Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 39 - 66 2016-12-27

Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi

Faik Özgür Karataş [1] , Pelin YILMAZ [2]


Günümüzde, öğrencilerin bilgiye araştırarak ulaşmaları, olaylara eleştirel yaklaşmaları ve olaylar karşısında fikir üretebilmeleri beklenmektedir. PISA sonuçları her alanda ama özellikle de fen alanında maalesef ülkemiz için iç açıcı bir durumda değildir. Özellikle üst düzey zihinsel beceriler ve problem çözmeye yönelik sorularda öğrencilerimizin oldukça başarısız olduğu görülmektedir. Öğrenme ortamının ve öğretim materyallerinin üst düzey becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Senaryo temelli öğrenme öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştiren, hayatın örgün eğitim ortamına taşınmasını sağlayan ve öğrencilerin süreçte aktif rol almalarına imkân tanıyan yöntemlerden biridir. Yapılan çalışmada, çalışma yapraklarıyla desteklenen probleme dayalı senaryoların 9.sınıf öğrencilerinin kimya dersine olan tutumlarına, laboratuvarı kullanmadan kaynaklı kaygılarına ve problem çözme algılarına etkisi incelenmiştir. Yapılan t-testi ile yapılan uygulamanın hiçbir değişken üzerinden manidar bir farklılık meydana getirmediği bulunmuştur ancak gözlem ve mülakatlarda olumlu yönde ki gelişmeler de dikkat çekmiştir.
 • Akpınar, E. ve Yıldız, E. (2006). Açık uçlu deney tekniğinin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması. Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 69-76.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1997). Kimya Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası
 • Aydın, Ş. ve Alver, B. (2012). On birinci sınıf öğrencilerinde yanal (lateral) düşünme ve uygulama tekniklerinin kullanımı eğitiminin problem çözme becerileri Üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı.
 • Azizoğlu, N. veUzuntiryaki E. (2006).Kimya laboratuarı endişe ölçeği .H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 55-62.
 • Balcı, A.S. (2007). Fen öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım ve uygulamasının etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı.
 • Bayrakçeken, S.,Canpolats N. ve Çelik, S. (2011). Kimyanın doğası ve öğretimi. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi.
 • BüyükalanFiliz, S. (2013). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi. s. 553.
 • Cihangir Çankaya, Z. (2009). Özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve öznel iyi olma: öz-belirleme kuramı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 23-31.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 115-127.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.
 • Doğan, A., Doymuş, K., Karaçöp, A. ve Gök, Ö. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 193-209.
 • Erdem, E., Yılmaz, A. ve Morgül, i. (2001). Kimya dersinde bazı kavramlar öğrenciler tarafından ne kadar anlaşılıyor? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 20, 65-72.
 • Erökten, S. (2010). Fen bilgisi öğrencilerinde kimya laboratuvar uygulamalarının öğrenci endişeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38, 107-114.
 • Feyzioğlu, B.,Demirdağ, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun, E., ve Akyıldız, M. (2011). Laboratuvar uygulamalarına yönelik öğrenci görüşleri: İzmir ili örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1208-1226.
 • Gürlen, E. (2011). Probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine, problem çözme becerisine, öz-yeterlilik algısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 221-232.
 • Üce, M.,Sarıcayır, H. ve Demirkaynak, N. (2003). Ortaöğretim kimya eğitiminde asitler ve bazlar konusunun öğretiminde klasik ve deneysel yöntemlerin başarıya ve kimya tutumuna etkisinin karşılaştırılması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 18, 93-104.
 • Ünal, A. (2010). Çözünme-erime kavramlarının öğretilmesinde deneysel uygulamaların öğrencilerin bilişsel düzeylerine ve kimya laboratuvarlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ünal, Ç ve Çelikkaya, T. (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. Sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 197-212.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 20, 185-192.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2002). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının hizmet öncesi fen öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve öz yeterlik inanç düzeylerine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitapçığı, 16-18 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karataş, F. Ö. (2016). Pre-service chemistry teachers' competencies in the laboratory: a cross-grade study in solution preparation. Chemistry Education Research and Practice, 17(1), 100-110.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen öğretiminde yapılandırıcı yaklaşım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). (2013). Ortaöğretim kimya dersi (9-12. Sınıflar) öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Ankara. Erişim tarihi, 23 Nisan 2016, erişim adresi:http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx
 • Nakipoğlu, C. ve Bülbül, B. (2000). Orta öğretim kimya derslerinde yapısalcı (constructivist) öğrenme kuramı çerçevesinde “çekirdek kimyası” ünitesinin öğretilmesi. Balıkesi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(1).
 • Nakiboğlu, C. (2001). Maddenin yapısı ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131 – 143.
 • Oral, B. (2014). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Önen, A.S. ve Koçak, C. (2012). Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 42, 262-273.
 • Özsevgeç, L.C. ve Kocadağ, Y. (2013). Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kalıtım konusundaki yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28 (3), 83-96.
 • Pehlivan, H. ve Köseoğlu, P. (2011). Fen lisesi öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımının incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29.
 • Sjøberg, S. and Schreiner, C. (2010a). The ROSE project: An over view and key findings. Oslo: University of Oslo.
 • Sjøberg, S. and Schreiner, C. (2010b). The next generation of citizens: attitu desto science among young sters. In: M. Bauer, N. Allumand R.
 • Shukla, eds. The culture of science – How does the public relate to science across the globe? New York: Routledge.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
 • Şimşek, Ü., Doymuş, K. ve Kızıloğlu N. (2005), Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve beceriler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 67-80.
 • Terzi, Ç. (2011). Türk eğitim sistemi’nde okulların örgüt ve yönetim yapısı ile yapılandırmacı eğitim yaklaşımı arasındaki ilişkinin çözümlenmesi. Anadolu Üniversitesi, Türkiye.
 • Veznedaroğlu, H.M. (2005). Senaryo temelli öğrenmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öz yeterlik algısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Faik Özgür Karataş

Author: Pelin YILMAZ

Dates

Publication Date : December 27, 2016

Bibtex @ { jotcsc364443, journal = {Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi}, issn = {}, eissn = {2459-1734}, address = {}, publisher = {Turkish Chemical Society}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {39 - 66}, doi = {}, title = {Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Karataş, Faik Özgür and YILMAZ, Pelin} }
APA Karataş, F , YILMAZ, P . (2016). Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi , 1 (2) , 39-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/32793/364443
MLA Karataş, F , YILMAZ, P . "Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 1 (2016 ): 39-66 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/32793/364443>
Chicago Karataş, F , YILMAZ, P . "Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 1 (2016 ): 39-66
RIS TY - JOUR T1 - Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi AU - Faik Özgür Karataş , Pelin YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 66 VL - 1 IS - 2 SN - -2459-1734 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi %A Faik Özgür Karataş , Pelin YILMAZ %T Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi %D 2016 %J Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi %P -2459-1734 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Karataş, Faik Özgür , YILMAZ, Pelin . "Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 1 / 2 (December 2016): 39-66 .
AMA Karataş F , YILMAZ P . Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi. Türk. Kim. Dern. Derg. Kisim C Kim. Eğt.. 2016; 1(2): 39-66.
Vancouver Karataş F , YILMAZ P . Probleme Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Kaygılarına ve Problem Çözme Algılarına Etkisi. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi. 2016; 1(2): 66-39.