Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Fizik Öğretiminde Yaşanılan Problemlerin Fizik Zümre Toplantıları ve Öğretmen Görüşleri ile Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1303 - 1348, 29.04.2022

Abstract

Derslerin öğretim sürecinde, uygulayıcı öğretmenlerin tamamının görüşlerine ulaşılamaması temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, fizik zümre toplantı tutanaklarından ve fizik öğretimi noktasında alanda aktif olarak öğretim sağlayan öğretmenlerin görüşlerinden hareket edilerek fizik öğretiminde yaşanılan problemlerin tespit edilmesi ve uygulayıcı öğretmenlerin bakış açıları ile çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve etnografi deseni kullanılmıştır. Veriler, 2018-2019 güz döneminde Trabzon’daki 18 ilçede gerçekleştirilen fizik zümre toplantı tutanaklarından doküman incelemesi, farklı ilçelerde görev yapan on dört fizik öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakat ve fizik zümre toplantılarından gözlem yolu ile elde edilmiştir. 2023 hedefleri doğrultusunda bilim ve teknolojide öncü olabilmek için fizik konularının deneysel uygulamalarının ve proje çalışmalarının niteliğinin yeterli olmaması fizik öğretiminde temel sorunlar olarak sunulmaktadır. Türkiye genelinde Astronomi kapsamında gözlemsel ve yenilikçi teknoloji kapsamında deneysel ortak uygulama sistematiğinin uygulayıcı öğretmen ve aksiyon araştırmacıları tarafından planlanarak okullarda hayata geçirilmesi fizik öğretiminin niteliğinin arttırılması adına önemli katkılar sağlayacaktır.

