Year 2021, Volume 11 , Issue 2, Pages 1582 - 1594 2021-06-01

Orta ve Batı Karadeniz Bölgesinden Toplanan Yerel Yulaf Genotiplerinin Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region

Zeki MUT [1] , Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE [2] , Hasan AKAY [3] , İsmail SEZER [4]


Bu çalışmada, Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde 10 ilden (Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat) toplanan 251 adet yulaf populasyonu ve 4 adet yulaf çeşidi kullanılmıştır. İki yıllık çalışma sonuçlara göre, bütün incelenen özellikler bakımından yıllar ve genotipler arasında önemli farklar olduğu belirlenmiştir. Yıl × genotip interaksiyonu sadece salkımda başakçık sayısı, salkımda tane sayısı, salkımda tane ağırlığı, tane boyu ve iç oranı için önemli bulunmuştur. Çalışmada genotipler arasında oldukça geniş varyasyon tespit edilmiş ve genotiplerin salkım uzunluğu 21.27 ile 37.70 cm, salkımda başakçık sayısı 26.08 ile 75.35 adet, başakçıkta tane sayısı 1.64 ile 2.43 adet, salkımda tane sayısı 51.54 ile 155.00 adet, salkımda tane ağırlığı 1.44 ile 4.85 g, bin tane ağırlığı 18.55 ile 38.41 g, tane boyu 9.81 ile 15.72 mm, tane eni 1.96 ile 2.94 mm, iç oranı % 51.85 ile 77.78 ve dış kavuz uzunluğu 18.12 ile 29.76 mm arasında değişmiştir.
In this study, 251 oat populations and 4 oat cultivars collected from 10 provinces (Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat) in the Central and Western Black Sea region were used. According to the results of the two-year, it was determined that there were significant differences between years and genotypes in terms of all characteristics examined. Year × genotype interaction was found to be significant only for the number of spikelet per panicle, the number of kernels per panicle, kernel weight per panicle, kernel length and groat percentage. In the study, a large variation was determined among genotypes in terms of characteristics examined, and the panicle length ranged from 21.27 to 37.70 cm, number of spikelet per panicle from 26.08 to 75.35 pieces, number of kernel per spikelet from 1.64 to 2.43 pieces, number of kernel per panicle from 51.54 to 155.00 pieces, kernel weight per panicle from 1.44 to 4.85 g, thousand-kernel weight from 18.55 to 38.41 g, kernel length from 9.81 to 15.72 mm, kernel width from 1.96 to 2.94 mm, groat percentage 51.85 to 77.78 % and glume length from 18.12 to 29.76 mm.
 • Anonim, 2019a. The Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/faostat/en/#data (Erişim Tarihi: 11. 12. 2020)
 • Anonim, 2019b. Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim Tarihi: 11.12.2020)
 • Batalova GA, Changzhong R, Rusakova II, Krotova NV, 2010. Breeding of Naked Oats. Russian Agricultural Sciences, 36(2): 93-95.
 • Boyle R, Corke F, Howarth C, 2015. Image-Based Estimation Of Oat Panicle Development Using Local Texture Patterns. Functional Plant Biology, 42(5): 433-443.
 • Brunava L, Alsıņa, I, Zute, S. 2014. Oat Grain Yield Variations Associated With Productivity Parameters Among Oat Cultivars Grown in Latvia. Fifth International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2014, Bosnia and Herzegovina, Jahorina, October 23-26, pp: 138-144.
 • Buerstmayr H, Krenn N, Stephan U, Grausgruber H, Zechner H, 2007. Agronomic Performance and Quality of Oat (Avena sativa L.) Genotypes of Worldwide Origin Produced under Central European Growing Conditions. Field Crops Research, 101(3): 343-351.
 • Çalıskan M, Koç A, 2019. Batı Akdeniz Bölgesi’ne Ait Yerel Yulaf Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28(1): 7-18.
 • Diederichsen, A, 2008. Assessments of Genetic Diversity Within a World Collection of Cultivated Hexaploid Oat (Avena sativa L.) Based on Qualitative Morphological Characters. Genetic Resources and Crop Evolution, 55(3): 419-440.
 • Doehlert DC, Mcmullen MS, Baumann RR, 1999. Factors Affecting Groat Percentage in Oat. Crop Sciences, 39:1858-1865.
 • Doehlert DC, Mcmullen, MS, Hammond, JJ, (2001).Genotyping and Environmental Effects on Grain Yield and Quality of Oat Grown in North Dakota. Crop Sci., 41:1066-1072.
