Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

İlkokul 2. Sınıf Serbest Etkinlik Dersinde STEM Etkinliklerinin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1402 - 1442, 29.04.2022

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı Serbest Etkinlikler dersi için hem hâlihazırda uygulanan hem de araştırmacı tarafından geliştirilecek STEM etkinlikleri ile eğitim faaliyetlerinin ilgi çekici hale getirilmesi ve Serbest Etkinlikler dersinin Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği amaçlara uygun olarak sürdürülmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma sonunda öğretmenlerin yararlanabileceği STEM etkinliklerine ait çeşitli uygulama örneklerinin de ortaya çıkması amaçlanmıştır. Türkiye’de 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan Serbest Etkinlikler dersi ile birlikte öğrencilerin yoğun ders programlarından kurtulması ve derslerin yanında farklı etkinlikler ile öğrenmelerini desteklemeleri amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada ilkokul 2.sınf Serbest Etkinlikler dersinde STEM etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmada serbest etkinlikler dersindeki öğretim programının olmayışı probleminden yola çıkılmıştır. Araştırma bu yönüyle nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan eylem araştırması çalışması olarak desenlenmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan Serbest Etkinlikler dersinde STEM etkinliklerinin uygulanması öğrencilerin problem çözme ve işbirlikçi becerilerini sergilemelerine katkı sağladığı, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine imkân sağladığı bulgulanmıştır.Sonuç ve Öneriler: Serbest Etkinlikler dersinde STEM etkinliklerinin uygulanması dersin amaçlarına hizmet ettiği, öğrenciler ve öğretmen tarafından eğlenceli bulunduğu ve STEM etkinlikleri için uygun zaman dilimi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Alnıak, S. (2019). Fizik Konularında Stem Eğitiminin Öğrencilerin Tutumlarına Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Birgül, S. (2018). Serbest Etkinlikler Dersinin İncelenmesi: Nallıhan Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) . Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bozpolat, E. (2016). İlkokullarda Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Journal Of World Of Turks, 217-239.
 • Bücük, M. H. (2016). Stem Eğitim Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çiftçi, Y. E. (2019). Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Siirt Üniversitesi: Siirt Üniversitesi Sosayl Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Doğan, E., & Saraçoğlu, S. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Fen Eğitimi Hakkındaki. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 182-220.
 • Doğanca Küçük, Z. (2017). Stem Program Kitabı. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Dündar, H., & Karaca, E. T. (2011). İlköğretim Okullarında Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 105-121.
 • Ersoy, A., & Saban, A. (2019). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş (A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gündüz, D. (2014). İlkokul Serbest Etkinlikler Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • İmir, B. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Stem Eğitimine Yönelik Yeterlilik Ve Tutumlarının Belirlenmesi . Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Talim ve Terbiye Kurulu 'nun 03.08.2010 tarihli ve 6181 sayılı Yazısı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı. Ankara, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Stem Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü .
 • Nas, R. (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Özsel, Z. (2016). Serbest Etkinlikler Dersinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bİlimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sargın, M. (2014). İlkokul Programında Yer Alan Serbest Etkinlikler Dersinde Öğretmenlerin Kendilerini Yeterli Görme Düzeyleri (Şırnak İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.
 • Schmuck, R. A. (2009). Practical Action Research: A Collection of Articles. California: Corwin Press.
 • Sevim Yılmaz, L. (2015). İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Süldür, S. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, E. (2019). Öğretmenlerin STEM Eğitimine İlişkin Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Üniversitesi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılmıştır.
 • Şibir, E. S. (2019). Devlet Ve Özel İlkokullardaki Sınıf Öğretmenleri İle Öğrencilerin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüşleri. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tan, Ş. (2016). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tekin Poyraz, G. (2018). STEM Eğitimi Uygulamasında Kayseri İli Örneğinin İncelenmesi Ve Uzaktan STEM Eğitiminin Uygulanabilirliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ürey, M. (2013). Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersine Yönelik Fen Temelli Ve Disiplinler Arası Okul Bahçesi Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden Pratiğe Stem Eğitimi. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Yılmaz Gündüz, D. (2014). İlkokul Serbest Etkinlikler Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Implementation of STEM Activities in 2nd Grade Elementary School Extracurricular Activity: An Action Research

