Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Lüks Algısı Bağlamında Reklamda Sanat Eseri Kullanımı: “İnci Küpeli Kız” Reklamları Örneği

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 1488 - 1520, 25.07.2021
https://doi.org/10.18094/josc.935648

Abstract

Kitlesel üretimle birlikte daha erişilebilir olan lüksün günümüzde yeni lüks olarak adlandırılmakta olduğu görülmektedir. Ancak yeni lüks kapsamında markaların, bir yandan kitlelere seslenirken diğer yandan da tüketicide lüks algısı uyandırma noktasında bir açmaza düştüğü fark edilmektedir. Bu sebeple, tüketicide lüks algısı yaratabilmek amacıyla gerek lüks gerekse kitlesel markaların kimi zaman, enderlik ve lüks gibi anlamları doğal olarak bünyesinde bulunduran görsel sanatlar ile çeşitli biçimlerde iş birliklerine gittikleri gözlemlenmektedir. Bu çalışma da, reklamda sanat eseri kullanımını tüketicinin lüks algısı çerçevesinde ele alır. Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” adlı eserini biri doğrudan canlandıran ve hedonik mesaj veren; diğeri ise aynı eseri manipüle ederek kullanan ve faydacı anlayışa dayanan iki reklam özelinde gerçekleşen araştırma, reklamda yer verilen sanat eserine yönelik tüketici algısının, reklamı yapılan ürünün lüks algısına yansıyıp yansımadığını yol analizi (path analysis) tekniği aracılığıyla nicel olarak sorgulamaktadır. Bununla birlikte kurduğu aracılık modeliyle araştırma, sanat eserine yönelik algı ile lüks algısı arasındaki potansiyel ilişkiye reklam prestij algısının aracılık edip etmediğini de incelemektedir. Araştırma neticesinde ise reklamda kullanılan sanat eserine yönelik tüketici algısının her iki reklam bazında da reklamı yapılan ürüne yönelik lüks algısını etkilediği, ayrıca reklama yönelik prestij algısının söz konusu ilişkiye aracılık ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • 11 Ekim Ödül Töreni Kazananları. (t.y.). 24.11.2019 tarihinde Kristal Elma Festivali: www.kristalelmafestivali.com/media/8670/30kristalelma_kazananlar.pdf adresinden alındı
 • About Crystal Apple. (t.y.). 10.02.2019 tarihinde Kristal Elma Festivali: http://www.kristalelmafestivali.com/icerik/festival/About.aspx#yarisma adresinden alındı
 • Arşiv. (t.y.). 13.10.2020 tarihinde Kristal Elma: https://www.kristalelma.org.tr/arsiv adresinden alındı
 • Atwal, G. & Williams, A. (2009). Luxury Brand Marketing — The Experience is Everything. Journal of Brand Management, 16, 338–346.
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.
 • Benjamin, W. (2005). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. (H. Zohn, Çev.) UCLA School of Theater, Film and Television, Schocken/Random House.
 • Berry, C. J. (1994). The Idea of Luxury, a Conceptual and Historical Investigation. Cambridge University Press.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım, Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. (D. F. Berkkurt, Çev.) Ankara: Heretik.
 • Brun, A. & Castelli, C. (2013). The Nature Of Luxury: A Consumer Perspective. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(11/12), 823 – 847.
 • Brun, A. (2017). Luxury as a Construct: an Evolutionary Perspective. E. R. Pini içinde, New Luxury Management: Creating and Managing Sustainable Value Across The Organization (s. 1-17). Palgrave Macmillan.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2 b.). New York: Routledge.
 • Catry, B. (2003). The Great Pretenders: The Magic of Luxury Goods. Business Strategy Review, 14(3), 10-17.
 • Chailan, C. (2018). Art as a Means to Recreate Luxury Brands’ Rarity and Value. Journal of Business Research, 85, 414–423.
 • Chandon, J. L., G., Laurent ve P. V. & Valette-Florence , P. (2015). Luxury Marketing from Tradition to Innovation. Journal of Business Research, 69, 299–303.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Çiftyıldız, S. & Sütütemiz, N. (2011). Prestijli Otomobil Markalarında Lüks Algılamasının Satın Alma İstekliliğine Etkisi: İstanbul ve Sakarya Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 229-244.
