Year 2018, Volume 5 , Issue 2, Pages 20 - 39 2018-09-03

Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi
Development of Electrical Energy Achievement Test

Feyza DUMANOĞLU [1] , Behiye AKÇAY [2]


Bu araştırmanın amacı ortaokul yedinci sınıf fen bilimleri dersi elektrik enerjisi ünitesi kazanımlarına yönelik öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeye elverişli bir başarı testi geliştirmektir. Öncelikle literatür taraması yapılmış, merkezi sınavlarda sorulan sorular bir araya getirilmiş ve 39 sorudan oluşan bir soru havuzu oluşturulmuştur. Benzer özellikteki sorular testten çıkarılmış ve soru sayısı 27’ye düşürülmüştür. Uzman görüşleri alınıp, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 27 sorudan oluşan Elektrik Enerjisi Başarı testi (EEBT) 255 sekizinci sınıf öğrencine uygulanmıştır. Test sonuçlarından elde edilen veriler SPSS 24 ve LISREL programları kullanılarak analiz edilmiştir. Madde analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonunda iki madde testten çıkarılmıştır. 25 sorudan oluşan testin güvenirlik kat sayısı 0.787 ve test-tekrar test güvenirliği 0.804 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapıldığında soruların “Ampulleri Bağlama Şekilleri” ve “Elektrik Enerjisinin Dönüşümü” faktörlerine dağıldığı ispatlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda yedinci sınıf öğrencileri için geliştirilen 25 maddeden oluşan Elektrik Enerjisi Başarı Testinin (EEBT) geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ortaya çıkmıştır. 

elektrik enerjisi, fen bilimleri, ölçek geliştirme, doğrulayıcı faktör analizi
 • Akbulut, H. & Çepni S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (Eds.) (2001). A taxonomy for Learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Addison Wesley Longman.
 • Atılgan, H., Kan, A. & Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme.(3. Baskı). Ankara: Arı Yayıncılık.
 • Avşar, F. (2007). Doğrulayıcı faktör analizi ve back depresyon envanteri üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Coşkun H., Akarsu, B. & Kariper, İ. A. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 93-109.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanılması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 209-237.
 • Demirci, N. &Yağcı, Z. (2008). Fen bilgisi dersi “yaşamımızı yönlendiren elektrik” ünitesinin çoklu zeka kuramı etkinliklerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 79-97.
 • Erkan, S & Gömleksiz M. (Ed.). (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (3. Baskı). Ankara: Nobel yayınları.
 • Engelhardt P. V. & Beichner R. J. (2004). Students understanding of direct current resistive electrical circuits. American Journal of Physics, 72(1), 98-115.
 • Gezgincan, S., Murat, M. & Yalçın, M. (2005). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Nadir Kitap.
 • Gönen, S., Kocakaya S. & Kocakaya F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Günel, M., Atila M. E. & Büyükkasap, E. (2009). Farklı betimleme modlarının öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinde kullanımlarının 6. sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğrenimine etkisi. İlköğretim Online, 8(1), 183-199.
 • Güriş, S. & Astar, M. (2015). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik (2. Baskı). İstanbul: Der Yayınları
 • Haladyna, T.M. (2004). Developing and validating multiple-choice test items. (3. Baskı). New Jersey: Lawrence Erlbaum Assocaiates
 • Heale, R. Twycross A. (2017). Validity and reliability in quantitative studies. Evidence Based Nursing 18, 66-68. Web: http://ebn.bmj.com/content/ebnurs/18/3/66.full.pdf (11.03.2018). İdin, Ş. (2015). Zenginleştirilmiş eğitim uygulamalarının 7. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ders başarıları tutumları ve kalıcılığa etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kılınç, M. (2011). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlilik algı ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir eğitim Fakültesi Dergisi,12(4), 81-93).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Fen bilimleri öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Fen bilimleri öğretim programı. Ankara.
 • National Research Council (NRC), 2001. Clasroom assessment and the National Science Education Standards. Washington, D.C.: National Academy Press. DOI: https://doi.org/10.17226/9847
 • Özkıdık, K. (2010). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi İlköğretim Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Seçer, İ. (2015a). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Seçer, İ. (2015b). SPSS ve LİSREL ile pratik veri analizi.(2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şen, H. C. & Eryılmaz A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8(1), 1-39.
 • Şeker, H. & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekin, H. (1987). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (5. Baskı). Ankara: MESO Yayınevi.
 • Türkmen, E., Baykal, Ü., Seren, Ş. & Altundaş, S. (2011). Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(4), 38-46).
 • Waugh, C. K. & Gronlund N. E. (2013). Assessment of student achievement. (10th ed). Boston: Pearson.
 • Webb, N. L. (2007). Issues related to judging the alignment of curriculum standards and assessments. Applied Measurement in Education, 20(1), 7-25.
 • Yılmazer, U. (2012)Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Teorem Yayıncılık. Web: https://kaanonaran.files.wordpress.com/2015/02/ec49fitimde-c3b6lc3a7me-dec49ferlendirme.pdf (11.03.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Ağustos 2018
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Feyza DUMANOĞLU
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0546-8759
Author: Behiye AKÇAY (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 9, 2018
Acceptance Date : September 3, 2018
Publication Date : September 3, 2018

Bibtex @other { kafkasegt422251, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {}, publisher = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {20 - 39}, doi = {10.30900/kafkasegt.422251}, title = {Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Dumanoğlu, Feyza and Akçay, Behiye} }
APA Dumanoğlu, F , Akçay, B . (2018). Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi . e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 20-39 . DOI: 10.30900/kafkasegt.422251
MLA Dumanoğlu, F , Akçay, B . "Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi" . e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 20-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kafkasegt/issue/39006/422251>
Chicago Dumanoğlu, F , Akçay, B . "Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 20-39
RIS TY - JOUR T1 - Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi AU - Feyza Dumanoğlu , Behiye Akçay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30900/kafkasegt.422251 DO - 10.30900/kafkasegt.422251 T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 39 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-8940 M3 - doi: 10.30900/kafkasegt.422251 UR - https://doi.org/10.30900/kafkasegt.422251 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi %A Feyza Dumanoğlu , Behiye Akçay %T Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi %D 2018 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 5 %N 2 %R doi: 10.30900/kafkasegt.422251 %U 10.30900/kafkasegt.422251
ISNAD Dumanoğlu, Feyza , Akçay, Behiye . "Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (September 2018): 20-39 . https://doi.org/10.30900/kafkasegt.422251
AMA Dumanoğlu F , Akçay B . Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi. e-KEAD. 2018; 5(2): 20-39.
Vancouver Dumanoğlu F , Akçay B . Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(2): 20-39.