Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 335 - 349 2019-12-15

NECESSARY CHARACTERİSTİCS OF A STRUCTURED PODCAST TO BE USED İN TEACHİNG TURKİSH TO FOREİGNERS
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILACAK YAPILANDIRILMIŞ BİR PODCASTTE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

CİHAN CAYHAN [1] , REZAN KARAKAŞ [2]


In teaching Turkish to foreigners, it is necessary to benefit from the facilities of the İnternet and computer technologies which affect all domains of life. In this context, one of the technological materials to be used in teaching Turkish to foreigners are podcasts. Using podcasts in language teaching can yield more effective and faster results. In this study, which aims to reveal the necessary characteristics of the podcast to be used in teaching Turkish to foreigners, the data was obtained using the descriptive screening method. The study which was carried out on the İnternet was limited with the "Turkish teaching podcast, "teaching Turkish to foreigners podcast", and  “learn Turkish podcast” key words and studies at these domains were benefited from. In addition, podcasts on the “British Council” and“ello.org” websites that are prepared for English teaching on the internet were examined. Podcasts were analyzed based on content, culture transfer, incorporation of different activities, and learning by playing etc. to determine the necessary characteristics of the Turkish podcasts to be prepared. A structured podcast to be used for teaching Turkish to foreigners should consist of dialogues reflecting the natural development of the language and scenarios tailored according to the students' levels, should be transferred through servers, organized in a way that covers the cultural richness of the language to be taught, take use of the intriguing effect of tales and myths, rendered funny through jokes, riddles, and games, developed by field experts, and include vocabulary, grammar and meaning exercises after listening studies.

Türkçenin yabancılara öğretiminde, yaşamın tüm alanlarını etkileyen İnternet ve bilgisayar teknolojisinin olanaklarından faydalanmak gerekir. Bu kapsamda Türkçenin yabancılara öğretiminde kullanılacak teknolojik materyallerden biri de podcastlerdir. Dil öğretiminde podcastler kullanılarak daha etkili ve hızlı sonuçlar alınabilir. Türkçe öğretiminde kullanılacak podcastlerin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymaya çalışan bu araştırmada veriler, betimsel tarama yöntemiyle elde edilmiştir. İnternet ortamında yapılan araştırma, “Türkçe öğretimi podcast”, “yabancılara Türkçe öğretimi podcast”, “learn Turkish podcast” ifadeleriyle sınırlandırılmış ve bu alanda yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca İngilizce öğretimi için hazırlanmış İnternet ortamındaki podcastlerden “British Council” ve “ello.org” sitelerindeki podcastler incelenmiştir. Podcastler içerik, kültür aktarımı, farklı etkinlikleri barındırma ve oyunla öğretim vb. açılarından ele alınarak hazırlanacak Türkçe podcastlerin sahip olması gereken nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır.

Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanacak yapılandırılmış bir podcast; dilin doğal gelişimini yansıtan diyaloglardan ve öğrenci seviyelerine göre planlanan senaryolardan oluşmalı, sunucular aracılığıyla aktarılmalı, öğretilen dilin kültürel zenginliklerini kapsayacak şekilde düzenlenmeli, masal ve efsanenin merak uyandırıcı etkisinden yararlanmalı; fıkra, bilmece ve oyunlar aracılığıyla eğlenceli hale getirilmeli, alanında yetkin kişiler tarafından oluşturulmalı, dinleme sonrasında kelime, gramer ve anlamlandırma çalışmalarına yer verilmelidir.

 • Aytan, T., & Ayhan, N. H (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar. International Journal of Bilingualism Studies, 1(1), 3-37.
 • Brachet, C. (2007). L’appropriation des podcasts par les médias traditionnels: quels enjeux pour la production de contenus médiatiques. In colloque Observatoire des Mutations des Industries culturelles (No. 25).
 • Büyükaslan, A. (2007). Yabancı dil Türkçenin öğretilmesinde yeni yöntemler: Bilişim uygulamaları, çözüm önerileri. Department D‟ etudes Turques Turcologue u-strasbourg, Strasbourg.
 • Cebeci, Z. (2008). Some preliminary findings for designing educational podcasts, in Proc. 2nd Int. Conference On Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, March 27-29th, 2008, Istanbul, Turkey, Istanbul Univ. Rectorate Publications 4793, (S. Gulsecen & Z.A. Reis, Eds), pp: 377-385.
 • Chan, W. M., Chi, S. W., Chin, K. N., & Lin, C. Y. (2011). Students’ perceptions of and attitudes towards podcast-based learning: A comparison of two language podcast projects. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 8(1), 312-335.
 • Coşkun, O., Demirkan, M. (2016). Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisini geliştirmede web radyo ve podcast uygulamaları. Turkophone, 3 (1), 35-56. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/turkophone/issue/18993/200486
 • Fernandez, V., Sallan, J. M., & Simo, P. (2015). Past, present, and future of podcasting in higher education. In Exploring learning & teaching in higher education (pp. 305-330). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Göçer, A., & Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Electronic Turkish Studies, 6(3).
 • Güler, S. (2014). Podcasting in pre-service language teacher education: a constructivist perspective. ( Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gündüz, N. (2006). Contributions of E-Audiobooks and Podcast to EFL Listening Classes. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)/Selçuk University Journal of Faculty of Letters, (21), 249-259.
 • Hasan M. M. and Hoon T.B. (2012). ESL Learners’ Perception and Attitudes towardthe use of Podcast in Developing Listening Skills. The English Teacher, 12(2), 160-173.
 • Hasan M. M. and Hoon T.B. (2013). Podcast Applications in Language Learning: A Review of Recent Studies. English Language Teaching, 6(2), 128-135.
 • Nataatmadja, I., & Dyson, L. E. (2008). The role of podcasts in students' learning. International Journal of Interactive Mobile Technologies.
 • İnce, B. & Altun, M. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşlukları. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2824-2834.
 • Katrancı, M. (2012), Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerisine ve Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi (Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. & Baysal, N. (2011, Mayıs). “Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamlardaki İşlevselliği”. In 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18.
 • Stanley, G. (2006). Podcasting: Audio on the Internet comes of age. TESL-EJ, 9(4), 1-7.
 • Şendağ, S., Gedik, N., Caner, M., & Toker, S. Mobil-yoğun-podcast dinlemenin İngilizce öğretmen adaylarının dinleme, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 94-122.
 • Şengül, M. (2014). Hatay’da Yabancı Dil Öğrenimine ve Dinleme Becerilerine Yönelik 9. Sınıf Öğrencilerin Tutumu Üzerine Podkestlerin Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, F., & Babacan, G. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı. Electronic Turkish Studies, 10(3).
 • İnternet Siteleri:learnenglish.britishcouncil.org https://turkishteatime.com/http://www.elllo.org/index.htmhttps://www.turkishclass101.com/member/profile.php?
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8910-1198
Author: CİHAN CAYHAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9138-3825
Author: REZAN KARAKAŞ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 26, 2019
Acceptance Date : November 8, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA CAYHAN, C , KARAKAŞ, R . (2019). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILACAK YAPILANDIRILMIŞ BİR PODCASTTE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 335-349 . DOI: 10.17498/kdeniz.570257