Year 2021, Volume 11 , Issue 2, Pages 1635 - 1642 2021-06-01

Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi
Effect of Vermicompost on Herb Yield and Essential Oil Content of Satureja hortensis

Nimet KARA [1]


Araştırma, Isparta koşullarında Satureja hortensis L.’nin herba verimi ve uçucu yağ oranına sıvı solucan gübresi uygulamasının etkisini araştırmak amacıyla 2019 ve 2020 yıllarında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak, geleneksel üretim (kontrol-G.Ü), yalın solucan gübresi (S.G) ve G.Ü+S.G’nin birlikte uygulanması şeklinde kurulmuştur. Satureja hortensis’in yaş herba uçucu yağ oranı dışında birinci ve ikinci biçimleri arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli çıkmış ve birinci biçim ortalamaları önemli oranda daha yüksek olmuştur. Yalın solucan gübresi uygulamasından elde edilen bitki boyu, yaş herba, drog herba ve drog yaprak verimi ile uçucu yağ oranı, geleneksel üretim ve G.Ü+S.G’nin birlikte uygulanmasına göre daha düşük olmuştur. İncelenen karakterlerin en yüksek değerleri G.Ü+S.G’nin birlikte uygulanmasında belirlenmiştir. Geleneksel üretim+solucan gübresinin birlikte uygulamasından elde edilen drog yaprak verimi yalın solucan gübresine göre birinci yıl %62.8, ikinci yıl %35.7 ve geleneksel üretimden ise birinci yıl %30.4, ikinci yıl %21.5 oranında daha fazla olmuştur. Sonuç olarak, üretici tercihine göre, organik ürün yetiştirmek amacıyla yalın sıvı solucan gübresi uygulanabilir olduğu, ancak daha yüksek yaş/drog herba ve
The research was carried out to investigate the effect of liquid vermicompost treatment on herb yield and essential oil content of Satureja hortensis’ in Isparta conditions in 2019 and 2020 years. The experiment was set up in three replications according to the randomized complete block design by applying conventional production (C.P), alone vermicompost (V) and C.P+V together. The differences between the first and second harvests of Satureja hortensis, except for the essential oil content of fresh herb, were statistically significant, and the means of the first harvest were significantly higher. The plant height, fresh herb, dried herb, drug leaf yield and essential oil content values obtained from the application of alone vermicompost were lower than conventional production and the application of C.P+V together. The highest values of the examined characteristics were determined in the combination of C.P+V. The drug leaf yield obtained from the combined treatment of conventional production + vermicompost was 62.8% higher in the first year, 35.7% in the second year according to vermicompost fertilizer, and 30.4% in the first year and 21.5% in the second year compared to the conventional production. As a result, according to the producer preferer, alone liquid vermicompost should be applied with aim to grow organic crops, but combination of C.P+V is recommended due to higher fresh/dried herb and drug leaf yield.
 • Acıbuca V, Budak DB, 2018. Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin yeri ve önemi. Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi, 33(1): 37-44.
 • Alaca F, Arslan N, 2012. Sekonder metabolitlerin bitkiler açısından önemi. Ziraat Mühendisliği, 358: 48-55.
 • Aşçı M, 2009. Çukurova Koşullarında Satureja hortensis L.’nin Çiçeklenme Döneminde Tarımsal Karakterler ve Uçucu Yağ Oranındaki Değişimlerin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • Bozhüyük AU, Kordali Ş, Bölük G, 2015. Satureja hortensis L. uçucu yağının antifungal etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46(2): 107-112.
 • Ceritoğlu M, Şahin S, Erman M, 2019. Vermikompost üretim tekniği ve üretimde kullanılan materyaller. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 230-236.
 • Chen G, Zheng Z, Yang S, Fang C, Zou X, Luo Y, 2010. Experimental co-digestion of corn stalk and vermicompost to improve biogas production. Waste Management, 30(10): 1834-1840.
 • Çoban ZD, 2019. Farklı Lokasyon ve Sıra Arası Mesafelerinin Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).
 • Dzida K, Zawiślak G, Wierdak RN, Michałojć Z, Jarosz Z, Pitura K, Karczmarz K, 2015. Yield and quality of the summer savory herb (Satureia hortensis L.) grown for a bunch. Acta Scienterum Polonorum Hortorum Cultus, 14(3): 141-156.
 • Eyüpoğlu F, 1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları. Genel Yayın No: 220 Ankara- Türkiye.
 • Garg VK, Gupta R, Yadav A, 2010. Vermicomposting Technology for Solid Waste Management. http://www.environmentalexpert.com/Files/0/articles/9047/Vermicomposting_article_for_the_biofertilizer_people.pdf (Erişim Tarihi: 05.02.2021).
 • Hejja M, Bernaht J, Szentgyörgyı E, 2002. Comporative investigation of Satureja hortensis of different orijin. Proc. Int. Conf. On MAP. (eds: J. Bernáth et al), Acta Horticulture, 576: 65-68.
 • Kacar B, 2013. Temel Gübre Bilgisi. Nobel Yayıncılık No:695, Fen Bilimleri No: 063, Ankara-Türkiye.
 • Katar D, Arslan Y, Subaşı İ, Bülbül A, 2011. Ankara ekolojik koşullarında sater (Satureja hortensis L) bitkisinde uçucu yağ ve bileşenlerinin ontogenetik varyabilitesinin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2): 29-35.
 • Katar D, Kacar O, Kara N, Aytaç Z, Göksu E, Kara S, Katar N, Erbaş S, Telci İ, Elmastaş M, 2017. Ecological variation of yield and aroma components of summer savory (Satureja hortensis L.). Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 7: 131-135.
 • Katar N, Aytaç Z, 2017. Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Kahramanmaraş.
 • Katar N, Aytaç Z, 2019. Sater (Satureja hortensis L.) genotiplerinin farklı lokasyonlarda agronomik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (2): 253-269.
 • Köksal SB, Aksu G, Altay H, 2017. Vermikompostun bazı toprak özellikleri ve pazı bitkisinde verim üzerine etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 123-128
 • Mohammed FS, Dastan T, Sevindik M, Selamoğlu Z, 2019. Antioxidant, antimicrobial activity and therapeutic profile of Satureja hortensis from Erzincan province. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 41 (3): 558-562.
 • Ortiz PL, Fernandez I, 1992. Microscopic Study of Honey and Apiary Pollen from the Province of Sevile. Departmento de Biologia Vegetaly, Ecologia Facultad de Biologia, Apdo. 1095, 41080 Seville, Spain.
 • Özkalp B, Özcan M, 2009. Antibacterial activity of several concentrations of sater (Satureja hortensis L.) essential oil on spoilage and pathogenic food-related microorganisms. World Applied Sciences Journal, 6(4): 509-514.
 • Satıl F, Dirmenci T, Tümen G, Turan Y, 2008. Commercial and ethnic uses of Satureja (Sivri Kekik) species in Turkey. Ekoloji, 17: 1-7.
 • Shams A, Shakouri MJ, Kapourchal SA, Aslanpour M, 2012. Effect of nitrogen and phosphorus fertilizers on yield of Thymus daenensis in dry condition. Indian Journal of Science and Technology, 5: 1916-1920.
 • Singh R, Sharma RR, Kumar S, Gupta RK, Patil RT, 2008. Vermicompost substitution influences growth, physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry (Fragaria x ananassa Duch). Bioresource Technology, 99: 8507-8511.
 • Steel, RGD., Torrie JH, 1980. Principles and Procedures of Statistics. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, USA.
 • Şahin F, Karaman İ, Güllüce M, Öğütçü H, Şengül M, Adıgüzel A, Öztürk S, Kotan R, 2003. Evaluation of antimicrobial activities of Satureja hortensis L. Journal of Ethnopharmacology, 87: 61–65.
 • Tavalı İE, Uz İ, Orman Ş, 2014. Vermikompost ve tavuk gübresinin yazlık kabağın (Cucurbita pepo L. cv. Sakız) verim ve kalitesi ile toprağın bazı kimyasal özellikleri üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(2): 119-12.
 • Tejada M, Gonzalez JL, Garcia-Martinez AM, Parrado J, 2008. Effects of different green manures on soil biological properties and maize yield. Bio Resource Technology, 99:1758-1767.
Primary Language tr
Subjects Agronomy
Published Date Haziran-2021
Journal Section Tarla Bitkileri / Field Crops
Authors

