Year 2015, Volume 23 , Issue 4, Pages 1647 - 1664 2015-12-15

KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Investigation Of First Grade Applications In Discrete Compulsory Education

Gülsen B. ÜNVER [1] , Ahmet Dikbayır [2] , Bünyamin Yurdakul [3]


Bu araştırmanın amacı kesintili zorunlu eğitim birinci sınıf uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olabilecek bulgulara ulaşmaktır. Betimsel nitelikli tarama modelindeki bu araştırmada seçkisiz küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler 41 ilkokulda görevli 211 birinci sınıf öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencilerin ailelerinden (n=1551) anketle toplanmıştır. Araştırmada birinci sınıf uygulamalarında karar alma süreci, okulun fiziksel olanakları, anne ve babanın eğitim düzeyi, çocukların okula başlama yaşı, okulöncesi eğitim alma durumu ve süresinin önemli etmenler olduğu bulunmuştur. Eğitimle ilgili karar alma sürecinde paydaşların ve uygulama koşullarının dikkate alınması; zorunlu eğitimin okulöncesi eğitilme başlaması ve çocuklara uygun eğitim programlarının uygulanması önerilmiştir.
The main question of this research is “What do the first grade teachers and parents think about the first grade practices in discrete education?” We collected the data from 211 first grade teachers and 1551 parents in 41 elementary schools by surveys. Results indicate that decision making process, physical facilities of the elementary schools, mothers’ and fathers’ educational levels, starting age for compulsory education, receiving early childhood education are major effects on the first grade practices in discrete education. Thus we recommend that decision makers should consider the opinions of stakeholders and the feasibility of the decisions.
 • Ankara Üniversitesi. (2012). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 222 sayılı İlköğre- tim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne İliş- kin Görüşü. <http://dosyalar.hurriyet.com.tr/Ankara-universitesi-gorusu.pdf > (2013, Mart 14)
 • Akpınar, B., Dönder, A., Yıldırım, B. ve Karahan, O. (2012, Eylül). Eğitimde 4+4+4 Sisteminin (Modelinin) Karşıt Program Bağlamında Değerlendirilmesi. 21. Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV). (2002). Okulöncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Toplantısı Ra- poru. <http://www.acev.org/kaynaklarimiz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz> (2014, Şubat 6)
 • Aydagül, B. (2009). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi: Erişim, Eşitlik ve Kalite. <http://www. acev.org/kaynaklarimiz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz> (2014, Şubat 6)
 • Aydagül, B., Gökçen, S. ve Gönül, E. (2007). Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Ço- cukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırma Önerileri. <http://www.acev.org/kaynakla- rimiz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz> (2014, Şubat 6)
 • Baran Bulut, D., Altaş, S. ve Bulut, S. (2013, Mayıs). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde 4+4+4 sistemine yönelik hizmet öncesi gereksinimlerinin belirlenmesi. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Baykan, A. A., Çiftçi, S. ve Arıkan, Y. (2013, Mayıs). 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara yansımaları. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Boğaziçi Üniversitesi. (2012, Mart). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Boğaziçi Üni- versitesi Eğitim Fakültesinin Güncellenen Görüşü. <http://www.fed.boun.edu.tr/default. asp?MainId=18> (2013, Şubat 22)
 • Boskan, F. (2014). Uygulamanın İçinden Örnekler. Ege’den Eğitime Bakış 2013: Eğitim Sisteminde 4+4+4 Düzenlemesi Üzerine Değerlendirmeler. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 14.