References

  • Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. Qualitative sociology, 42(2), 139-160.
  • Aydın, F. (2018). Coğrafya Dersi Zümre Toplantılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 23(40), 75-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidcd/issue/41436/460153
  • Aydoğdu, B., & Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 15-36.
  • Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. (2018). Fizik öğretimi sürecinde yaşanan sorunların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 125-134. https://doi.org/10.24106/kefdergi.375680
  • Bozdoğan, A. E., & Yalçın, N. (2004). İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki Deneylerin Yapılma Sıklığı ve Fizik Deneylerinde Karşılaşılan Sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-70.
  • Bryan, J. (2006). Technology for physics instruction. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 6(2), 230-245.
  • Bütüner, S. Ö., & Uzun, S. (2011). Fen öğretiminde karşılaşılan matematik temelli sıkıntılar: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübelerinden yansımalar. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 262-272.
  • Cope, D. G. (2014, January). Methods and meanings: Credibility and trustworthiness of qualitative research. In Oncology nursing forum (Vol. 41, No. 1, pp. 89-91).
  • Demirtaş, H., & Cömert, M. (2006). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Malatya İliÖrneği). Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (25).
  • Docktor, J. L., Strand, N. E., Mestre, J. P., & Ross, B. H. (2015). Conceptual problem solving in high school physics. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 11(2), 020106. https://doi.org/0.1103/PhysRevSTPER.11.020106
  • Ekici, E. (2016). " Why Do I Slog through the Physics?" Understanding High School Students' Difficulties in Learning Physics. Journal of Education and Practice, 7(7), 95-107.
  • Engström, S., & Carlhed, C. (2014). Different habitus: different strategies in teaching physics? Relationships between teachers’ social, economic and cultural capital and strategies in teaching physics in upper secondary school. Cultural Studies of Science Education, 9(3), 699-728. DOI 10.1007/s11422-013-9538-z
  • Erinosho, S. Y. (2013). How do students perceive the difficulty of physics in secondary school? An exploratory study in Nigeria. International Journal for cross-disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 3(3), 1510-1515.
  • Etkina, E., Van Heuvelen, A., Brookes, D. T., & Mills, D. (2002). Role of experiments in physics instruction—a process approach. The Physics Teacher, 40(6), 351-355. http://dx.doi.org/10.1119/1.1511592
  • Eysenbach, G., & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. BMJ, 324(7337), 573–577. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7337.573
  • Eyüpoğlu, I. S. K. (2015). Eğitim bölgesi fizik öğretmenleri zümre başkanları kurulunun etkinliği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(3), 1-28.
  • Galili, I. (2018). Physics and mathematics as interwoven disciplines in science education. Science & Education, 27(1), 7-37. https://doi.org/10.1007/s11191-018-9958-y
  • Güler, M., Altun, T., & Türkdoğan, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulunun etkililiği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 14(2).
  • Hodson, D. (2003). Time for action: Science education for an alternative future. International journal of science education, 25(6), 645-670. https://doi.org/10.1080/09500690305021
  • İnan, H. R. (2018). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerine göre orta öğretim fizik öğretimine yönelik öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi (Master's thesis, Kırıkkale Üniversitesi). https://hdl.handle.net/20.500.12587/14316
  • Ingec, S. K. (2008). Use of Concept Cartoons as an Assessment Tool in Physics Education. Online Submission, 5(11), 47-54.
  • Karakuyu, Y. (2008). Fizik öğretmenlerinin fizik eğitiminde karşılaştığı sorunlar: afyonkarahisar örneği/problems of physics teachers in physics education: afyonkarahisar sample. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 147-159.
  • Kurnaz, M. A. (2013). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algılamalarının incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 375-390.
  • Küçük, M., Ayvacı, H. Ş., & Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9. https://www.researchgate.net/publication/349870405
  • Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P., Reardon, S., & Reber, S. (2017). Descriptive Analysis in Education: A Guide for Researchers. NCEE 2017-4023. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.
  • Marušić, M., & Sliško, J. (2012). Influence of three different methods of teaching physics on the gain in students' development of reasoning. International Journal of Science Education, 34(2), 301-326. https://doi.org/10.1080/09500693.2011.582522
  • Merritt, J., Lee, M. Y., Rillero, P., & Kinach, B. M. (2017). Problem-based learning in K–8 mathematics and science education: A literature review. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11(2), 3. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1674
  • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
  • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: Genişletilmiş bir kaynak kitap (Çev. Ed. S. Akbaba-Altun & A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2007). Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018;2). https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_08/10102307_Cilt1.pdf
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/13110750_PDF.pdf
  • Moon, K., Brewer, T. D., Januchowski-Hartley, S. R., Adams, V. M., & Blackman, D. A. (2016). A guideline to improve qualitative social science publishing in ecology and conservation journals. Ecology and Society, 21(3). https://www.jstor.org/stable/26269983
  • Ogunleye, A. O. (2009). Teachers and students perceptions of students problem-solving difficulties in physics: Implications for remediation. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 6(7). https://doi.org/10.19030/tlc.v6i7.1129
  • Pehlivan, H. (2019). Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 55-64. DOI: 10.24106/kefdergi.2257
  • Railbolt, B., Cruz-Hastenreiter, R., & Rodrigues, F. (2019, August). Teaching Physics in Primary School–Problematization as a basis for experimental activities. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1287, No. 1, p. 012016). IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1287/1/012016
  • Reddy, M., & Panacharoensawad, B. (2017). Students Problem-Solving Difficulties and Implications in Physics: An Empirical Study on Influencing Factors. Journal of Education and Practice, 8(14), 59-62.
  • Retnawati, H., Arlinwibowo, J., Wulandari, N. F., & Pradani, R. G. (2018). Teachers’ difficulties and strategies in physics teaching and learning that applying mathematics. Journal of Baltic Science Education, 17(1), 120.
  • Sadowska, M., & Kamińska, A. (2010). Problems in teaching physics in primary and secondary school, as seen by young Polish she-teachers. In Proceedings of selected papers of the GIREPICPE-MPTL International conference (pp. 180-185).
  • Sarı, U., Güven, G. B., & Güven, G. B. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 110-143.
  • Stuessy, C. L., Parrott, J. A. & Foster, A. S. (2003). Mathematics and Science Classroom Observation Profile System (M-SCOPS): Using Classroom Observation to Analyze the How and What of Mathematics.
  • Suyatna, A., Maulina, H., Rakhmawati, I., & Khasanah, R. A. N. (2018). Electronic Versus Printed Book: A Comparison Study on the Effectivity of Senior High School Physics Book. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 7(4), 391-398. DOI: 10.15294/jpii.v7i4.14437
  • Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., & Sontay, G. (2018). Manyetizma konusunda tahmin-gözlem-açıklama stratejisine dayalı alternatif bir deney etkinliği ve fizik öğretmenlerinin görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-20. https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2018.04.01.001
  • Thorne, S. (2000). Data analysis in qualitative research. Evidence-based nursing, 3(3), 68-70. http://dx.doi.org/0.1136/ebn.3.3.68
  • Üstüner, I. Ş., Erdem, A., & Ersoy, Y. (2002). Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-I: Gereksinimler ve Etkinlikler. İnternet) http://www. fedu. metu. edu. tr/ufbmek-5/b_kitabi/pdf/ogretmenyetistirme/bildiri/t313da. Pdf.
  • Yaşar, Ş., & Baran, M. (2020). Oyunlarla desteklenmiş TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) yöntemine dayalı etkinliklerin 10. sınıf öğrencilerinin fizik başarısına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52(52), 97-118. https://doi.org/10.15285/maruaebd.651074
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. Applications of social research methods to questions in information and library science, 308, 319.

