Research Article
BibTex RIS Cite

Klasik İslam Tarihçilerinde İlmin Araçlarının Tasviri

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 23 - 39, 19.12.2017

Abstract

    İslam Medeniyetinin ilim anlayışı, vahyin ve yazılı geleneğin ürünüdür. Bu iki kavram İslam medeniyetinin temelini oluşturan Kur’an ve sünnette önemli bir yer tutar. Klasik İslam tarihçileri eserlerini yazarken ilim ve yazı kültürüyle ilgili kavramları önemsemiş, bunların hem kendi eserleri hem de İslam Medeniyeti için ne anlam ifade ettiklerinin bilincinde olduklarını göstermişlerdir.

    Makalede klasik İslam tarihçilerinden Taberî, İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’in ilim ve yazı kültürü ile ilgili kullandıkları kavramlar ve bunların kullanım biçimleri tasvir edilecektir. Söz konusu müelliflere bakıldığında ilim ve yazı kültürü ile bağlantılı kalem, levh-i mahfûz, insan ve yaratılması, Hz. Âdem’e öğretilen isimler/kavramlar, suhuf, alfabe ve ilk yazan gibi kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bu kavramların bir kısmı insanlık ve insanlığın bugüne kadar ortak bir şekilde geliştirdiği medeniyetin vaz geçilmez unsurları olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla makalede incelenen başlıklar klasik İslam tarihçiliğini Kur’an ve Sünnet merkezli inşa eden Müslümanların bütün bir insanlığa sundukları değerler olarak ifade etmek doğru olacaktır.

References

 • Ağarı, Murat (2004). İslam Tarihine Metodolojik Bir yaklaşım Tarihte Yer ve Zaman Sorunu. Van: Bilge Adam.
 • Ahmed b. Hanbel (2001). Müsned. (cilt 37). (Thk. Komisyon). Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.
 • Akay, Hasan (2005). İslamî Terimler Sözlüğü. İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Beyhâkî (2003). es-Sünenü’l-Kübrâ. (cilt 9-10). (Thk. Muhammed Ata). Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Buhârî (1959). et-Târîhu’l-Kebîr. (cilt 5-6). (Thk. Haşim en-Nedvî vd). Haydarabad: Dâiretü’l-Meârifi’l-Osmâniyye.
 • Bolay, S. Hayri (1988). “Âdem.” DİA. (cilt 1) İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 358- 363.
Year 2017, Volume: 1 Issue: 1-2, 23 - 39, 19.12.2017

Abstract

References

 • Ağarı, Murat (2004). İslam Tarihine Metodolojik Bir yaklaşım Tarihte Yer ve Zaman Sorunu. Van: Bilge Adam.
 • Ahmed b. Hanbel (2001). Müsned. (cilt 37). (Thk. Komisyon). Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.
 • Akay, Hasan (2005). İslamî Terimler Sözlüğü. İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Beyhâkî (2003). es-Sünenü’l-Kübrâ. (cilt 9-10). (Thk. Muhammed Ata). Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Buhârî (1959). et-Târîhu’l-Kebîr. (cilt 5-6). (Thk. Haşim en-Nedvî vd). Haydarabad: Dâiretü’l-Meârifi’l-Osmâniyye.
 • Bolay, S. Hayri (1988). “Âdem.” DİA. (cilt 1) İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 358- 363.
There are 6 citations in total.

Details

Journal Section 2017 1/1-2
Authors

Ziya Polat

Publication Date December 19, 2017
Submission Date October 3, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1-2

Cite

ISNAD Polat, Ziya. “Klasik İslam Tarihçilerinde İlmin Araçlarının Tasviri”. Kadim Akademi SBD 1/1-2 (December 2017), 23-39.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762