 • Danziger, P. (2005). Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to The Masses – as Well as The Classes. Chicago: IL: Dearborn Trade Publishing.
 • Daswani, A. & Jain, V. (2011). Understanding Luxury Branding. Media Asia, 38(3), 131-139.
 • Dion, D. & Arnould, E. . (2011). Retail Luxury Strategy: Assembling Charisma through Art and Magic. Journal of Retailing, 87(4), 502–520.
 • Dubois, B., Laurent, G. & Czellar, S. . (2001). Consumer Rapport To Luxury: Analyzing Complex and Ambivalent Attitudes. Working Paper 736, HEC School Of Management.
 • Eckhardt, G. M., Belk, R. W. & Wilson, J. A. J. (2014). The Rise Of Inconspicuous Consumption. Journal of Marketing Management, 31(7-8), 807–826.
 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü (3 b.). (M. Küçük, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gegez, E. (2019). Pazarlama Araştırmaları (6 b.). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Godey, B., Pederzoli, D., Aiello, G., Donvito, R., Wiedmann, K. P. ve Hennings, N. (2013). A Cross-Cultural Exploratory Content Analysis of The Perception of Luxury From Six Countries. Journal of Product and Brand Management, 22(3), 229-237.
 • Granot, E., Russell, L. M. & Brashear-Alejandro, T. G. (2013). Populence: Exploring Luxury for The Masses. Journal of Marketing Theory and Practice, 21(11), 31–43.
 • Grassi, A. (2020). Art to Enhance Consumer Engagement in the Luxury Fashion Domain. Journal of Fashion Marketing and Management, 24(3), 327-341.
 • Haberler.com. (2014). BCG: Küresel Lüks Tüketim Pazarı 2 Trilyon Dolara Yaklaştı. 10.02.2019 tarihinde www.haberler.com/bcg-kuresel-luks-tuketim-pazari-2-trilyon-dolara-5873160-haberi/ adresinden alındı
 • Hager, M., Hagemann, D., Danner, D. & Schankin, A. (2012). Assessing Aesthetic Appreciation of Visual Artworks—The Construction of The Art Reception Survey (ARS). Psychology of Aesthetics, Creativity, and The Arts, 6(4), 320–333.
 • Hagtvedt, H. & Patrick, V. M . (2008a). Art Infusion: The Influence of Visual Art on the Perception and Evaluation of Consumer Products. Journal of Marketing Research, 45(3), 379–389.
 • Hagtvedt, H. & Patrick, V. M. (2008b). Art and The Brand: The Role of Visual Art in Enhancing Brand Extendibility. Journal of Consumer Psychology, 18(3), 212–222.
 • Hagtvedt, H. & Patrick, V. M. (2008c). Luxury Versus Humor: Contrasting the Use of Art in Advertising. (D. Angela Y. Lee & Dilip Soman, Dü.) NA - Advances in Consumer Research, 902-902.
 • Hampel, S., Heinrich, D. & Campbell, C. (2012). Is An Advertisement Worth The Paper It’s Printed on? Journal of Advertising Research, 52(1), 118–127.
 • Heine, K. (2012). The Concept of Luxury Brands (2 b.). Berlin: Technische Universitat. Hetsroni, A. & Tukachinsky, R. H. . (2005). The Use of Fine Art in Advertising: A Survey of Creatives and Content Analysis of Advertisements. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 27(1), 93–107.
 • Hetsroni, A. (2005). Art in Advertising: A Cross-Cultural Examination of Ads and Creatives. Visual Communication Quarterly, 12(1-2), 58–77.
 • Huettl, V. & Gierl, H. (2012). Visual Art in Advertising: The Effects of Utilitarian vs. Hedonic Product Positioning and Price Information. Marketing Letters, 23(3), 893–904.
