Year 2019, Volume 27 , Issue 2, Pages 753 - 765 2019-03-15

Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi
An Investigation of Pre-Service Teachers’ Lifelong Learning Tendencies and Their Individual Innovativeness Levels

Nilgün YENİCE [1] , Gizem ALPAK TUNÇ [2]


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerini     belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi incelemek olarak         belirlenmiştir. Betimsel nitelikteki bu çalışmada ilişkisel  tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin batı bölgesinde bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde  öğrenim görmekte olan 819 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ve     “Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Ölçeği”         kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Betimsel istatistiklere ek olarak, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel   yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için;  Sperman Brown Sıra Farkları Korelâsyonu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu buna karşın bireysel yenilikçilik düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme    eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeyleri toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; alt boyut puanları   incelendiğinde ise anlamlı ilişkilerin olduğu sonucuna     ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda bazı önerilere yer verilmiştir.

Abstract

This study aims to analyse the lifelong learning tendencies of pre-service teachers and their individual innovativeness levels. The study was designed as a descriptive research and employed relational model. It was carried out during the 2017-18 academic year among 819 pre-service teachers  attending public universities in the western part of Turkey. The study’s data were collected using two tools: 1) the lifelong learning scale and 2) the individual innovativeness scale. The data collected were analysed using descriptive statistics. Furthermore, in order to determine the correlation between pre-service teachers’ scores on the lifelong learning scale and their scores on the individual innovativeness scale,         Sperman-Brown rank order correlation analysis was       employed. The findings showed that pre-service teachers had a lifelong learning tendencies was high however their      individual innovativeness levels was low. At the same time, there is a meaningless between the pre-service teachers’ lifelong learning tendencies and their individual              innovativeness levels. For all that sub-dimension scores  indicates that there is a meaning relationship between the  pre-service teachers’ lifelong learning tendencies and their individual innovativeness levels. Based on the findings    obtained several suggestions were developed.