 • Doehlert DC, Mcmullen MS, Jannınk JL, (2006). Oat Grain/Groat Size Ratios: A Physical Basis for Test Weight. Cereal Chemistyr, 83(1): 114-118.
 • Dumlupınar Z, Tekin A, Herek, S, Tanrıkulu, A, Dokuyucu T, Akkaya A, 2017. Türkiye Kökenli Yulaf Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 5(7): 763-772.
 • Dumlupinar Z, Kara R, Dokuyucu, T, Akkaya A, 2012. Correlation and Path Analysis Of Grain Yield And Yield Components Of Some Turkish Oat Genotypes. Pakistan Journal of Botany, 44(1): 321-325.
 • Dumlupinar Z, Maral H, Rukiye K, Dokuyucu T, Akkaya A, 2011. Evaluation of Turkish Oat Landraces Based on Grain Yield, Yield Components and Some Quality Traits. Turkish Journal of Field Crops, 16(2): 190-196.
 • Erbaş ÖD, Mut Z, 2013. Saf Hat Yulaf Genotiplerinin Tarımsal Ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, 19-13 Eylül, pp: 821-829.
 • Federer WT, 2005. Augmented split block experiment design. Agron. J. 97(2): 578-586.
 • Finnan J, Burke B, Spink J, 2019. The Plasticity of the Oat Panicle and Associated Changes in Leaf Area and Grain Weight. Field Crops Research, 242: 107592.
 • JMP, 2007. JMP User Guide, Release 7 Copyright© 2007, SAS Institute Inc., Cary, NC.
 • Kapoor R, Bajaj RK, Sidhu N, Kaur S, 2011. Correlation and Path Coefficient Analysis in Oat (Avena sativa L.). International Journal of Plant Breeding, 5(2): 133-136.
 • Kaziu I, Kashta F, Celami A, 2019. Estimation of Grain Yield, Grain Components and Correlations between Them in some Oat Cultivars. Albanian Journal of Agricultural Sciences, 18(1): 13-19.
 • Koeyer DL, Stuthman DD, Fulcher RG, Pomeranke GJ, 1993. Effects of recurrent selection for grain yield on oat kernel morphology. Crop science, 33(5): 924-928.
 • Krishna A, Ahmed S, Pandey HC, Kumar V, 2014. Correlation, Path and Diversity Analysis of Oat (Avena sativa L.) Genotypes for Grain and Fodder Yield. Journal of Plant Science & Research, 1(2): 1-9.
 • Kutlu I, Gulmezoglu N, 2020. Morpho-agronomic Characters of Oat growing with Humic Acid and Zinc Application in Different Sowing Times. Plant Science Today, 7(4): 594-600.
 • Kün E, 1988. Serin iklim Tahılları S: 216. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1032, Ders Kitabı No: 299.
 • McBratney BD, Frey KJ, 1983. Inheritance of Tertiary Seed Development in Oats. Cereal Research Communications, 91-97.
 • Mut Z, Akay H, Erbaş Köse ÖD, 2018a. Grain Yield, Quality Traits and Grain Yield Stability of Local Oat Cultivars. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 18 (1): 269-281.
 • Mut Z, Akay H, Sezer İ, Gülümser A, Öner F, Erbaş Ö, 2011. Farklı Orijinli Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin Samsun Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin Tespiti. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, 12-15 Eylül, pp: 88-93.
 • Mut Z, Erbaş Köse ÖD, Akay H, 2016. Grain yield and some quality traits of different oat (Avena sativa L.) genotypes. International Journal of Environmental and Agriculture Research, 2 (12): 83-88.
 • Mut Z, Erbaş Köse ÖD, Akay H, 2018b. Variation of Some Physical and Chemical Quality Traits of the Grains in Different Parts of The Oat Panicle. International Journal of Agriculture and Biology, 20: 268-276.
 • Nikoloudakis N, Bladenopoulos K, Katsiotis A, 2016. Structural Patterns and Genetic Diversity Among Oat (Avena) Landraces Assessed by Microsatellite Markers and Morphological Analysis. Genetic Resources and Crop Evolution, 63(5): 801-811.
 • Rasane P, Jha A, Sabikhi L, Kumar A, Unnikrishnan VS (2015) Nutritional Advantages of Oats and Opportunities for Its Processing as Value Added Foods. J Food Sci Technol., 52:662-675.
