Year 2019, Volume , Issue 44, Pages 350 - 359 2019-12-15

ARİSTOTELES, DEVLET, KÖLELER VE VATANDAŞLIK

Abdullah Kıran [1]


Aristoteles köleliğin doğadan ve doğuştan olduğunu, siyasi statü veya toplumsal eşitsizlik neticesinde sonradan ortaya çıkmadığını savunur. Köleliği doğadan kölelik ve yasal kölelik şeklinde iki farklı kategoride ele alan Aristoteles’e göre doğadan köle olanların sonradan özgürleşmesi veya azat edilmesi mümkün değildir. Doğadan köle, doğası gereği, diğer bir deyimle yaradılışı itibariyle köledir.  Kişinin azat edilmesi, özgürlüğünü kazanması veya statüsünün sonradan değişmesi, kölelik niteliğini ortadan kaldıramaz. Zira köle olan, her zaman, her yerde ve her durumda köledir,  ancak kimileri hiçbir durumda ve hiçbir yerde köle olamazlar.  Aristoteles’e göre kimi insanların yönetmesi,  buna karşılık kimi insanların da yönetilmesi doğuştan ve doğadandır.  Doğa insanları entelektüel kapasite ve fiziksel güç açısından farklı yaratmıştır. İnsanlar entelektüel kapasite ve fiziksel güç olarak farklı olduklarından, bazıları doğa tarafından efendi, bazıları ise köle olarak tasarlanmıştır. Yüksek bir entelektüel kapasite bağışlanmış olanlar emir vermek içindir; daha az akıl ve sağduyuya sahip olup vücut açısından güçlü olanlar ise sadece emirleri yerine getirmek için uygundur. Aristoteles’e göre devlet faydacı (utilitarian) bir zeminde kurulduğu için kölelik hak ve doğaldır. Bir devlet yapılanmasında köleler hizmet edip üretime katılarak katkı sağlarken, özgür vatandaşlar yönetim işlerine katılıp kamu yararına çalışırlar. Aristoteles’e göre devletin vatandaşı olabilmenin en önemli şartı kamu yararına olan bir işte çalışıp yönetime katılmaktır. Vatandaşlığı oldukça ayrıcalıklı bir statü olarak değerlendiren Aristoteles köleler, işçiler, çiftçileri, kadınlar ve zanaatkârları vatandaş olarak kabul etmez.

Aristoteles, Kölelik, Devlet, Vatandaşlık, Yönetim
 • Abûl’lFarac, Gregory, Abû’lFarac Tarihi, TTK Yayınları, Türkçesi: Ömer Rıza Doğrul, Cilt I
 • Aristotle, Metaphysics (2005), Translated by W. D.Rose, Nu Vision Publications, LLC
 • Aristoteles(2017), Politika, Çev: Furkan Akderin, Bütün Yapıtları -3, Say Yayınları
 • Barber, Nathan (2006), European History, Alpha
 • Bolay, Süleyman Hayri (2005) Aristo Metafiziği ile Gazzelî Metafiziğinin Karşılaştırılması, M.E.B. Yayınları
 • Gettell’s (1956), History of PoliticalThought, by Lawrence, C. Wanlass, George Allen, London
 • Herodotos, Herodot Tarihi, Çev. Müntekim Ökmen, Remzi Kitabevi, Üçüncü Basım, 1991
 • Molyneux, John.H.,Simonides (1992), A Historical Study, Bolchazy-Carducci Publisher
 • Platon, Devlet (1993), Çev: Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, 6. Basım, Remzi Kitapevi
 • Platon, Sofist (2011), Eski Yunancadan Çev. Furkan Akderin, Say.Yaaınları
 • Platon, Yasalar(2007), Çev. Candan Şentuna- Saffet Babür, Kabalcı Yayınevi, Üçüncü Basım,
 • Plutarkhos (2017), Lykurgos’un Hayatı, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, Çev. Sabahattin Eyuboğlu- Vedat Gönyol, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, II. Basım
 • Ponting, Clive (2001), World History, A New Perspective,Pimlico
 • Russel, Bertnard (2016), Batı Felsefesi Tarihi, 1. Cilt, İlk Çağ Felsefesi, Çev. Ahmet Fethi, Alfa Yayınları
 • Tunçay, Mete (2010), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, Seçilmiş Yazılar, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9136-7665
Author: Abdullah Kıran (Primary Author)
Institution: MUŞ TULIP APPLICATION AND RESEARCH CENTER
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 26, 2019
Acceptance Date : December 6, 2019
Publication Date : December 15, 2019

APA Kıran, A . (2019). ARİSTOTELES, DEVLET, KÖLELER VE VATANDAŞLIK. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (44) , 350-359 . DOI: 10.17498/kdeniz.651388