 • Hüttl-Maack, V. (2018). Visual Art in Advertising: New Insights on the Role of Consumers’ Art Interest and Its Interplay with the Hedonic Value of the Advertised Product. Journal of Product & Brand Management, 27(3), 262–276.
 • Jeonghyun, B. & Soojeong, B. (2012). A Study on the Application of Art and Culture in Luxury Fashion Brand - Focused on PRADA's Case. Journal of Fashion Business, 16 (5), 146-163.
 • Jotun Serinleten Boya. (t.y.). 02.10.2020 tarihinde Frog: http://www.frog.com.tr/serinleten-boya adresinden alındı
 • Joy, A. W.-S. (2014). M(Art)Worlds: Consumer Perceptions of How Luxury Brand Stores Become Art Institutions. Journal of Retailing, 90(3), 347–364.
 • Kapferer, J. (1998). Why Are We Seduced by Luxury Brands? Journal of Brand Management , 6(1), 44-49.
 • Kapferer, J. (2012). Abundant Rarity: The Key to Luxury Growth. Business Horizons, 55, 453–462.
 • Kapferer, J. N. & Bastien V. (2008). The Specificity of Luxury Management: Turning Marketing Upside Down. Brand Management, 16(5/6), 311–322.
 • Kapferer, J. N. (2006). The Two Business Cultures of Luxury Brands. J. E. Mörling içinde, Brand Culture (s. 67-76). Londra ve New York: Routledge.
 • Kapferer, J.N. & Bastien, V. (2009). The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. Kogan Page.
 • Kapferer, J.N. & Laurent, G. (2016). Where Do Consumers Think Luxury Begins? A Study of Perceived Minimum Price for 21 Luxury Goods in 7 Countries. Journal of Business Research, 69(1), 332–340.
 • Kapferer, J.N. & Michaut, A. (2015). Luxury and Sustainability: a Common Future? The Match Depends on How Consumers Define Luxury. Luxury Research, 1(1), 3-17.
 • Kapferer, J.N. (2014). The Artification of Luxury: from Artisans to Artists. Business Horizons, 57(3), 371–380.
 • Kapferer, J.N. (2015). Kapferer on Luxury: How Can Luxury Brands Grow Yet Remain Rare? London: Kogan Page.
 • Karaca Fine Pearl Serisi. (2016, Aralık). 02.10.2020 tarihinde YRİstanbul: http://yristanbul.com/tr/isler/karaca-inci/ sayfasından edinilmiştir adresinden alındı
 • Kastner, O. L. (2013). When Luxury Meets Art, Forms of Collaboration between Luxury Brands and the Arts. Berlin: Springer Gabler. Katılımlar. (t.y.). 24.11.2018 tarihinde Kırmızı Ödülleri: “Katılımlar”http://kirmiziodulleri.com/KatilimlarDetay2.aspx?odid=4db4d392-7736-4dc8-aa9c-c25b613a0c37&kid=603c2dfd-c286-4393-a976 481939ecdf2f&katilimid=7640&sergitip=KRMZ adresinden alındı
 • Kırmızı nedir? (t.y.). 10.02.2019 tarihinde Kırmızı Ödülleri: http://kirmiziodulleri.com/Hakkimizda.aspx adresinden alındı
 • Kırmızı Ödülleri. (t.y.). 02.10.2020 tarihinde Kırmızı Kazananlar: http://www.kirmiziodulleri.com/arsiv adresinden alındı
 • Kristal Elma 2020 Kazananlar . (2020). 10.12.2020 tarihinde Kristal Elma: https://kristalelma.org.tr/media/12086/kri-stal-elma-2020-kazananlar.pdf adresinden alındı
 • Kristal Elma Ödül Listesi – 05 Ekim. (2017). 24.11.2019 tarihinde Mediacat Online: www.mediacatonline.com/wp-content/uploads/2017/10/kristal-elma-2017-kazananlar-tam-liste.pdf adresinden alındı
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Lacey, S., Hagtvedt, H., Patrick, V. M., Anderson, A., Stilla, R., Deshpande, G., Hu, X., Sato, J. R., Reddy, S. & Sathian, K. (2011). Art for Reward’s Sake: Visual Art Recruits the Ventral Striatum. NeuroImage, 55(1), 420–433.
