Year 2013, Volume 12 , Issue 2, Pages 253 - 265 2013-12-01

Öğretmenlerin Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Özyeterlik Algılarının Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısı İle İlişkisi
The Relationship Between Teachers' Self-efficacy Perception of Application-Based Educational Technology and Material Development Skills and Their Students' Level Certifying Exam Scores

İlhan Varank [1] , Aslı Akgül [2]


Bu araştırmanın amacı, ilköğretimde görev yapan 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve yabancı dil dersi öğretmenlerinin uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme beceri algılarını belirleyerek, bu algıların öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) başarısı ile ilişkisini incelemektir. Araştırmaya, İç Ege Bölgesi'nde yer alan bir il merkezi ve yakın bir ilçesindeki 48 ilköğretim okulunda görev yapan 256 tane 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve yabancı dil dersi öğretmeni ve bunların öğrencileri katılmıştır. Öğrencilerin SBS sınavı performansını açıklamak için kurgulanan regresyon modellerinin anlamlılık düzeyleri, dersten derse ve sınıftan sınıfa farklılık göstermiştir. Benzer sonuç, regresyon modellerinde kullanılan değişkenlerin anlamlılık düzeylerinde de görülmektedir
The purpose of the study is to investigate the relationship between 6th., 7th., and 8th grade Turkish, math, science and technology, social sciences and foreign language teachers' self-efficacy perception of application-based educational technology and material development skills and their students' Level Certifying Exam scores. A total of 256 Turkish, math, science and technology, social sciences and foreign language teachers and their students from 48 elementary schools located in a city and one of its close districts in Inner Aegean area participated in the study. The significance levels of the models established to explain students' Level Certifying Exam performance show differences from subject to subject and from grade to grade. Similar results were found for the significance levels of the variables used in the models
 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.
 • Akpınar, Y. (2004). Eğitim teknolojisiyle ilgili öğrenmeyi etkileyebilecek bazı etmenlere karşı öğretmen yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3), 124-134.
 • Ashton, P. T. (1984). Teacher efficacy: a motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education. 35(5). 28-32.
 • Ashton, P. T., ve Webb, R. B. (1986). Making a difference: teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.
 • Aydoğdu, B., Özcan, E., ve Ergin, Ö. (2008, Mayıs). Fen Bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kullanma düzeyleri. Bu makale 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı(IETC-2008)'nda sunulmuştur.
 • Ball, D. M., ve Levy, Y. (2008). Emerging educational technology: assessing the factors that influence instructors’ acceptance in information systems and other classrooms. Journal of Information Systems Education, 19(4), 431-443.
 • Bandura, A. (t. y.). Self-efficacy. 10 Nisan 2010 tarihinde www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html adresinden alınmıştır.
 • Başer, N, ve Narlı, S (2001). Matematik öğretmenlerinin öğretim yöntemlerini kullanmada karşılaştıkları sorunlar. 15 Nisan 2010 tarihinde www.matder.org.tr adresinden alınmıştır.
 • Brouwers, A., ve Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239-253.
 • Dembo, M., ve Gibson, S. (1985). Teachers’ sense of efficacy: An important factor in school achievement. The Elementary School Journal, 86(2), 173-184.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203.
 • Drenoyianni, H., ve Selwood, I. (1998). Conceptions or misconceptions? Primary teachers’ perceptions and use of computers in the classroom. Education and Information Technologies, 3, 87-99.
 • Enochs, L. G., Riggs, I. M., ve Ellis, J. D. (1993). The development and partial validation of microcomputer utilization in teaching efficacy beliefs instrument in a science setting. School Science and Mathematics, 93(5), 257-263.
 • Enochs, L. G., Scharmann, L. C., ve Riggs, I. M. (1995). The relationship of pupil control of pre-service elementary science teacher self-efficacy and outcome expectancy. Science Education, 79, 63–75.
 • Gibson, S., ve Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: a construct validation, Journal of Educational Psychology, 76, 569-582.
 • Harrison, A. W., Rainer, R. K., Jr., Hochwarter, W. A., ve Thompson, K. R. (1997). Testing the self-efficacy-performance linkage of social-cognitive theory. Journal of Social Psychology, 137(1), 79-87.
 • Hill, T., Smith, N. D., ve Mann, M. F. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers. Journal of Applied Psychology, 72 (2), 307-313.
 • MEB (2003). Öğretmen Mesleği Genel Yeterlikleri. Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır: http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html
 • Posnanski, T. J. (2002). Professional development programs for elementary science teachers: an analysis of teacher self-efficacy beliefs and a professional development model. Journal of Science Teacher Education, 13(2), 189-220.
 • Saklofske, D. H., Michayluk, J. O., & Randhawa, B. S. (1988). Teachers’ efficacy and teaching behaviors. Psychological Reports, 63, 407–414.
 • Schunk, D. H. (1985). Self-efficacy and classroom learning. Psychology in the School, 22, 208-223.
 • Smylie, M. A. (1988). The enhancement function of staff development, organizational and psychological antecedents to individual change. American Educational Research Journal, 25(1), 1-30.
 • Tucker, C. M. et. al. (2005). Promoting teacher efficacy for working with culturally diverse students. Preventing School Failure, 50(1), 29–34.
 • Tuckman, B. W., ve Sexton, T. L. (1990). The relationship between self-beliefs and self-regulated performance. Journal of Educational Psychology, 80, 111-117.
 • Varank, İ, ve Ergün, S. (2009). Uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ölçeği geliştirme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 173-185.
 • Yenilmez, K. (2009). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öğretimi dersine yönelik görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi 21. http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd21/sbd-21-16.pdf
Other ID JA33GD69CK
Journal Section Article
Authors

Author: İlhan Varank
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: Aslı Akgül
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2013

APA Varank, İ , Akgül, A . (2013). Öğretmenlerin Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Özyeterlik Algılarının Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısı İle İlişkisi . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (2) , 253-265 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24234/256889