Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 77 - 98, 10.12.2018

Abstract

References

 • Bailin, S. (2002). Critical thinking and science education. Science & Education, 11, 361-375.
 • Brown, J. R. (1991). Thought experiments: A platonic account. Thought experiments in science and philosophy. T. Horowitzand G. J. Massey (Eds.), 119-128. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Carwie, L. (2009). The effect of computer-supported argument mapping on critical thinking skills of undergraduate nursing students. Doctoral Dissertation, The University of South Alabama, Tuscaloosa.
 • Cook, N. A. (2008). Online discussion forums: A strategy for developing critical thinking in middle school students. Doctoral Dissertation, The State University of New York, New York.
 • Cooper, R. (2005). Thought Experiments. Metaphilosophy, 36(3), 328-347.
 • Çelik, T., Gökçe, S., Aydoğan Yenmez, A., ve Özpınar, İ. (2017). Online argümantasyon: Eleştirel okuma özyeterlik algısı. Dil ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 117-134.
 • Erduran, S., Ardac, D., and Yakmaci - Güzel B. (2006). Learning to teach argumentation: Case studies of pre-service secondary science teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14.
 • Erduran, S., Bravo, A. A., and Mamlok - Naaman, R. (2007). Developing epistemology empowered teachers: Examining the role of philosophy of chemistry in teacher education. Science & Education, 16(9-10), 975-989.
 • Erduran, S., and Msimanga, A. (2014). Science curriculum reform in South Africa: Lessons for professional development from research on argumentation in science education. Education As Change, 18(S1), S33-S46.
 • Erduran, S., Simon, S., and Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88, 915-933.
 • Erduran, S., and Yan, X. (2009). Minding gaps in Argument: Continuing professional development to support the teaching of scientific inquiry, retrieved from https://limerick.academia.edu/SibelErduran.
 • Erickson, E. (2004). Demystifying data construction and analysis. Anthropology and Education, 35(4), 486-493
 • Fettahlıoğlu, P., ve Kaleci, D. (2015). Eleştirel düşünme beceri gelişiminde online argümantasyon uygulaması. 17. Akademik Bilişim Konferansında sunulmuş bildiri, Eskişehir.
 • Freeley, A. J., and Steinberg, D. L. (2005). Argumentation and debate: Critical thinking for reasoned decision making. Belmont USA: Thomson Wadsworth.
 • Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49, 397-424.
 • Georgiou, A. (2005). Thought experiments in physics problem-solving: On intuition and imagistic simulation. MS Thesis, University of Cambridge, Cambridge.
 • Janis, A. I. (1991). Can thought experiments fail? Thought experiments in science and philosophy. T. Horowitzand G. J. Massey (Eds.), 113-118. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Joung, S. (2003). The effects of high-structure cooperative versus low-structure collaborative design on online debate in terms of decision making, critical thinking, and interaction pattern. Doctoral Dissertation, The Florida State University, Florida.
 • Kırbağ Zengin, F., Keçeci, G., ve Kırılmazkaya, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyobilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. Education Sciences, 7(2), 647-654.
 • Köseoğlu, F. (2011). Bilimin Doğası Öğretimi: Bilim Felsefesi Ve Bilim Tarihine DayanarakBilimsel Argüman Oluşturma Ve Akil Yürütme Öğretimine Yönelik Bir Öğretmen Mesleki Gelişim Paketinin Hazırlanması. TÜBİTAK 1001: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 108K086.
 • Kuhn, D., and Udell, W. (2007). Coordinating own and other perspectives in argument. Thinking & Reasoning, 13(2), 90-104.
 • Lattery, M. J. (2001). Thought experiments in physics education: A simple and practical example. Science and Education, 9, 1-13.
 • Maloney, J., and Simon, S. (2006). Mapping children’s discussions of evidence in science to assess collaboration and argumentation. International Journal of Science Education, 28(15), 1817-1841.
 • Mamlok - Naaman, R., Ben - Zvi, R., Hofstein, A., Menis, J., and Erduran, S. (2005). Learning science through a historical approach: Does it affect the attitudes of none - science - oriented students towards science? International Journal of Science and Mathematics Education, 3(3), 485-507.
 • McComas, W. F. (May, 26, 2014). Fen ve teknoloji öğretiminin 6C’si. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Yeni Modeller konferansı, Maya Okulları, Ankara.
 • Norton, J. (1991). Thought experiments in Einstein’s work. Thought experiments in science and philosophy. T. Horowitzand G. J. Massey (Eds), 129-144. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Ortaöğretim Kimya Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı 2013, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 sayfasından erişilmiştir.
 • Osborne, J., Erduran, S., and Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10),994-1020.
 • Reiner, M. (1998). Thought experiments and collaborative learning in physics. International Journal of Science Education, 20(9), 1043-1058.
 • Reiner, M., and Burko, L. M. (2003). On the limitations of thought experiments in physics and the consequences for physicseducation. Science & Education,12, 365-385.
 • Rieke, R. D., and Sillars, M. O. (2001). Argumentation and decision making. New York USA: Longman.
 • Simon, S., Erduran, S., and Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and development in science classroom. International Journal of Science Education, 28, 235-260.
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument. New York USA: Cambridge University.
 • Tümay, H. (2008). Argümantasyon odaklı kimya öğretimi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tümay, H., ve Köseoğlu F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105-119.
 • Vieira, R. M.,Tenreiro - Vieira, C., and Martins, I. P. (2011). Critical thinking: Conceptual clarification and its importance in science education. Science Education International, 22(1),43-54.
 • West, T. L. (1994). The effect of argumentation instruction on critical thinking skills. Doctoral Dissertation, Southern Illinois University, Chicago.