 • Lee, H.-C., Chen, W.-W., & Wang, C.W. (2014). The Role of Visual Art in Enhancing Perceived Prestige of Luxury Brands. Marketing Letters, 26(4), 593–606.
 • Malhotra, N. K. & Birks, D. F. (2007). Marketing Research An Applied Approach (3 b.). Prentice Hall.
 • Masé, S. & Cedrola, E. (2017). Louis Vuitton’s Art-Based Strategy to Communicate Exclusivity and Prestige. B. J. (Ed) içinde, Product Innovation in The Global Fashion Industry (s. 155-184). New York: Palgrave Macmillan US.
 • Masè, S., Cedrola, E., & Cohen-Cheminet, G. (2018). Is Artification Perceived by Consumers of Luxury Products? The Research Relevance of a Customer-Based Brand Equity Model. Journal of Global Fashion Marketing, 9(3), 223–236.
 • Mitchell, A. A. (1986). The Effect of Verbal and Visual Components of Advertisements on Brand Attitudes and Attitude Toward the Advertisement. Journal of Consumer Research, 13(1), 12-24.
 • Odabaşı, Y. (2013). Tüketim Kültürü, Yetinen ToplumdanTüketen Topluma (4 b.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y. (2017). Post Modern Pazarlama (5 b.). İstanbul: MediaCat.
 • Okonkwo, U. (2007). Luxury Fashion Branding. New York: Palgrave Macmillan.
 • Online Etymology Dictionary. (t.y.). 12.02.2017 tarihinde www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=luxury adresinden alındı
 • Paquot, T. (2010). Lükse Övgü, (çev.). O. Türkay. İstanbul: Can Yayınları.
 • Peluso, A. M., Pino, G., Amatulli, C. & Guido, G. (2017). Luxury Advertising and Recognizable Artworks. European Journal of Marketing, 51(11/12), 2192–2206.
 • Riebe, M. (2015). Retail Market Study. Vietnam: The Location Group.
 • Rigaud-Lacresse, E. (2017). Luxury Dynamics. E. R. Pini içinde, New Luxury Management: Creating and Managing Sustainable Value Across The Organization (s. 21-32). Cham: Palgrave Macmillan.
 • Riot, E., Chamaret, C. & Rigaud, E. (2013). Murakami on The Bag: Louis Vuitton’s Decommoditization Strategy. ”, International Journal of Retail and Distribution Management, 41(11/12), 919–939.
 • Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M. & Bindak, R. (2015). Liderlik Yoğunluğu Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(39), 132-144.
 • Silverstein, M. J. & Fiske, N. (2008). Trading Up Why Consumers Want New Luxury Goods— and How Companies Create Them. London: Portfolio.
 • Silverstein, M. J. (2003). Luxury for the Masses. Harvard Business Review, 81(4), 48-57.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (6 b.). Boston: Pearson.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (t.y.). 02.11.2019 tarihinde sozluk.gov.tr adresinden alındı
 • Tynan, C., McKechnie, S. & Chhuon, C. (2010). Co-Creating Value for Luxury Brands. Journal of Business Research, 63(11), 1156–1163.
 • Van Niekerk, A. & Conradie, M. (2016). Branding through Art: The Commercial Value of Visual and Linguistic Signs of Art. Critical Arts, 30(2), 233–251.
 • Vickers, J. S. & Renand, F. (2003). The Marketing of Luxury Goods: an Exploratory Study – Three Conceptual Dimensions. The Marketing Review, 3 (4), 459–478.
 • Vigneron, F. & Johnson, L. W. (2004). Measuring Perceptions of Brand Luxury. Journal of Brand Management, 11(6), 484–506.
 • Wiedmann, K. P., Hennigs, N. & Siebels, A. (2007). Measuring Consumers' Luxury Value Perception: A Cross-Cultural Framework. Academy of Marketing Science Review, 7(7), 1-21.
 • Zeybek, I. (2013). Lüks ve Markalama, Tüketici Davranışlarında Lüks İmgesi. İstanbul: Beta Basım.

