Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılıklarının İncelenmesi

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 41 - 50, 16.04.2018
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.386531

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının sosyal medya bağımlılık düzeylerini incelemektir. Aynı zamanda öğretmen adaylarının bağımlılık düzeylerini cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından karşılaştırmaktır.  Bu amaçla veri toplamak için Şahin ve Yağcı (2017) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu”ndan yararlanılmıştır. Ölçek Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 189 Fen Bilimleri öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin SPSS 20.0 istatistik programıyla yapılan analizleri sonucu elde edilen bulgular, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının sosyal medya bağımlılıklarının genel olarak orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçeğin geneline ait bulgular alt boyutlar açısından incelendiğinde, öğretmen adaylarının sanal tolerans alt boyutunda orta, sanal içerik alt boyutunda ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bulgular, cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelendiğinde ise ölçeğin genelinde cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı, sınıf değişkeni açısından ise anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır.

References

 • Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında sosyal medya kullanımı: Gümüşhane üniversitesi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 137-161.
 • Aydın, M., & Çelik, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım ve doyumlarının incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 82-97.
 • Bakken, I. J., Wenzel, H. G., Götestam, K. G., Johansson, A., & Qren, A. (2009). Internet addiction among Norwegian adults: A stratified probability sample study. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 121-127.
 • Balcı Ş. & Ayhan B. (2007). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım ve doyumları üzerine bir saha araştırması. Selçuk İletişim, 5(1), 174-197.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitivebehavioural measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553–575.
 • Cemaloğlu, N., & Bıçak, D.K. (2015). Sosyal ağlarda öğretmen – öğrenci arkadaşlığına yönelik öğrenci algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 51-76.
 • Ceyhan, A.A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university students, CyberPsychology & Behavior, 11(3), 363-366.
 • Çam, E. (2012). Öğretmen adaylarının eğitsel ve genel amaçlı facebook kullanımları ve facebook bağımlılıkları (SAÜ Eğitim Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Dal, N.S., & Dal, V. (2014). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(11), 144-162. Doğan, U., & Karakuş, Y. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanımının yordayıcısı olarak çok boyutlu yalnızlık. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 6(1), 57-71.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., Ulusu, Y., & Kılıç, B. (2010). Facebook’tayız (2.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ferraro G., Caci B., D'Amico A., & Blasi M. (2007). Internet addiction aisorder: An Italian study. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 170-175.
 • Filiz, O., Erol, O., Dönmez, F. İ., & Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston: McGraw Hill.
 • Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M.S. (2012). Ortaöğrenim öğre4ncilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.
 • Günüç, S., & Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220-232.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-Bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151- 176.
 • Karaman, M. K., & Kurtoğlu, M. (Şubat-2009). Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı hakkındaki görüşleri. Akademik Bilişim Konferansı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa,11-13.
 • Kutu, H., & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • Lai, L. S., & Turban, E. (2008). Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and social networks. Group Decision and negotiation, 17(5), 387-402.
 • Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. Cyberpsychology & Behavıor, 7(3), 333-348.
 • Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. Invited for The Communication Review, 7, 3-14.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Ed.). Newyork, Longman.
 • Özcan, N., & Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternet Bilişsel Durum Ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6(1), 19-26.
 • Savcı, M., & Aysan, F. (2017). Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi. Düşünen Adam, 30(3), 202-216.
 • Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği- Yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 523-538.
 • Thatcher, A. & Goolam, S. (2005). Development and psychometric properties of the problematic internet use questionnaire. South African Journal of Psychology, 35(4), 793-809.
 • Torlak, Ö., & Ay, U. (2014). Facebook'ta bulunma amacı ve facebook reklamlarına duyulan ilgi arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 83-94.
 • Tutkun-Ünal, A., & Deniz, L. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 155-181.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2016). Hane halkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması. http://www.tuik.gov.tr adresinden 25.01.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Ulusoy, A., & Bostancı, M. (2014). Çocuklarda sosyal medya kullanımı ve ebeveyn rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 559-572.
 • Ulusoy, K. (2017). Tarih öğretmenlerinin madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı ile ilgili düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 385-400.
 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik niteliksel bir araştırma. Global Media Journal Turkish Edition, 6(12), 1-26.
 • Yılmazsoy, B., & Kahraman, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Facebook örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 9-20.
 • Yim, S.J., Kim, J.H., Jang, D.W., Chung, E.K., Yoon, H.J., & Kim, E.J. (2006). Temperament characteristics of internet addiction in adults. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 45(6), 565-570.

