Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması

Year 2020, Volume 10, Issue 2, 1006 - 1013, 01.06.2020
https://doi.org/10.21597/jist.619881

Abstract

Araştırmada Karaman şehir merkezinde ikamet eden demografik özellikleri birbirinden farklı rastgele seçilmiş 280 tüketiciye gıda tüketim bilincini belirlemeye yönelik 14 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Gıda ürünü satın alırken marka faktörüne dikkat edilip edilmediği ile ilgili sorulan soruya verilen cevaplar ile araştırmaya katılan bireylerin meslek durumları arasındaki ilişkinin önemli olduğu bulunmuştur (P=0.000). Gıdalarda gözlenen bombaj (şişkinlik) olayının neyi ifade ettiği sorulmuş ve alınan cevaplar ile eğitim durumu arasındaki ilişkinin önemli olduğu belirlenmiştir (P=0.021). Eğitim durumu arttıkça verilen cevapların doğruluğu da artmıştır. Fakat katılımcıların büyük bir kısmı et ve süt ile ilgili sorulan sorulara doğru cevaplar verememiştir. Et ve süt ürünleriyle ilgili daha çok anket çalışması yapılmalı ve alınacak sonuçlara göre çeşitli eğitimler düzenlenerek Karaman halkının bilinç derecesi arttırılmalıdır.

References

 • Anonim a, www.tupadem.hacettepe.edu.tr (Erişim Tarihi: 08.02.2019)
 • Akgümüş ŞY, 2010. Sivas İlinde Ekmek Tüketim Alışkanlıkları ve Üretici-Tüketici Dinamiklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Türkiye, 131 s.
 • Alpuğuz G, Erkoç F, Mutluer B, Selvi M, 2009. Gençlerin (14-24 Yaş) Gıda Hijyeni ve Ambalajlı Gıdaların Tüketimi Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 66 (3): 107-15.
 • Aksoylu Z, Yeyinli Savlak N, Yanğıç Ç, Çağındı Ö, Köse E, 2014. Manisa İl Merkezinde Bireylerin Ekmek Çeşitlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. GIDA Dergisi, 39 (3): 147-154.
 • Baysal A, 1995. Genel Beslenme. 9. Basım. Hatipoğlu Yayınları: Ankara.
 • Çakır M, Çakır F, Usta G, 2010. Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2.
 • Demirel YN, 1997. Antalya İli Merkez İlçede Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Kadınların Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklamaları Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi.
 • Dölekoğlu CÖ, Yurdakul O, 2004. Adana İlinde Hane Halkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 8:62-86.
 • Gözener B, Büyükbay EO, Sayılı M, 2009. Gıda Güvenliği Konusunda Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 45-53.
 • Gül A, Işık H, Bal T, Özer S, 2003. Bread Consumption and Waste of Households in Urban Area of Adana Province. The Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 6(2): 10-16. 12.
 • Gülse Bal H, Göktolga Z, Karkacıer O, 2006. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi, 12 (1 ve 2), 9-18.
 • Gündüz O, Aydoğan C, 2015. Ön lisans Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt 6, sayı 1; 34-44.
 • İncedal Sonkaya Z, Balcı E, Ayar A, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Gıda Okuryazarlığı ve Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği”. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 75(1); 53-64.
 • Koçak H, 2005. Amasya İli Merkez İlçesi ve Köylerinde Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklama Uygulamaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kütahya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2015. Güvenilir Gıda, Kütahya.
 • Tanık O, 2006. Ekmek Üretiminde Kalite Uygulamaları ve Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, Türkiye, 85 s.
 • Topuzoğlu A, Hıdıroğlu S, Ay P, Önsüz F, İkiışık H, 2007. Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (4).
 • Uzunöz M, Büyükbay EO, Bal HSG, 2008. Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ayf:35-46.
 • Yaman M, Özgen L 2007. Üniversite Öğrencilerinin Yurtlarındaki Besin Hijyeni Yaklaşımları ve Besin Hazırlama Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (20): 28-38.

Investigation of The Conscious Food Consumption of People Lived in Karaman City Center

Year 2020, Volume 10, Issue 2, 1006 - 1013, 01.06.2020
https://doi.org/10.21597/jist.619881

Abstract

In the present study, a questionnaire, consists of 14 questions related to food consumption awareness was conducted on randomly selected 280 individuals living in the city center of Karaman. It was found that the relationship between the answers to the question about whether brand factor was paid attention when purchasing food products and professional status of the individuals participating in the research were significant (P=0.000). What the meaning of the bombing (bloating) observed in foods was asked and the relationship between the answers and educational level was found to be important (P=0.021). As the education level increases, the accuracy of the answers increases. However, most of the participants could not give correct answers to the questions about meat and milk. More surveys on meat and dairy products should be conducted and according to the results, various trainings should be organized and the awareness of Karaman people should be increased.

