Year 2007, Volume 6 , Issue 1, Pages 32 - 44 2007-06-01

Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji
Ultimate Choice for Energy: The Nuclear Energy

Metin Yıldırım* [1] , İbrahim Örnek [2]


Petrol, kömür, doğalgaz fiyatlarının yükselmesi, Rusya’nın güvenilir bir doğalgaz kaynağı olmadığının ortaya çıkması, enerji arz güvenliğinde yaşanan gelişmeler, dünyada nükleer tartışmaları yeniden başlatmıştır. Türkiye’de de nükleer enerji, taraftarları ve karşıtları olarak tartışılan hassas bir konu haline gelmiştir. Dünya elektrik ihtiyacının yaklaşık % 17’sini karşılamasının yanı sıra tıp ve endüstride kullanılmasının nükleer enerjiyi çok önemli hale getirdiği ortadadır. Ancak bu konuda,Türkiye’de nasıl bir politika izleneceği henüz ortaya konmadığı gibi çevre endişeleri sebebiyle de bir ilerleme kaydedilememiştir.Türkiye, öncelikli olarak, jeotermal, hidrolik,kömür, güneş ve rüzgar enerji kaynaklarına yönelerek bu kaynakları devreye sokmak zorundadır. Aksi takdirde, teknolojinin takip edilerek, iletişim yönetimi sorunu ve diğer olumsuz görüşlerin bir an evvel ele alınması ve Türkiye’nin nükleer enerjide komşu ülkeleriyle rekabet şansını yakalaması zorunlu hale gelecektir
Increases in the prices of oil, hard coal and natural gas, emergence of Russia as a not reliable resource for the natural and the developments in the security of the energy supply again have been started the nuclear energy as a hotly debated issue in the world. This is also a sensitive topic among the opponents and proponents of the nuclear energy in Turkey. Nuclear energy is very important since it provides about 17 % of the electric energy in the world and is used in industry and medical area. However, Turkey has not declared any policy about this yet, because of the worries about the environmental reasons and has not gained any progress about nuclear energy. First of all, Turkey must use her geothermal, hydropower, hard coal, solar and wind energies. Otherwise, Turkey may find herself in a competition with her neighboring countries
 • Arık, F. ve Turan, S. (2006). Nükleer enerji raporu: nükleer santralin Konya'ya kurulabilirliği, getirileri ve götürüleri, Yeni İpek Yolu Konta Ticaret Odası Dergisi, 19(217):25-32.
 • Ateşan, A. (2006). Nükleer Enerji Gerçekleri, http://www.ntvmsnbc.com/news/363511.asp (05.06.2006).
 • ———. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO). (2004). Türkiye’de Nükleer Enerji Söylemleri, www.nukleerehayir.org(05.06.2006).
 • Erdoğan, T.L. (2006). Türkiye’nin Nükleer Rönesansı, Jeoloji Mühendisleri Odası, www.jmo.org.tr (10.06.2006).
 • Ertürk, F. (2006). Türkiye’nin Alternatif Enerji Üretim İmkanları ve Fırsatları. http://www.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/File/etkinlik/enerjisun2.doc (05.06.2006).
 • ——. Hangi Nükleer Teknoloji Tartışması. (2006). http://www.ntvmsnbc.com/news/362633.asp (14.07.2006).
 • Kakaç, S. (2006). Nükleer enerji ve kullanılmış yakıtlar, www.tuba.gov.tr (11.08.2006).
 • Kaygusuz, K. (2002). Environmental impacts of energy utilisation and renewable energy policies in Turkey. Energy Policy, 30:689-693.
 • Kılıç, N. (2006). Enerjide yeni ufuklar. İzmir Ticaret Odası AR-GE Bülten, Mart, ss.21-23.
 • Laçiner, S. (2006). Türkiye’nin Enerji Güvenliği.www.usak.org.uk (08.06.2006).
 • ———. Ministery of Energy and Natural Resources (MENR, 2006). General Energy Situation in Turkey 2001. htttp//menr.gov.tr (04.03.2006)
 • ———. Nükleer Enerji Dosyası (2006). Dünyada Nükleer Enerji. http://www.ntvmsnbc.com/news/363087.asp(05.06.2006).
 • ———. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2006). Nükleer Enerji. www.enerji.gov.tr (06.06.2006).
 • ———. Türkiye ve ABD arasında nükleer işbirliği. Milliyet, (09 Temmuz, 2006).
 • ———. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK). (2006). Nükleer Enerji ile ilgili Görüşler. www.taek.gov.tr (09.07.2006).
 • ———. Türkiye’nin Nükleer Serüveni. (2006). http://www.ntvmsnbc.com/news/362997.asp (05.06.2006).
 • ———. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD). (2006). Nükleer santral yapılması gecikmiş ancak olumlu bir adım. Basın Bülteni, 05.05.2006.
 • Taş, S., Yıldırım, M. ve Örnek, İ. (2006). Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Enerji
 • Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji. Türkiye Ekonomi Kurumu 2006 Uluslararası Ekonomi
 • Konferansı, 11-13 Eylül, Ankara. EKLER Ek 1. Dünyada nükleer reaktörlerin durumu-2003 (www.enerji.gov.tr) Toplam Elektrik İhtiyacının Karşılanmasında Nükleer Enerjinin Payı (%) İnşa Halindeki Reaktörler Reaktörler Reaktörler Milyar
 • Ek 2. Türkiye’de birincil enerji kaynaklarının üretim projeksiyonu (2005-2030) (ktoe) (Kaygusuz, 2002:691) Enerji kaynakları 2010 2015 2020 2025 2030 Köür ve linyit ,259 ,522 ,820 39,385 42,732 45,954 Petrol ve doğal gaz 1735 1516 1604 1505 1465 Hidro-güç 5845
 • Odun ve artıklar 6760 6446 6029 5681 5413 Jeotermal 1380 Nükleer 0 Güneş Rüzgar 250
 • Ek 3. Türkiye’nin çevresindeki nükleer santraller
Other ID JA32PV45BD
Journal Section Article
Authors

Author: Metin Yıldırım*

Author: İbrahim Örnek

Dates

Application Date : June 1, 2007
Acceptance Date : November 14, 2019
Publication Date : June 1, 2007

APA Yıldırım*, M , Örnek, İ . (2007). Ultimate Choice for Energy: The Nuclear Energy. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 6 (1) , 32-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24259/257149