The Use of Artwork in the Context of Luxury Perception in Advertising: The Case of "Girl with a Pearl Earring" Ads

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 1488 - 1520, 25.07.2021
https://doi.org/10.18094/josc.935648

Abstract

The luxury, which is more accessible by mass production, has been called the new luxury. However, within the scope of the new luxury, it is noticed that the brands get into a tight corner in terms of creating luxury perception while appealing to the masses. Accordingly, it is observed that both luxury and mass brands sometimes cooperate with the visual arts, which naturally incorporate meanings such as rarity and luxury, in order to create luxury perception. The present study analyses the use of artwork in advertising in the context of luxury perception. The research is based on two advertisements, one of them is reenactment of the painting of “Girl with a Pearl Earring” by Vermeer, and applies hedonic message, and the other one manipulates the same painting and gives utilitarian message. It is analyzed quantitatively by path analysis technique whether the consumer perception towards the artwork featured in the advertisement reflects on the luxury perception of the advertised product. Moreover, with the mediation model established, the research also questions whether the prestige perception of advertising mediates the potential relationship between the perception of artwork and the luxury perception. Results show that the perception of artwork affects the luxury perception of advertised product in both cases, and also the prestige perception of advertisement has mediating role.

References

 • 11 Ekim Ödül Töreni Kazananları. (t.y.). 24.11.2019 tarihinde Kristal Elma Festivali: www.kristalelmafestivali.com/media/8670/30kristalelma_kazananlar.pdf adresinden alındı
 • About Crystal Apple. (t.y.). 10.02.2019 tarihinde Kristal Elma Festivali: http://www.kristalelmafestivali.com/icerik/festival/About.aspx#yarisma adresinden alındı
 • Arşiv. (t.y.). 13.10.2020 tarihinde Kristal Elma: https://www.kristalelma.org.tr/arsiv adresinden alındı
 • Atwal, G. & Williams, A. (2009). Luxury Brand Marketing — The Experience is Everything. Journal of Brand Management, 16, 338–346.
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.
 • Benjamin, W. (2005). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. (H. Zohn, Çev.) UCLA School of Theater, Film and Television, Schocken/Random House.
 • Berry, C. J. (1994). The Idea of Luxury, a Conceptual and Historical Investigation. Cambridge University Press.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım, Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. (D. F. Berkkurt, Çev.) Ankara: Heretik.
 • Brun, A. & Castelli, C. (2013). The Nature Of Luxury: A Consumer Perspective. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(11/12), 823 – 847.
 • Brun, A. (2017). Luxury as a Construct: an Evolutionary Perspective. E. R. Pini içinde, New Luxury Management: Creating and Managing Sustainable Value Across The Organization (s. 1-17). Palgrave Macmillan.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2 b.). New York: Routledge.
 • Catry, B. (2003). The Great Pretenders: The Magic of Luxury Goods. Business Strategy Review, 14(3), 10-17.
 • Chailan, C. (2018). Art as a Means to Recreate Luxury Brands’ Rarity and Value. Journal of Business Research, 85, 414–423.
 • Chandon, J. L., G., Laurent ve P. V. & Valette-Florence , P. (2015). Luxury Marketing from Tradition to Innovation. Journal of Business Research, 69, 299–303.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Çiftyıldız, S. & Sütütemiz, N. (2011). Prestijli Otomobil Markalarında Lüks Algılamasının Satın Alma İstekliliğine Etkisi: İstanbul ve Sakarya Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 229-244.
 • Danziger, P. (2005). Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to The Masses – as Well as The Classes. Chicago: IL: Dearborn Trade Publishing.
 • Daswani, A. & Jain, V. (2011). Understanding Luxury Branding. Media Asia, 38(3), 131-139.
 • Dion, D. & Arnould, E. . (2011). Retail Luxury Strategy: Assembling Charisma through Art and Magic. Journal of Retailing, 87(4), 502–520.
 • Dubois, B., Laurent, G. & Czellar, S. . (2001). Consumer Rapport To Luxury: Analyzing Complex and Ambivalent Attitudes. Working Paper 736, HEC School Of Management.