Bilim Eğitiminde Düşünce Deneyleri Temelli Online Argümantasyonla Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 77 - 98, 10.12.2018

Abstract

Bu çalışmada, bilim eğitiminde düşünce deneyleri temelli online argümantasyonla lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara’da bir ortaöğretim kurumunda 11, dokuzuncu sınıf öğrencisiyle online grup üzerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Uygulama sürecinde öğrenciler online grup üzerinden düşünce deneylerini argüman olarak yeniden kurgulamışlar, kendilerinin ve diğerlerinin düşünme stratejilerini kritik etmişler, argümanlara karşı argümanlar sunmuşlardır. Veri toplama aracı olarak yedi adet düşünce deneyinden oluşan öğretim dizini, online gruptaki tartışma süreci ve öğrenci gözünden sürecin değerlendirilmesi kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının kapsam geçerliği alan eğitiminde uzman üç fen eğitimcisi tarafından kontrol edilerek sağlanmıştır. Veri toplama araçlarının güvenirliği ise aynı üç fen eğitimcisinin veri analizi sırasında aralarındaki %95 uyum ile sağlanmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin düşünce deneyleri temelli online argümantasyonla düşünce deneyini argüman olarak yeniden kurgulama, kendilerinin ve diğerlerinin düşünme stratejilerini kritik etme ve birbirlerinin argümanlarına karşı argümanlar sunma vasıtasıyla eleştirel düşünme becerilerinin geliştirildiği bulunmuştur.