An Investigation of the Preservice Science Teachers’ Social Media Addictions

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 41 - 50, 16.04.2018
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.386531

Abstract

The aim of this study is to investigate the levels of preservice science teachers’ social media addictions and also, to compare in terms of of gender and grade. For this aim, the data were collected through “Social Media Addiction Scale-Adult Form” which was originally developed by Sahin and Yagci (2017). The sample of the study, consisted of 189 preservice science teachers working in Education Faculty of Ataturk University. The data were analyzed by SPSS 20.0 program. The findings indicated that the preservice science teachers agreed in average score the statements of the Social Media Addiction Scale-Adult Form. The findings in terms of sub-dimensions of the overall scale indicated that preservice science teachers agreed in average score for virtual tolerance and in low score for virtual communication.  The findings also indicated that there was no a statistically important difference between gender, but there was a statistically important difference between grades.

References

 • Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında sosyal medya kullanımı: Gümüşhane üniversitesi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 137-161.
 • Aydın, M., & Çelik, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım ve doyumlarının incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 82-97.
 • Bakken, I. J., Wenzel, H. G., Götestam, K. G., Johansson, A., & Qren, A. (2009). Internet addiction among Norwegian adults: A stratified probability sample study. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 121-127.
 • Balcı Ş. & Ayhan B. (2007). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım ve doyumları üzerine bir saha araştırması. Selçuk İletişim, 5(1), 174-197.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitivebehavioural measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553–575.
 • Cemaloğlu, N., & Bıçak, D.K. (2015). Sosyal ağlarda öğretmen – öğrenci arkadaşlığına yönelik öğrenci algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 51-76.
 • Ceyhan, A.A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university students, CyberPsychology & Behavior, 11(3), 363-366.
 • Çam, E. (2012). Öğretmen adaylarının eğitsel ve genel amaçlı facebook kullanımları ve facebook bağımlılıkları (SAÜ Eğitim Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Dal, N.S., & Dal, V. (2014). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(11), 144-162. Doğan, U., & Karakuş, Y. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanımının yordayıcısı olarak çok boyutlu yalnızlık. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 6(1), 57-71.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., Ulusu, Y., & Kılıç, B. (2010). Facebook’tayız (2.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ferraro G., Caci B., D'Amico A., & Blasi M. (2007). Internet addiction aisorder: An Italian study. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 170-175.
 • Filiz, O., Erol, O., Dönmez, F. İ., & Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston: McGraw Hill.
 • Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M.S. (2012). Ortaöğrenim öğre4ncilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.
 • Günüç, S., & Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220-232.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-Bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151- 176.
 • Karaman, M. K., & Kurtoğlu, M. (Şubat-2009). Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı hakkındaki görüşleri. Akademik Bilişim Konferansı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa,11-13.
 • Kutu, H., & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • Lai, L. S., & Turban, E. (2008). Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and social networks. Group Decision and negotiation, 17(5), 387-402.
 • Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. Cyberpsychology & Behavıor, 7(3), 333-348.
 • Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. Invited for The Communication Review, 7, 3-14.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Ed.). Newyork, Longman.
 • Özcan, N., & Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternet Bilişsel Durum Ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6(1), 19-26.
 • Savcı, M., & Aysan, F. (2017). Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi. Düşünen Adam, 30(3), 202-216.
 • Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği- Yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 523-538.
 • Thatcher, A. & Goolam, S. (2005). Development and psychometric properties of the problematic internet use questionnaire. South African Journal of Psychology, 35(4), 793-809.
 • Torlak, Ö., & Ay, U. (2014). Facebook'ta bulunma amacı ve facebook reklamlarına duyulan ilgi arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 83-94.
 • Tutkun-Ünal, A., & Deniz, L. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 155-181.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2016). Hane halkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması. http://www.tuik.gov.tr adresinden 25.01.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Ulusoy, A., & Bostancı, M. (2014). Çocuklarda sosyal medya kullanımı ve ebeveyn rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 559-572.
 • Ulusoy, K. (2017). Tarih öğretmenlerinin madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı ile ilgili düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 385-400.
 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik niteliksel bir araştırma. Global Media Journal Turkish Edition, 6(12), 1-26.
 • Yılmazsoy, B., & Kahraman, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Facebook örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 9-20.
 • Yim, S.J., Kim, J.H., Jang, D.W., Chung, E.K., Yoon, H.J., & Kim, E.J. (2006). Temperament characteristics of internet addiction in adults. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 45(6), 565-570.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Makaleler
Authors

Şeyda GÜL
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Emine Hatun DİKEN (Primary Author)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date April 16, 2018
Application Date January 30, 2018
Acceptance Date April 2, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Gül, Ş. & Diken, E. H. (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılıklarının İncelenmesi . e-Kafkas Journal of Educational Research , 5 (1) , 41-50 . DOI: 10.30900/kafkasegt.386531

Cited By


Türkiye’de Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanımı Araştırması
Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR]
Mustafa USLU
https://doi.org/10.30622/tarr.933479

19190       23681     19386        19387