Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Analysis of the Relationship between Social Development Levels and Self-care Skills of 4-5 Year-Old Children

Year 2018, Volume 26, Issue 3, 897 - 905, 15.07.2018
https://doi.org/10.24106/kefdergi.357971

Abstract

The purpose of this research in the relational screening model is to identify the relationship between social development levels and self-care skills of children aged 4-5 who attend the pre-school institution. The universe of the research is composed of children aged 4-5 who attend kindergartens in Pamukkale district of Denizli Provincial Directorate of National Education. Personal Information Form, Behavioural Assessment Scale and Self-Care Skills Check List were used as data collection tools. Pearson Correlation, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and T Tests, and number percentage distribution were used in the evaluation of the data. It was determined that while there was no significant difference in children’s level of personal care (p >0.05), there was a significant difference in their level of eating and dressing skills according to sex (p< 0.05); ıt was found out that there is a positive relationship between children’s self-care skills and social skills. 

References

 • Acun Kapıkıran, N., Bora-İvrendi, A., ve Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: Durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 19-27.
 • Başar, M. (2013). 60-66 Ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendiril-mesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Tur-kish or Turkic, 8(8), 241-252.
 • Benzies, K., Keown, L. A., & Magill-Evans, J. (2009). Immedi¬ate and sustained effects of parenting on physical aggression in Canadian children aged 6 years and younger. The Canadian Journal of Psychiatry, 54, 55-64.
 • Brodeski, J. & Hembrough, M. (2007). Improving social skill in young children, an action research project. Degree of Master of Art in Teaching and Leadeship. Saint Xavier Universty, Chicago, Illinois.
 • Bülbül Ece, N. (2008). 4 Yaş çocuklarının sosyal becerilerinin bazı değişkenler açı-sından değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Can-Yaşar, M. (2011). Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 99-112.
 • Çağdaş, A. (1997). İletişim dilinin 4-5 yaş çocuklarının sosyal gelişimlerine etkileri. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Demiriz, S., ve Dinçer, Ç. (2001). 5-6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerinin cinsi-yet ve okul öncesi eğitim alma durumlarına göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 150. <http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/demiriz_dincer.htm,> (31 Temmuz 2016).
 • Demiriz, S., ve Dinçer, Ç. (2000).Okulöncesi dönem çocuklarının öz bakım becerile-rinin annelerinin çalışıp çalışmama durumlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 58-65.
 • Demiriz, S., ve Dinçer, C. (1998). 5-6 Yaş çocuklarını öz bakım becerilerinin cinsi-yet ve okulöncesi eğitim alma sürelerine göre incelenmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilim-leri Kongresi, Sözlü Bildiri. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dinç, B., ve Gültekin, M. (2003). Okul öncesi eğitimin 4-5 yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, İstanbul:Ya-pa Yayınları, 1, 213-231.
 • Efe, K. (2005). Okul öncesi eğitim çağında çocuğu olan ailelerin denetim odağı türü ve çocuklarının sosyal davranışlarını denetlemeleri arasındaki ilişki. Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İs-tanbul.
 • Gizir, Z., ve Baran, G. (2003). Anaokuluna devam eden dört-beş yaş çocuklarında sosyal davranışların gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çu-kurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 118-133.
 • Gülay, H. (2011). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocuklarının okula uyumlarının sosyal beceriler açısından incelenmesi. NWSA E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 139-146.
 • Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., ve Türkoğlu, D. (2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin ince-lenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 673-683.
 • Günindi, N. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocukları-nın sosyal uyum becerileri ile anne-babalarının empatik becerileri arasındaki iliş-kinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hansa Bilek, M. (2011). Okul öncesi dönem çocukların ev ile okul ortamındaki sosyal becerilerin karşılaştırılması. Yükseklisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Edirne.