References

 • Bailin, S. (2002). Critical thinking and science education. Science & Education, 11, 361-375.
 • Brown, J. R. (1991). Thought experiments: A platonic account. Thought experiments in science and philosophy. T. Horowitzand G. J. Massey (Eds.), 119-128. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Carwie, L. (2009). The effect of computer-supported argument mapping on critical thinking skills of undergraduate nursing students. Doctoral Dissertation, The University of South Alabama, Tuscaloosa.
 • Cook, N. A. (2008). Online discussion forums: A strategy for developing critical thinking in middle school students. Doctoral Dissertation, The State University of New York, New York.
 • Cooper, R. (2005). Thought Experiments. Metaphilosophy, 36(3), 328-347.
 • Çelik, T., Gökçe, S., Aydoğan Yenmez, A., ve Özpınar, İ. (2017). Online argümantasyon: Eleştirel okuma özyeterlik algısı. Dil ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 117-134.
 • Erduran, S., Ardac, D., and Yakmaci - Güzel B. (2006). Learning to teach argumentation: Case studies of pre-service secondary science teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14.
 • Erduran, S., Bravo, A. A., and Mamlok - Naaman, R. (2007). Developing epistemology empowered teachers: Examining the role of philosophy of chemistry in teacher education. Science & Education, 16(9-10), 975-989.
 • Erduran, S., and Msimanga, A. (2014). Science curriculum reform in South Africa: Lessons for professional development from research on argumentation in science education. Education As Change, 18(S1), S33-S46.
 • Erduran, S., Simon, S., and Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88, 915-933.
 • Erduran, S., and Yan, X. (2009). Minding gaps in Argument: Continuing professional development to support the teaching of scientific inquiry, retrieved from https://limerick.academia.edu/SibelErduran.
 • Erickson, E. (2004). Demystifying data construction and analysis. Anthropology and Education, 35(4), 486-493
 • Fettahlıoğlu, P., ve Kaleci, D. (2015). Eleştirel düşünme beceri gelişiminde online argümantasyon uygulaması. 17. Akademik Bilişim Konferansında sunulmuş bildiri, Eskişehir.
 • Freeley, A. J., and Steinberg, D. L. (2005). Argumentation and debate: Critical thinking for reasoned decision making. Belmont USA: Thomson Wadsworth.
 • Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49, 397-424.
 • Georgiou, A. (2005). Thought experiments in physics problem-solving: On intuition and imagistic simulation. MS Thesis, University of Cambridge, Cambridge.
 • Janis, A. I. (1991). Can thought experiments fail? Thought experiments in science and philosophy. T. Horowitzand G. J. Massey (Eds.), 113-118. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Joung, S. (2003). The effects of high-structure cooperative versus low-structure collaborative design on online debate in terms of decision making, critical thinking, and interaction pattern. Doctoral Dissertation, The Florida State University, Florida.
 • Kırbağ Zengin, F., Keçeci, G., ve Kırılmazkaya, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyobilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. Education Sciences, 7(2), 647-654.
 • Köseoğlu, F. (2011). Bilimin Doğası Öğretimi: Bilim Felsefesi Ve Bilim Tarihine DayanarakBilimsel Argüman Oluşturma Ve Akil Yürütme Öğretimine Yönelik Bir Öğretmen Mesleki Gelişim Paketinin Hazırlanması. TÜBİTAK 1001: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 108K086.
 • Kuhn, D., and Udell, W. (2007). Coordinating own and other perspectives in argument. Thinking & Reasoning, 13(2), 90-104.
 • Lattery, M. J. (2001). Thought experiments in physics education: A simple and practical example. Science and Education, 9, 1-13.
 • Maloney, J., and Simon, S. (2006). Mapping children’s discussions of evidence in science to assess collaboration and argumentation. International Journal of Science Education, 28(15), 1817-1841.
 • Mamlok - Naaman, R., Ben - Zvi, R., Hofstein, A., Menis, J., and Erduran, S. (2005). Learning science through a historical approach: Does it affect the attitudes of none - science - oriented students towards science? International Journal of Science and Mathematics Education, 3(3), 485-507.
 • McComas, W. F. (May, 26, 2014). Fen ve teknoloji öğretiminin 6C’si. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Yeni Modeller konferansı, Maya Okulları, Ankara.
 • Norton, J. (1991). Thought experiments in Einstein’s work. Thought experiments in science and philosophy. T. Horowitzand G. J. Massey (Eds), 129-144. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Ortaöğretim Kimya Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı 2013, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 sayfasından erişilmiştir.
 • Osborne, J., Erduran, S., and Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10),994-1020.
 • Reiner, M. (1998). Thought experiments and collaborative learning in physics. International Journal of Science Education, 20(9), 1043-1058.
 • Reiner, M., and Burko, L. M. (2003). On the limitations of thought experiments in physics and the consequences for physicseducation. Science & Education,12, 365-385.
 • Rieke, R. D., and Sillars, M. O. (2001). Argumentation and decision making. New York USA: Longman.
 • Simon, S., Erduran, S., and Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and development in science classroom. International Journal of Science Education, 28, 235-260.
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument. New York USA: Cambridge University.
 • Tümay, H. (2008). Argümantasyon odaklı kimya öğretimi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tümay, H., ve Köseoğlu F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105-119.
 • Vieira, R. M.,Tenreiro - Vieira, C., and Martins, I. P. (2011). Critical thinking: Conceptual clarification and its importance in science education. Science Education International, 22(1),43-54.
 • West, T. L. (1994). The effect of argumentation instruction on critical thinking skills. Doctoral Dissertation, Southern Illinois University, Chicago.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Kış
Journal Section Research Articles
Authors

Ümmüye Nur TÜZÜN (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-2345-6789
Türkiye


Fitnat KÖSEOĞLU
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2437-6515
Cyprus

Publication Date December 10, 2018
Application Date June 29, 2018
Acceptance Date December 9, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Tüzün, Ü. N. & Köseoğlu, F. (2018). Bilim Eğitiminde Düşünce Deneyleri Temelli Online Argümantasyonla Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi . Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi , 3 (2) , 77-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/40971/439190

Creative Commons Lisansı
Bu eser ile lisanslanmıştır.

This journal is licensed with Creative Commons Atıf 4.0 International License.