Year 2013, Volume 12 , Issue 2, Pages 325 - 336 2013-12-01

Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri: Hatay İli Örneği
Job Satisfaction Level of ICT Coordinators: The case of Hatay Province

Hamide Şahinkayası [1] , Özge Kelleci [2] , Yunis Şahinkayası [3]


Bu araştırmanın amacı, Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin (BİTEFO) iş doyum düzeylerini belirlemek ve bunlara dayalı olarak BİTEFO görev tanımları ve çalışma esasları taslağı önermektir. Araştırmanın evreni, Hatay ilinde görev yapan bütün BİTEFO’lardır. Veri analizleri, BİTEFO’ların genel iş doyumunun orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçeğin alt boyutları açısından yapılan incelemeler sonucunda ise, BİTEFO’ların iş doyumlarının en düşük olduğu alt boyut özel hayat, en yüksek olduğu alt boyut ise başarı-motivasyondur. İş doyum düzeylerini etkileyen unsurlardan özellikle BİTEFO’ların görev tanımları ve çalışma esaslarının belirsiz ve eski olmasının iş doyumlarını düşürdüğü söylenebilir. Bu nedenle, BİTEFO’ların iş doyum düzeylerine dayalı olarak tespit edilen sorunların giderilmesi için güncel bir BİTEFO görev tanımı ve çalışma esasları taslağı önerilmiştir
The purpose of this study was to investigate the ICT Coordinators' (BİTEFOs’) level of job satisfaction and to propose a frame of job description and working principles for these coordinators. Population of this study consisted of all BİTEFOs working in the city of Hatay. Analyses of the data showed that BİTEFOs’ job satisfaction level was at medium level. From the sub dimensions of the scale, the lowest job satisfaction level was observed in private life, whereas the highest one was success-motivation. From the particular factors influencing their job satisfaction level, the ambiguity and oldness of the BİTEFO’s job description and working principles seem to be the reasons of low job satisfaction level. Because of that, a new frame of BİTEFO job definition and working principles was offered to remove the determined problems based on job satisfaction level
  • Akpınar, Y., Bal, V. & Şimşek, H. (2005). E-Portfolyolarla Öğrenme Ortamı Geliştirme ve Destekleme Platformu. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. 4(4),125-129.
  • Altun, E. (Ed.). (2009). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Altun, T. (2012). Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeğinin (BİTEFÖRAÖ) Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 11(4), 869-881.
  • Cleere, J. A. (2009). An examination of the role of the ICT Coordinator in the Secondary School System in Ireland. Master Thesis, Ireland: University of Limerick. Department of Education & Professional Studies. http://ulir.ul.ie/bitstream/10344/441/4/ACmthesis.pdf 14. 08. 2011 tarihinde ulaşıldı.
  • Devolder, A.; Vanderlinde, R.; Braak, V. J. ; Tondeur, J. (2010). Identifying multiple roles of ICT coordinators. Computers & Education, 1-5.
  • Kabakçı, I. & Odabaşı H. F. (2007). Bilgisayar Öğretmenlerinin İlk Çalışma Yıllarına Yönelik Mesleki Gelişim Etkinliği. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumunda sunulan bildiri, 12-14 Mayıs, Azerbaycan: Bakü.
  • Lai, K. W., & Pratt, K. (2004). Information and communication technology (ICT) in secondary schools: the roles of the computer coordinator. British Journal of Educational Technology, 35, 461-465.
  • Özdemir, S. ve Kılıç, E., (2007), Integrating Information and Communication Technologies In the Turkish Primary School System. British Journal of Educational Technology, 38 (5), 907–916.
  • Şahinkayası, H., Kelleci, Ö., Şahinkayası Y., (2012), Bilişim Teknolojileri Okul Formatör Öğretmenleri İçin İş Doyum Ölçeği Geliştirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), 600-602.
  • Turanlı, A., (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Duygusal Zeka ve Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Other ID JA33GF55EV
Journal Section Article
Authors

Author: Hamide Şahinkayası
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilg. ve Öğr. Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Author: Özge Kelleci
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilg. ve Öğr. Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Author: Yunis Şahinkayası
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilg. ve Öğr. Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Dates

Application Date : December 1, 2013
Acceptance Date : August 15, 2020
Publication Date : December 1, 2013

APA Şahinkayası, H , Kelleci, Ö , Şahinkayası, Y . (2013). Job Satisfaction Level of ICT Coordinators: The case of Hatay Province . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 12 (2) , 325-336 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24234/256908