Year 2020, Volume 21 , Issue 3, Pages 1695 - 1725 2020-12-31

Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Ebeveynlerinin ve Öğretmenlerinin İki Dillilik ile İlgili Görüşleri

Çağla BANKO BAL [1] , Merve KETENCİ [2] , Berrin AKMAN [3]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev alan, ana dili Türkçe olan ve sınıfında iki dilli çocuk bulunan okul öncesi öğretmenlerinin ve ana dili Türkçe olup, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve yurtdışında bulunan Türkler’den 0-6 yaş arasında iki dilli çocuğu olan ebeveynlerin iki dillilik hakkındaki görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubuna dâhil edilen ebeveynler ve öğretmenler gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiştir. Bu kapsamda araştırmaya 60 ebeveyn, 45 öğretmen dâhil edilmiştir. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Okul Öncesi Öğretmenlerin İki Dilliliğe Yönelik Görüşleri Formu” ile “Ebeveynlerin İki Dilliliğe Yönelik Görüşleri Formu” adlı yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Nitel bir araştırma olan bu araştırma çoklu durum çalışması desenindedir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, iki dilliliğin daha çok ‘’birden fazla dil bilme ve konuşma’’ olarak tanımlandığı bulunmuştur. Aynı zamanda ebeveynlerin ve öğretmenlerin, çocukların öğrenmeye açık olmaları ve bu dönemde öğrenilenlerin kalıcı olması nedeni ile iki dilliliğin erken yaşta öğrenilmesi görüşünde olduğu saptanmıştır. Çocukların ikinci dillerini en çok evde ailelerinin ve okulda öğretmenlerin aktif konuşması yolu ile öğrendikleri belirlenmiştir. Buna ek olarak, iki dilliliğin bilişsel, sosyal gelişime ve dil gelişimine katkısı olduğu fakat iki dilin birbirine karışmasının iki dilliliği olumsuz etkilediği belirtilmiştir.
Okul Öncesi Eğitim, İki Dillilik, Yabancı Dil Eğitimi
  • Yu, C., Ballard, D. H. & Aslin, R. N. (2005). The role of embodied intention in early lexical acquisition. Cognitive Science, 29(6), 961-1005.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Çağla BANKO BAL (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merve KETENCİ
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Berrin AKMAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 11, 2019
Acceptance Date : September 20, 2020
Publication Date : December 31, 2020

APA Banko Bal, Ç , Ketenci, M , Akman, B . (2020). Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Ebeveynlerinin ve Öğretmenlerinin İki Dillilik ile İlgili Görüşleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 1695-1725 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59386/854001