 • Jamyang-Tshering K. (2004). Social competence in preschoolers: An evaluation of the psychometric properties of the preschool social skills rating system (SSRS). Unpublicated Dissertion Forth He of Doctorate in Education. Pace University, USA.
 • Jewell, J. D., Krohn, E. J., Scott, V. G., Carlton, M., & Meinz, E. (2008). The differen-tial impact of mothers’ and fathers’ dis¬cipline on preschool children’s home and classroom behavior. North American Journal of Psychology, 10, 173-188.
 • Kandır, A., ve Alpan, Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum, 10 (4), 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2008 ISSN: 1303-0256.
 • Karaca, N.H., Gündüz, A., ve Aral, N. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının sos-yal davranışının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 65-76.
 • Karacan, E. (2000). Maternal employment and children’s school achievement: A multidimensional and motivational model. Boğazici University, Master of Science in the Department of Psychology, İstanbul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koçak, N., ve Tepeli, K. (2006). 4-5 Yaş çocuklarında sosyal ilişkiler ve işbirliği dav-ranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul:Ya-pa Yayınları, 2, 9-22.
 • Koçak, N., ve Tepeli, K. (2004). 4-5 Yaş çocuklarında sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Bildiri Kitabı II. Cilt., İstanbul.
 • Konya, S. (2007). Kubaşık öğrenme etkinliklerinin beş yaş grubu öğrencilerinin öz bakım becerilerinin gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Aydın.
 • Kurt, F. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocukları-nın sosyal uyum ve becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimle-ri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçük, D. (2009). Bakıcı tarafından annesi tarafından ve kreşte bakılan 3-6 yaş çocukların yaşam kalitesi ve öz bakım becerilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Li-sans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hasta-lıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Matson, J. L., Matson, M. L. ve Rivet, T. T. (2007). Social skills treatments with children with autism spectrum disorders. Behavior Modification, 31, 682-707.
 • Mercurio, C.M. (2003). Guiding boys in the early years to lead healthy emotional lives. Early Childhood Education Journal, 30(4), 255-258.
 • Orçan, M., ve Deniz, M. E. (2006). Anaokuluna devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal uyumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul:Ya-pa Yayınları, 2, 310-321.
 • Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997). Okul Öncesi Eğitimi (7. Basım). İstanbul: Milli Eği-tim Basım Evi.
 • Öksüz, Y. (2002). Ergenin kişilik gelişiminde ebeveynin rolü. Milli Eğitim Dergisi, 155–156.
 • Önder, A. (2003). Okul Öncesi Çocukları İçin Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa Yayınları, 183.
 • Özbey, S. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukları-nın sosyal beceri ve problem davranışlarının okul ve ev ortamına göre incelenme-si. Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2), 21-32.
 • Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeğinin geçerlik güvenirlik ça-lışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ramazan, O., ve Ünsal, Ö. (2012). A study on the relationship between the social emotional adaptation and behavioral problems of 60-72 month old preschoolers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5828-5832.
 • Saltalı, N.D. (2013). Okul öncesi dönemde duygusal becerilerin geliştirilmesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (6), 107-119.
 • Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin ince-lenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Seçer, S., Çeliköz, N., ve Yasa, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 414–428.
 • Seven, S. (2006). 6 Yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyleri ile bağlanma durumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tanrıverdi, H., ve Erarslan, N. (2015). Okul öncesi çocukların sosyal uyum ve beceri düzeyleri ile değer kazanımları arasındaki ilişki. KTÜ SBE Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 9-23.
 • Turan, T., Kartal, A., Kuzu Kurban N., Zencir M., ve Acun Kapıkıran N. (2010). Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin ebeveyn davranışlarının çocuklarının öz bakım ve sosyal becerileri ile ilişkilerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Başlangıç seviyesi Projesi, Denizli.
 • Yaşar Ekici, F. (2015). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların sosyal becerileri ile aile özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergi-si, 7(2), 1-33.

