Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1349 - 1401, 29.04.2022

Abstract

Eğitim uygulamaları teknoloji yardımı ile güncellenerek yenilenebilmektedir. Bu yeniliklerden birisi uzaktan eğitim (UE) faaliyetlerinin başlatılması olmuştur. UE imkanları sayesinde zaman, maddiyat ve ulaşım sorunları nedeniyle fiziki eğitim ortamlarına katılamayan öğrenciler, amaçladıkları eğitimi imkanları dahilinde alabilmektedirler. UE başlangıçta ihtiyaçlarla ve yeniliklere yönelim ile şekillenerek kabul edilmiş bir uygulama olmasına rağmen 2020 yılından itibaren mecburi olarak tercih edilmek durumunda kalmıştır. Tüm dünyayı tüm yaşam alanlarında olumsuz etkilemiş olan Covid-19 hastalığı nedeniyle UE çalışmaları 2020 yılı mart ayından itibaren öğrencilerin zorunlu olarak katıldıkları bir uygulama haline gelmiştir. Uygulamalı ve teorik çalışmaların sürdürüldüğü müzik eğitiminde de UE çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’ de farklı tiplerdeki yükseköğretim kurumlarında müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin Covid-19 kısıtlama süreçlerinde aldıkları UE’ ye ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 284 lisans öğrencisi katılmıştır. Veriler araştırmacıların hazırlanmış olan anket aracılığı ile edinilmiş, SPSS programı ile test edilmiştir. Müzik eğitimi ve UE ilişkisinde oluşturulmuş olan anketteki bazı sorular ile cinsiyet, sınıf seviyesi ve çalgı alanı değişkenleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı incelenerek bulgulara ulaşılmış, bazı sorulardan edinilen bulgular ise yüzde-frekans değerleri ile sunulmuştur. Kısıtlama süreçlerinde katılımcıların % 57,4’ünün yüz yüze eğitimi tercih ettikleri, % 64,1’inin UE’ nin faydalı olduğu düşüncesine katılmadıkları, UE’ de sınıf ortamındaki öğrenci-öğretmen ilişkisinin yeterince sağlanamamış olması elde edilmiş olan bulgulardan bazılarıdır.

References

 • Ak, M., Şahin, M. Çiçekler, A.N. ve Ertürk, M.A. (2020). Kovid-19 Küresel Salgın Sürecinde İstanbul Üniversitesi UE Uygulamalarına Genel Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 40 (2), 1-41.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. ve Yıldız, M. (2020). Covid-19 Virüsünden Kaynaklanan İzolasyon Günlerinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 1 (1). 1-9.
 • Aslan, R. (2020). Kovid-19 Fizyoloji ve Psikolojiyi Nasıl Etkiliyor, Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8 (88), 47-53.
 • Ateş, A ve Altun, E. (2008). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 125-145.
 • Bilirdönmez, K. ve Karabulut, N. (2016). Sanat Eğitimi Süreç ve Kuramları. Ekev Akademi Dergisi, 20 (65), 343-355.
 • Birişçi, S. (2013). Video Konferans Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Tutumları ve Görüşleri, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 1 (2), 24-40.
 • Buluk, B. ve Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi, Journal of Awareness, 5 (3), 285-298.
 • Can, E. (2004). UE öğrencilerinin eğitimlerini değerlendirmeleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz 2004), İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Çetin, Ö., Çakıroğlu, M., Bayılmış, C. ve Ekiz, H (2004). Teknolojik Gelişme İçin Eğitimin Önemi ve İnternet Destekli Öğretimin Eğitimdeki Yeri, Online Türk Eğitim Teknolojisi Dergisi. 3 (3), 144-147.
 • Demirel, M. (2009). Yaşan boyu öğrenme ve teknoloji. 9. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Konferansı Bildirileri (6-8 Mayıs 2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Elcil, Ş, ve Sözen Şahiner, D. (2014). Uzaktan Eğitimde İletişimsel Engeller, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6 (1), 21-33.
 • Ereş, F. ve Doğuş, Y. (2020). Covid-19 salgını: lisans öğrencileri üzerindeki etkileri, 2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (4-6 Aralık 2020), İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir.
 • Genç, C. ve Akyürek, S.S. (2020). Covid-19: Kaçınılmaz Değişim Alarmı! Ya İnsan Ya Da İnsan!, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 48-63.
 • Gündüz, A. Y. (2013). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde UE: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması, Yükseköğretim Dergisi, 10 (2), 181–192.
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N. ve Peker, B. (2020). Öğretmen Adayları Senkron Uzaktan Eğitime Nasıl Bakıyor, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 7 (53),1262-1274.
 • Keskin ve Özer Kaya, (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (2), 59-67.
 • Kırali, F. N. ve Alcı, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algısına İlişkin Görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 30, (55-83).
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Kurnaz, E. ve Serçemeli, M. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2 (3), 262-288.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (5), 376-394.
 • Öztaş, S. ve Kılıç, B. (2017). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Türk Tarihi Eğitim Dergisi (Turkish History Education Journal), 6 (2), 268-293.
 • Ruippo, M. (2003). Music Education Online. Sibelius Academy. Retrieved from https://www.academia.edu/638538/Music_Education_Online. on the 26.12.2020
 • Sarı, T. ve Nayır, F. (2020). Pandemi Dönemi Eğitim: Sorunlar ve Fırsatlar, Turkish Studies, 15 (4), 959-975.
 • Serçemeli, M, ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.
 • Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34.
 • Tuncer, M ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’ deki durum, Evrensel Müzikevi: Ankara (3. Basım).
 • Uzaktan eğitim. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/distance-learning. on the 18.06.2020
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (16), 335-351.
 • Yalman, M. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi (Moodle) Memnuniyet Düzeyleri, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (8), 1395-1406.

