Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri

Year 2019, Volume 27, Issue 6, 2681 - 2692, 15.11.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3594

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada öğretmenlerin görüşleri değerler eğitiminin önemi, değerler eğitiminde yapılan çalışmalar, değerler eğitimini olumsuz etkileyen etmenler ve değerler eğitiminde yapılabilecek çalışmalara yönelik öneriler açılarından incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Bayburt il merkezinde yer alan 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun değerler eğitimine yönelik herhangi bir eğitime katılmadığı, değerler eğitimi kavramının insanlığın yaşamında önemli bir kavram olduğu, değerlerin öğrencilere kazandırılmasında öğretmenlerin daha çok afiş, resim, video, drama yaptırdığı, somut materyaller kullandığı ve öğretmenlerin değerlerin öğrenciler tarafından kısmen davranışa dönüştürüldüğünü düşündükleri bulunmuştur. Ailelerin değerler eğitimi sürecinde rol model olması gerektiği ve öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun da 2017 yılında öğretim programında değerler eğitimi ile ilgili herhangi bir değişikliğin yapılmadığını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin değerler eğitimini olumsuz etkileyen etmenlere yönelik görüşlerinde de yetişkinlerin daha çok bu süreçte örnek davranış sergilemediğini ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca öğretmenlerin değerler eğitimi sürecinde yapılabilecek çalışmalara yönelik önerilerinde ise sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

References

 • Acar Başeğmez, D. ve Er, K. O. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(33), 1-34.
 • Acun, İ., Yücel, C., Önder, A. ve Tarman, B. (2013). Değerler: Kim ne kadar değer veriyor?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 191-206
 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Akpınar, B. ve Özdaş, F. (2013). İlköğretimde değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri: nitel bir analiz. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 105-113.
 • Aktepe, V. (2014). Ailede değerler eğitimi ve program ihtiyacı. Turan, R., Ulusoy, K. (Ed.), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi içinde (77-94). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Arslan, Z. Ş. ve Yaşar, F. T. (2007). Yükselen değer kavramı üzerine eleştirel bir yaklaşım. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 8-11.
 • Aydın, Z.M. ve Akyol Gürler, Ş. (2013). Okulda değerler eğitimi: Yöntemler-etkinlikler-kaynaklar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Baydar, P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri ve bu süreçte yaşanılan sorunların değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Berkant, H. G., Efendioğlu, A. ve Sürmeli, Z. (2014). Değerler eğitimine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 427-440.
 • Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 12-19.
 • Çelikkaya, T., Filoğlu, S. ve Ökdem N. S. (2013). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarının öğretmenler tarafından uygulanma düzeyleri. Journal of Social Studies Education Research, 4(1), 121-147.
 • Çelikkaya, T. ve Kürümlüoğlu, M. (2017). Veliler, öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin programdaki değerlere ilişkin değer hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 243-264.
 • Çelikkaya, T. ve Yılmaz, T. (2017). Değerler eğitimine ilişkin öğretmen, öğrenci ve velilerin karşılıklı beklentileri. Rese-archer: Social Science Studies, 5(9), 395-416.
 • Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çengelci, T., Hancı, B. ve Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33- 56.
 • Doktaş Yeşiltaş, P. ve Mentiş Taş, A. (2016). Okul müdürlerinin değer ve değer kazanımına ilişkin görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 1125-1146.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.
 • Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmaların değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 1321-1333.
 • Erkuş, A. (2017). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. 5. baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erkuş, S. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gudmundsdottir, S. (1990). Values in pedagogical content knowledge. Journal of Teacher Education, 41(3), 44–52.
 • Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. 2.Baskı. İstanbul: Ötüken Yayıncılık.
 • Gür, Ç., Koçak, N., Şirin, N., Şafak, M. ve Demircan, A. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi: Ankara örneği. Asya Öğretim Dergisi, 3(1), 78-91.
 • Gürhan, E. ve Çiftçi, S. (2017). İlkokullarda uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının yönetici ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Konya-Selçuklu örneği). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 230-246.
 • Hökelekli, H. (2013). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. 2. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Hökelekli, H. ve Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. R. Kaymakcan. vd. (Ed.), Değerler ve Eğitimi içinde (371-396). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Kızılçelik, S. ve Erjem, Y. (1992). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Konya: Günay Ofset.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim, 2 (2), 1-18.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7.sınıflar öğretim programı ve kılavuzu (Taslak Basım). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Merter, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 441-451.
 • Ogelman, G. H. ve Erten Sarıkaya, H. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 81-100.
 • Özdemir, K. (2017). Tarih dersi öğretim programının değerler eğitimi açısından incelenmesi. International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, (4), 240-257.
 • Sağlam, A. (2016). Değerler eğitiminin öğrenci davranışlarına etkisinin veli görüşlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 723-742.
 • Sağlam, Ö. E. ve Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlerin kazandırılması sürecinde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 106-118.
 • Sapsağlam, Ö. (2016). Okul öncesi eğitim programlarında yer alan hedeflerin değerler açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 683-700.
 • Schaefer, M.P. (2012). Determining methods for teaching character education in elementary schools. Unpublished PhD Thesis. Northcentral University, Arizona.
 • Şahin, T. ve Katılmış, A.(2016) Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz yeterlilikleri. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), 2(1), 1-16.
 • Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Deerfield Beach-Florida: Health Communications İnc.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. 18 Temmuz 2017, Ankara.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2014). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Uzun, M. ve Köse, A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 305-338.
 • Varol, Ç. (2013). Sosyal bilgiler derslerindeki değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yazar, T. (2012). Öğretmen adaylarının değerler hakkındaki görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (1), 61-68.
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19, 499-522.
 • Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2), 65-84.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 10. baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. 8(19), 207-223.

