-3738 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Cankiri Karatekin University |
Cover Image


Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimiz, ULAKBİM TR-Dizin'e başvurmuş olup değerlendirme aşamasındadır.

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate / Turnitin intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.

Enstitümüz tarafından yılda 2 defa (Nisan-Kasım) yayınlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss) 

Nisan 2021 dönemi için makale kabulü devam etmektedir.

Volume 11 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. FİRMA ÇEVRESİNDE BELİRSİZLİK VE STRATEJİK ESNEKLİK
  Pages 1 - 12
  Aydın BERAHA
 2. Fuat Sezgin'e Göre İslam Düşüncesi ve Batı Üzerindeki Etkisi
  Pages 13 - 44
  İlhan YILDIZ
 3. TURİST REHBERLİĞİ KONULU ULUSAL LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (1989-2018)
  Pages 45 - 69
  İşıl ARIKAN SALTIK
 4. Video First: How Gulf News is reinventing online news video
  Pages 70 - 91
  Sabir HAQUE
 5. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM MEMNUNİYETİ VE HARCAMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 92 - 109
  Çiler SİGEZE
 6. Kent Kültür ve Geleneği İle Değerlerinin Oluşumu ve Aktarımında Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Önemi: Niceliksel Verilerle İzmir Örneği
  Pages 110 - 137
  Mehmet Ali AKKAYA , Coşkun POLAT
 7. KULAK SÖZCÜĞÜYLE KURULMUŞ DEYİMLERİN BİLİŞSEL DİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 138 - 150
  Edina SOLAK , Mirza BAŠİĆ
 8. ZEİGARNİK VE DİDEROT ETKİLERİNİN YENİ ÜRÜN ALIMINDA TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 151 - 173
  Bahar GÜRDİN
 9. Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye’de Belediye Kütüphaneleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri Örneği
  Pages 174 - 209
  Ahmet ALTAY , Burcu Umut ZAN
 10. EFFECT OF BEING VEGAN/VEGETARIAN ON SOCIAL RELATIONS (UNIVERSITY STUDENTS SAMPLE)
  Pages 210 - 231
  Nazan KAYTEZ , Güzin Yasemin TUNÇAY
 11. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 232 - 252
  Kivanç GÜNEY
 12. ANTİK OLİMPİYAT OYUNLARININ ÖLÜM SPORU PANKREAS
  Pages 253 - 267
  Samet İKİBEŞ
 13. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜYE YÖNELİK TUTUMLARI
  Pages 268 - 287
  Ahmet İhsan KAYA , Recep BİNDAK
 14. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN BİLİM VE ETİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 288 - 308
  Semra BENZER , Ferda KARA
 15. GELENEK VE MODERNİZM BAĞLAMINDA “SARI TRAKTÖR” ROMANINDAKİ ‘TRAKTÖR’ SİMGESİ
  Pages 309 - 320
  Gülçin Tuğba NURDAN
 16. SON DÖNEM MEKKÎ SÛRELERDE ÖNE ÇIKAN TOPLUMSAL MESAJLAR
  Pages 321 - 352
  Burhan ÇONKOR
 17. XIX. YÜZYIL’IN İKİNCİ YARISINDA KIBRISLI MEMURLAR ÖRNEĞİNDE PROSOPOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 353 - 375
  Necati ÇAVDAR , Emine ÇELİKKUT
 18. Gençliğin Anlam Arayışına Din Eğitiminin Katkısının İncelenmesi
  Pages 376 - 395
  Zeynep YÜKSEL
 19. Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Kanuni Sultan Süleyman
  Pages 396 - 413
  Hamza AYDOĞDU
 20. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YENİ BİR KUVVET ÇARPANI: SİBER SAVAŞLAR ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ
  Pages 414 - 450
  Serkan YENAL , Naci AKDEMIİR
 21. Son Dönem Müfessirlerinden Vehbe b. Mustafa ez-Zuhaylî’nin et-Tefsîru’l-Münîr Adlı Eserinin Kaynaklar ve İçerik Açısından Tanıtım ve Değerlendirilmesi
  Pages 451 - 469
  Sibel DANACI
 22. TÜRK DESTAN ve EFSANELERİNDE BENGİSU (ÂB-I HAYÂT)
  Pages 470 - 480
  Ebru BİRKAN AKHAN AKHAN
Creative Commons Atıf Lisansı