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1402 - 1442, 29.04.2022

Abstract

Purpose: The aim of this research is to make education activities fun for STEM activities that are both currently implemented and to be developed by the researcher and to continue the Free Activities course in accordance with the objectives set by the Ministry of National Education. For this purpose, it is aimed to reveal various application examples of STEM activities that teachers can use at the end of the research. With Free Activities course being implemented in Turkey since the 2010-2011 academic year, students is aimed to get rid of intensive course programs and to support their learning with different activities in addition to the courses. Method: In the research, STEM activities were applied in the 2nd grade in Free Activities course. In the research, the starting point is that there is no curriculum in the free activities course. From this aspect, the research was designed as an action research study frequently used in qualitative surveys. Results: From the findings obtained in the research, it was found that the implementation of STEM activities in the Free Activities course contributes to the development of students' problem solving and collaborative skills and enables them to learn by having fun. Conclusion and Suggestions: It was concluded that the implementation of STEM activities in the Free Activities course serves the objectives of the course, it was entertaining for students and teachers and that it was the appropriate period of time for STEM activities.

References

 • Alnıak, S. (2019). Fizik Konularında Stem Eğitiminin Öğrencilerin Tutumlarına Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Birgül, S. (2018). Serbest Etkinlikler Dersinin İncelenmesi: Nallıhan Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) . Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bozpolat, E. (2016). İlkokullarda Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Journal Of World Of Turks, 217-239.
 • Bücük, M. H. (2016). Stem Eğitim Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çiftçi, Y. E. (2019). Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Siirt Üniversitesi: Siirt Üniversitesi Sosayl Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Doğan, E., & Saraçoğlu, S. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Fen Eğitimi Hakkındaki. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 182-220.
 • Doğanca Küçük, Z. (2017). Stem Program Kitabı. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Dündar, H., & Karaca, E. T. (2011). İlköğretim Okullarında Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 105-121.
 • Ersoy, A., & Saban, A. (2019). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş (A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gündüz, D. (2014). İlkokul Serbest Etkinlikler Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • İmir, B. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Stem Eğitimine Yönelik Yeterlilik Ve Tutumlarının Belirlenmesi . Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Talim ve Terbiye Kurulu 'nun 03.08.2010 tarihli ve 6181 sayılı Yazısı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı. Ankara, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Stem Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü .
 • Nas, R. (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Özsel, Z. (2016). Serbest Etkinlikler Dersinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bİlimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sargın, M. (2014). İlkokul Programında Yer Alan Serbest Etkinlikler Dersinde Öğretmenlerin Kendilerini Yeterli Görme Düzeyleri (Şırnak İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.
 • Schmuck, R. A. (2009). Practical Action Research: A Collection of Articles. California: Corwin Press.
 • Sevim Yılmaz, L. (2015). İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Süldür, S. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, E. (2019). Öğretmenlerin STEM Eğitimine İlişkin Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Üniversitesi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılmıştır.
 • Şibir, E. S. (2019). Devlet Ve Özel İlkokullardaki Sınıf Öğretmenleri İle Öğrencilerin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüşleri. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tan, Ş. (2016). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tekin Poyraz, G. (2018). STEM Eğitimi Uygulamasında Kayseri İli Örneğinin İncelenmesi Ve Uzaktan STEM Eğitiminin Uygulanabilirliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ürey, M. (2013). Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersine Yönelik Fen Temelli Ve Disiplinler Arası Okul Bahçesi Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden Pratiğe Stem Eğitimi. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Yılmaz Gündüz, D. (2014). İlkokul Serbest Etkinlikler Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

İlyas YAŞLIK> (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8050-2243
Türkiye


Ahmet Oğuz AKÇAY>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2109-976X
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Application Date September 1, 2021
Acceptance Date February 19, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Yaşlık, İ. & Akçay, A. O. (2022). İlkokul 2. Sınıf Serbest Etkinlik Dersinde STEM Etkinliklerinin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 1402-1442 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/69091/989614

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124