 • Canbulat, T. ve Küçükkaragöz, H. (2013, Mayıs). Bazı demografik değişkenlere göre ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum ve okula hazırbulunuşluk düzeyleri. 12. Ulusal Sınıf Öğretmen- liği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Ege Üniversitesi (2012, Mart). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ‘İlköğretim ve Eğitim Kanu- nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne İlişkin Görüşü. <http:// egitim.ege.edu.tr/egitim/index.html> (2013, Mart 14)
 • Eğitimciler Birliği Sendikası. (2012). 4+4+4 Kesintili ve Zorunlu Eğitim Öngören Kanun Tekli- fine İlişkin Değerlendirme. <http://www.egitimbirsen.org.tr/manset-haberleri/444-kesintili-ve- zorunlu-egitim-ongoren-kanun-teklifine-iliskin-degerlendirme/1340/> (2013, Mart 12)
 • Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası. (2012). 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı 4+4+4 Sorunlu Eğitim Yasasıyla Başlıyor: Eğitimiş Raporu. Ankara. <http://www.egitimis.org.tr/files/yayin/ dosya/444rapor.pdf> (2013, Mart 08)
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2012a). 4+4+4’e Geçiş, Eylül 2012 Bilgi ve Politika Notları: 4+4+4 Düzenlemesi ile Neler Değişti? Yeni Sisteme Geçişte Neler İzlenmeli? <http://erg.saban- ciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/KHK444PolitikaNotu_SON.pdf> (2013, Mart 22)
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2012b). 4+4+4’e Geçiş, Eylül 2012 Bilgi ve Politika Notları: Eği- timde Yeni Döneme Hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çalışmaları. <http://erg.sabanci- univ.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/KHK444PolitikaNotu_SON.pdf > (2013, Temmuz 17)
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2012c). Okulöncesi Eğitim Neden Yasayla Zorunlu Kılınma- lı? <http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/4%2B4_BilgiNotu_Okuloncesi. pdf> (2014, Şubat 6)
 • Ekiz, D., Altun T. ve Siyambaş, P. B. (2013, Mayıs). 4+4+4 zorunlu eğitim sistemindeki uygulama- lar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme (7. baskı). Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education (5th ed.). New York: McGraw-Hill Publishing.
 • Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change. New York: Teachers’ College Press.
 • Gürkan, T. (1987). Temel Eğitimde 6 Yaş Uygulamasının Değerlendirilmesi: Ankara İlinde Bir İn- celeme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:156.
 • Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi Yasa Tasarısı = Reform mu? İlköğretim Online, 11(3), 556-577.
 • Ho, D. C. W. (2010). Teacher Participation in Curriculum and Pedagogical Decisions: Insigths into Curriculum Leadership. Educational Management Administration & Leadership, 38(5), 613-624.
 • Kandemir, E. M., Şara, P., Akay, Y. ve Zemin, S. (2013). 12 yıl zorunlu eğitime ilişkin 1. sınıf öğretmenleri ve velilerinin görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance, 2(2), 1-17.
 • Kapçı Seyitoğlu, E. G. (2014). İlkokul 1. Sınıfa 5 ve 6 Yaşında Başlayan Öğrencilerin Ruhsal ve Sosyal Gelişimsel Açıdan Karşılaştırılması. Ege’den Eğitime Bakış 2013: Eğitim Sisteminde 4+4+4 Düzenlemesi Üzerine Değerlendirmeler. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 14.
 • Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de Okulöncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi. <http://www.acev. org/kaynaklarimiz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz> (2014, Şubat 6)
 • Külekçi, E. (2013). 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğ- retmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 369-377.
 • Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities, Educati- onal and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012a). Milli Eğitim Temel Kanunu. <http://mevzuat.meb.gov.tr/ html/88.html> (2013, Temmuz 25)
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012b). 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar. <http://www. meb.gov.tr/haberler/2012/12YillikZorunluEgitimeYonelikGenelge.pdf> (2013, Temmuz 05)
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Okulöncesi Eğitim Programı. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/ ogretim-programlari/icerik/72> (2013, Eylül 15)
 • Memişoğlu, S. P. ve İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu Eğitimde 4+4+4 Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-25.
 • Nawaz, M. & Tanveer, S. A. (1975). Compulsory Education: National and International Perspective. <http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_197501_nawaz.pdf> (2013, Temmuz 23)
 • Oktay, A. (2014). Yeni eğitim Sistemi Hakkında Düşünceler. Ege’den Eğitime Bakış 2013: Eğitim Sisteminde 4+4+4 Düzenlemesi Üzerine Değerlendirmeler. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 14.
