Year 2017, Volume 3 , Issue 1, Pages 19 - 39 2017-04-24

Use of Participles by Students Learning Turkish as a Foreign Language in B2 Level: a Case Study
B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması

İmran Nazike AVCI [1] , Yusuf TEPELİ [2] , Mustafa CANER [3]


Abstract: The present study aims to determine to what extent learners of Turkish as a foreign language use participles in their writing practices. To attain this goal, a holistic single-case qualitative research design method was adopted with the participation of 30 B2 level learners from two universities in Turkey. The data were collected through demographic information form, sentence completion test (SCT) and written compositions which were analyzed through content analysis technique. Findings revealed that while most of the participants (86.67 %) used participles meaningfully correct, some (10.13 %) used them in wrong forms and few of them (3.20 %) used some other affixes. In terms of genders, it was found that female participants (90.71 %) used participles more accurately than males (83.12 %) in SCT. Analysis of compositions revealed that while most of the participants (83.30 %) used at least one or more participles, some (16.70%) did not use any participle in their compositions. It was also found that while most of the participants (84.40 %) used meaningfully accurate participles, some (15.60 %) did not use participles accurately. It was found that female participants (62.82 %) used participles more accurately than male participants (37.18 %).

Keywords: Turkish as a foreign language, written expression, grammar, participles

Özet: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin ortaçları ne oranda ve nasıl kullandıklarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada bütüncül tek durum desenine dayalı nitel bir araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu B2 düzeyinde Türkçe öğrenen 30 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri kişisel bilgi formu, cümle tamamlama testi (CTT) ve kompozisyon kâğıtları aracılığıyla toplanmış ve içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. CTT’den elde edilen bulgular, katılımcıların çoğunluğunun (%86.67) ortaçları doğru; bir kısmının (%10.13) hatalı, az bir kısmının da (%3.20) ortaç dışı ek kullandıklarını göstermiştir. CTT bulguları cinsiyet açısından irdelendiğinde kadınların %90.71; erkeklerin ise %83.12 oranında anlamsal olarak ortaçları doğru kullandıkları görülmüştür. Kompozisyonlarda ise katılımcıların büyük çoğunluğunun (%83.30) bir veya birden fazla ortaç eki kullandığı, bir kısmının ise (%16.70) herhangi bir ortaç eki kullanmadığı görülmüştür. Kompozisyonlarında ortaç eki kullananların büyük çoğunluğunun (%84.40) ortaçları anlamsal olarak doğru; bir kısmının da (% 15.60) hatalı kullandığı belirlenmiştir. Yine, kompozisyonlarda kadınların (%62.82) erkeklere (%37.18) oranla ortaçları anlamsal olarak doğru kullandıkları saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazılı anlatım, dil bilgisi, ortaç

 • Akalın, G. H. (2005). Türkçenin Güncel Sorunları (Çevrimiçi) http://turkoloji.cu.edu.tr/DIL
 • Aksan, D. (2006). Anlambilim (Anlambilim konuları ve Türkçenin Anlambilimi). Ankara: Engin Yayınevi
 • Barın, E., Çobanoğlu, Ş., Ateş, Ş., Balcı, M. ve Özdemir, C. (2015). Yedi İklim Türkçe Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Seviye B2 Ders Kitabı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
 • Bölükbaş, F., Gedik, E., Gönültaş, G., Gökçen, G., Keskin, F., Özenc, F., Tokgöz, H., Ünsal, G. & Yavuz, S. (2014). İstanbul-Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (B2). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıççakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Çerçi, A., Derman, S., & Bardakçi, M. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarına Yönelik Yanlış Çözümlemesi. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 15(2).
 • Çetinkaya, G. (2015). Yanlış çözümlemesi: yabancı dil olarak Türkçe öğrenen b2 düzeyindeki öğrencilerin yazılı metinlerine ilişkin görünümler. International Journal of Languages’ Education and Teaching (3)1. 164-178.
 • Ersoy, S (1997). Türkçe öğrenen Yabancıların Yazılı Anlatım Yanlışlarının Dil Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İnan, K. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlıların Yazılı Anlatımlarının Hata Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 9(9).
 • Kaplan, Ş., & Yıldırım-Şen, G. (2014). İlköğretim Türkçe 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Gizem Yayıncılık.
 • Korkmaz, Z. (2014). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. (4. Baskı), Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • MEB, (2001). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme – Öğretme – Değerlendirme.
 • Melanlıoğlu, D. (2012). Yabancılara Türkçe öğretenlerin hâl eklerinin öğretimine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Turkish Studies-Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7, 4.
 • Merriam, B. S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • Şahin, E. Y. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Ek Yanlışları. Tarih Okulu Dergisi, 2013(XV).
 • Vural, H., & Böler, T. (2011). Ses ve Şekil Bilgisi. İstanbul: Kesit Yay.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İmran Nazike AVCI
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yusuf TEPELİ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa CANER
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 24, 2017
Acceptance Date : April 16, 2017
Publication Date : April 24, 2017

Bibtex @research article { jlere295013, journal = {Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5602}, eissn = {2149-5602}, address = {}, publisher = {Hakan ÜLPER}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {19 - 39}, doi = {}, title = {B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması}, key = {cite}, author = {Avcı, İmran Nazike and Tepeli̇, Yusuf and Caner, Mustafa} }
APA Avcı, İ , Tepeli̇, Y , Caner, M . (2017). B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması . Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 19-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere/issue/28815/295013
MLA Avcı, İ , Tepeli̇, Y , Caner, M . "B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması" . Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 19-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere/issue/28815/295013>
Chicago Avcı, İ , Tepeli̇, Y , Caner, M . "B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 19-39
RIS TY - JOUR T1 - B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması AU - İmran Nazike Avcı , Yusuf Tepeli̇ , Mustafa Caner Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 39 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-5602-2149-5602 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması %A İmran Nazike Avcı , Yusuf Tepeli̇ , Mustafa Caner %T B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması %D 2017 %J Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi %P 2149-5602-2149-5602 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Avcı, İmran Nazike , Tepeli̇, Yusuf , Caner, Mustafa . "B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (April 2017): 19-39 .
AMA Avcı İ , Tepeli̇ Y , Caner M . B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması. DEA. 2017; 3(1): 19-39.
Vancouver Avcı İ , Tepeli̇ Y , Caner M . B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(1): 19-39.