 • Eckhardt, G. M., Belk, R. W. & Wilson, J. A. J. (2014). The Rise Of Inconspicuous Consumption. Journal of Marketing Management, 31(7-8), 807–826.
 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü (3 b.). (M. Küçük, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gegez, E. (2019). Pazarlama Araştırmaları (6 b.). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Godey, B., Pederzoli, D., Aiello, G., Donvito, R., Wiedmann, K. P. ve Hennings, N. (2013). A Cross-Cultural Exploratory Content Analysis of The Perception of Luxury From Six Countries. Journal of Product and Brand Management, 22(3), 229-237.
 • Granot, E., Russell, L. M. & Brashear-Alejandro, T. G. (2013). Populence: Exploring Luxury for The Masses. Journal of Marketing Theory and Practice, 21(11), 31–43.
 • Grassi, A. (2020). Art to Enhance Consumer Engagement in the Luxury Fashion Domain. Journal of Fashion Marketing and Management, 24(3), 327-341.
 • Haberler.com. (2014). BCG: Küresel Lüks Tüketim Pazarı 2 Trilyon Dolara Yaklaştı. 10.02.2019 tarihinde www.haberler.com/bcg-kuresel-luks-tuketim-pazari-2-trilyon-dolara-5873160-haberi/ adresinden alındı
 • Hager, M., Hagemann, D., Danner, D. & Schankin, A. (2012). Assessing Aesthetic Appreciation of Visual Artworks—The Construction of The Art Reception Survey (ARS). Psychology of Aesthetics, Creativity, and The Arts, 6(4), 320–333.
 • Hagtvedt, H. & Patrick, V. M . (2008a). Art Infusion: The Influence of Visual Art on the Perception and Evaluation of Consumer Products. Journal of Marketing Research, 45(3), 379–389.
 • Hagtvedt, H. & Patrick, V. M. (2008b). Art and The Brand: The Role of Visual Art in Enhancing Brand Extendibility. Journal of Consumer Psychology, 18(3), 212–222.
 • Hagtvedt, H. & Patrick, V. M. (2008c). Luxury Versus Humor: Contrasting the Use of Art in Advertising. (D. Angela Y. Lee & Dilip Soman, Dü.) NA - Advances in Consumer Research, 902-902.
 • Hampel, S., Heinrich, D. & Campbell, C. (2012). Is An Advertisement Worth The Paper It’s Printed on? Journal of Advertising Research, 52(1), 118–127.
 • Heine, K. (2012). The Concept of Luxury Brands (2 b.). Berlin: Technische Universitat. Hetsroni, A. & Tukachinsky, R. H. . (2005). The Use of Fine Art in Advertising: A Survey of Creatives and Content Analysis of Advertisements. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 27(1), 93–107.
 • Hetsroni, A. (2005). Art in Advertising: A Cross-Cultural Examination of Ads and Creatives. Visual Communication Quarterly, 12(1-2), 58–77.
 • Huettl, V. & Gierl, H. (2012). Visual Art in Advertising: The Effects of Utilitarian vs. Hedonic Product Positioning and Price Information. Marketing Letters, 23(3), 893–904.
 • Hüttl-Maack, V. (2018). Visual Art in Advertising: New Insights on the Role of Consumers’ Art Interest and Its Interplay with the Hedonic Value of the Advertised Product. Journal of Product & Brand Management, 27(3), 262–276.
 • Jeonghyun, B. & Soojeong, B. (2012). A Study on the Application of Art and Culture in Luxury Fashion Brand - Focused on PRADA's Case. Journal of Fashion Business, 16 (5), 146-163.
 • Jotun Serinleten Boya. (t.y.). 02.10.2020 tarihinde Frog: http://www.frog.com.tr/serinleten-boya adresinden alındı
 • Joy, A. W.-S. (2014). M(Art)Worlds: Consumer Perceptions of How Luxury Brand Stores Become Art Institutions. Journal of Retailing, 90(3), 347–364.
