Year 2012, Volume 11 , Issue 1, Pages 49 - 69 2012-06-01

Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Stratejisine Dayalı Laboratuar Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimin Doğası Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi
The Effect of a Laboratory Approach Based on Predict-Observation-Explain (POE) Strategy on the Development of Students’ Science Process Skills and Views about Nature of Science

Kadir Bilen [1] , Mustafa Aydoğdu [2]


Bu çalışmanın amacı genel biyoloji laboratuarında “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” (TGA) stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve bilimin doğası hakkındaki düşünceleri üzerine etkisini doğrulama laboratuar yaklaşımı ile karşılaştırarak incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören ve 2007- 2008 öğretim yılının güz döneminde Genel Biyoloji Laboratuarı I dersini alan “122” ikinci sınıf, öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, “Bilimsel Süreç Beceri Testi” (BSBT) ve “Bilimin Doğası Görüş Anketi”(BDGA) kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular; iki farklı laboratuar yaklaşımında öğrenim gören öğrencilerin BSBT testinden aldıkları ortalama puanlar arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark [F=10.41, p
The purpose of this study was to investigate the effects of a laboratory instruction prepared based on “Predict-Observation-Explain” (POE) strategy compared to a verification laboratory approach on the development of pre-service science teachers’ science skill processes and their views of nature of sceince in a general biology laboratory course. The participants of this study consisted of 122 pre-service teachers who took the General Biology Laboratory at the department of science education at Pamukkale University during the fall semester of 2007-2008 academic year. Data was collected through Science Process Skills Test (SPST) and Nature of Science Questionnaire. Results indicated that there was a statistically significant difference between the verification laboratory approach and the laboratory approach based on the POE strategy on the development of students’ science process skills [F=10.41, p
  • Abd-El-Khalick, F. (2001). Embedding Nature of Science Instruction in Preservice Elementary Science Courses: Abandoning Scientism, But.... Journal of Science Teacher Education, 12, 3 215-233.
  • Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L. & Lederman, N. G. (1998). The Nature of Science and Instructional Practice: Making the Unnatural Natural, Science Education, 82 417-436.
  • Akerson, V.L., Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N.G. (2000). Influence of A Reflective Explicit Activity-Based Approach on Elementary Teachers’ Conceptions of Nature of Science, Journal of Research In Science Teaching, 37, 4 295-317.
  • Akerson, V.L. and Abd-El-Khalick, F.S. (2000). Improving Pre-Service Elementary Teachers’ Conceptions of the Nature of Science Using a Conceptual Change Teaching Approach, International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science., Akron, Ohio.
  • Akgün, Ö. E. ve Deryakulu, D. 2007. Düzeltici metin ve tahmin-gözlem açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 17–40.
  • Brickhouse, N. W. (1989). The Teaching of Philosophy of Science in Secondary Classrooms: Case Studies of Teachers' Personal Theories. International Journal of Science Education, 11(4), 437-449.
  • Budak, E. (2001). Üniversite Analitik Kimya Laboratuarlarında Öğrencilerin Kavramsal Değişimi, Başarısı, Tutumu ve Algılamaları Üzerine Yapılandırıcı Öğretim Yönteminin Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Ankara.
  • Burns, J. C., Okey, J. C., Wise, K. (1985). Development of an Integrated Porcess Skills Test:TIPS II. Journal of Research in Science Teaching. 22(2), 169- 177.
Other ID JA33AY25VK
Journal Section Article
Authors

Author: Kadir Bilen
Institution: ?

Author: Mustafa Aydoğdu
Institution: ?

Dates

Application Date : June 1, 2012
Acceptance Date : January 21, 2020
Publication Date : June 1, 2012

APA Bilen, K , Aydoğdu, M . (2012). The Effect of a Laboratory Approach Based on Predict-Observation-Explain (POE) Strategy on the Development of Students’ Science Process Skills and Views about Nature of Science. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 11 (1) , 49-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24240/256974