Evaluation of the Problems Experienced in Physics Teaching with Physics Committee Meetings and Teachers' Views

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1303 - 1348, 29.04.2022

Abstract

In the teaching process of the courses, the main problem is that the views of all practitioner teachers cannot be reached. The aim of this research is to determine the problems experienced in physics teaching and to present the solution suggestions with the perspectives of the practitioner teachers, based on the physics class teachers' committees’ minutes and the views of the teachers who actively teach in the field of physics teaching. Qualitative research method and ethnography design were used in the research. The data were obtained through document review from the minutes of the physics class teachers' committees held in 18 districts of Trabzon in the 2018-2019 fall semesters, semi-structured interviews with fourteen physics teachers working in different districts, and observation from the physics group meetings. In order to be a pioneer in science and technology in line with the 2023 targets, the insufficient quality of experimental applications of physics subjects and project studies are presented as the main problems in physics teaching. Shaping the experimental joint practice systematic within the scope of observational and innovative technology within the scope of astronomy in Turkey by practitioner teachers and action researchers will make significant contributions to increasing the quality of physics teaching.

References

  • Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. Qualitative sociology, 42(2), 139-160.
  • Aydın, F. (2018). Coğrafya Dersi Zümre Toplantılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 23(40), 75-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidcd/issue/41436/460153
  • Aydoğdu, B., & Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 15-36.
  • Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. (2018). Fizik öğretimi sürecinde yaşanan sorunların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 125-134. https://doi.org/10.24106/kefdergi.375680
  • Bozdoğan, A. E., & Yalçın, N. (2004). İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki Deneylerin Yapılma Sıklığı ve Fizik Deneylerinde Karşılaşılan Sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-70.
  • Bryan, J. (2006). Technology for physics instruction. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 6(2), 230-245.
  • Bütüner, S. Ö., & Uzun, S. (2011). Fen öğretiminde karşılaşılan matematik temelli sıkıntılar: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübelerinden yansımalar. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 262-272.
  • Cope, D. G. (2014, January). Methods and meanings: Credibility and trustworthiness of qualitative research. In Oncology nursing forum (Vol. 41, No. 1, pp. 89-91).
  • Demirtaş, H., & Cömert, M. (2006). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Malatya İliÖrneği). Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (25).
  • Docktor, J. L., Strand, N. E., Mestre, J. P., & Ross, B. H. (2015). Conceptual problem solving in high school physics. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 11(2), 020106. https://doi.org/0.1103/PhysRevSTPER.11.020106
  • Ekici, E. (2016). " Why Do I Slog through the Physics?" Understanding High School Students' Difficulties in Learning Physics. Journal of Education and Practice, 7(7), 95-107.
  • Engström, S., & Carlhed, C. (2014). Different habitus: different strategies in teaching physics? Relationships between teachers’ social, economic and cultural capital and strategies in teaching physics in upper secondary school. Cultural Studies of Science Education, 9(3), 699-728. DOI 10.1007/s11422-013-9538-z
  • Erinosho, S. Y. (2013). How do students perceive the difficulty of physics in secondary school? An exploratory study in Nigeria. International Journal for cross-disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 3(3), 1510-1515.
  • Etkina, E., Van Heuvelen, A., Brookes, D. T., & Mills, D. (2002). Role of experiments in physics instruction—a process approach. The Physics Teacher, 40(6), 351-355. http://dx.doi.org/10.1119/1.1511592
  • Eysenbach, G., & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. BMJ, 324(7337), 573–577. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7337.573
  • Eyüpoğlu, I. S. K. (2015). Eğitim bölgesi fizik öğretmenleri zümre başkanları kurulunun etkinliği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(3), 1-28.
  • Galili, I. (2018). Physics and mathematics as interwoven disciplines in science education. Science & Education, 27(1), 7-37. https://doi.org/10.1007/s11191-018-9958-y
  • Güler, M., Altun, T., & Türkdoğan, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulunun etkililiği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 14(2).
  • Hodson, D. (2003). Time for action: Science education for an alternative future. International journal of science education, 25(6), 645-670. https://doi.org/10.1080/09500690305021
  • İnan, H. R. (2018). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerine göre orta öğretim fizik öğretimine yönelik öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi (Master's thesis, Kırıkkale Üniversitesi). https://hdl.handle.net/20.500.12587/14316
  • Ingec, S. K. (2008). Use of Concept Cartoons as an Assessment Tool in Physics Education. Online Submission, 5(11), 47-54.
  • Karakuyu, Y. (2008). Fizik öğretmenlerinin fizik eğitiminde karşılaştığı sorunlar: afyonkarahisar örneği/problems of physics teachers in physics education: afyonkarahisar sample. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 147-159.
