Year 2021, Volume 11 , Issue 2, Pages 1540 - 1549 2021-06-01

COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği
Socioeconomic Impact of COVID-19 Pandemic on the Sellers in Street Markets: A Case Study of Kocaeli Province

Bahar AYDIN CAN [1]


Semt pazarcıları, tarım ürünlerinin tüketicilere ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, koronavirüs (COVID-19) pandemi sürecinin semt pazarcıları üzerindeki sosyoekonomik etkisi araştırılmıştır. Çalışmada önce pazarcıların sosyoekonomik özellikleri incelenmiş, daha sonra pandemi sürecinin ve uygulanan önlemlerin pazarcılar üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Bu amaçla, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde en büyük pazar yeri olan salı pazarında kayıtlı 60 pazarcı arasından tam sayım yöntemiyle görüşmeyi kabul eden 56 pazarcıya anket uygulanmıştır. Araştırmada, pazarcıların pandemi sürecinde etkilendikleri konuların demografik özellikler ile ilişkisi khi-kare ile test edilmiş ve varyans analizi yapılarak incelenmiştir. Pazarcıların COVID-19 süreci hakkındaki düşünceleri ve uyguladıkları önlemler hakkındaki tutum ve görüşlerinin ortaya konulmasında beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, pazarcıların %89.3’ünün COVID-19 pandemisinin pazardan sağladıkları gelirde düşüşe neden olduğunu ve %96.4’ünün de pazardaki tüketici sayısının azaldığını belirtmişlerdir. Bu süreçte pazarcıların en fazla uyguladıkları önlemler arasında; ürünlerin poşetle sunulması, eldiven kullanmak ve maske takmak yer almaktadır. Çalışmada, pandemi sürecinde semt pazarcılarının sorunları ile ilgili çözüm önerileri de sunulmuştur.
Sellers in street markets play an essential role in the supply of agricultural products to consumers. This study was conducted for the purpose of investigating the socioeconomic impact of the COVID-19 pandemic on sellers in street markets. In the study, first the socioeconomic characteristics of sellers in street markets were analyzed and then the impact of the pandemic and measures taken on sellers in street markets was demonstrated. For this purpose, a survey was conducted on 56 sellers who accepted to interview out of 60 sellers registered to the largest street market established every Tuesday in Kartepe district of Kocaeli province. In the research, a chi-square test and a variance analysis were carried out to test and analyze the relationship between the impacts of pandemic on street market sellers and their demographic characteristics. 5-point Likert scale was employed to demonstrate sellers’ thoughts about the COVID-19 pandemic and their attitudes towards and opinions on the measures they took. According to the research results, 89.3% of the sellers stated the COVID-19 pandemic had caused a decrease in the income earned from the street market and 96.4% of them indicated the number of consumers in the street market had decreased. Besides, the measures taken most by the sellers were found to be offering the products in plastic bags and using gloves and masks. In the study, street market sellers’ solution suggestions for their problems during the pandemic were presented as well.
 • Abdelhedi IT, Zouari SZ, 2020. Agriculture and Food Security in North Africa: A Theoretical and Empirical Approach. Journal of the Knowledge Economy, 11: 193-210.
 • Akbaş F, 2019. Anadolu’daki Semt Pazarlarına Bir Örnek: Salihli (Manisa) Semt Pazarları. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1):17-30.
 • Anonim, 2019a. Hal Kayıt Sistemi Bildirimci İstatistikleri, http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/Bildirimci-istatistikleri.aspx (Erişim Tarihi: 01.08.2019).
 • Anonim, 2019b. Türkiye İstatistik Kurumu, İl ve İlçelere Göre Nüfus ve Nüfus Yoğunluğu İstatistikleri (Erişim Tarihi: 01.08.2019).
 • Ardhiansyah NN, Mahendarto T, 2020. Revitalizing and Reimagining the Indonesian Traditional Market (Case Study: Salaman Traditional Market Indonesia). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science No: 436, p.1-7, Berkeley-USA
 • Berkman H, 1991. İstanbul’da Semt Pazarları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • Bromley R, 1976. Periodic Markets and Rural Development Policy. Ekistics, 248: 49-61.
 • Can Aydın B, Ünal M, 2016. Semt Pazarcıları ve Pazarlama Yapıları: Kocaeli İli Merkez İlçe Örneği. XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Isparta.
 • Çakıroğlu KI, Pirtini S, Çengel Ö, 2020. COVID-19 Sürecinde ve Post-Pandemi Döneminde Yaşam Tarzı Açısından Tüketici Davranışlarının Değişen Eğilimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19 (37): 81-103.
 • Çalışkan V, 2007. Kentsel Mekan Kullanımındaki Farklılıklar Üzerine Bir Yaklaşım: Bursa ve Çanakkale’nin Periyodik (Haftalık) Pazarlarından Örnekler. Doğu Coğrafya Dergisi, 12 (18): 49-78.
 • Danışmaz AT, 2020. Covid-19 Salgının Tüketicilerin Online Alışveriş Tercihine Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (2): 83-90.
 • Ehinmoyo AA, Ibitoye AO, 2010. Periodic Market, a Common Marketing Feature in Akoko Southwest. Journal of Geography and Regional Planning, 3 (12): 361-364.
 • Erbaş N, 2020. Yozgat İli Tarım İşletmelerinde Kışlık Buğday (Triticum aestivum L.) Üretiminin Maliyet Analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2): 1318-132
 • Evcil NA, 2014. İstanbul’un Anadolu Yakasındaki Pazarlar. Yapı, 119: 53-58.
 • Gavcar E, Uçma T, Köroğlu Ç, 2006. Seyyar Pazar Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri (Muğla İli Örneği). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9): 133-142.
 • Güler EG, 2006. Kentsel Kamusal (Dış) Mekanlar Sistemi İçinde Sosyal Bir Mekan Olarak Açık Pazar Yerlerinin Rolü ve Kent Kimliğine Etkisi: İzmir ve Londra Kent Merkezi Örnekleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • He H, Harris L, 2020. The Impact of Covid-19 Pandemic on Corporate Social Responsibility and Marketing Philosophy. Journal of Business Research, 116: 176-182.
 • Jeong SK, Ban YU, 2020. Spatial Configurtions for The Revitalization of a Traditional Market: The Case of Yukgeori Market in Cheongju, South Korea. Sustainability, 12(7): 1-17.
 • Khan N, Alamtar A, 1998. Periodic Markets and Rural Transformation in Gonda District, Uttar Pradesh, India. Focus, 45(1): 34.
 • Knotek ES, Schoenle R, Dietrich A, Kuester K, Müller G, Myrseth KOR, Weber M, 2020. Consumer and COVID-19: A Real- Time Survey. Economic Commentary, 8: 1-6.
 • Koçak O, Uygun E, 2014. Göçün Tarım Sektöründe Faaliyet Gösteren Pazar Çalışanlarına Etkisi ve Yalova Örneği. Emek ve Toplum, 3 (5): 192-213.
 • Koday S, Çelikoğlu Ş, 2011. Geleneksel Alışveriş Mekanlarına Bir Örnek: Bartın Kadınlar Pazarı (Galla Bazarı). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2): 243-262.
 • Kogo BK, Kumar L, Koech R, 2020. Climate Change and Variability in Kenya: A Review of İmpacts on Agriculture and Food Security Environment. Development and Sustainability, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10668-020-00589-1.pdf (Erişim Tarihi: 13.07.2020).
 • Lopez-Ridaura S, Barba-Escoto L, Reyna C, Hellin J, Gerard B, Van Wıjk M, 2019. Food Security and Agriculture in The Western Highland of Guatemala. Food Security, 11: 817-833.
 • Oğulata F, Akdemir Ş, 1992. Adana İli Seyhan İlçesi Yeni Baraj Mahallesi Semt Pazarı Satıcıları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(2): 51-61.
 • Özdamar K, 2004. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1, Kaan Kitabevi, 649s.,Erzurum.
 • Özgüç N, Mitchell W, 2000. Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekanları: İstanbul’da Haftalık Pazarlar. Tasarım+Kuram, 1(2): 35-58.
 • Ruzhank M, Chintan G, 2013. Design for Natural Markets: Accomodating The Informal. Built Environment, 39(2): 277-296.
 • Schweizer G, 1984. Traditional Distribution Systems Under the Influence of Recent Development Processes: Periodic Markets in the Yemen Arab Republic as an Example. Applied Geography and Development, 24: 24
 • Sommer R, Herrick J, Sommer T, 1981. The Behavioral Ecology of Supermarkets and Farmers’ Markets. Journal of Environmental Psychology, 1(1): 13-19.
 • Tunçel H, 2003. Anadolu Şehirlerinde Semt Pazarları: Elazığ Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1): 49-70.
 • Tunçel H, 2009. Geleneksel Ticaret Mekanı Olarak Türkiye’de Haftalık Pazarlar. Journal of New World Science Academy, 4 (2): 35-52.
 • Yüceer SE, Demiryürek K, 2020. Kırsal Kadının Semt Pazarlarındaki Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Samsun İli Örneği. Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2): 301-307.
 • Williams CC, Paddock C, 2003. The Meaning Of Alternative Consumption Practices. Cities, 20(5): 311-319.
Primary Language tr
Subjects Agricultural Economics And Policy
Published Date Haziran-2021
Journal Section Tarım Ekonomisi / Agricultural Economy
Authors

