Year 2014, Volume 13 , Issue 4, Pages 1097 - 1119 2014-12-01

Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Teachers' Opinions About Effective Classroom Management Practices

Soner DOĞAN [1] , Celal Teyyar UĞURLU [2] , Hamdi KARAKAŞ [3]


Bu araştırmanın amacı; etkili bir sınıf yönetim süreci oluşturulmasında öğretmen davranışlarının ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayanarak değerlendirmektir. Nitel bir çalışma olup durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla ilgili literatür taranmış ve araştırmada kullanılmak üzere 9 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Bu sorular, maximum çeşitlilik örnekleme yöntemine dayanılarak belirlenen 18 öğretmene yöneltilmiştir. Veriler görüşme formu aracılığı ile toplanmış olup betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; sınıf kurallarının önceden belirlenmesinin, öğrencilerin fikirlerinin alınmasının, planlı derse girilmesinin, planlı öğretimin, farklı yöntem ve tekniklerin, iletişim becerilerinin, zaman yönetiminin, öğretmenin model olmasının ve etkinlikler arası geçişlerin sınıf yönetimi sürecini olumlu etkilediğini; cezanın sınıf yönetim sürecini kısmen olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir
The aim of this study is to evaluate teacher behaviour in creating an effective classroom management process with regard to the views of the teachers working in primary and secondary schools. This is a qualitative study in which the case study design was used. The related literature was scanned and 9 open-ended questions were prepared. These questions that based on maximum variation sampling method were posed to 18 teachers. The data were collected by interview forms and were examined by descriptive and content analysis methods. According to the findings obtained, teachers have stated that pre-determination of classroom rules, asking for students' advices, lecturing in a planned manner, planned teaching, various methods, communication skills, time management, being a model and transitions between activities affect the process of classroom management positively; while punishment affects it in a partly positive way and the differences among the discipline perceptions affect the classroom management negatively
 • Açıkalın, A. (1997). Toplumsal kuramsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Önder.
 • Ağaoğlu, E. (2004). Sınıf yönetimi ile ilgili olgular. İçinde Z. Kaya (Ed.) Sınıf yönetimi (4. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Akar, İ. (2004). Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler. İçinde Z. Kaya (Ed.) Sınıf yönetimi (4. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Ataman, A. (2000). Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilen önlemler. İçinde L.Küçükahmet (Ed.) Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel.
 • Aydın, A. (2007). Sınıf yönetimi. Ankara: Tekağaç Eylül.
 • Aydın, B. (2006). Öğretmenlerin kendi sınıf disiplin sistemlerini olusturması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19 (2), 19-32.
 • Barth, R. S. (2002). The culture builder. Educational Leadership, 59(8),6-11.
 • Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. İstanbul: Meb.
 • Başar, H. (2002). Sınıf yönetimi. (10. Baskı) Ankara: Anı.
 • Baysal, N. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarının nedenlerine ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 259-271.
 • Bulucu, Ö. (2003). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin sınıf davranış yönetiminde yetkinlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bosworth, K. (2000). Protective schools: linking drug abuse prevention with student success. a guide for educators, policy makers and families. (ERIC No ED445310), 252-377.
 • Brouwers, A. Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239-253.
 • Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık. Çelik, V. (2008). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel.
 • Çubukçu, Z. ve Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig, 44, 123-142.
 • Dağlı, A. ve Sünkür, M. (2012). İlköğretim denetmenlerinin algılarına göre ilköğretim 1. kademede görevli öğretmenlerin sınıf içi davranışları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 2-17.
 • Demirtaş, Z. ve Kahveci, G. (2010). Öğrenci algılarına göre 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 18-29.
 • Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2 (1).
 • Diranna, K. ve S. Loucks H. (2001). Designing program for teacher leadsers:the case of the california science implementatıon network. Mathematics, and Environmental Education, ERIC, ED 465590, 25p.
 • Durmuş, G. Y. ve Demirtaş, H. (2009). Genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde gösterdikleri davranışların demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 121-138.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyine etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 167-182.
 • Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2003). Sınıf yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Erol, O., Özaydın, B. ve Koç, M. (2010). Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar, öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri: unutulmayan sınıf anılarının analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (1), 25-47.
 • Günay, K. (2003). Sınıf yönetiminde öğretmenlerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Haberman, M. (1994). Gentle teaching in a violent society. Educational Horizon, 72(3), 131-135.
 • Homana, G., Barber, C. and Tourney-Purta, J. (2006). Assessing school citizenship education climate: implications for the social studies. Circle Working Paper, 48, 16p.
 • Karip E. (2002). Sınıf yönetimi. (2. Baskı) Ankara: Pegem.
 • Kochenderfer-Ladd, B. and Pelletier, M. E. (2008). Teachers' views and beliefs about bullying: ınfluences on classroom management strategies and students' coping with peer victimization. Journal of School Psychology, 46(4), 431-453.
 • Kocabey, A. (2008). 2005 İlköğretim programının uygulanması sırasında sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Lee, K. (2006). Online learning in primary schools: designing for school culture change. Educational Media International, 43(2), 91–106.
 • Little, J. W. (1982). Norm of collegiality and experimentation: workplace conditions of school succes. American Educational Research Journal, 19 (3), 325-340.
 • Martin, S. D. (2004). Finding balance: impact of classroom management conceptions on developing teacher practice. Teaching and Teacher Education, 20(5), 405-422.
 • Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher. (2 Nd. Edition). Boston: Pearson Education.
 • Özden, Y. (2002). Sınıf yönetimi. (Ed. E. Karip) Baskı: Ankara: Pegem.
 • Özgan, H. Yiğit, C. ve Aydın, Z. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 617- 635.
 • Özgan, H. ve Yılmaz, S. (2009). Müfettişlerin öğretmenlerin sınıf yönetimi eksiklikleri hakkındaki görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 57-65.
 • Özkılıç, R. ve Korkmaz, N. H. (2004). Sosyal bilimler, fen bilimleri ve beden eğitimi spor öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin davranışları. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 281-293.
 • Paliç, G. ve Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17 (2), 199-220.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Usa: Sage.
 • Rafferty, T. J. (2003). School climate and teacher attitudes toward upward communication in secondary schools. American Secondary Education, 31(2), 49-70.
 • Ryan, R., and Lynch, M. (2003). Motivation And Classroom Management. A Companion to the Philosophy of Education, 260-271.
 • Sarpkaya R. (2010). Sınıf yönetimi. İhtiyaç Yayıncılık.
 • Simons, H. (2009). Case study research in practice. California: Sage.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Şahin, İ. ve Altunay, U. (2011). Primary school teachers’ classroom management behaviors. Elementary Education Online, 10(3), 905-918.
 • Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 239-259.
 • Şimşek, Y. ve Altınkurt, Y. (2013). Genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetimi çerçevesinde iletişim özelliklerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 36-49.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Ankara: Epsilon.7
 • Terzi, A.R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, (155-156), 15-16.
 • TDK (2009). Türkçe Sözlük. (10.Baskı) Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Turan, S. ve Şişman M. (2012). Sınıf yönetimi. (9. Baskı) Ankara: Pegem.
 • Tutkun, Ö. F. (2004). Sınıfta yerleşim düzeni. İçinde Z. Kaya (Ed.) Sınıf yönetimi (4. Baskı) Ankara: Pegem.
 • Williams, R. A. ve Clouse, R. W. (1991). Humor as amanagement technique: its impact on school culture and climate. (ERIC No ED337866) 48p.
 • Williams, R. A. ve Clouse, R. W. (1991). Humor as a management technique: its impact on school culture and climate. N/A,ERIC, ED337866, 48p.
 • Yeşilyurt, E. ve Çankaya, İ. (2008). Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 274-295.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Other ID JA33BM29TH
Journal Section Article
Authors

Author: Soner DOĞAN
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Celal Teyyar UĞURLU
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Hamdi KARAKAŞ
Institution: Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü

Dates

Publication Date : December 1, 2014

APA Doğan, S , Uğurlu, C , Karakaş, H . (2014). Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (4) , 1097-1119 . DOI: 10.21547/jss.257178