References

 • Anonim a, www.tupadem.hacettepe.edu.tr (Erişim Tarihi: 08.02.2019)
 • Akgümüş ŞY, 2010. Sivas İlinde Ekmek Tüketim Alışkanlıkları ve Üretici-Tüketici Dinamiklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Türkiye, 131 s.
 • Alpuğuz G, Erkoç F, Mutluer B, Selvi M, 2009. Gençlerin (14-24 Yaş) Gıda Hijyeni ve Ambalajlı Gıdaların Tüketimi Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 66 (3): 107-15.
 • Aksoylu Z, Yeyinli Savlak N, Yanğıç Ç, Çağındı Ö, Köse E, 2014. Manisa İl Merkezinde Bireylerin Ekmek Çeşitlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. GIDA Dergisi, 39 (3): 147-154.
 • Baysal A, 1995. Genel Beslenme. 9. Basım. Hatipoğlu Yayınları: Ankara.
 • Çakır M, Çakır F, Usta G, 2010. Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2.
 • Demirel YN, 1997. Antalya İli Merkez İlçede Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Kadınların Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklamaları Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi.
 • Dölekoğlu CÖ, Yurdakul O, 2004. Adana İlinde Hane Halkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 8:62-86.
 • Gözener B, Büyükbay EO, Sayılı M, 2009. Gıda Güvenliği Konusunda Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 45-53.
 • Gül A, Işık H, Bal T, Özer S, 2003. Bread Consumption and Waste of Households in Urban Area of Adana Province. The Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 6(2): 10-16. 12.
 • Gülse Bal H, Göktolga Z, Karkacıer O, 2006. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi, 12 (1 ve 2), 9-18.
 • Gündüz O, Aydoğan C, 2015. Ön lisans Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt 6, sayı 1; 34-44.
 • İncedal Sonkaya Z, Balcı E, Ayar A, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Gıda Okuryazarlığı ve Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği”. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 75(1); 53-64.
 • Koçak H, 2005. Amasya İli Merkez İlçesi ve Köylerinde Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklama Uygulamaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kütahya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2015. Güvenilir Gıda, Kütahya.
 • Tanık O, 2006. Ekmek Üretiminde Kalite Uygulamaları ve Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, Türkiye, 85 s.
 • Topuzoğlu A, Hıdıroğlu S, Ay P, Önsüz F, İkiışık H, 2007. Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (4).
 • Uzunöz M, Büyükbay EO, Bal HSG, 2008. Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ayf:35-46.
 • Yaman M, Özgen L 2007. Üniversite Öğrencilerinin Yurtlarındaki Besin Hijyeni Yaklaşımları ve Besin Hazırlama Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (20): 28-38.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Science and Technology
Published Date Haziran-2020
Journal Section Gıda Mühendisliği / Food Engineering
Authors

Sabire YERLİKAYA (Primary Author)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9842-5848
Türkiye


Şura Nur KARAMAN This is me
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3469-0535


Süheyla TUNA This is me
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4801-8747


Hülya ŞEN ARSLAN This is me
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1662-2942

Publication Date June 1, 2020
Application Date September 13, 2019
Acceptance Date January 18, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { jist619881, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2020}, volume = {10}, number = {2}, pages = {1006 - 1013}, doi = {10.21597/jist.619881}, title = {Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Yerlikaya, Sabire and Karaman, Şura Nur and Tuna, Süheyla and Şen Arslan, Hülya} }
APA Yerlikaya, S. , Karaman, Ş. N. , Tuna, S. & Şen Arslan, H. (2020). Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması . Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (2) , 1006-1013 . DOI: 10.21597/jist.619881
MLA Yerlikaya, S. , Karaman, Ş. N. , Tuna, S. , Şen Arslan, H. "Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması" . Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 1006-1013 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/54316/619881>
Chicago Yerlikaya, S. , Karaman, Ş. N. , Tuna, S. , Şen Arslan, H. "Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 1006-1013
RIS TY - JOUR T1 - Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması AU - Sabire Yerlikaya , Şura Nur Karaman , Süheyla Tuna , Hülya Şen Arslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21597/jist.619881 DO - 10.21597/jist.619881 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1006 EP - 1013 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.619881 UR - https://doi.org/10.21597/jist.619881 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of the Institute of Science and Technology Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması %A Sabire Yerlikaya , Şura Nur Karaman , Süheyla Tuna , Hülya Şen Arslan %T Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması %D 2020 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 10 %N 2 %R doi: 10.21597/jist.619881 %U 10.21597/jist.619881
ISNAD Yerlikaya, Sabire , Karaman, Şura Nur , Tuna, Süheyla , Şen Arslan, Hülya . "Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması". Journal of the Institute of Science and Technology 10 / 2 (June 2020): 1006-1013 . https://doi.org/10.21597/jist.619881
AMA Yerlikaya S. , Karaman Ş. N. , Tuna S. , Şen Arslan H. Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması. J. Inst. Sci. and Tech.. 2020; 10(2): 1006-1013.
Vancouver Yerlikaya S. , Karaman Ş. N. , Tuna S. , Şen Arslan H. Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması. Journal of the Institute of Science and Technology. 2020; 10(2): 1006-1013.
IEEE S. Yerlikaya , Ş. N. Karaman , S. Tuna and H. Şen Arslan , "Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 10, no. 2, pp. 1006-1013, Jun. 2020, doi:10.21597/jist.619881