4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2018, Volume 26, Issue 3, 897 - 905, 15.07.2018
https://doi.org/10.24106/kefdergi.357971

Abstract

İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın amacı, okul öncesindeki 4-5 yaş grubu çocukların sosyal gelişim düzeyleri ile öz bakım becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Evren, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Pamukkale ilçesindeki bağımsız anaokullarındaki 4-5 yaş grubu çocuklardır. Kişisel Bilgi Formu, Davranış Değerlendirme Ölçeği ve Öz bakım Becerileri Kontrol Listesiyle veriler toplanmıştır. Sayı, yüzde dağılımları, Pearson Korelasyon, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve T Testleriyle veriler değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan çocukların cinsiyete göre yemek yeme ve giyinme beceri düzeyinde anlamlı bir farklılık var iken (p<0.05), kişisel bakım düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0.05); öz bakım becerisi ile sosyal becerisi arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

References

 • Acun Kapıkıran, N., Bora-İvrendi, A., ve Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: Durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 19-27.
 • Başar, M. (2013). 60-66 Ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendiril-mesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Tur-kish or Turkic, 8(8), 241-252.
 • Benzies, K., Keown, L. A., & Magill-Evans, J. (2009). Immedi¬ate and sustained effects of parenting on physical aggression in Canadian children aged 6 years and younger. The Canadian Journal of Psychiatry, 54, 55-64.
 • Brodeski, J. & Hembrough, M. (2007). Improving social skill in young children, an action research project. Degree of Master of Art in Teaching and Leadeship. Saint Xavier Universty, Chicago, Illinois.
 • Bülbül Ece, N. (2008). 4 Yaş çocuklarının sosyal becerilerinin bazı değişkenler açı-sından değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Can-Yaşar, M. (2011). Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 99-112.
 • Çağdaş, A. (1997). İletişim dilinin 4-5 yaş çocuklarının sosyal gelişimlerine etkileri. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Demiriz, S., ve Dinçer, Ç. (2001). 5-6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerinin cinsi-yet ve okul öncesi eğitim alma durumlarına göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 150. <http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/demiriz_dincer.htm,> (31 Temmuz 2016).
 • Demiriz, S., ve Dinçer, Ç. (2000).Okulöncesi dönem çocuklarının öz bakım becerile-rinin annelerinin çalışıp çalışmama durumlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 58-65.
 • Demiriz, S., ve Dinçer, C. (1998). 5-6 Yaş çocuklarını öz bakım becerilerinin cinsi-yet ve okulöncesi eğitim alma sürelerine göre incelenmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilim-leri Kongresi, Sözlü Bildiri. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dinç, B., ve Gültekin, M. (2003). Okul öncesi eğitimin 4-5 yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, İstanbul:Ya-pa Yayınları, 1, 213-231.
 • Efe, K. (2005). Okul öncesi eğitim çağında çocuğu olan ailelerin denetim odağı türü ve çocuklarının sosyal davranışlarını denetlemeleri arasındaki ilişki. Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İs-tanbul.
 • Gizir, Z., ve Baran, G. (2003). Anaokuluna devam eden dört-beş yaş çocuklarında sosyal davranışların gelişimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çu-kurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 118-133.
 • Gülay, H. (2011). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocuklarının okula uyumlarının sosyal beceriler açısından incelenmesi. NWSA E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 139-146.
 • Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., ve Türkoğlu, D. (2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin ince-lenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 673-683.
 • Günindi, N. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocukları-nın sosyal uyum becerileri ile anne-babalarının empatik becerileri arasındaki iliş-kinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hansa Bilek, M. (2011). Okul öncesi dönem çocukların ev ile okul ortamındaki sosyal becerilerin karşılaştırılması. Yükseklisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Edirne.
 • Jamyang-Tshering K. (2004). Social competence in preschoolers: An evaluation of the psychometric properties of the preschool social skills rating system (SSRS). Unpublicated Dissertion Forth He of Doctorate in Education. Pace University, USA.
 • Jewell, J. D., Krohn, E. J., Scott, V. G., Carlton, M., & Meinz, E. (2008). The differen-tial impact of mothers’ and fathers’ dis¬cipline on preschool children’s home and classroom behavior. North American Journal of Psychology, 10, 173-188.
 • Kandır, A., ve Alpan, Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum, 10 (4), 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2008 ISSN: 1303-0256.
 • Karaca, N.H., Gündüz, A., ve Aral, N. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının sos-yal davranışının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 65-76.
 • Karacan, E. (2000). Maternal employment and children’s school achievement: A multidimensional and motivational model. Boğazici University, Master of Science in the Department of Psychology, İstanbul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koçak, N., ve Tepeli, K. (2006). 4-5 Yaş çocuklarında sosyal ilişkiler ve işbirliği dav-ranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul:Ya-pa Yayınları, 2, 9-22.
 • Koçak, N., ve Tepeli, K. (2004). 4-5 Yaş çocuklarında sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Bildiri Kitabı II. Cilt., İstanbul.
 • Konya, S. (2007). Kubaşık öğrenme etkinliklerinin beş yaş grubu öğrencilerinin öz bakım becerilerinin gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Aydın.
 • Kurt, F. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocukları-nın sosyal uyum ve becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimle-ri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçük, D. (2009). Bakıcı tarafından annesi tarafından ve kreşte bakılan 3-6 yaş çocukların yaşam kalitesi ve öz bakım becerilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Li-sans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hasta-lıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Matson, J. L., Matson, M. L. ve Rivet, T. T. (2007). Social skills treatments with children with autism spectrum disorders. Behavior Modification, 31, 682-707.
 • Mercurio, C.M. (2003). Guiding boys in the early years to lead healthy emotional lives. Early Childhood Education Journal, 30(4), 255-258.
 • Orçan, M., ve Deniz, M. E. (2006). Anaokuluna devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal uyumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul:Ya-pa Yayınları, 2, 310-321.
 • Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997). Okul Öncesi Eğitimi (7. Basım). İstanbul: Milli Eği-tim Basım Evi.
 • Öksüz, Y. (2002). Ergenin kişilik gelişiminde ebeveynin rolü. Milli Eğitim Dergisi, 155–156.
 • Önder, A. (2003). Okul Öncesi Çocukları İçin Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa Yayınları, 183.
 • Özbey, S. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukları-nın sosyal beceri ve problem davranışlarının okul ve ev ortamına göre incelenme-si. Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2), 21-32.
 • Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeğinin geçerlik güvenirlik ça-lışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ramazan, O., ve Ünsal, Ö. (2012). A study on the relationship between the social emotional adaptation and behavioral problems of 60-72 month old preschoolers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5828-5832.
 • Saltalı, N.D. (2013). Okul öncesi dönemde duygusal becerilerin geliştirilmesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (6), 107-119.
 • Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin ince-lenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Seçer, S., Çeliköz, N., ve Yasa, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 414–428.
 • Seven, S. (2006). 6 Yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyleri ile bağlanma durumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tanrıverdi, H., ve Erarslan, N. (2015). Okul öncesi çocukların sosyal uyum ve beceri düzeyleri ile değer kazanımları arasındaki ilişki. KTÜ SBE Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 9-23.
 • Turan, T., Kartal, A., Kuzu Kurban N., Zencir M., ve Acun Kapıkıran N. (2010). Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin ebeveyn davranışlarının çocuklarının öz bakım ve sosyal becerileri ile ilişkilerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Başlangıç seviyesi Projesi, Denizli.
 • Yaşar Ekici, F. (2015). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların sosyal becerileri ile aile özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergi-si, 7(2), 1-33.