 • Akın Kösterelioğlu, M. ve Demir, F. (2014). Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyinin öğretmen liderliğine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 26, 247-256.
 • Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme. 8th International Educational Technology Conference (IETC2008), 6-9 Mayıs 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak 2006 PISA sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Avrupa Birliği Komisyonu. (2006). Recommendatıon of The European Parliament and of the council on key compe-tences for lifelong learning. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962 adresinden alınmıştır.
 • A World Bank (IBRD). (2003). Lifelong learning in the global knowledge economy: challenges for developing countries: a World Bank report. World Bank, Washington, District of Columbia.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi, 1-213. Coolahan, J. (2002). Teacher education and the teaching career in an era of lifelong learning. OECD Education Wor-king Papers, No. 2, OECD Publishing, Paris.
 • Çuhadar, C., Bülbül, C. ve Ilgaz, G. (2013). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi İlköğretim Online 12(3), 797-807.
 • Davis, B., & Sumara, D. (1997). Cognition, complexity, and teacher education. Harvard educational review, 67(1), 105-126.
 • Demirel, M. (2009). Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: öğrenmeyi öğrenme 2. Ulusal Eğitim Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı.
 • Derrick, M. G. (2003). Creating environments conducive for lifelong learning. New directions for adult and continuing education, 2003(100), 5-18.
 • De Jesus, S., & Conboy, J. (2001). A stress management course to prevent teacher distress. International Journal of Educational Management, 15(3), 131-137.
 • Demirel, Y., ve Seçkin, Ö. G. Z. (2008). Bilgi ve bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).
 • Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erdamar, G. (2011). An investigation of student teachers' study strategies with respect to certain variables. Educational Research and Evaluation, 17(2), 69-83.
 • Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Güleç, İ., Çelik, S., ve Demirhan, B. (2012). What is lifelong learning? An evaluation on definition and scope. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.
 • Hurt, H. T., Joseph, K., ve Cook, C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. human communication research, 4, 58-65.
 • İncik, E. Y., ve Yelken, Y. Y. (2011). İlköğretim öğretmen adaylarının yenilikçilik düzeyleri mersin üniversitesi örneği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • İzci, E. ve Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9 ), 101-114.
 • Kert, S. B. ve Tekdal, M. (2012). farklı eğitim fakültelerine devam eden bireylerin yenilikçilik algılarının karşılaştırılması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4), 1150-1161.
 • Kılıç, H. (2015) İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ( Denizli İli Örneği) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kılıçer, K. ve Odabaşı F. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.
 • Kılıçer, K (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Knapper, C. & Cropley, A. J. (2000). Lifelong Learning İn Higher Education . London: Kogan Page. Köroğlu, A. Y. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri özyeterlik algıları, teknolojik araç-gereç kullanım tutumları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kulich, J. (1982). Lifelong education and the universities: A Canadian perspective. International Journal of Lifelong Education, 1(2), 123-142.
 • Lightfoot, K., & Brady, E. M. (2005). Transformations through teaching and learning: The story of Maine’s Osher Lifelong Learning Institute. Journal of Transformative Education, 3(3), 221-235.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2017). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E.B. Ankara.
 • Nijhof, W. J. (2005). Lifelong learning as a European skill formation policy. Human Resource Development Re-view, 4(4), 401-417.
 • OECD. (1996). The Knowledge Based Economy, General Distribution OCDE/ GD(96) 102, Paris.
 • Ozan, C., Çelik, N. ve Kıncal, R. Y. (2014). Öz-düzenlemeli öğrenme öğretmen inanç ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması.1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul.
 • Özgür, H. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 409-420.
 • Partnership for 21st century skills. (2010). 21st Century Knowledge And Skills In Educator Preparation Erişim Tarihi:21 Aralık 2010 http://www.p21.org/storage/documents/aacte_p21_whitepaper2010.pdf
 • Piaget, J. (1952). Introduction à l'épistémologie génétique. T. I: La pensée mathématique.
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations (Third Edition). New York: Free Press.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Geliştirilmiş 14.Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 394-417.
 • De Tarde, G. (1903). The laws of imitation. H. Holt.
 • Timuçin, M. (2009). Diffusion of technological innovat ion in a foreign languages unit in Turkey: A focus on risk-aversive teachers. Technology, Pedagogy and Education, 18(1), 75-86.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2014). Türkçe Sözlük. Erişim: http://www.tdk.gov.tr
 • UNESCO (1996). Information And Communication Technologies In Teacher Education a Planning Guide.
 • Ünal, H.(2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel yenilikçilik kategorilerinin belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Aka-demik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi. 4(11),68-74.
 • White, R. (1998). The ELT Curriculum: Design, Innovation and Mangement. Wiley-Blackwell.
 • Yavuz Konokman, G. ve Yanpar Yelken, T. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 267-281.
 • Yenilmez, K., ve Balbağ, M. Z. (2016). Fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının STEM’e yönelik tutumları. Journal of Research in Education and Teaching, 5(4), 301-307.
 • Yılmaz Öztürk, Z.ve Summak M.S. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel yenilikçiliklerinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport doi: 10.14486/IJSCS158.
 • Yılmaz, N. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve öğretim amaçlı bilgisayar kullanımına yönelik algılanan özelliklerin araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7935-3110
Author: Nilgün YENİCE

Orcid: 0000-0002-9995-1134
Author: Gizem ALPAK TUNÇ

Dates

Application Date : February 19, 2018
Acceptance Date : May 25, 2018
Publication Date : March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538127, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {753 - 765}, doi = {10.24106/kefdergi.2716}, title = {Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yeni̇ce, Nilgün and Alpak Tunç, Gizem} }
APA Yeni̇ce, N , Alpak Tunç, G . (2019). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (2) , 753-765 . DOI: 10.24106/kefdergi.2716
MLA Yeni̇ce, N , Alpak Tunç, G . "Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 753-765 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/43884/538127>
Chicago Yeni̇ce, N , Alpak Tunç, G . "Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 753-765
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi AU - Nilgün Yeni̇ce , Gizem Alpak Tunç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2716 DO - 10.24106/kefdergi.2716 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 753 EP - 765 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2716 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2716 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi %A Nilgün Yeni̇ce , Gizem Alpak Tunç %T Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2716 %U 10.24106/kefdergi.2716
ISNAD Yeni̇ce, Nilgün , Alpak Tunç, Gizem . "Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 753-765 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2716
AMA Yeni̇ce N , Alpak Tunç G . Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 753-765.
Vancouver Yeni̇ce N , Alpak Tunç G . Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 753-765.


Lifelong Learning and Student Awareness
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Okan SARIGÖZ
https://doi.org/10.15869/itobiad.581635