Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 69 - 78 2017-12-29

Antrenör Yeterlilik Ölçeği II'nin Türkçe Uyarlama Çalışması
Turkish Adaptation Study of the Coaching Efficacy Scale II

Volkan UNUTMAZ [1] , Timuçin GENÇER [2]


Bu çalışmanın amacı Feltz, Chase, Moritz ve Sullivan (1999) tarafından geliştirilen, Myers, Feltz, Chase, Reckase ve Hancock (2008) tarafından güncellenen Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II’nin, Türkçe uyarlama çalışmasının yapılması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışma, İzmir ilinde yer alan ve futbol takımlarında antrenörlük yapan 238 erkek antrenör ile gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada veri toplama aracı olarak Myers, Feltz, Chase, Reckase ve Hankock (2008) tarafından güncellenen, 18 madde ve beş alt boyuttan oluşan (motivasyon, oyun stratejileri, teknik öğretimi, karakter oluşumu, fiziksel kondüsyon) Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II kullanılmıştır. Elde edilen verilere, %27’lik alt ve üst gruplar ortalama farklarına dayalı madde analizi, doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, ölçeğin ve alt boyutlarının iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Verilerin analizlerinde SPSS 23.0 ve Lisrel 8.51 paket programları kullanılmıştır.  Ölçeğe uygulanan %27’lik alt ve üst gruplar ortalama farklarına dayalı madde analizi sonuçlarında, ölçekte yer alan tüm maddelerin ayırt edicilik özelliklerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.01). Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından elde edilen değerler, verinin modele iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur (χ2= 203.73, df =123, χ2/df = 1.66, RMSEA = 0.052, NNFI= 0.92, CFI=0.94, IFI=0.94, SRMR = 0.049, GFI=0.91, AGFI= 0.88). Ölçeğin alt boyutları için iç tutarlılık katsayıları .64 ile .74 arasında değişmektedir. Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısının ise .89 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II’nin futbol antrenörleri üzerinde kullanılabilir geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

The purpose of this study was to conduct the adaptation study for Coaching Efficacy Scale –II developed by Feltz, Chase, Moritz ve Sullivan (1999), revised by Myers, Feltz, Chase, Reckase and Hancock (2008) into Turkish, and examine psychometric properties. The study was conducted with the 238 male football coaches, coaching in the football teams in Izmir. Coaching Efficacy Scale II-HST, which consists of 18 items under five sub-scales (motivation, game strategy, technical teaching, character building, and physical conditioning), was used as a data collection tool. Item analysis on the mean differences between 27% upper and lower groups and confirmatory factor analysis were applied, and coefficients of internal consistency of the scale and its sub-scales were calculated. SPSS 23.0 and Lisrel 8.51 package programs were used for data analysis. Item analysis results showed that t-values of all items in the scale were statistically significant (p<.01). Results of the confirmatory factor analysis revealed that the data fits well with the model (χ2= 203.73 df =123 and χ2/df = 1.66 and RMSEA = 0.052 and NNFI= 0.92 and CFI=0.94 and IFI=0.94 and SRMR = 0.049 and GFI=0.91 and AGFI= 0.88). Cronbach's alpha coefficients of sub-scales varied between .64 and .74. General Cronbach’s alpha coefficients of the scale was .89. It is determined that the Coaching Efficacy Scale-II is a reliable and valid measurement tool which can be used on football coaches.

 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Byrne, B. M.(1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic Concepts, Applications, and Programming. New Jersey: L. Erlbaum Associates.
 • Chau, P. Y. K. (1997). Reexamining a Model for Evaluating Information Center Success Using a Structural Equation Modeling Approach. Decision Sciences, 28(2), 309-334.
 • Chelladurai, P. (1990). Leadership in sports: A review. International Journal of Sport Psychology, 21(4), 328-354.
 • Chelladurai, P. (2007). Leadership in sports. In G. Tenenbaum &R. C. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd. ed., pp. 111-135). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Feltz, D. L., Chase, M. A., Moritz, S. E. & Sullivan, P. J. (1999). A conceptual model of coaching efficacy: Preliminary investigation and instrument development. Journal of Educational Psychology, 91(4), 765-776.
 • Feltz, D. L., Short, S. E. & Sullivan, P. J.(2008). Self-efficacy in Sport: Human Kinetics.
 • Gençer, R. T., Kiremitci, O. & Boyacıoğlu, H. (2009). Antrenörlük yeterlilik ölçeği'nin (AYÖ) psikometrİk özellikleri: Türk antrenörler üzerine bir çalişma. Sport Sciences, 4(2), 143-153.
 • Horn, T. S. (2002). Coaching effectiveness in the sport domain. In T. S. Horn (Ed.), Advances in sport psychology (2nd ed., pp. 309-354). Champaign,IL: Human Kinetics.
 • Horn, T. S. (2008). Coaching effectiveness in the sport domain. In T. S. Horn (Ed.), Advances in sport psychology (3rd ed., pp. 239-268). Champaign, IL: Human Knetics.
 • Hoye, R., Smith, A., Westerbeek, H., Stewart, B. & Nicholson, M.(2006). Sport management : Principles and applications: Elsevier.
 • Hu, L. t. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Kelley, T. L. (1939). The selection of upper and lower groups for the validation of test items. Journal of Educational Psychology, 30(1), 17-24.
 • Kelloway, E. K.(1998). Using LISREL for structural equation modeling: A researcher's guide. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R. & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410.
 • McDonald, R. P. & Ho, M. H. (2002). Principles and practice in reporting structural equation analyses. Psychological Methods, 7(1), 64-82.
 • Myers, N. D., Feltz, D. L., Chase, M. A., Reckase, M. D. & Hancock, G. R. (2008). The Coaching Efficacy Scale II—High School Teams. Educational and Psychological Measurement, 68(6), 1059-1076.
 • Myers, N. D., Vargas-Tonsing, T. M. & Feltz, D. L. (2005). Coaching efficacy in intercollegiate coaches: Sources, coaching behavior, and team variables. Psychology of Sport and Exercise, 6(1), 129-143.
 • Myers, N. D., Wolfe, E. W. & Feltz, D. L. (2005). An Evaluation of the Psychometric Properties of the Coaching Efficacy Scale for Coaches From the United States of America. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 9(3), 135-160.
 • Nunnally, J.(1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23-74.
 • Short, S. E., Smiley, M. & Ross-Stewart, L. (2005). The relationship between efficacy beliefs and imagery use in coaches. The Sport Psychologist, 19(4), 380-394.
 • Smoll, F. L. & Smith, R. E. (1989). Leadership behaviors in sport: A theoretical model and research paradigm. Journal of Applied Social Psychology, 19(18), 1522-1551.
 • Şimşek, Ö. F.(2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş; Temel İlkelerve LISREL Uygulamaları [Introduction to structural equation modelling; basic principles and LISREL applications]. Ankara: Ekinox.
 • Tavşancıl, E.(2005). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi [Measurement of attitudes and data analysis with SPSS]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Original Article
Authors

Author: Volkan UNUTMAZ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Timuçin GENÇER
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

APA Unutmaz, V , Gençer, T . (2017). Antrenör Yeterlilik Ölçeği II'nin Türkçe Uyarlama Çalışması . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 69-78 . DOI: 10.25307/jssr.337768


Tenis Antrenörleri Yeterlilik Düzeyinin Araştırılması
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Egemen ERMİŞ
https://doi.org/10.26466/opus.605062

ANTRENÖR DAVRANIŞI ALGISINDA CİNSİYETİN ETKİSİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Hanifi Üzüm
https://doi.org/10.11616/basbed.v19i43676.500640