Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 33 - 44 2018-12-15

The Effect of Perceived Organizational Justice to Work Alıenation ın Hospitality Industry: The Case of Nevşehir
Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Adaletin İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Nevşehir’de Bir Araştırma

Mehmet TEKELİ [1] , Lütfi BUYRUK [2]


The issue of research constitutes the perceptions of organizational justice and tendencies of alienation to work the employees of the hospitality enterprises. The aim of the research in this direction is to reveal the influence of the organizational justice perceived by the occupations in the accommodation enterprises on the tendencies of alienation to work. In this direction, the literature search was conducted considering the variables of organizational justice and alienation to work. In order to evaluate the three main hypotheses based on the literature review, a field study was conducted on the employees of the 3, 4 and 5 star hospitality enterprises in Nevşehir province. The data of this study were collected using face-to-face survey technique in January and February 2016. Judgmental sampling technique from non-probability sampling methods has been used for the collection of data A total of 242 analytical surveys were collected from 25 hotels included in the survey.

The results of this research were analyzed on a computer using appropriate program and appropriate analysis techniques. Correlation and regression analysis were basically performed. As a result of the analyzes made, the perception of organizational justice appeared moderate, while the tendency of alienation to work appeared to be low. Again, as a result of the analysis, it is concluded that the distribution justice has no meaningful effect on the tendency to alienate the work, whereas the effect of procedural justice and interaction justice on the tendency to alienate the work is linear and negative

Konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algıları ve işe yabancılaşma eğilimleri araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin algıladıkları örgütsel adaletin işe yabancılaşma eğilimleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Dolayısıyla örgütsel adalet ve işe yabancılaşma değişkenleri dikkate alınarak literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması temel alınarak oluşturulan üç ana hipotezi değerlendirmek amacıyla, Nevşehir ilindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde bir alan çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın verileri 2016 Ocak ve Şubat aylarında elden bırakıp alma ve yüz yüze anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında  olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen 25 otelden toplam 242 analize elverişli anket geri toplanmıştır.

Bu araştırmanın sonuçları bilgisayar ortamında, uygun program ve uygun analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Temel olarak korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel adalet algısının orta düzeyde çıktığı görülürken işe yabancılaşma eğiliminin ise düşük düzeyde çıktığı görülmektedir. Yine analizler sonucunda dağıtım adaletinin işe yabancılaşma eğilimine anlamlı bir etkisinin olmadığı, prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin işe yabancılaşma eğilimine olan etkisinin ise doğrusal ve negatif yönlü olduğu sonucu elde edilmiştir.