The Opinions of Undergraduate Students in the Field of Music Education about the Distance Education Process

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1349 - 1401, 29.04.2022

Abstract

Due to the Covid-19 disease, which has affected the whole world negatively in all areas of life, DE studies have become a mandatory practice for students since March 2020. DE studies have also been used in music education, where applied and theoretical studies are carried out. In this study, it was aimed to determine the views of music education undergraduate students in higher education institutions of different types around Turkey about the DE they have received during the Covid-19 restrictions. 284 undergraduate students participated in the study. The data were obtained through the questionnaire prepared by the researchers and tested with the SPSS program. With some of the questions in the questionnaire which were formed on the relationship between music education and DE and it was aimed to find out whether there is a significant difference between the students in terms of gender, class level and instrument field. The findings obtained from some of the questions are presented with percentage-frequency values. Some of the findings obtained are that 57.4% of the participants preferred face-to-face training in the restriction processes, that 64.1% did not agree with the idea of DE as beneficial, and that the student-teacher relationship in the classroom environment was not adequately provided in DE.

References

 • Ak, M., Şahin, M. Çiçekler, A.N. ve Ertürk, M.A. (2020). Kovid-19 Küresel Salgın Sürecinde İstanbul Üniversitesi UE Uygulamalarına Genel Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 40 (2), 1-41.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. ve Yıldız, M. (2020). Covid-19 Virüsünden Kaynaklanan İzolasyon Günlerinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 1 (1). 1-9.
 • Aslan, R. (2020). Kovid-19 Fizyoloji ve Psikolojiyi Nasıl Etkiliyor, Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8 (88), 47-53.
 • Ateş, A ve Altun, E. (2008). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 125-145.
 • Bilirdönmez, K. ve Karabulut, N. (2016). Sanat Eğitimi Süreç ve Kuramları. Ekev Akademi Dergisi, 20 (65), 343-355.
 • Birişçi, S. (2013). Video Konferans Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Tutumları ve Görüşleri, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 1 (2), 24-40.
 • Buluk, B. ve Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi, Journal of Awareness, 5 (3), 285-298.
 • Can, E. (2004). UE öğrencilerinin eğitimlerini değerlendirmeleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz 2004), İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Çetin, Ö., Çakıroğlu, M., Bayılmış, C. ve Ekiz, H (2004). Teknolojik Gelişme İçin Eğitimin Önemi ve İnternet Destekli Öğretimin Eğitimdeki Yeri, Online Türk Eğitim Teknolojisi Dergisi. 3 (3), 144-147.
 • Demirel, M. (2009). Yaşan boyu öğrenme ve teknoloji. 9. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Konferansı Bildirileri (6-8 Mayıs 2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Elcil, Ş, ve Sözen Şahiner, D. (2014). Uzaktan Eğitimde İletişimsel Engeller, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6 (1), 21-33.
 • Ereş, F. ve Doğuş, Y. (2020). Covid-19 salgını: lisans öğrencileri üzerindeki etkileri, 2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (4-6 Aralık 2020), İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir.
 • Genç, C. ve Akyürek, S.S. (2020). Covid-19: Kaçınılmaz Değişim Alarmı! Ya İnsan Ya Da İnsan!, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 48-63.
 • Gündüz, A. Y. (2013). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde UE: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması, Yükseköğretim Dergisi, 10 (2), 181–192.
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N. ve Peker, B. (2020). Öğretmen Adayları Senkron Uzaktan Eğitime Nasıl Bakıyor, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 7 (53),1262-1274.
 • Keskin ve Özer Kaya, (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (2), 59-67.
 • Kırali, F. N. ve Alcı, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algısına İlişkin Görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 30, (55-83).
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Kurnaz, E. ve Serçemeli, M. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2 (3), 262-288.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (5), 376-394.
 • Öztaş, S. ve Kılıç, B. (2017). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Türk Tarihi Eğitim Dergisi (Turkish History Education Journal), 6 (2), 268-293.
 • Ruippo, M. (2003). Music Education Online. Sibelius Academy. Retrieved from https://www.academia.edu/638538/Music_Education_Online. on the 26.12.2020
 • Sarı, T. ve Nayır, F. (2020). Pandemi Dönemi Eğitim: Sorunlar ve Fırsatlar, Turkish Studies, 15 (4), 959-975.
 • Serçemeli, M, ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.
 • Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34.
 • Tuncer, M ve Bahadır, F. (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’ deki durum, Evrensel Müzikevi: Ankara (3. Basım).
 • Uzaktan eğitim. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/distance-learning. on the 18.06.2020
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (16), 335-351.
 • Yalman, M. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi (Moodle) Memnuniyet Düzeyleri, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (8), 1395-1406.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Şahin AKINCI> (Primary Author)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2404-330X
Türkiye


Melike BOLAT>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3215-9975
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Application Date March 3, 2021
Acceptance Date October 20, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Akıncı, M. Ş. & Bolat, M. (2022). Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 1349-1401 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/69091/890747

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124