  • Kurnaz, M. A. (2013). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algılamalarının incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 375-390.
  • Küçük, M., Ayvacı, H. Ş., & Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9. https://www.researchgate.net/publication/349870405
  • Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P., Reardon, S., & Reber, S. (2017). Descriptive Analysis in Education: A Guide for Researchers. NCEE 2017-4023. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.
  • Marušić, M., & Sliško, J. (2012). Influence of three different methods of teaching physics on the gain in students' development of reasoning. International Journal of Science Education, 34(2), 301-326. https://doi.org/10.1080/09500693.2011.582522
  • Merritt, J., Lee, M. Y., Rillero, P., & Kinach, B. M. (2017). Problem-based learning in K–8 mathematics and science education: A literature review. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11(2), 3. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1674
  • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
  • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: Genişletilmiş bir kaynak kitap (Çev. Ed. S. Akbaba-Altun & A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2007). Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018;2). https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_08/10102307_Cilt1.pdf
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/13110750_PDF.pdf
  • Moon, K., Brewer, T. D., Januchowski-Hartley, S. R., Adams, V. M., & Blackman, D. A. (2016). A guideline to improve qualitative social science publishing in ecology and conservation journals. Ecology and Society, 21(3). https://www.jstor.org/stable/26269983
  • Ogunleye, A. O. (2009). Teachers and students perceptions of students problem-solving difficulties in physics: Implications for remediation. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 6(7). https://doi.org/10.19030/tlc.v6i7.1129
  • Pehlivan, H. (2019). Fen Lisesi Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Benlik Tasarımlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 55-64. DOI: 10.24106/kefdergi.2257
  • Railbolt, B., Cruz-Hastenreiter, R., & Rodrigues, F. (2019, August). Teaching Physics in Primary School–Problematization as a basis for experimental activities. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1287, No. 1, p. 012016). IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1287/1/012016
  • Reddy, M., & Panacharoensawad, B. (2017). Students Problem-Solving Difficulties and Implications in Physics: An Empirical Study on Influencing Factors. Journal of Education and Practice, 8(14), 59-62.
  • Retnawati, H., Arlinwibowo, J., Wulandari, N. F., & Pradani, R. G. (2018). Teachers’ difficulties and strategies in physics teaching and learning that applying mathematics. Journal of Baltic Science Education, 17(1), 120.
  • Sadowska, M., & Kamińska, A. (2010). Problems in teaching physics in primary and secondary school, as seen by young Polish she-teachers. In Proceedings of selected papers of the GIREPICPE-MPTL International conference (pp. 180-185).
  • Sarı, U., Güven, G. B., & Güven, G. B. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 110-143.
  • Stuessy, C. L., Parrott, J. A. & Foster, A. S. (2003). Mathematics and Science Classroom Observation Profile System (M-SCOPS): Using Classroom Observation to Analyze the How and What of Mathematics.
  • Suyatna, A., Maulina, H., Rakhmawati, I., & Khasanah, R. A. N. (2018). Electronic Versus Printed Book: A Comparison Study on the Effectivity of Senior High School Physics Book. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 7(4), 391-398. DOI: 10.15294/jpii.v7i4.14437
  • Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., & Sontay, G. (2018). Manyetizma konusunda tahmin-gözlem-açıklama stratejisine dayalı alternatif bir deney etkinliği ve fizik öğretmenlerinin görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-20. https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2018.04.01.001
  • Thorne, S. (2000). Data analysis in qualitative research. Evidence-based nursing, 3(3), 68-70. http://dx.doi.org/0.1136/ebn.3.3.68
  • Üstüner, I. Ş., Erdem, A., & Ersoy, Y. (2002). Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-I: Gereksinimler ve Etkinlikler. İnternet) http://www. fedu. metu. edu. tr/ufbmek-5/b_kitabi/pdf/ogretmenyetistirme/bildiri/t313da. Pdf.
  • Yaşar, Ş., & Baran, M. (2020). Oyunlarla desteklenmiş TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) yöntemine dayalı etkinliklerin 10. sınıf öğrencilerinin fizik başarısına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52(52), 97-118. https://doi.org/10.15285/maruaebd.651074
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. Applications of social research methods to questions in information and library science, 308, 319.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet KUMAŞ> (Primary Author)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2898-9477
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Application Date August 8, 2021
Acceptance Date April 20, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Kumaş, A. (2022). Fizik Öğretiminde Yaşanılan Problemlerin Fizik Zümre Toplantıları ve Öğretmen Görüşleri ile Değerlendirilmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 1303-1348 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/69091/980273

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124