 • Sainio PP, Kontturi M, Rajala A, 2004. Impact Dehulling Oat Grain Improve Quality of On-Farm Produced Feed I. Hullability and Associated Changes in Nutritive Value and Energy Content. Agricultural and Food Science, 13: 18-28.
 • Sarı N, Ünay A, 2015. Yulafta (Avena sativa L.) Tane Verimini Etkileyen Özelliklerin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 24(2): 115-123.
 • Sawicki J, (1984). The Structure of Yield Ġn Varieties And Strains of Oats, and The Contributions of Components of Yield in The Formatin of Grain Yield. Acta Agraria et Silvestria, Agraria, 23:59-77.
 • Sürek H, Valentıne J, 1996. Kültürü Yapılan Yulafta (Avena sativa L.) Bazı Kantitatif Karakterler Arasındaki İlişkiler ve Kalıtım Dereceleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2(3): 39-43.
 • Vaisi H, Golparvar AR, 2013. Determination of the Best Indirect Selection Criteria to Improve Grain Yield and Seed Weight in Oat (Avena sativa L.) genotypes. IJFAS, 2: 747-750.
 • Vilaró M, Rebuffo M, Miranda C, Pritsch C, Abadie TM, 2004. Characterization and Analysis of A Collection of (Avena sativa L.) from Uruguay. Plant Genet Res. News. 140:23-31.
 • Webster FH, 2012. Oat. In: R. Henry and P. Kettlewell (Eds) Cereal grain quality, Springer Science & Business Media, Londan, UK, pp: 179-199.
 • Welch RW, Brown JCW, Leggett JM, 2000. Interspecific and Intraspecific Variation in Grain and Groat Characteristics of Wild Oat (Avena) Species: Very High Groat (1→ 3),(1→ 4)-β-D-glucan in an Avena Atlantica Genotype. Journal of Cereal Science, 31(3): 273-279.
Primary Language en
Subjects Agriculture, Agronomy
Published Date Haziran-2021
Journal Section Tarla Bitkileri / Field Crops
Authors

Orcid: 0000-0002-1465-3630
Author: Zeki MUT
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0429-3325
Author: Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE (Primary Author)
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1198-8686
Author: Hasan AKAY
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8407-7448
Author: İsmail SEZER
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 11, 2021
Acceptance Date : February 14, 2021
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { jist858573, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {1582 - 1594}, doi = {10.21597/jist.858573}, title = {Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region}, key = {cite}, author = {Mut, Zeki and Erbaş Köse, Özge Doğanay and Akay, Hasan and Sezer, İsmail} }
APA Mut, Z , Erbaş Köse, Ö , Akay, H , Sezer, İ . (2021). Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region . Journal of the Institute of Science and Technology , 11 (2) , 1582-1594 . DOI: 10.21597/jist.858573
MLA Mut, Z , Erbaş Köse, Ö , Akay, H , Sezer, İ . "Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region" . Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1582-1594 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/61423/858573>
Chicago Mut, Z , Erbaş Köse, Ö , Akay, H , Sezer, İ . "Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region". Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1582-1594
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region AU - Zeki Mut , Özge Doğanay Erbaş Köse , Hasan Akay , İsmail Sezer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21597/jist.858573 DO - 10.21597/jist.858573 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1582 EP - 1594 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.858573 UR - https://doi.org/10.21597/jist.858573 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region %A Zeki Mut , Özge Doğanay Erbaş Köse , Hasan Akay , İsmail Sezer %T Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region %D 2021 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 11 %N 2 %R doi: 10.21597/jist.858573 %U 10.21597/jist.858573
ISNAD Mut, Zeki , Erbaş Köse, Özge Doğanay , Akay, Hasan , Sezer, İsmail . "Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region". Journal of the Institute of Science and Technology 11 / 2 (June 2021): 1582-1594 . https://doi.org/10.21597/jist.858573
AMA Mut Z , Erbaş Köse Ö , Akay H , Sezer İ . Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2021; 11(2): 1582-1594.
Vancouver Mut Z , Erbaş Köse Ö , Akay H , Sezer İ . Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region. Journal of the Institute of Science and Technology. 2021; 11(2): 1582-1594.
IEEE Z. Mut , Ö. Erbaş Köse , H. Akay and İ. Sezer , "Evaluation of Some Characteristics of Local Oat Genotypes Collected from the Central and Western Black Sea Region", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 11, no. 2, pp. 1582-1594, Jun. 2021, doi:10.21597/jist.858573