Year 2012, Volume 11 , Issue 1, Pages 85 - 101 2012-06-01

Ortaöğretim Kurumları Öğrenme Ortamlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Several Learning Environment Variables at Secondary Institutions

Murat TUNCER [1] , Sevil Bal [2] , Aytaç ÖZÜT [3] , Nihat KÖSE [4]


Öğrenme ortamı eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrenen sağlığı açısından üzerinde önemle durulması gereken konudur. Öğretim amaçlarının gerçekleşme düzeyini ve öğrenen sağlığını etkilediği bilinmektedir. Öğrenme ortamlarında pek çok değişken iç içedir. Ortam sıcaklığı, gürültü, nem ve aydınlatma bunlardan birkaçıdır. Bu değişkenlerin ortamdaki düzeylerinin belirlenen sınırların dışında olması öğretim kayıplarının gerçekleşmesine ve öğrenen sağlığının bozulmasına neden olabilir. Bu araştırma Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarını bu yönüyle değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Rastgele seçilen okullardaki sınıflardan Environment Meter- DT 8820, GMI PN 66094 ve AARONIA AG SPECTRAN cihazlarıyla çeşitli ölçümler alınarak bu ölçümlerin alan yazın bulgularıyla uygunluğu tartışılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıflardaki sıcaklık ve karbondioksit değerleri belirlenen limitlerin dışındadır. Bunun yanında birçok sınıftaki gürültü değerlerinin insan sağlığını bozabilecek sınırların üzerinde olduğu ve sınıflardaki renk tercihlerinin yanlış yapıldığı görülmüştür. Elde edilen bulguların insan metabolizması üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde öğrenenlerin olumsuz etkilenebileceği, dikkatlerinin dağılabileceği hatta uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu yönüyle okul inşa ve yerleşim şartlarını düzenleyecek kanun ve yönetmeliklerinin çıkarılması, bu yönetmeliklerde kesin sınırlar belirlenmesi önemle önerilmektedir. Ayrıca sınıflarda iç ve dış hava kalitesini ölçerek gerekli düzenlemeleri yapacak elektro-mekanik sistemlerin yarar getirebileceği düşünülmektedir
Health is an issue whose importance needs to be focused in the learning environment and learning activities in education. The level of teaching and learning is known to effect health of learners. Learning environments are teeming with many variables. Ambient temperature, noise, humidity and illumination are a few of them. If these variables are outside the specified limits for ambient levels this may need to a loss of learning and adversely affect the health of learners. This research was conducted to evaluate this aspect at institutions of secondary education in Turkey. The literature discusses the findings of various measurements that were taken with a variety of devices such as the Environment Meter-DT 8820, GMI PN 66094 and AARONIA AG SPECTRAN at randomly selected schools and classes. The temperature and carbon dioxide values in the classrooms were outside the defined limits according to research findings. In addition, many classrooms had noise levels above limits which could impair human health and some color selections in classrooms were made incorrectly. When the results of the findings are analyzed, we find the learner’s metabolism is negatively affected; attention loss and serious health problems may be experienced in the long run. It is highly recommended that laws and regulations regarding school construction and settlement be enacted and that precise limits be defined in those laws. In addition, it is thought establishing electromechanical systems to measure indoor and outdoor air quality in classrooms would bring benefits
 • Atiş, S.(2009) Eğitim Kurumlarında Aydınlatma Sistemi. I. International Congress of Educational Research. 1-3 May, Çanakkale, TURKEY.
 • Barker, L.(1982).Communication in the Classroom. Prentice Hall Inc., Englewood Cliff.
 • Başar, H. (2006). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bery, M.A. (2002). Healty School Environment and Enhanced Educational Performance: The Case of Charles Young Elementary School Washington DC. www.carpet-health.org/pdf/CharlesYoungElementary.pdf
 • Bulgurcu, H.,İlten, N. &Coşgun, A. (2003). Okullarda İç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler. VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 15-18 Ekim, İZMİR.
 • Celep, C. (2002).Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Crandell, C.C. &Smaldino, J.J. (2000). Classroom Acoustics for Children With Normal Hearing and With Hearing Impairment. Language, Speech, and Hearing Services In Schools. Vol 31, 362-370. (Çevreonline, 2011).GürültüveİşitmeninKorunması.http://www.cevreonline.com/gurultu2/is itmenin%20korunmasi.htm
 • Daggett, W.R., Cobble, J.E. &Gertel, S.J. (2008). Color in an Optimum Learning Environment. International Center for Leadership in Education.www.leadered.com/pdf/Color%20white%20paper.pdf
 • Doğru, Ç.T. (2005). Okul-Öğretmen-Aile Birliğinin Sınıf Yönetimine Etkisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Finn, J.D. &Achiles, C.M. (1990). Answers and Questions About Class Size: A Statewide Experiment. American Educational Research Journal.Vol 27, Number 3, 557-577, 1990 (Fall).
 • Green, K., Pasternak, B. & Shore B. (1982). Effect of aircraft noise on reading ability of school age children. Archives of Environmental Health, 37, 24-31.
