Year 2013, Volume 12 , Issue 3, Pages 469 - 486 2013-12-01

İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri: Nitel Bir Çalışma
Organizational Trust Levels of Elementary Teachers: A Qualitative Study

Mukadder BOYDAK ÖZAN [1] , Tuncay Yavuz ÖZDEMİR [2]


Günümüzde iyi işleyen bir örgütün temel özellikleri arasında örgüte duyulan güven yer alır. Araştırmada ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin, örgütsel güvenin oluşmasında hangi olgulara ihtiyaç duyduğu ve örgütsel güven oluşumundaki faktörlerin örgüt iklimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma nitel desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Elâzığ İli merkez ilçesi sınırları içinde görev yapan 50 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma konusu ile ilgili literatür incelenerek görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formlarının içerik ve görünüş geçerliliği, alanda uzman öğretim üyelerinin görüşleri (n=3) alınarak sağlanmıştır. Görüşme formları, çalışmanın tek veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırmada örgütsel güvenin; örgütsel bağlılık, örgütsel tükenmişlik, örgütsel vatandaşlık, örgütsel sinisizm, örgütle özdeşleşme, verim gibi örgütsel açıdan önemli sonuçları nasıl etkilediği öğretmenlerin algılarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık, örgütsel tükenmişlik ve örgütsel iletişim düzeylerini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir
Today, the main feature of a well-functioning organization is trust in the organization. In the research, it is researched which conceptions are needed to ensue organizational trust by the teachers who work in the primary schools and that the effects of the factors of organizational trust formation on the organizational atmosphere. The research is designed qualitatively. The study group of the research consists of 50 teachers working in Elazığ and the centrum of the city boundries. The interview form was prepared by studying on the subject of the research. The validity of the interview forms, content and appearance are provided thanks to be taken the expert opinions of faculty members (n=3). The interview forms are used as a unique data source. In the research , it is evaluated how organizational trust affects on the importantresults in terms of the organization such as organizational commitment, organizational burnout, organizational citizenship, organizational cynicism, identification with the organization, productivity according to the perception of the teachers. As a result, it is observed that organizational trust affects organizational commitment, the organizational burnout and organizational communication levels significantly
 • Arslan, M. M. (2009). Teknik ve endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Eğitimde Kuram ve Uygulama(5/2), 274-288.
 • Aydın, M. (2007). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu.
 • Baş, G. (Ekim, 2010). Okulda örgütsel güven. Eğitişim Dergisi, Sayı: 28. 19 Mayıs 2011,http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/64-sayi28/536-okulda-orgutselguven.html.
 • Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davranış insanın üretim gücü. Ankara: Umut.
 • Bryk, A.S.,&Schneider, B. (2002). Trust in schools: A coreresourceforimprovement. New York:RussellSage Foundation.
 • Çubukçu, K. ve Tarakçıoğlu, S. (2010). Örgütsel güven ve bağlılık ilişkisinin otelcilik ve turizm meslek lisesi öğretmenleri üzerinde incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi(2/4), 57-78.
 • Darrough, O. G. (2006). An exemination of therelationshipbetweenorganizationaltrustandorganizationaltommitment in theworkforce.UnpublishedDoctoralThesis, Nova SoutheasternUniversity.
 • Demirel, Y. (2008). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 179-194.
 • Denzin, N. K.,& Lincoln, Y. S. (2000). Handbook of qualitativeresearch. London: Sage Publications.
 • Durna, U. ve Eren, V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi6 (2), 210-219.
 • Halis, M., Gökgöz, G. ve Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(17), 187-205.
 • James, J. (1997). Gelecek zamanda düşünmek. İstanbul: Boyner
 • Khan, H. (2006). DeterringcynicismtoregainAmericancompetitiveness. Competition Forum 4(1), 48-54.
 • Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ve mesleki teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ İli Örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koski, R. E. (1998). Kuruluşunuzun yaratıcılığını ortaya çıkarmak. İstanbul: Mess.
 • McAllister, D. J. (1995). Affectandcognitionbasedtrust as foundations of interpersonalcooperation in organizations. Academy of Management Journal, 24-59.
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Solomon, R. C.,&Flores, F. (2001). İş dünyasında, politikada, ilişkilerde ve yaşamda güven yaratmak. (A. Kardam, Çev.) İstanbul: Mess.
 • Sullivan,G. R.,&Harper, M. V. (1997). Umut bir yöntem olamaz. (Çev. Ayşe Bilge Dicleli), İstanbul: Boyner.
 • Töremen, F. (2002). Okullarda sosyal sermaye: Kavramsal bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(32), 556-573.
 • Türk Dil Kurumu- Terimler Sözlüğü. (2011, Mayıs 19). http://tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA84981 6B2EF4376734BED947CDE&Kelime=g%c3%bcven adresinden alındı
 • Tüzün, İ.K. (2006). Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi; uygulamalı bir çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tüzün, İ.K. ve İrfan, Ç. (2007). Güven, örgütsel kimlik özellikleri ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi; Görgül bir çalışma. 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Yaşar, Ö. (2005). Örgütsel güvenin örgüt iklimine etkisi; Gaziantep sanayi işletmelerinde birUygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, E. (2005). “Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması”.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, (14), 56- 580.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Öğretmenlerin yaşam doyumları ve Okullardaki örgütsel güven düzeyi. Journal of QafqazUniversity, 26(1), 172-179.
 • Zalabak, P. S.,Ellis, K.,&Winograd, G. (2000).Organizationaltrust: what it means, why it matters, Organization Development Journal, 18(4), 25-48.
 • Zand, D. E. (1972). Trustandmanagerial problem solving. AdministrativeScienceQuarterly17(2), 229-239.
Other ID JA33YC97KC
Journal Section Article
Authors

Author: Mukadder BOYDAK ÖZAN
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Author: Tuncay Yavuz ÖZDEMİR
Institution: Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, E.Y.T.P.E. Ana Bilim Dalı

Dates

Application Date : December 1, 2013
Acceptance Date : November 18, 2019
Publication Date : December 1, 2013

APA BOYDAK ÖZAN, M , ÖZDEMİR, T . (2013). Organizational Trust Levels of Elementary Teachers: A Qualitative Study. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 12 (3) , 469-486 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24232/256877