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID 2063
Published Date Temmuz-2018
Journal Section Review Article
Authors

Gülay TEŞDEMİR YİĞİTOĞLU>
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Türkiye


Bilgin KIRAY VURAL This is me
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye


Özlem KÖRÜKÇÜ>
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Publication Date July 15, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 26, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { kefdergi357971, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, number = {3}, pages = {897 - 905}, doi = {10.24106/kefdergi.357971}, title = {4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Teşdemir Yiğitoğlu, Gülay and Kıray Vural, Bilgin and Körükçü, Özlem} }
APA Teşdemir Yiğitoğlu, G. , Kıray Vural, B. & Körükçü, Ö. (2018). 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (3) , 897-905 . DOI: 10.24106/kefdergi.357971
MLA Teşdemir Yiğitoğlu, G. , Kıray Vural, B. , Körükçü, Ö. "4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 897-905 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/36979/357971>
Chicago Teşdemir Yiğitoğlu, G. , Kıray Vural, B. , Körükçü, Ö. "4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 897-905
RIS TY - JOUR T1 - 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Gülay Teşdemir Yiğitoğlu , Bilgin Kıray Vural , Özlem Körükçü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.357971 DO - 10.24106/kefdergi.357971 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 897 EP - 905 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.357971 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.357971 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Gülay Teşdemir Yiğitoğlu , Bilgin Kıray Vural , Özlem Körükçü %T 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.357971 %U 10.24106/kefdergi.357971
ISNAD Teşdemir Yiğitoğlu, Gülay , Kıray Vural, Bilgin , Körükçü, Özlem . "4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (July 2018): 897-905 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.357971
AMA Teşdemir Yiğitoğlu G. , Kıray Vural B. , Körükçü Ö. 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 897-905.
Vancouver Teşdemir Yiğitoğlu G. , Kıray Vural B. , Körükçü Ö. 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 897-905.
IEEE G. Teşdemir Yiğitoğlu , B. Kıray Vural and Ö. Körükçü , "4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 26, no. 3, pp. 897-905, Jul. 2018, doi:10.24106/kefdergi.357971

10037