 • Kapferer, J. (1998). Why Are We Seduced by Luxury Brands? Journal of Brand Management , 6(1), 44-49.
 • Kapferer, J. (2012). Abundant Rarity: The Key to Luxury Growth. Business Horizons, 55, 453–462.
 • Kapferer, J. N. & Bastien V. (2008). The Specificity of Luxury Management: Turning Marketing Upside Down. Brand Management, 16(5/6), 311–322.
 • Kapferer, J. N. (2006). The Two Business Cultures of Luxury Brands. J. E. Mörling içinde, Brand Culture (s. 67-76). Londra ve New York: Routledge.
 • Kapferer, J.N. & Bastien, V. (2009). The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. Kogan Page.
 • Kapferer, J.N. & Laurent, G. (2016). Where Do Consumers Think Luxury Begins? A Study of Perceived Minimum Price for 21 Luxury Goods in 7 Countries. Journal of Business Research, 69(1), 332–340.
 • Kapferer, J.N. & Michaut, A. (2015). Luxury and Sustainability: a Common Future? The Match Depends on How Consumers Define Luxury. Luxury Research, 1(1), 3-17.
 • Kapferer, J.N. (2014). The Artification of Luxury: from Artisans to Artists. Business Horizons, 57(3), 371–380.
 • Kapferer, J.N. (2015). Kapferer on Luxury: How Can Luxury Brands Grow Yet Remain Rare? London: Kogan Page.
 • Karaca Fine Pearl Serisi. (2016, Aralık). 02.10.2020 tarihinde YRİstanbul: http://yristanbul.com/tr/isler/karaca-inci/ sayfasından edinilmiştir adresinden alındı
 • Kastner, O. L. (2013). When Luxury Meets Art, Forms of Collaboration between Luxury Brands and the Arts. Berlin: Springer Gabler. Katılımlar. (t.y.). 24.11.2018 tarihinde Kırmızı Ödülleri: “Katılımlar”http://kirmiziodulleri.com/KatilimlarDetay2.aspx?odid=4db4d392-7736-4dc8-aa9c-c25b613a0c37&kid=603c2dfd-c286-4393-a976 481939ecdf2f&katilimid=7640&sergitip=KRMZ adresinden alındı
 • Kırmızı nedir? (t.y.). 10.02.2019 tarihinde Kırmızı Ödülleri: http://kirmiziodulleri.com/Hakkimizda.aspx adresinden alındı
 • Kırmızı Ödülleri. (t.y.). 02.10.2020 tarihinde Kırmızı Kazananlar: http://www.kirmiziodulleri.com/arsiv adresinden alındı
 • Kristal Elma 2020 Kazananlar . (2020). 10.12.2020 tarihinde Kristal Elma: https://kristalelma.org.tr/media/12086/kri-stal-elma-2020-kazananlar.pdf adresinden alındı
 • Kristal Elma Ödül Listesi – 05 Ekim. (2017). 24.11.2019 tarihinde Mediacat Online: www.mediacatonline.com/wp-content/uploads/2017/10/kristal-elma-2017-kazananlar-tam-liste.pdf adresinden alındı
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Lacey, S., Hagtvedt, H., Patrick, V. M., Anderson, A., Stilla, R., Deshpande, G., Hu, X., Sato, J. R., Reddy, S. & Sathian, K. (2011). Art for Reward’s Sake: Visual Art Recruits the Ventral Striatum. NeuroImage, 55(1), 420–433.
 • Lee, H.-C., Chen, W.-W., & Wang, C.W. (2014). The Role of Visual Art in Enhancing Perceived Prestige of Luxury Brands. Marketing Letters, 26(4), 593–606.
 • Malhotra, N. K. & Birks, D. F. (2007). Marketing Research An Applied Approach (3 b.). Prentice Hall.
 • Masé, S. & Cedrola, E. (2017). Louis Vuitton’s Art-Based Strategy to Communicate Exclusivity and Prestige. B. J. (Ed) içinde, Product Innovation in The Global Fashion Industry (s. 155-184). New York: Palgrave Macmillan US.