 • OECD. (2012). Education at a Glance 2012: OECD Indicators. <http://www.oecd.org/edu/ EAG%202012_e-book_EN_200912.pdf> (2013, Temmuz 16)
 • Özbaran, B. (2014). Çocuklar İlkokula Başlamaya Hazır mı? Peki Biz Büyükler? Ege’den Eğiti- me Bakış 2013: Eğitim Sisteminde 4+4+4 Düzenlemesi Üzerine Değerlendirmeler. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 14.
 • Resmi Gazete [RG]. (2012a). 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlar- da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. No: 28261. <http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411.htm&main=http:// www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411.htm> (2012, Şubat 4)
 • Resmi Gazete [RG]. (2012b). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde De- ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. No: 28360. <http://www.resmigazete.gov.tr/eski- ler/2012/07/20120721-9.htm> (2013, Mart 5)
 • Resmi Gazete [RG]. (2013). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde De- ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. No: 28715. <http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130814.htm&main=http:// www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130814.htm> (2014, Mayıs 5)
 • Stanovich, K. E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differen- ces in the Acquisition of Literacy. Reading Research Quarterly, 21(4), 360–407.
 • Şahin, İ. T., Sak, R. ve Tuncer, N. (2013). Okulöncesi ve Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretime Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2012). İlkokul 1. Sınıflar için Öğrenci Çalışma Kitapları ve Öğretmen Kitabı. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/ilkokul-1-siniflar-icin/icerik/93> (2013, Nisan 7)
 • Tan, J. (2010). Compulsory Education in Singapore - Who Benefits? Asia Pasific Journal of Edu- cation, 30(4), 401-418.
 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2012). Uyum Programı. <http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dos- yalar/2012_09/07042052_uyumprogram.pdf> (2013, Nisan 7)
 • Turan, M., Köse, A., Şibal, A. U., Ayaz, E., Yolcu, E. Ö., Doğan, H., Sağlayan, M., Çelik, M., Aslan, M. ve Duru, N. (2013, Mayıs). İlkokul 1. sınıf uyum ve hazırlık dönemi öğrenci ça- lışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının incelenmesi. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • United Nations. (1998). Universal Declaration of Human Rights. <http://www.un.org/en/docu- ments/udhr/> (2013, Temmuz 26)
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2014). Teaching and Learning: Achieving Quality for All. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e. pdf> (2014, Şubat 6)
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and United Nations International Children’s Emergency Fund ( UNICEF) (2013). The Asia-Pacific End of Deca- de Note on Education for All: Goal 2 –Universal Primary Education. <http://www.unicef.org/ rosa/221200E.pdf> (2013, Temmuz 10)
 • Wortham, S. C. (2010). Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teac- hing (5th Ed.). New Jersey: Pearson.
 • Yıldırım, A. ve Boz, T. (2014). 4+4+4 yeni eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşı- laştıkları zorluklar. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Yılmaz, N., Taşçı, G. ve Fidan, M. (2013, Mayıs). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık öğrencilerine ilişkin görüşleri. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunul- muş bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Other ID JA42VE42TT
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülsen B. ÜNVER
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Ahmet Dikbayır
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Bünyamin Yurdakul
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : December 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241368, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1647 - 1664}, doi = {}, title = {KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÜNVER, Gülsen B. and Dikbayır, Ahmet and Yurdakul, Bünyamin} }
APA ÜNVER, G , Dikbayır, A , Yurdakul, B . (2015). KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (4) , 1647-1664 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22597/241368
MLA ÜNVER, G , Dikbayır, A , Yurdakul, B . "KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1647-1664 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22597/241368>
Chicago ÜNVER, G , Dikbayır, A , Yurdakul, B . "KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1647-1664
RIS TY - JOUR T1 - KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ AU - Gülsen B. ÜNVER , Ahmet Dikbayır , Bünyamin Yurdakul Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1647 EP - 1664 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ %A Gülsen B. ÜNVER , Ahmet Dikbayır , Bünyamin Yurdakul %T KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD ÜNVER, Gülsen B. , Dikbayır, Ahmet , Yurdakul, Bünyamin . "KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1647-1664 .
AMA ÜNVER G , Dikbayır A , Yurdakul B . KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1647-1664.
Vancouver ÜNVER G , Dikbayır A , Yurdakul B . KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1664-1647.