Year 2012, Volume 11 , Issue 1, Pages 213 - 231 2012-06-01

Barajların Mekân Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Türkiye’den Örnekler
The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey

Mehmet Emin Sönmez [1]


Dünyada nüfusun hızla artması, besin maddelerine ve enerjiye duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Tarımsal açıdan meydana gelen boşluk, yeni tarım alanlarının açılması, sulama, makineleşme ve girdi kullanımı ile giderilmeye çalışılırken; enerji konusunda doğan boşluk barajlar, rüzgâr ve dalgalar gibi nispeten daha çevreci ve yenilenmesi muhtemel enerji kaynaklarının kullanımı ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Tükenebilir enerji kaynaklarının dünya geneline dengesiz dağılmış olması yanında dünyada sanayileşmenin hız kazanması, yenilenmesi muhtemel enerji kaynaklarının önemini arttırmıştır. Genel olarak çevreci ve yenilenebilir olarak bilinen bu kaynakların en önemlisi ise barajlardır. Hâlbuki ülkemizde de sulama ve enerji amaçlı önemli ölçüde faydalanılan kaynakların başında gelen barajlar, tarım alanlarının daralması, siltasyon, ekosistemin bozulması ve göçler gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir
The rapidly increasing of world population has increased the need of energy and food. The gap which has occurred in agriculture are tried to resolve by opening new agricultural areas and irrigation and using of input. Meanwhile the gap which has occurred in energy are tried to resolve by dams, wind and waves which are relatively more environmental and likely renewal energy sources. The exhaustible energy sources which are distributed unevenly across the globe as well as accelerated industrialization in the world has increased the importance of renewable energy sources. Generally which are known as the most renewable and environmental energy sources are the dams. Whereas in our country the dams which are benefited greatly in irrigation and energy, narrowing the agriculture fields, siltation, degradation of ecosystem and migration bring too many problems with
Other ID JA33AZ58SG
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Emin Sönmez
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : June 1, 2012
Acceptance Date : November 18, 2019
Publication Date : June 1, 2012

APA Sönmez, M . (2012). The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 11 (1) , 213-231 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24240/256977