 • Masè, S., Cedrola, E., & Cohen-Cheminet, G. (2018). Is Artification Perceived by Consumers of Luxury Products? The Research Relevance of a Customer-Based Brand Equity Model. Journal of Global Fashion Marketing, 9(3), 223–236.
 • Mitchell, A. A. (1986). The Effect of Verbal and Visual Components of Advertisements on Brand Attitudes and Attitude Toward the Advertisement. Journal of Consumer Research, 13(1), 12-24.
 • Odabaşı, Y. (2013). Tüketim Kültürü, Yetinen ToplumdanTüketen Topluma (4 b.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y. (2017). Post Modern Pazarlama (5 b.). İstanbul: MediaCat.
 • Okonkwo, U. (2007). Luxury Fashion Branding. New York: Palgrave Macmillan.
 • Online Etymology Dictionary. (t.y.). 12.02.2017 tarihinde www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=luxury adresinden alındı
 • Paquot, T. (2010). Lükse Övgü, (çev.). O. Türkay. İstanbul: Can Yayınları.
 • Peluso, A. M., Pino, G., Amatulli, C. & Guido, G. (2017). Luxury Advertising and Recognizable Artworks. European Journal of Marketing, 51(11/12), 2192–2206.
 • Riebe, M. (2015). Retail Market Study. Vietnam: The Location Group.
 • Rigaud-Lacresse, E. (2017). Luxury Dynamics. E. R. Pini içinde, New Luxury Management: Creating and Managing Sustainable Value Across The Organization (s. 21-32). Cham: Palgrave Macmillan.
 • Riot, E., Chamaret, C. & Rigaud, E. (2013). Murakami on The Bag: Louis Vuitton’s Decommoditization Strategy. ”, International Journal of Retail and Distribution Management, 41(11/12), 919–939.
 • Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M. & Bindak, R. (2015). Liderlik Yoğunluğu Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(39), 132-144.
 • Silverstein, M. J. & Fiske, N. (2008). Trading Up Why Consumers Want New Luxury Goods— and How Companies Create Them. London: Portfolio.
 • Silverstein, M. J. (2003). Luxury for the Masses. Harvard Business Review, 81(4), 48-57.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (6 b.). Boston: Pearson.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (t.y.). 02.11.2019 tarihinde sozluk.gov.tr adresinden alındı
 • Tynan, C., McKechnie, S. & Chhuon, C. (2010). Co-Creating Value for Luxury Brands. Journal of Business Research, 63(11), 1156–1163.
 • Van Niekerk, A. & Conradie, M. (2016). Branding through Art: The Commercial Value of Visual and Linguistic Signs of Art. Critical Arts, 30(2), 233–251.
 • Vickers, J. S. & Renand, F. (2003). The Marketing of Luxury Goods: an Exploratory Study – Three Conceptual Dimensions. The Marketing Review, 3 (4), 459–478.
 • Vigneron, F. & Johnson, L. W. (2004). Measuring Perceptions of Brand Luxury. Journal of Brand Management, 11(6), 484–506.
 • Wiedmann, K. P., Hennigs, N. & Siebels, A. (2007). Measuring Consumers' Luxury Value Perception: A Cross-Cultural Framework. Academy of Marketing Science Review, 7(7), 1-21.
 • Zeybek, I. (2013). Lüks ve Markalama, Tüketici Davranışlarında Lüks İmgesi. İstanbul: Beta Basım.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Relations
Journal Section Research Articles
Authors

Damla KARŞU CESUR> (Primary Author)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5876-5618
Türkiye


Nurhan Zeynep TOSUN>
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0234-9647
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 2211-A Yurt İÇi Doktora Burs Programı
Publication Date July 25, 2021
Application Date May 10, 2021
Acceptance Date June 25, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 3

Cite

APA Karşu Cesur, D. & Tosun, N. Z. (2021). Lüks Algısı Bağlamında Reklamda Sanat Eseri Kullanımı: “İnci Küpeli Kız” Reklamları Örneği . Selçuk İletişim , 14 (3) , 1488-1520 . DOI: 10.18094/josc.935648