Primary School Teachers' Views on Values Education

Year 2019, Volume 27, Issue 6, 2681 - 2692, 15.11.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3594

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of the primary school teachers about values education. The opinions of the teachers in the research were examined in terms of the importance of values education, the studies conducted in the values education, the factors affecting the values education negatively and the suggestions for the studies that can be done in the values education. The research is in the case study pattern of qualitative research methods. The study group consisted of 21 primary school teachers in the province of Bayburt in Turkey. The study group of the study was determined by the easily accessible situation sampling method. A semi-structured interview form was used to collect the data. Descriptive analysis method was used for data analysis.  As a result of the research; it was found that the concept of values education was an important concept in the life of mankind, that teachers used more posters, pictures, videos, drama, concrete materials, and teachers thought that values were partially transformed into behavior by students. It was concluded that families should be a role model in the values education process and that a large majority of teachers think that don’t change was made in 2017 about values education in the curriculum. It was also concluded that the teachers stated that adults did not exhibit exemplary behaviors in this process. In addition, in the recommendations of the teachers about the values that can be done in the process of education in the classroom and extra-class activities should be given more emphasis on the activities stated.

References

 • Acar Başeğmez, D. ve Er, K. O. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(33), 1-34.
 • Acun, İ., Yücel, C., Önder, A. ve Tarman, B. (2013). Değerler: Kim ne kadar değer veriyor?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 191-206
 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Akpınar, B. ve Özdaş, F. (2013). İlköğretimde değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri: nitel bir analiz. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 105-113.
 • Aktepe, V. (2014). Ailede değerler eğitimi ve program ihtiyacı. Turan, R., Ulusoy, K. (Ed.), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi içinde (77-94). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Arslan, Z. Ş. ve Yaşar, F. T. (2007). Yükselen değer kavramı üzerine eleştirel bir yaklaşım. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 8-11.
 • Aydın, Z.M. ve Akyol Gürler, Ş. (2013). Okulda değerler eğitimi: Yöntemler-etkinlikler-kaynaklar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Baydar, P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri ve bu süreçte yaşanılan sorunların değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Berkant, H. G., Efendioğlu, A. ve Sürmeli, Z. (2014). Değerler eğitimine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 427-440.
 • Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 12-19.
 • Çelikkaya, T., Filoğlu, S. ve Ökdem N. S. (2013). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarının öğretmenler tarafından uygulanma düzeyleri. Journal of Social Studies Education Research, 4(1), 121-147.
 • Çelikkaya, T. ve Kürümlüoğlu, M. (2017). Veliler, öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin programdaki değerlere ilişkin değer hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 243-264.
 • Çelikkaya, T. ve Yılmaz, T. (2017). Değerler eğitimine ilişkin öğretmen, öğrenci ve velilerin karşılıklı beklentileri. Rese-archer: Social Science Studies, 5(9), 395-416.
 • Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çengelci, T., Hancı, B. ve Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33- 56.
 • Doktaş Yeşiltaş, P. ve Mentiş Taş, A. (2016). Okul müdürlerinin değer ve değer kazanımına ilişkin görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 1125-1146.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.
 • Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmaların değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 1321-1333.
 • Erkuş, A. (2017). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. 5. baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erkuş, S. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gudmundsdottir, S. (1990). Values in pedagogical content knowledge. Journal of Teacher Education, 41(3), 44–52.
 • Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. 2.Baskı. İstanbul: Ötüken Yayıncılık.
 • Gür, Ç., Koçak, N., Şirin, N., Şafak, M. ve Demircan, A. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi: Ankara örneği. Asya Öğretim Dergisi, 3(1), 78-91.
