Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Okuryazarlığa İlişkin Görüşleri

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1013 - 1041, 29.04.2022

Abstract

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmenlerin küresel okuryazarlık ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile yapılmış̧ bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan 32 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinden elde edilen veriler öncelikle Ö1, Ö2, Ö3… şeklinde kodlanmıştır. Sonrasında kodlanan bu veriler betimsel analize tabi tutularak incelenmiştir. Öğretmenler küresel okuryazarlık kavramını; bireyin küresel olaylar hakkında bilgi sahibi olması, dünyayı doğru anlaması, eleştirel düşünme becerisine sahip olması, küresel gelişmelerin farkında olması, dijital becerilere sahip olması, dünyadaki değişime entegre olması, uluslararası dili bilmesi kavramlarıyla ilişkilendirmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun küresel okuryazarlığı en çok bireyin küresel olaylar hakkında bilgi sahibi olması, dünyayı doğru anlaması olarak değerlendirdiği söylenebilir. Bununla birlikte, araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin çoğunluğu küresel okuryazarlıkla ilişkili konuların programın içeriğinde yer almakta olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin çoğunluğu küresel okuryazarlığın sosyal bilgiler öğretim programına yansımalarını olumlu olarak değerlendirdikleri söylenebilir. Araştırmanın diğer bir bulgusunda, Sosyal bilgiler öğretmenleri, küresel okuryazarlık eğitiminde öğretmenin bilgin, rehber, etkin öğrenme ortamı sağlayan, aktif, gelişime açık, araştıran, sorgulayan, rolüne sahip olmalarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, küresel okuryazarlık eğitiminde öğrencinin rolünü ise; uygulayıcı, meraklı, aktif, istekli, gelişime açık, duyarlı, işbirlikçi, eleştirel düşünebilen, farkındalık sahibi bireyler olarak belirlemişlerdir. Sosyal Bilgiler dersinde de küresel okuryazarlık eğitimine daha fazla ağırlık verilmelidir. Küresel okuryazarlık becerisinin kazandırılmasında etkili olacak etkileşim temelli öğrenme ortamları ve etkinlikleri oluşturulmalıdır.

References

 • Appleyard, N. (2009). Teacher and student perceptions of the goals of global education. [Unpublished master thesis], Ottawa University.
 • Bank, J. A. (2004). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world, The Educational Forum, 68, 289-298
 • Bulut, B, Çakmak, Z. (2019). Sosyal bilgiler perspektifinden küresel okuryazarlık becerisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 160-180
 • Bulut, B., Çakmak, Z. & Kara, C. (2013). Global citizenship in technology age from the perspective of social sciences. Procedia- Social and
 • Behavioral Sciences, 103, 442-448. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.358
 • Camıllerı, R. A. & Grıtter, K. (2016). Global education and intercultural awareness in etwinning. Cogent Education, 3(1), 1-13.

The Views of Social Studies Teachers on Global Literacy

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1013 - 1041, 29.04.2022

Abstract

The aim of this study is to determine the views of Social Studies teachers on global literacy. The research is a case study conducted with a qualitative research approach. The study group of the research consists of 32 Social Studies teachers working in official schools affiliated to the Ministry of National Education in the 2020-2021 academic year. The data obtained from social studies teachers were primarily coded, afterwards, these coded data were analyzed by descriptive analysis. According to the research findings, teachers associated global literacy with the concepts of having knowledge about global events, understanding the world correctly, having critical thinking skills, being aware of global developments, having digital skills, being integrated with the change in the world, and knowing the international language. It can be said that the majority of teachers participating in the study consider global literacy mostly as the individual's knowledge of global events and their correct understanding of the world. However, in the study, most of the Social Studies teachers stated that the topics related to global literacy are included in the content of the program. In addition, it can be said that the majority of social studies teachers evaluate the reflections of global literacy on social studies curriculum positively. Some suggestions have been developed based on the research results. In developing global literacy awareness, there is a need for more renewal within the education system, starting with schools and teachers. For this purpose, more emphasis should be placed on global literacy education in social studies course.

References

 • Appleyard, N. (2009). Teacher and student perceptions of the goals of global education. [Unpublished master thesis], Ottawa University.
 • Bank, J. A. (2004). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world, The Educational Forum, 68, 289-298
 • Bulut, B, Çakmak, Z. (2019). Sosyal bilgiler perspektifinden küresel okuryazarlık becerisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 160-180
 • Bulut, B., Çakmak, Z. & Kara, C. (2013). Global citizenship in technology age from the perspective of social sciences. Procedia- Social and
 • Behavioral Sciences, 103, 442-448. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.358
 • Camıllerı, R. A. & Grıtter, K. (2016). Global education and intercultural awareness in etwinning. Cogent Education, 3(1), 1-13.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Serpil RECEPOĞLU> (Primary Author)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4189-4456
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Application Date April 30, 2021
Acceptance Date January 25, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Recepoğlu, S. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Okuryazarlığa İlişkin Görüşleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 1013-1041 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/69091/930435

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124