 • Adams, J.S. (1965). Inequity in Social Exchange, Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-299.
 • Aiken, M. ve Hage, J. (1966). Organizational Alienation: A Comparative Analysis, American Sociological Review, 31(4), 497-507.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Anaş, K. (2016). Vakıf Üniversitesi Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Tutumunun İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydın, K. (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle İşe Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişki (Uşak İli Örneği), Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Uşak.
 • Bakhshi, A., Kumar, K. ve Rani, E. (2009). Organizational Justice Perceptions As Predictor Of Job Satisfactions And Organization Commitment, International Journal of Business and Management, 4(9), 145-154.
 • Bell, D. (1959). The "Rediscovery" Of Alienation: Some Notes Along The Quest For The Historical Marx, The Journal of Philosophy, 56(24), 933-952.
 • Blauner, R. (1964). The Factory Worker And His İndustry, The Sociological Quarterly, 6(1), 83-85.
 • Bonjean, C. M. ve Grimes. M. D. (1970). Bureaucracy and Alienation: A Dimensional Approach, Social Forces, 48(3), 365-373.
 • Çetinkaya, M. ve Çimenci. S. (2014). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması,Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 237-278.
 • Ceylan, A. ve Sulu, S. (2010). Work Alienation As A Mediator Of The Relationship Of Procedural İnjustice To Job Stres, South East European Journal of Economics and Business, 5(2), 65-74.
 • Cihangiroğlu, N. ve Yılmaz, A. (2010). Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütler İçin Önem, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (19), 195-213.
 • Cropanzano, R. ve Folger, R. (1991). Prosedural Justice and Work Motivation, Motivation and Work Behavior, 5: 131-143.
 • Cropanzano, R., Bowen D.E. ve Gilliland, S. W. (2007). The Management Of Organizational Justice, Academy of Management Perspectives, 21(4), 34-48.
 • Dean, D.G. (1961). Its meaning and measurement, American Sociological Review, 26(5), 753-758.
 • Elma, C. (2003). İlköğretim Okulu Öğretmelerinin İşe Yabancılaşması (Ankara İli Örneği), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Eren, D. ve Onat, G. (2018). İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İşgören Yetkinliği Üzerine Etkisi: Nevşehir’deki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), 58-76.
 • Ertürk, E. (2014). Sosyal Mübadele Teorisi Bağlamında Güç Mesafesi ve Örgütsel Adale Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Greenberg, J. (1987). A Taxonomy Of Organizational Justice Theories. Academy of Management Review, 12(1), 9-22.
 • Greenberg, J. ve Bies, R.J. (1992). Establishing The Role Of Empirical Studies Of Organizational Justice İn Philosophical İnquiries İnto Business Ethics. Journal of Business Ethics, 11: 433-444.
 • Güneren Özdemir, E , Yılmaz, V . (2016). Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir Uygulama. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism. 1 (1), 61-80. DOI: 10.31822/jomat.288709
 • Güneri, B.M. (2010). Öğretim Elemanlarının Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışlarının İşe Yabancılaşmaları Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Günsal, E. (2010). Algılanan Örgütsel Adalet İle Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişki Ve Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gürcü, Ö.D. (2012). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi Üzerine Yalova İli Kamu ve Özel Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Hirschfeld, R.R. ve Feild, H.S. (2000). Work Centrality And Work Alienation: Distinct Aspects Of A General Commitment To Work, Journal of Organizational Behavior, 21: 789-800.
 • Karakuş, Y., Onat, G. ve Yetiş, Ş. A. (2018). Yöneticilerin, Aşçıların Yetkinliklerine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Nevşehir Konaklama İşletmeleri Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 299-321
 • Karakuş, Y. & Çoban, S. (2018). Evaluation Of Stakeholders’ Expectations Towards Congress Tourism By Kano Model: Case Of Nevşehir. Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET, 8(2), 8–20. http://ojs2.ufjf.emnuvens.com.br/abet/article/view/3207 adresinden erişildi.
 • Kasapoğlu, S. (2015). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşma Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dal, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kılıç, Y. ve Demirtaş, Z. (2015). Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 46-58.
 • Kırıcı, E. (2016). Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.
 • Konovsky, M.A. (2000). Understanding Prosedural Justice And İts İmpact On Business Organizations, Journal of Management, 26(3), 489-511.
 • Kurtulmuş, M. ve Karabıyık, H. (2016). Algılanan Örgütsel Adaletin Öğretmenlerin İse Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi, Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 5.2; 459.
 • Moorman, R.H. (1991). Relationship Between Organizational Justice And Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions İnfluence Employee Citizenship?, Journal of Applied Psychology, 76(6), 845-855.
 • Nevsehirkulturturizm.gov.tr (2016) http://www.nevsehirkulturturizm.gov.tr/TR,112504/ konaklama-tesisleri-seyahat-acentalari-ve-balon-firmala-.html (23 Haziran 2016)
 • Niehoff, B.P. ve Moorman, R.H. (1993). Justice As A Mediator Of The Relationship Between Methods Of Monitoring And Organizational Citizenship Behavior, Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (21), 77-96.
 • Şahin, E. (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Kimlik, Örgütsel İmaj, Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Adalet (Bursa Örneği), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • Sayü, P. (2014). Örgütsel Adalet Ve İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Schmiesing, R.J., Safrit, R.D. ve Gliem, J.A. (2003). Factors Affecting Osu Extension Agents Perceptions Of Organizational Justice and Job Satisfaction: Critical Insights İnto Emerging Trends And Existing Policies İn Extension Human Resource Management. In AIAEE2003 Proceeding of the 19th Annual Conference Raleigh North Carolina, USA, April 8-12. Seeman, M. (1959). On The Meaning of Alienation, Amer. Sociol. Rev., 24: 783-91.
 • Şimşek, H. ve Akdemir Ö.A. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma, Current Research in Education, 1(1), 1-12.
 • Sulu, S., Ceylan, A. ve Kaynak, R. (2010). Work Alienation As A Mediator Of The Relationship Between Organizational İnjustice And Organizational Commitment: İmplications For Healthcare Professionals, İnternational Journal of Business and Management, 5(8), 27-38.
 • Tetik, S. (2012). Kamu İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 239-249.
 • Turan, M. ve Parsak, G. (2011).Yabancılaşma ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Devlet Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 1-20.
 • Uluköy, M. (2014). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısı İle Tükenmişlik Duyguları Arasındaki İlişki, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), 213-226.
 • Yıldız, S. (2014). Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü, Ege Akademik Bakış, 14(2), 199-210.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Published Date 2018
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-6069-4740
Author: Mehmet TEKELİ (Primary Author)
Institution: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1921-7782
Author: Lütfi BUYRUK
Institution: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

APA Tekeli, M , Buyruk, L . (2018). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Adaletin İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Nevşehir’de Bir Araştırma . Journal of Multidisciplinary Academic Tourism , 3 (2) , 33-44 . DOI: 10.31822/jomat.457364