Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 14 - 37 2018-06-30

Kerrâmiyye ve İman Kavramı
Karrāmiya and the Concept of Faith

Mehmet Kenan ŞAHİN [1]


Bu makalenin amacı Horasan’da Muhammed b. Kerrâm (190/805-255/868)’ın öncülüğünde ortaya çıkan Kerrâmiyye mezhebinin iman tanımını dînî temelleri bakımından tahlil etmektir. Kerrâmiyye, imanı amele indirgeyen ve imanda kalp ile tasdiki imanın gerçekleşmesi için asli unsur sayan anlayışlara karşılık iman tanımında salt sözlü beyana yer vermiştir. Böylelikle de münafığın imanını geçerli saydıkları ve ameli imandan dışladıkları varsayılmış ve bu gerekçeyle de birçok kelâm âlimi tarafından eleştirilmiştir. Kerrâmîlerin iman teolojisine ilişkin bilgilerimizin kaynağının bizzat onlara ait eserler olmaması ve onlara ilişkin bilgilerin ancak muhaliflerinin eserlerinden öğrenilme imkânı olması Kerrâmiyye’nin imanın dil ile ikrar olduğu tezinin tam olarak anlaşılmasını güçleştirmiştir. Kur’ân’ı Kerim bağlamında iman kavramı ele alındığında imanın Kerrâmîlere isnad edilen iman doktrinlerinde anlaşıldığı şekliyle salt ikrârdan ibaret tek bir yönünden söz edilemeyeceği imanın sözle beyanının dışında ilgi, irade, bilgi, tasdik, gayb ve amel gibi yönlerinin de olduğu, Kerrâmiyye’nin de esasında iman tanımında bu unsurlara yer vermemekle birlikte imanın bu yönlerini inkâr ettiklerine dair güvenilir bir bilgiye ulaşılamamaktadır.

This study aims to analyze the concept of faith focusing on the Karrāmiya in Khurasan, which was pioneered by Muhammad b. Karrām (190/805-255/868). The Karrāmiya claimed that one’s (public) testimony of faith is enough to be considered a Muslim as opposed to those who held that there is a relationship between faith and actions and argued for the assent (taṣdīq) of faith at the heart. The Karrāmīs were criticized because, according to their opponents, they seem to accept hypocrites as Muslims and separate faith from deeds. The sources of the Karrāmiya are scarce and therefore we have to build their views based on heresiographical works. When the concept of faith is taken into account in the context of the Qur'an, it has different aspects. The Qur’an mentions the concept of faith within the contexts of will (irāda), knowledge (‘ilm), assent (taṣdīq), the unseen (al-ghayb), and deeds (‘amal). Although the Karrāmīs did not seem to make emphases on those aspects of faith, we do not have reliable sources suggesting that they denied those Qur’anic aspects. We will shed some light on the Karrāmīs’ view of faith in this study. 

  • KaynakçaBağdâdî, Abdülkâhir, Mezhepler Arasındaki Farklar (çev. Ethem Ruhi Fığlalı), Ankara, 2007.Eş'ari, Makalatü'l-İslâmiyyin ve ihtilafü'l-musallin, tahk.: Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Mektebetü'n-Nehda’l-Mısriyye, Kahire 1950.Kutlu, Sönmez, “Kerramiyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara 2002el-Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân (Thk. Ahmet Vanlıoğlu), Mîzân Yayınevi, İstanbul, 2008er-Râzî, Fahreddin, Tefsîr-i Kebîr Mefâtîhu’l-gayb (çev. Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, C. Sadık Doğru), I-XXIII, Akçağ Yay., Ankara, 1988es-Sem'ânî, el-Ensâb, Beyrut 1988Şehristânî, İslam Mezhepleri (çev. Mustafa Öz), İstanbul, 2005.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4184-2509
Author: Mehmet Kenan ŞAHİN (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { kaderdergi420243, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. No. 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL}, publisher = {Mehmet BULĞEN}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {14 - 37}, doi = {10.18317/kaderdergi.420243}, title = {Kerrâmiyye ve İman Kavramı}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Mehmet Kenan} }
APA Şahi̇n, M . (2018). Kerrâmiyye ve İman Kavramı . Kader , 16 (1) , 14-37 . DOI: 10.18317/kaderdergi.420243
MLA Şahi̇n, M . "Kerrâmiyye ve İman Kavramı" . Kader 16 (2018 ): 14-37 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kaderdergi/issue/38062/420243>
Chicago Şahi̇n, M . "Kerrâmiyye ve İman Kavramı". Kader 16 (2018 ): 14-37
RIS TY - JOUR T1 - Kerrâmiyye ve İman Kavramı AU - Mehmet Kenan Şahi̇n Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18317/kaderdergi.420243 DO - 10.18317/kaderdergi.420243 T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 37 VL - 16 IS - 1 SN - -2602-2710 M3 - doi: 10.18317/kaderdergi.420243 UR - https://doi.org/10.18317/kaderdergi.420243 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kader Kerrâmiyye ve İman Kavramı %A Mehmet Kenan Şahi̇n %T Kerrâmiyye ve İman Kavramı %D 2018 %J Kader %P -2602-2710 %V 16 %N 1 %R doi: 10.18317/kaderdergi.420243 %U 10.18317/kaderdergi.420243
ISNAD Şahi̇n, Mehmet Kenan . "Kerrâmiyye ve İman Kavramı". Kader 16 / 1 (June 2018): 14-37 . https://doi.org/10.18317/kaderdergi.420243
AMA Şahi̇n M . Kerrâmiyye ve İman Kavramı. Kader. 2018; 16(1): 14-37.
Vancouver Şahi̇n M . Kerrâmiyye ve İman Kavramı. Kader. 2018; 16(1): 14-37.