 • Gürhan, E. ve Çiftçi, S. (2017). İlkokullarda uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının yönetici ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Konya-Selçuklu örneği). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 230-246.
 • Hökelekli, H. (2013). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. 2. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Hökelekli, H. ve Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. R. Kaymakcan. vd. (Ed.), Değerler ve Eğitimi içinde (371-396). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Kızılçelik, S. ve Erjem, Y. (1992). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Konya: Günay Ofset.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim, 2 (2), 1-18.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7.sınıflar öğretim programı ve kılavuzu (Taslak Basım). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Merter, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 441-451.
 • Ogelman, G. H. ve Erten Sarıkaya, H. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 81-100.
 • Özdemir, K. (2017). Tarih dersi öğretim programının değerler eğitimi açısından incelenmesi. International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, (4), 240-257.
 • Sağlam, A. (2016). Değerler eğitiminin öğrenci davranışlarına etkisinin veli görüşlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 723-742.
 • Sağlam, Ö. E. ve Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlerin kazandırılması sürecinde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 106-118.
 • Sapsağlam, Ö. (2016). Okul öncesi eğitim programlarında yer alan hedeflerin değerler açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 683-700.
 • Schaefer, M.P. (2012). Determining methods for teaching character education in elementary schools. Unpublished PhD Thesis. Northcentral University, Arizona.
 • Şahin, T. ve Katılmış, A.(2016) Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz yeterlilikleri. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), 2(1), 1-16.
 • Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Deerfield Beach-Florida: Health Communications İnc.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. 18 Temmuz 2017, Ankara.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2014). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Uzun, M. ve Köse, A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 305-338.
 • Varol, Ç. (2013). Sosyal bilgiler derslerindeki değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yazar, T. (2012). Öğretmen adaylarının değerler hakkındaki görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (1), 61-68.
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19, 499-522.
 • Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2), 65-84.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 10. baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. 8(19), 207-223.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Onur BATMAZ>
Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
0000-0001-9208-2645


Tolga ERDOĞAN>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9102-4646

Publication Date November 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 27, Issue 6

Cite

Bibtex @research article { kefdergi643217, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, number = {6}, pages = {2681 - 2692}, doi = {10.24106/kefdergi.3594}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {Batmaz, Onur and Erdoğan, Tolga} }
APA Batmaz, O. & Erdoğan, T. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2681-2692 . DOI: 10.24106/kefdergi.3594
MLA Batmaz, O. , Erdoğan, T. "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2681-2692 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/50214/643217>
Chicago Batmaz, O. , Erdoğan, T. "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2681-2692
RIS TY - JOUR T1 - Primary School Teachers' Views on Values Education AU - OnurBatmaz, TolgaErdoğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3594 DO - 10.24106/kefdergi.3594 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2681 EP - 2692 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3594 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3594 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri %A Onur Batmaz , Tolga Erdoğan %T Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3594 %U 10.24106/kefdergi.3594
ISNAD Batmaz, Onur , Erdoğan, Tolga . "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (November 2019): 2681-2692 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3594
AMA Batmaz O. , Erdoğan T. Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(6): 2681-2692.
Vancouver Batmaz O. , Erdoğan T. Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2681-2692.
IEEE O. Batmaz and T. Erdoğan , "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 27, no. 6, pp. 2681-2692, Nov. 2019, doi:10.24106/kefdergi.3594

10037