Orcid: 0000-0003-1096-7875
Author: Bahar AYDIN CAN (Primary Author)
Institution: Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 4, 2020
Acceptance Date : January 22, 2021
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { jist776911, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {1540 - 1549}, doi = {10.21597/jist.776911}, title = {COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği}, key = {cite}, author = {Aydın Can, Bahar} }
APA Aydın Can, B . (2021). COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği . Journal of the Institute of Science and Technology , 11 (2) , 1540-1549 . DOI: 10.21597/jist.776911
MLA Aydın Can, B . "COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği" . Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1540-1549 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/61423/776911>
Chicago Aydın Can, B . "COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği". Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1540-1549
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği AU - Bahar Aydın Can Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21597/jist.776911 DO - 10.21597/jist.776911 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1540 EP - 1549 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.776911 UR - https://doi.org/10.21597/jist.776911 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği %A Bahar Aydın Can %T COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği %D 2021 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 11 %N 2 %R doi: 10.21597/jist.776911 %U 10.21597/jist.776911
ISNAD Aydın Can, Bahar . "COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği". Journal of the Institute of Science and Technology 11 / 2 (June 2021): 1540-1549 . https://doi.org/10.21597/jist.776911
AMA Aydın Can B . COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2021; 11(2): 1540-1549.
Vancouver Aydın Can B . COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği. Journal of the Institute of Science and Technology. 2021; 11(2): 1540-1549.
IEEE B. Aydın Can , "COVID-19 Pandemisinin Semt Pazarcıları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkisi: Kocaeli İli Örneği", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 11, no. 2, pp. 1540-1549, Jun. 2021, doi:10.21597/jist.776911