 • Griffin, T. (1990).The Physical Environment of the College Classroom and its Effects on Students.Campus Ecologist, 8, 1.Retrieved November 10, 2002. http://isu.indstate.edu/wbarratt/dragon/ce/v8n1.htm
 • Harder, H. (1990). A Critical Look At Reduced Class Size. Contemporary Education.Vol 62, Number 1, page 28, 1990 (Fall).
 • İlhan, Y. & Aygün, M. (2005). Cephe Sistemlerinde Kullanılan Yalıtım Camı Kombinasyonları. 2. UlusalÇatıveCepheKaplamalarındaÇağdaşMalzemeveTeknolojilerSempozyu mu, 25-26 Mart , İstanbul.
 • İlten, N. &Bulgurcu, H. (2002). Evlerde İç Hava Kalitesi ile İlgili Bir Araştırma. 4. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, 11-13 Eylül, BALIKESİR.
 • (İş Güvenliği Uzmanı, 2008). Ortama Yönelik Koruma Uygulamaları. http://isguvenligiuzmani.org/page/36/
 • Karaçalı, A. (2006). Sınıf Yönetimini Etkileyen Fiziksel Değişkenlerin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 145-155.
 • Kazanasmaz, Z.T.(2009). Binaların Doğal Aydınlatma Performanslarının Değerlendirilmesi. http://www.emo.org.tr/ekler/69de2344203534f_ek.pdf
 • Koszarny, Z. (1978). Effects of Aircraft Noise on the Mental Functions od School Childreen. Archives of Acoustics, 3, 85-86.
 • Koşalay, İ. (2008). Enerji İletim Hatlarının Meydana Getirdiği Elektromanyetik Alanlar ve Değerlendirmeler. VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTEG), 17-19 Aralık, İstanbul.
 • Küçükoğlu, A. &Özerbaş, M.A.(2004). Eğitim Ergonomisi ve Sınıf İçi Fiziksel Değişkenlerin Organizasyonu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, Cilt 4, Sayı 2.
 • Lackney, J.A. (2000). Thirty- threeEducationaldesignprinciplesforschoolsandcommunitylearningcenters. NationalInstituteforBuildingSciences (NIBS), NationalClearinghouseforEducationalFacilities (NCEF), Washington, D.C.
 • Lei, S., A. (2010). Classroom Physical Design Influencing Student Learning and Evaluations of College Instructors: A Review Literature. Education, Fall(2010).
 • Manav, B. &Küçükdoğu, M.Ş. (2006). Aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığının
 • performansa etkisi. İtü Dergisi/a. Cilt 5, Sayı 2, Kısım 1, 3-10.
 • (MEB, 2011). Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi. http://meb.gov.tr
 • (MEB, 2010). Anestezi ve Reanimasyon: Oksijen Tedavisi. Ortaöğretim Projesi. http:// http://sdb.meb.gov.tr/
 • (MEB, 2009). Kimya Teknolojisi: Boya Üretimi Modülü. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. http://cygm.meb.gov.tr
 • (MEB, 2002). Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi. http://meb.gov.tr
 • Moreno, N.P., Tharp, B.Z. &Dresden, J.H. (2010).About Air.The Science of Air Teacher’s Guide.http://www.k8science.org/
 • (New Jersey Schools Construction Corporation, 2004). 21 st Century School Design Manuel.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
 • Niemeyer, D. (2003). Hard Facts on Smart Classroom Design. Lanham, MD:Scarecrow.
 • Onaygil, S. &Tenner A.D. (1993). Combination of daylightandartificiallighting in officelighting,
 • Study Report 58, Lighting Design and Application Centre, PhilipsLighting, 25 sh, Netherlands.
 • Papadotas, S.P. (1973). Color Them Motivated-Color's Psychological Effects On Students. National Association of Secondary School Principals Bulletin, 57, 370.
 • Polat, S. &Kırıkkaya, E., B. (2004). Gürültünün Eğitim-Öğretim Ortamına Etkileri. XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Safer, A. M., Farmer, L.S.J., Segalla, A., &Elhoubi, A.F.(2005). Does The Distance From The Teacher Influence Student Evaluations? Educational Research Quarterly, 28(3), 28-35.
 • Sawada, H. (1999). Effects of spatialdimensions,illuminanceandcolortemperature on openness
 • andpleasantness, UMI DissertationServices,Ph.DThesis, 348, Canada.
 • Thompson, S. (2003). The Use, or Misuse, of Color In A Learning Environment Can Play A Major Role In Student Performance.http://www.peterli.com/spm/resources/articles/archive.php?artic le_id=551
 • Tokel, A. (2009). Emo manyetik ölçüm ve değerlendirme raporu. http://www.arcaajans.com/arca.asp?yer=haber&sec_id=15093
 • (Tubitak, 2001). Elektromanyetik Dalgalar Ve İnsan Sağlığı Sıkça Sorulan Sorular Ve Yanıtları. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/sandik/gsm.pdf
 • Özyürek, M. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları.
 • (Uludağ Üniversitesi, 2007). Çocuklarda Alerjenlerden Korunmak İçin Alınması Gereken Tedbirler. http://sakur.uludag.edu.tr/dosya/FR-HYE-04-419-10.pdf
 • Ünal, S. & Ada, S. (2000). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası.
 • Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Walker, R. (2007). Peak Physical Conditions: Environmental Ingredients for Learning. www.teachingexpertise.com/files/Physical%20classroom.pdf.
 • Veltri, S., Banning, J.H., & Davis, T.G. (2006). The Community College Classroom Environment: Student Perceptions. College Student Journal, 40(3): 517-527.
Other ID JA33AY65TB
Journal Section Article
Authors

Author: Murat TUNCER
Institution: Fırat University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, 23119 Elazig TURKEY

Author: Sevil Bal
Institution: ?

Author: Aytaç ÖZÜT
Institution: ?

Author: Nihat KÖSE
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2012

APA TUNCER, M , Bal, S , ÖZÜT, A , KÖSE, N . (2012). Ortaöğretim Kurumları Öğrenme Ortamlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 85-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24240/256975