Orcid: 0000-0001-7069-0877
Author: Nimet KARA (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 7, 2021
Acceptance Date : March 2, 2021
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { jist876023, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {1635 - 1642}, doi = {10.21597/jist.876023}, title = {Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi}, key = {cite}, author = {Kara, Nimet} }
APA Kara, N . (2021). Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi . Journal of the Institute of Science and Technology , 11 (2) , 1635-1642 . DOI: 10.21597/jist.876023
MLA Kara, N . "Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi" . Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1635-1642 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/61423/876023>
Chicago Kara, N . "Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1635-1642
RIS TY - JOUR T1 - Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi AU - Nimet Kara Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21597/jist.876023 DO - 10.21597/jist.876023 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1635 EP - 1642 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.876023 UR - https://doi.org/10.21597/jist.876023 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi %A Nimet Kara %T Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi %D 2021 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 11 %N 2 %R doi: 10.21597/jist.876023 %U 10.21597/jist.876023
ISNAD Kara, Nimet . "Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 11 / 2 (June 2021): 1635-1642 . https://doi.org/10.21597/jist.876023
AMA Kara N . Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2021; 11(2): 1635-1642.
Vancouver Kara N . Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2021; 11(2): 1635-1642.
IEEE N. Kara , "Solucan Gübresinin Satureja hortensis L.’nin Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 11, no. 2, pp. 1635-1642, Jun. 2021, doi:10.21597/jist.876023